Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ GOSPODARCZY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ GOSPODARCZY

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ GOSPODARCZY

 • Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedmiotem tej monografii, poruszającej kwestie z zakresu ekonomii międzynarodowej, jest dywersyfikacja handlu zagranicznego. Przedmiotem tej monografii, poruszającej kwestie z zakresu ekonomii międzynarodowej, jest dywersyfikacja handlu zagranicznego.W tej monografii opisano zależność między zmianami w zróżnicowaniu struktur handlu zagranicznego (czyli dywersyfikacją handlu) a procesami rozwoju gospodarczego. Temat ten został...

 • Rozwój gospodarczy i rozwój społeczny : próba pomiaru

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł stanowi analizę zróżnicowania poziomu gospodarczego pomiędzy poszczególnymi krajami. Do analizy zostały wykorzystane wskaźnkiki: PKB per capita, HDI, HPI-I oraz HPI-II.

 • Polityka podatkowa przedsiębiorców i jej wpływ na rozwój gospodarczy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł omawia zagadnienia związane z możliwościami zastosowania polityki podatkowej na szczeblu przedsiębiorstwa, wynikającymi z polskiego prawodawstwa. Polityka podatkowa, będąca częścią składową polityki finansowej przedsiębiorców w dobie stowarzyszenia z Unią Europejską nabiera coraz większego znaczenia.

 • Nakłady inwestycyjne i ich wpływ na rozwój gospodarczy regionów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Autor omawia znaczenie inwestycji dla rozwoju regionalnego w Polsce.

 • Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej

  Publikacja

  Artykuł przedstawia analizę zależności miedzy wdrożeniem ICT a wzrostem gospodarczym w krajach Ameryki Łacińskiej dla lat 2000-2011.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rozwój społeczno-gospodarczy głównym uwarunkowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Wykorzystując wyniki studiów literatury i prac własnych, zaproponowano wskaźnik śmiertelności demograficznej w wypadkach drogowych WSD jako miarę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgromadzone zbiory dostępnych danych pozwoliły na zidentyfikowanie grupy najbardziej istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze kraju. Opracowano model zmian tego wskaźnika WSD z wykorzystaniem funkcji potęgowo-wykładniczej...

 • Development level differences among European countries. Cross country study

  Publikacja

  - Rok 2010

  Rozdział w monografii zawiera analizę poziomu rozwoju gospodarczego dla 27 krajów Europy. W tekście autorzy traktują rozwój gospodarczy jako zjawisko wielowymiarowe. Poziom rozwoju gospodarczego jest szacowany na podstawie miary indeksowej.

 • Innovative Regionen - kreative Metropolen

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rola metropolii ulega zmianie.Jako lokomotywy innowacyjnych regionów koncentrują cztery główne kapitały:ludzki,społeczny,gospodarczy i wiedzy.Metropolie wiedzy opisują swój rozwój na modelu TRIPLE HELUX,który generuje najwyższą wartość dodaną w przestrzeni wiedzy.

 • Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w polityce rozwoju regionalnego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule dokonano przeglądu historycznych i współczesnych czynników wpływających na rozwój regionalny. Wykazano, że kluczowym czynnikiem tego procesu jest rozwój gospodarczy. W pacy zestawiono cele polityki regionalnej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. We wnioskach z przeprowadzonej analizy wykazano, iż nadrzędnym czynnikiem dynamizującym postęp w zakresie rozwoju regionu jest atrakcyjność oferty wymiany dóbr i...

 • Zmiany w strukturze zatrudnienia, poziomie wynagrodzenia i kwalifikacjach pracowników w Polsce

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w sektorach ekonomicznych gospodarki narodowej z punktu widzenia przemieszczeń pracowników, ich wykształcenia i poziomu wynagrodzenia w latach 2000-2009. Obserwowane zmiany w strukturze zatrudnienia są jedną z ważniejszych charakterystyk określających rozwój gospodarczy.

