Wyniki wyszukiwania dla: REAKTORY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: REAKTORY

Wyniki wyszukiwania dla: REAKTORY

 • Reaktory jądrowe małej i średniej mocy

  Publikacja

  Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowaniareaktorami jądrowymi małej i średniej mocy (SMR - ang.Small and Medium Reactors), których moce nie przekraczają700 MW, jako rozwiązania alternatywnego dladużych skomercjalizowanych bloków jądrowych. Obecnierozwijane reaktory małych i średnich mocy mogą konkurowaćz dużymi reaktorami z uwagi na zalety w postaci:1) mniejszej konstrukcji pozwalającej na produkcjęelementów reaktora w nadzorowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jądrowe reaktory energetyczne

  Kursy Online

  Energetyka VI sem. I stopnia Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marcin Jaskólski Prowadzący: dr inż. Marcin Jaskólski

 • ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA PREFEROWANYCH OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH MOBILNYCH WYSOKOTEMPERATUROWYCH SIŁOWNI JĄDROWYCH

  Artykuł przedstawia analizę techniczno-energetyczną moŜliwości współpracy preferowanych obiegów turbin cieplnych duŜych mocy z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem w zastosowaniach mobilnych. Reaktory jądrowe wysokotemperaturowe (HTR) stwarzają moŜliwość podnoszenia parametrów obiegów parowych do poziomu bloków nadkrytycznych, jak równieŜ zastosowania obiegu Joule’a-Braytona w energetyce jądrowej. W miarę zaostrzania norm...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamic characteristics of interaperitoneal perfusion.

  Publikacja
  • J. Sawicki
  • S. Sawicki
  • D. Wydra
  • K. Ciach
  • J. Emerich

  - Acta of Bioengineering and Biomechanics - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych perfuzyjnego przepływu przez model jamy brzusznej człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na techniczne aspekty modelu oraz wyników badań. Omówiono technikę pomiarową oraz przeanalizowano rezultaty pod kątem teorii przepływów przez zbiorniki i reaktory.

 • Analiza teoretyczna Reaktorów jądrowych Czwartej Generacji

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do obliczeń termodynamicznych reaktorów IV generacji. W artykule zawarty jest przegląd zaproponowanych do szczegółowych prac badawczych układów. Układy zostały przedstawione schematycznie na ich podstawie będą prowadzone analizy termodynamiczne. Reaktory nowej generacji mają cechować się większą niezawodnością, bezpieczeństwem a tak że lepszym wykorzystaniem paliwa.

 • Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych

  Publikacja

  W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów...

 • Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for cyanide recovery

  Publikacja
  • J. Hupka
  • B. Dąbrowski
  • J. Miller
  • D. Halbe

  - Rok 2005

  Przewoźną instalację wyposażoną w napowietrzane reaktory cyklonowe zbadano pod kątem przydatności w procesie ciągłego odpędzania i absorpcji HCN z kopalnianych wód procesowych. Zastosowanie reaktora cyklonowego pozwoliło na ponad 99% absorpcję HCN podczas jednego przejścia fazy gazowej przez reaktor. Natomiast uzyskana efektywność odpędzania HCN, zależna przede wszystkim od stałej Henry'ego, przekroczyła 40% dla jednego przejścia...

 • Oxygen accumulation rate with and without live bacteria in column bioreactors

  Badano wnikanie i akumulację tlenu w reaktorach airlift z cyrkulacją zewnetrzną. Stosowano reaktory z odwrotną warstwą fluidalną w strefie opadania, warstwą fluidalną w strefie wznoszenia oraz reaktor z cyrkulującą zawiesiną. Badano wpływ prędkości przepływu powietrza oraz stężenia cząstek stałych na szybkośc akumulacji tlenu w cieczy w reaktorach nie zawierających bakterii oraz w obecności bakterii Acinetobacter calcoaceticus...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • UV/VIS light-enhanced photocatalysis for water treatment and protection

  Praca zawiera wyniki badań nad zaawansowanymi metodami fotokatalitycznymi w aspekcie degradacji zanieczyszczeń w fazie ciekłej. Fenol i chlorowane pestycydy zostały zastosowane jako związki modelowe. Równocześnie prowadzono badania dotyczące ścieków pestycydowych. Rozważane układy: UV/TiO2 w zawiesinie lub osadzony na szklanych mikrosferach oraz UV/H2O2/powietrze. Poprzez modyfikację tlenku tytanu(IV) pierwiastkami niemetalicznymi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obliczenia złóż hydrofitowych ze względu na usuwanie azotu.

  Publikacja

  Obliczenia powierzchni niezbędnej dla skutecznego usuwania azotu ze ścieków w obiektach hydrofitowych, wymagają uwzględnienia różnych form występowania azotu. Ich transformacja lub usuwanie jest uzależnione od wielu czynników chemicznych i środowiskowych. Oczyszczalnie hydrofitowe z roślinnością przytwierdzoną do podłoża można rozpatrywać jako reaktory biologiczne. Usuwanie łatwo rozkładalnej substancji organicznej wyrażonej...

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE I PROGNOZA ICH DIAGNOZOWANIA

  Publikacja

  - Rok 2014

  Rozwój współczesnych systemów energetycznych opiera się w wielu przypadkach o wykorzystanie nowych lub też zasadniczej modernizacji starych koncepcji zastosowania przemian energetycznych. Każda z tych koncepcji szuka swojego miejsca w instalacjach przemysłowych. Te zaś tylko w ograniczonym przedziale czasowym wykorzystują swoją pełną tzn. projektową moc/wydajność. Dodatkowo już od pierwszych godzin po uruchomieniu te nowoczesne...

