Wyniki wyszukiwania dla: REAKCJE CHEMICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: REAKCJE CHEMICZNE

Wyniki wyszukiwania dla: REAKCJE CHEMICZNE

 • Matematyczne spojrzenie na reakcje chemiczne

  Publikacja

  - Delta - Rok 2019

  Modelowanie matematyczne jest pewnego rodzaju sztuką opisywania świata — zarówno w skali mikro jak i makro — za pomocą równań matematycznych (równań różniczkowych, różnicowych czy stochastycznych).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Preservation and storage of water samples

  Od momentu pobrania próbki do wykonania tej analizy wody mogą zmieniać swoje właściwości na skutek zachodzących w nich procesów chemicznych, fizycznych, czy też biologicznych. W pracy omówiono zmiany mogące zachodzić w próbkach wodnych oraz przyczyny ich występowania. Szczególną uwagę zwrócono na reakcje chemiczne, procesy fizykochemiczne, reakcje biochemiczne i fotochemiczne. Przedstawiono również techniki konserwacji próbek wód...

 • Generation of vorticity motion by sound in a chemically reacting gas and inversion of acoustic streaming in the non-equilibrium regime

  Badanie dotyczy nieliniowych pobudzeń modu wirowego wywoływanych przez straty momentu pędu w gazie, w którym zachodzą reakcje chemiczne. Zostało wyprowadzone chwilowe dynamiczne równanie dla modu wirowego. Zawiera ono nieliniową siłę akustyczną co pokazuje, że powodem interakcji między modami akustycznym i wirowym jest nieliniowość. Równanie pozwala jako przyczynę ruchu wirowego rozważać zarówno dźwięk okresowy, jak i aperiodyczny....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ćwiczenia audytoryjne z Chemii Organicznej 2021/2022

  Kursy Online
  • K. Dzierzbicka

   Na ćwiczeniach z Chemii Organicznej przerabiany będzie materiał zaprezentowany na wykładzie obejmujący: alkany i cykloalkany (nazewnictwo, konformacje, reakcje chemiczne), izomeria w związkach organicznych (strukturalna, geometryczna i optyczna), alkeny, alkiny i dieny (nazewnictwo, reakcje chemiczne, otrzymywanie, izomeria cis-trans, reakcje addycji, reguła Markownikowa, przykłady reakcji polimeryzacji, reakcje Dielsa-Aldera),...

 • Białka - budowa i właściwości

  Publikacja

  - Rok 2002

  Struktura białek wpływa na ich wartość odżywczą, właściwości funkcjonalne wżywności oraz reakcje w surowcach i produktach żywnościowych. W czasie prze-chowywania i przetwarzania żywności białka ulegają przemianom, niepożądanymlub zamierzonym, wskutek reakcji chemicznych i biochemicznych. Poprzez celo-we, enzymatyczne i chemiczne modyfikowanie struktury białek można wpływać naich właściwości funkcjonalne w żywności i wartość biologiczną.

 • Proteins

  Publikacja

  - Rok 2002

  Struktura białek wpływa na ich wartość odżywczą, właściwości funkcjonalne wżywności oraz reakcje w surowcach i produktach żywnościowych. Warunki prze-chowywania oraz obróbki w przemyśle i w czasie przygotowywania kulinarnegowywołują przemiany białek istotne dla jakości żywności. Przez celowe, enzy-matyczne i chemiczne modyfikowanie składu i struktury białek można wpływaćna ich właściwości funkcjonalne w żywności i wartość...

 • Strukturuvannaa epoksi-oligoesternih sumiščej v prisutnosti peroksidnoï pohidnoï epoksidnoï smoli ED-20

  Publikacja

  - Ukrainian Chemistry Journal - Rok 2006

  W pracy przedstawiono wyniki badań sieciowania mieszanin epoksyoligoestrów opartych na żywicy epoksydowej ED-20 (w tym modyfikowanej) oraz m.in. na oligoestroakrylanie TGM-3, przy czym jako utwardzacz zastosowano polietylenopoliaminę (PEPA).Usieciowane tworzywa analizowano pod kątem wpływu składu mieszaniny, ilości poszczególnych składników, jak również czasu i temperatury prowadzenia procesu na zawartość frakcji żelowej oraz twardość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rodniki, utleniacze i przeciwutleniacze

  Publikacja

  - Rok 2017

  Liczne procesy chemiczne, enzymatyczne i mikrobiologiczne, zachodzące podczas przechowywania i przetwarzania, mają wpływ na kształtowanie jakości żywności. Istotne znaczenie ma utlenianie przy udziale wolnych rodników i reaktywnych form tlenu (RFT). Zmiany powodowane utlenianiem m.in. pogarszają sensoryczne właściwości i wartość odżywczą żywności oraz mogą wywoływać zagrożenia zdrowotne wynikające ze szkodliwości niektórych produktów...