 • Wykorzystanie miejskich obszarów nadbrzeżnych pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym

  W artykule przedstawiono analizę wykorzystania terenów aglomeracji miejskich położonych na styku lądu z wodą pod zabudowę o charakterze wielofunkcyjnym. Zaprezentowano aktualne podejście w projektowaniu przedmiotowych terenów oraz możliwości związane z rozwojem aglomeracji miejskich zlokalizowanych przy nabrzeżach akwenów. Zrównoważony rozwój gospodarczy tych terenów ściśle jest uzależniony od sposobu zagospodarowania przestrzeni....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii

  Publikacja

  W literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że produkcja w sektorze wysokich technologii jest motorem wzrostu produkcji, zatrudnienia i wydajności wielu gospodarek. Co więcej, uważa się, że rozwój przemysłu wysokiej technologii oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także zmiany w strukturze gospodarki. Stare przemysły tracą na znaczeniu a nowe gałęzie przemysłu, bazujące na wysokiej technologii, stają się krajowymi gazelami...

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Modele biznesu elektronicznego a modele komunikacji marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule ukazano polskie i zagraniczne koncepcje modeli biznesu elektronicznego. Przedstawiono również powiązane z nimi modele komunikacji marketingowej w Internecie. Wzrost gospodarczy oraz szybki rozwój wymagają stosowania sprawdzonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym. Konieczne staje się również dostosowanie modeli komunikacji marketingowej do nowych, zmieniających się potrzeb odbiorców informacji.

 • Superkomputery do wspomagania procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego

  W artykule omówiono wykorzystanie superkomputerów do wspomagania procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Odniesiono się do wybranych projektów wspierających rozwój gospodarczy w oparciu o superkomputery. W szczególności zaproponowano zastosowanie HPC do implementacji wybranych metod sztucznej inteligencji w bankowości, w tym oceny ryzyka wybranych przedsięwzięć. Zaproponowane podejście umożliwia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ekoinnowacja i polityka ekoenergetyczna jako determinanty wzrostu dobrobytu w społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Jednym z motorów napędzających rozwój gospodarczy i dobrobyt w społeczeństwie jest dostęp do taniej energii. Ponadto jej pozyskiwanie nie powinno wpływać na degradację środowiska. Stąd potrzeba upowszechniania polityki ekoenergetycznej wśród społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych, w tym świata nauki i biznesu. Mogą one popularyzować wiedzę o ekoinnowacji i odnawialnych źródłach energii w ramach społęcznej odpowiedzialności...

 • Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedsiębiorczość jest podstawowym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej. Jest również elementem i narzędziem gdy konkurencyjnej. W związku z tym każdy kraj stara się stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju przedsiębiorczości. Procesy te napotykają jednak na szereg barier z których najważniejszymi są bariery podatkowe.System podatkowy powinien być tak konstruowany aby z jednej strony zapewniał spełnienie funkcji fiskalnych...

 • Osoby starsze jako potencjał gospodarki narodowej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Obecnie jednym z głównych wyzwań z jakimi musi zmierzyć się Polska jest zjawisko starzenia się społeczeństwa, które spowodowane jest wydłużeniem długości życia oraz spadkiem liczby urodzeń. Zmiana struktury demograficznej niekorzystnie wpływa także na współczynnik obciążenia demograficznego, co w znaczący sposób zmienia sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Polska mierzy się z wyzwaniem, jakim jest powolny wzrost gospodarczy, który...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efektywność działania smarownic a redukcja hałasu generowanego na łukach linii tramwajowych

  Intensywne procesy urbanizacyjne oraz rozwój gospodarczy są przyczyną zwiększenia wrażliwości człowieka na otaczające go w miastach niedogodności - hałas, drgania i zanieczyszczenie powietrza. Jednocześnie podejmowane sa działania mające na celu ograniczenie wpływu zjawisk obniżających standard życia. W zakresie komunikacji tramwajowej następuje wymiana taboru i modernizacja linii. Poprawa stanu infrastruktury tramwajowej powinna...

 • Wybrane czynniki zróżnicowania rozwoju regionów - na przykładzie województwa pomorskiego i wielkopolskiego

  Publikacja

  Procesy globalizacji realizujące się we współczesnej gospodarce wynikają w dużym stopniu ze swobody przepływu produktów, kapitału i zasobów pracy. Ich skutkiem jest zmiana znaczenia poszczególnych czynników produkcji. Na znaczeniu tracą tradycyjne czynniki: praca, kapitał i ziemia. Dominujacego znaczenia, dla wzrostu gospodarczego, nabiera z kolei wiedza utożsamiana z nowoczesnymi technologiami, innowacyjnością oraz skutecznym...