 • Wyzwania metodyczne w procesie zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono aktualne zagadnienia i wyzwania metodyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Nawiązuje się m.in. do publikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu w sprawie zintegrowanego podejścia do zarządzaniu bezpieczeństwem (safety) i ochroną (security). Podkreśla się znaczenie projektowania niezależnych barier w systemie zabezpieczeń i zwiększania roli pasywnych układów...

 • Przyszłość energetyki jądrowej na świecie

  Publikacja

  Problemy dostępności paliwa jądrowego i składowania odpadów radioaktywnych skłaniają do przemian w technologii reaktorów jądrowych w kierunku generacji IV. Równolegle obserwuje się rozwój reaktorów małej i średniej mocy. Obie ścieżki wydają się być słuszne i obiecujące. W przypadku małych reaktorów jądrowych, pierwsze instalacje mogą powstać w najbliższych pięciu latach, niektóre z nich mogą zaliczać się do reaktorów IV generacji....

 • Modelowanie matematyczne zjawisk transportu zanieczyszczeń i procesów technologicznych w wybranych reaktorach oczyszczalni ścieków

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy opisane zostały wyniki wykonanych przez autora badań dotyczących modelowania adwekcyjno-dyspersyjnego przepływu zanieczyszczeń podlegających reakcjom, na przykładzie reaktorów z osadem czynnym, powszechnie stosowanych w stopniach biologicznych na oczyszczalniach ścieków komunalnych. Analizie poddano możliwości stosowania modeli mechanistycznych ASM (Activated Sludge Model) w połączeniu z równaniami różniczkowymi cząstkowymi...

 • Opis kinetyki procesów w projektowaniu urządzeń do oczyszczania wody i ścieków.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Stałe szybkości reakcji odgrywają ogromną rolę w projektowaniu procesów oczyszczania wody i ścieków. W pracy omówiono wpływ metody opisu czasu przebywania płynu w reaktorze na dokładność wyznaczenia stałej szybkości reakcji.

 • Influence of velocity description on dispersivity of reactor.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przy projektowaniu reaktorów z reguły stosuje się model przepływu tłokowego - prosty, lecz mało dokładny. W pracy pokazano wpływ dokładności stosowanej metody opisu pola prędkości na poziom projektu reaktora.

 • Dyspersyjność reaktora jako czynnik projektowy

  Charakterystyka pojęcia dyspersyjności oraz opis analityczny dyspersyjności układu. Dyspersyjność reaktora jako istotny czynnik w projektowaniu obiektów przepływowych. Przykłady uwzględnienia dyspersyjności dla osadnika wysokosprawnego oraz dla szybowej oczyszczalni ścieków.

 • Comparison of volume-and surface-detention-time distributions

  Czas zatrzymania ścieków w reaktorze jest bardzo ważnym parametrem projektowym. Jego wyznaczenie jest trudne i kłopotliwe. Z tego względu zbadano możliwość zastąpienia wartości tego parametru, wyznaczonej tylko dla swobodnej powierzchni ścieków. W wyniku stwierdzono dopuszczalność takiej zamiany.

 • Tracer investigations of dynamic properties of fluid flow reactor.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono podstawowe metody opisu rozkładu czasu przebywania cieczy w reaktorze oraz sposób jego wyznaczania metodą znacznikową. Szczegółowo omówiono wyniki badań laboratoryjnych dla separatora substancji olejowych i dla złoża biologicznego.

 • Modelowanie przestrzennych przepływów w reaktorach

  Publikacja
  • M. Skuza

  - Rok 2005

  Wykazano, że powszechnie stosowane uproszczone modele reaktorów mają zasadniczą wadę - uwzględniają jedynie ich kubaturę. Zaproponowano stosowanie dokładniejszej metody - zewnętrznej krzywej rozkładu czasu przebywania cieczy w reaktorze.

 • Przepływ przez osadnik pracujący ze znaczną recyrkulacją osadu

  Publikacja
  • A. Kondziela

  - Rok 2005

  Omówiono praktyczne problemy, wynikające ze stosowania dużych stopni recyrkulacji osadu w oczyszczalniach ścieków. Przedstawiono wstępne wyniki badań laboratoryjnych przepływu z recyrkulacją, a następnie rezultaty numerycznych symulacji takiego przepływu.

 • Hydrauliczna charakterystyka recyrkulacji w reaktorach

  Publikacja

  - Rok 2005

  Sformułowano hydrauliczną charakterystykę reaktorów, pracujących w warunkach recyrkulacji. Przeprowadzono analizę ich działania według modelu ruchu tłokowego, wykazując jego nieprzydatnośc. Zaproponowano metodę określania rzeczywistych czasów zatrzymania płynu w reaktorze.

 • Hydraulic and technological consequences of reactor asymmetry

  Publikacja

  - Rok 2005

  Każdy reaktor, choć projektowany jako obiekt o regularnych kształtach, może utracić symetrię - bądź wskutek błędów wykonawczych, bądź wskutek odkształceń w trakcie eksploatacji. Fakt ten wpływa na pole prędkości przepływającej cieczy i może mieć znaczące skutki technologiczne. W pracy omówiono metodę określania tych konsekwencji i zilustrowano ją przykładami.

 • Hydrauliczny opis przepływu cieczy w systemach kubaturowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Usystematyzowano problemy, podejmowane w ramach hydrauliki systemów inzynierii sanitarnej. Omówiono podstawowe wskaźniki funkcjonowania obiektów kubaturowych oraz możliwości ich wyznaczania - metodami dokładnymi i uproszczonymi.