 • Rola rodników, utleniaczy i przeciwutleniaczy w żywności

  Publikacja

  - Rok 2015

  Liczne procesy, chemiczne, enzymatyczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas przechowywania i przetwarzania, mają wpływ na kształtowanie jakości żywności. Istotne znaczenie ma utlenianie przy udziale wolnych rodników i reaktywnych form tlenu (RFT). Zmiany powodowane utlenianiem m.in. pogarszają sensoryczne właściwości i wartość odżywczą żywności oraz mogą wywoływać zagrożenia zdrowotne wynikające ze szkodliwości niektórych produktów...

 • Chemia Budow. (niestac. II sem) 21/22

  Kursy Online
  • M. Szopińska

  Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

 • Reactions in nanofilms of trifluoroacetic acid (CF3COOH) driven by low energy electrons

  Publikacja
  • M. Orzol
  • T. Sedlacko
  • R. Balog
  • J. Langer
  • G. P. Karwasz
  • E. Illenberger
  • A. Lafosse
  • M. Bertin
  • A. Domaracka
  • R. Azria

  - INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY - Rok 2006

  Badano modyfikacje chemiczne indukowane przez niskoenergetyczne elektrony (0-20eV) w cienkich warstwach skondensowanych molekuł CF3COOH. Do badań zastosowano dwie metody: desorpcję jonów w wyniku bombardowania elektronami (ESD - Electron Stimulated Desorption) oraz termiczną desorpcję jonów (TDS - Thermal Desorption Spectroscopy).

 • Podstawy Chemii kierunek Chemia 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Okuniewski
  • D. Kowalkowska-Zedler
  • Ł. Ponikiewski

  Zajęcia wykładowe będą dotyczyły poniższych zagadnień:  Atomy i cząsteczki. Właściwości stanów skupienia: gazy, ciecze, ciała stałe. Budowa atomu. Zjawisko promieniotwórczości. Cząstki subatomowe. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe, pojęcie orbitalu, zakaz Pauliego, reguła Hunda. Elektrony walencyjne. Konfiguracja elektronowa dla atomów i jonów. Układ okresowy a budowa atomu. Pojęcia potencjału jonizacji, powinowactwa...

 • Chemia, Budownictwo (stac.; II sem 21/22)

  Kursy Online
  • K. Kosek
  • M. Szopińska
  • A. Guzik

  Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

 • Chemoselektywność w reakcjach wybranych związków fosforu z pochodnymi hydroksyloaminy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaprezentowane reakcje wielofunkcyjnych pochodnych hydroksyloaminy składają w większości przypadków z ciągów równoległych i następczych procesów, które prowadzą do powstawania mieszanin produktów. Uzyskane i przeanalizowane rezultaty badań pogłębiają wiedzę na temat ważnej biologicznie i mającej znaczenie praktyczne reakcji przeniesienia fosforylu z udziałem pochodnych hydroksyloaminy. I tak, zbadano wpływ budowy reagentów i mechanizmy...

 • 1,1,2,2-Tetrakis(diisopropylamino)diphosphane

  Tytułowy związek otrzymano w trakcie badań raktywności (i-Pr2N)2P-P(SiMe3)Li z Cp2ZrCl2 (Cp-cyklopentadienyl). Strukturę C24H56N4P2 wyznaczono metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej. Wiązanie P-P należy do najdłuższych wśród tego typu wiązań wyznaczonych dla niekoordynowanych difosfanów. W sieci krystalicznej obserwuje się nieuporządkowanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Równania stosowane w technologii oczyszczania ścieków

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca omawia zagadnienia matematyzacji procesów oczyszczania ścieków. Punktem wyjścia jest system reakcji chemicznych i biochemicznych. Praca omawia modelowanie matematyczne oczyszczalni ścieków wraz z przykładami i wnioskami na przyszłość.