 • Obowiązek ochrony środowiska naturalnego jako granica swobody działalności gospodarczej w Polsce

  Publikacja

  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego w ramach obowiązujacych w tym zakresie unormowań prawnych.Gospodarka odpadami oraz strategiczne podejście do międzynarodowego zarzadzania odpadami - to aktualne problemy w przedsiębiorstwach. Instrumenty polityki ochrony środowiska w odniesieniu do przedsiębiorstw, takie jak: pozwolenie zintegrowane, ocena oddziaływania na środowisko,...

 • Parki tematyczne w rozwoju lokalnym miasteczek i wsi

  Obecnie niemal każde polskie miasto i wieś ​​ma na celu znalezienie dobrego pomysłu na swój rozwój społeczno-gospodarczy. Najczęściej jest nim założenie parku tematycznego. Dobrze się dzieje, gdy takie przedsięwzięcie wspiera lokalne tradycje, zwyczaje i walory kulturowe miasta czy wsi; gdy promowane są miejscowe produkty i żywność. Niestety, nie zawsze tak jest. Niektóre miasta i gminy chętniej przyjmują zupełnie inną politykę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • O rewitalizacji obszarów staromiejskich małych miast

  Publikacja

  - Rok 2006

  W wielu małych miastach Polski znajdują się zdegradowane obszary staromiejskie. Niestety, jednocześnie występują tam poważne problemy gospodarcze i społeczne. Wysoki współczynnik poziomu bezrobocia, niskie kwalifikacje miejscowej siły roboczej, niski poziom życia wynikający z ubóstwa to tylko niektóre utrudnienia w ich rozwoju gospodarczym. Próbą zmiany istniejącego stanu są podejmowane w gminach małych miast programy rewitalizacji....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przekop przez Mierzeję Wiślaną - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju turystyki?

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł omawia problemy związane z zagrożeniami krajobrazu Mierzei Wiślanej, a w konsekwencji ze skutkami dla rozwoju turystyki w całym regionie, w związku z planowanym Przekopem przez Mierzeję Wiślaną. Dla udzielenia odpowiedzi na pytania, czy inwestycja jest potrzebna, jakie może wywołać skutki środowiskowe, oraz co z nich wyniknie dla rozwoju turystyki w regionie, wykorzystano procedurę ocen oddziaływania na środowisko - prawny...

 • Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013

  Publikacja

  - Rok 2011

  Fundusze Unii Europejskiej wywierają niewątpliwie korzystny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy państw członkowskich. W okresie programowania 2007 - 2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich.Pomoc finansowa jest przyznawana w ramach programów pomocowych zwanych programami operacyjnymi. Każdy program charakteryzuje się innym rodzajem przedsięwzięć i podmiotów, które mogą się ubiegać o...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hydrogeologiczny aspekt systemu zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino

  Publikacja

  Rozwój gospodarczy danego regionu jest w dużej mierze zależny od stopnia jego możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych. W celu poprawienia warunków zaopatrzenia obszaru gminy Gniewino w wodę dobrej jakości, podjęto decyzje o modyfikacji ówczesnego systemu zaopatrzenia w wodę. Po szczegółowej analizie, przyjęto koncepcję rozbudowy i modernizacji sześciu perspektywicznych ujęć wód podziemnych: Chynowie, Czymanowo, Gniewino I, Gniewino...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ROLA ZABYTKÓW W GOSPODARCE - WYBRANE ZAGADNIENIA

  Publikacja

  Rola zabytków w gospodarce rynkowej jest dwojaka i ogranicza się jedynie do wartości historycznej, naukowej czy artystycznej. Z jednej strony budują tożsamość narodową i pełnią funkcje społeczne, a z drugiej – stanowią produkt rynkowy, który wspiera rozwój regionalny pod względem atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Zabytki jako część infrastruktury stanowią element rozwoju społeczno – gospodarczego. Można więc powiedzieć,...

 • Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych w zlewni Potoku Strzyża w czasie opadów nawalnych w Gdańsku.

  Publikacja

  - Rok 2014

  Gdańsk jest doskonałym przykładem miasta, którego dynamiczny rozwój gospodarczy wywiera coraz silniejszy wpływ na warunki hydrologiczne, panujące w zlewniach znajdujących się na jego terenach Postępująca gwałtownie zabudowa górnych tarasów miasta, nowopowstające wielkoobszarowe centra handlowo- usługowe, parkingi, infrastruktura komunikacyjna, czy osiedla mieszkalne położone na otaczających miasto wzgórzach morenowych drastycznie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Spotkanie informacyjne GOSPOSTRATEG VI

  Wydarzenia

  11-05-2021 10:00 - 11-05-2021 13:00

  Szkolenie dotyczy możliwości i zasad aplikowania do programu NCBiR GOSPOSTRATEG VI. Pod koniec spotkania będzie możliwość zadawania pytań. NCBiR zachęca do wcześniejszego przesyłania pytań e-mailowo (do 7.05.21 r.).

 • WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INTSTRUMENTALNYCH I SENSORYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERANACH PRZYLEGŁYCH DO RAFINERII GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU

  Dynamiczne postępujący rozwój gospodarczy i ekonomiczny wielu krajów przyczynia się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Większość z nich wpływa negatywnie na zdrowie i życie człowieka, oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługują gazy złowonne określane także mianem odorów. Zdecydowaną większość emiterów, których funkcjonowanie wiąże się z uwalnianiem...

 • Węglowe nanomateriały elektrodowe otrzymywane z chitozanu i łusek ryżowych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Rozrost gospodarczy poszczególnych państw zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną, która w większości pochodzi z paliw kopalnych. Rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej, takich jak ogniwa paliwowe, oraz jej magazynowania stanowią ważny element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym kontekście kluczowe są węglowe materiały elektrodowe charakteryzujące się szczególnymi właściwościami strukturalnymi....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Położenie, charakterystyczne cechy i struktura funkcjonalno-przestrzenna.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Scharakteryzowano położenie administracyjne, fizyczno-geograficzne i potencjał społeczno-gospodarczy województwa. Określono podstawowe cechy i elementy jego struktury zagospodarowania przestrzennego.

 • Piotr Czyż dr inż. arch.

 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych

  Publikacja

  W artykule prezentuje się informacje związane z ryzykiem i zarządzaniem nim. Wskazuje się na możliwość wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem jako elementu efektywnego wsparcia działań podejmowanych przez podmiot gospodarczy na etapie planowania i realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • Zarządzanie rozwojem regionalnym - wpływ zmian demograficznych

  W artykule została przedstawiona ewolucja koncepcji zarządzania publicznego oraz zarządzania rozwojem regionalnym, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Omówiono społeczno-gospodarczy kontekst zmian zachodzących w tym zakresie. W artykule zaprezentowano wpływ zmian demograficznych na proces zarządzania rozwojem regionalnym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem prezentowanego artykułu jest próba określenia swoistego kulturowego profilu zarządzania specyficznym rodzajem organizacji, jaką jest tzw. przedsiębiorstwo klastrowe, czyli podmiot gospodarczy wchodzący w skład formalnie wyodrębnionej z otoczenia „nadorganizacji” (lub po prostu organizacji wyższego rzędu), za jaką uważana jest inicjatywa klastrowa.

 • Odrębność Estonii w nadbałtyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna, którą odnosi się do hegemonicznej rzeczywistości danego obszaru. Wyjątkową wartość stanowi tam dziedzictwo Republiki Estoniik, która jest integralną częścią wspólnoty europejskiej; wskazują na to kraty przeszłości, ład polityczny i gospodarczy oraz aspiracje i dążenie społeczności tam zamieszkujących.

 • Przedsiębiorczość w kontekście otoczenia instytucjonalnego - refleksje

  Niniejszy artykuł jest próbą ukazania w jaki sposób czynniki instytucjonalne kształtują i wpływają na przedsiębiorczość i jakie formy może ona przyjmować w zależności od istniejącego otoczenia instytucjonalnego. Zakładając zasobową koncepcję przedsiębiorstwa, pokazuje w jaki sposób istniejący kapitał instytucjonalny wpływa na formy przedsiębiorczości jakie w gospodarce występują, nie tylko z punktu widzenia zysków przedsiębiorców...

 • Technologie remediacji środowiska

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek

  Rozwój przemysłowo-gospodarczy i rozwój infrastruktury oraz wzrost standardu życia mieszkańców każdego kraju nieodzownie niosą za sobą powstawanie rosnących ilości różnego rodzaju ścieków oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. To z kolei przyczynia się do postępującego zanieczyszczenia i degradacji środowiska, w tym szczególnie podłoża gruntowego. Stąd niezwykle istotne jest zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez projektowanie...

 • Europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono sytuację europejskiego sektora MSP wobec zmian zachodzących w gospodarce światowej. Opisywane przez autorów zmiany są powodowane tak przez uniwersalne trendy jak i przez nowe, regionalne zjawiska i procesy. Najważniejsze, z punktu widzenia europejskich MSP uniwersalne trendy to przyspieszenie globalizacji, upowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), utworzenie JRE, wprowadzenie...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Sektor MSP we współczesnej gospodarce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca uwzględnia najnowszy dorobek teorii ekonomii, jak również badania nad sektorem MSP w krajach wysoko rozwiniętych prowadzone na przełomie XX i XXI wieków. Zawiera także analizy najnowszych dostępnych danych statystycznych z wielu krajów. Jest próbą odpowiedzi na szereg pytań takich jak np.: W czym przejawia się wpływ sektora MSP na wzrost gospodarczy?Czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal rośnie?Czy...

 • Wzrost gospodarczy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza porównawcza

  W początkowej części artykułu zostały opisane warunki funkcjonowania gospodarki polskiej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W pierwszej części empirycznej artykułu dokonano porównania wzrostu gospodarczego Polski ze wzrostem gospodarczym pozostałych dziewięciu krajów, z którymi Polska 1 maja 2004 roku została przyjęta do Unii Europejskiej. Wstępna analiza pozwoliła stwierdzić, że w okresie 2003-2014...

 • Wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej

  W literaturze można znaleźć wiele opisów skuteczności i efektywności narzędzi komunikacji marketingowej. Autorka odnosi jednak wrażenie, iż w niektórych opracowaniach autorzy stosują pojęcia skuteczności i efektywności zamiennie. Wiele publikacji opisuje wskaźniki stosowane jedynie w mediach głównych, takich jak: TV, radio, prasa oraz kino. Kryzys gospodarczy jest powodem poważnych zmian w planowaniu mediów. Organizacje chcą stosować...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem opracowania było oszacowanie ekonomicznego wpływu organizacji EURO 2004 na gospodarkę Portugalii. Aby wyodrebnić efekty bezpośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach związanych z ogranizacją imprezy) oraz efekty pośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach powiązanych z tymi działami gospodarki, w których wystąpiły efekty bepzośrednie) wykorzystano model input-output....

 • Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej.

  W literaturze przedmiotu poświęcono dotychczas wiele miejsca metodom wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas w sposób pobieżny zwracano uwagę na wykorzystanie tych metod do wyceny specyficznych grup przedsiębiorstw. Jedną z takich grup stanowią przedsiębiorstwa, w stosunku do których ogłoszono upadłość, będące w procesie restrukturyzacji bądź zagrożone upadłością. Charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem prowadzonej działalności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prawa autorskie w kontekście współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  Współczesna gospodarka zwana Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW) uznaje kapitał ludzki, własność intelektualną i przemysłową, za najcenniejszze zasoby przedsiębiorstwa XXI wiekuZatem efektywne nimi zarządzanie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, regionalnym i światowym. Znaczenie kapitału intelektualnego wyróżnia się obecnie ze względu na dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa. Związane jest to z dążeniem...

 • Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów

  Turystyka stanowi istotny element gospodarki światowej. W obliczu pogłębiającej się globalizacji, istotne jest zapewnienie konkurencyjności regionów. Celem artykułu było zaprezentowanie korzyści gospodarczych, wynikających z tworzenia klastrów w regionach o atrakcyjnych walorach turystycznych.Klastry turystyczne umożliwiają osiągnięcie synergicznego efektu działania po-szczególnych firm. Realizują to poprzez przeprowadzanie działań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diversification of investment efficiency in selected economies

  Publikacja

  An assessment of the effectiveness of investments is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return on the investments. When attempting...

 • Ład rynkowy a etyka biznesu

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zwróciłem uwagę najpierw na istnienie związku działalności gospodarczej z działaniem etycznym. Podkreśliłem, że głównym celem działalności gospodarczej jest zachowanie rodzaju ludzkiego. Wskazałem, że rozumienie ekonomii nie jest możliwe bez uwzględnienia udziału w nim samego człowieka zarówno z jego skłonnościami, potrzebami, jak i wiedzą zdroworozsądkową, naukową, etc. Następnie próbowałem pokazać,...