Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW

 • Marka a postrzeganie nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy rozdział wprowadza czytelników w tematykę związaną z marką, która odgrywa istotną rolę w procesie urynkowienia nowych produktów. Omówiono w nim pojęcie marki i jej funkcje. Przybliżono też zagadnienie budowania zaufania do produktów, występujące rodzaje ryzyka oraz korzyści dla klienta związane szczególnie z jego sferą emocjonalną.W dalszej części opracowania scharakteryzowano różne podejścia związane z opracowaniem strategii...

 • Praktyki zarządzania wdrażaniem nowych produktów

  Publikacja

  W artykule zidentyfikowano praktyki wdrażania nowych produktów stosowane przez krajowych producentów dóbr trwałego użytkowania (DTU), które wiążą się z wysokimi wynikami w tym zakresie. Praktyki te określono na podstawie analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą ankiety pocztowej, którą przeprowadzono wśród krajowych producentów DTU zatrudniających powyżej stu pracowników.

 • Identyfikacja sposobności do tworzenia nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2010

  W tym rozdziale monografii przedstawiono koncepcję identyfikacji sposobności do tworzenia nowych produktów jako pierwszego etapu procesu kształtowania nowych produktów. Etap ten poprzedza przygotowanie strategicznych wytycznych w zakresie kształtowania nowych produktów, zaś w jego zakresie scharakteryzowano: poszukiwanie sposobności, rozpoznanie sytuacji rynkowej i wymagań dotyczących sposobności oraz kwalifikowanie sposobności...

 • Testowanie koncepcji nowych produktów metodą ankietową.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy jest przedstawienie istoty i roli testowania koncepcji nowego produktu przy użyciu metody ankietowej. Szczególną uwagę zwrócono na sposób konstrukcji kwestionariusza w tak przeprowadzanym teście koncepcji.

 • Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Informacje uzyskiwane z testowania koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest określenie i przegląd rodzajów informacji uzyskiwanych w typowych testach koncepcji nowych produktów oraz przedstawienie zastosowania tych informacji w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw.

 • Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki stosują różne sposoby zbierania informacji rynkowych przy wdrażaniu nowych produktów, oraz jak te sposoby wiążą się z osiąganiem sukcesu nowego produktu.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rodzaje badań marketingowych użytecznych w rozwoju nowych produktów

  Celem artykułu jest określenie typowych badań marketingowych użytecznych na poszczególnych etapach rozwoju nowych produktów. Badania te ustalono na podstawie określenia istotnych decyzji i informacji rynkowych potrzebnych do ich podjęcia na każdym z etapów procesu tworzenia nowych produktów.

 • Jakościowy podział zadań w procesie kształtowania nowych produktów

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie jakościowego podziału pracy na poszczególnych etapach procesu kształtowania nowych produktów ze względu na jej marketingowy, techniczny i finansowo-księgowy charakter.

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rezultaty rozwoju nowych produktów niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem pracy jest przedstawienie poziomu rezultatów rozwoju nowych produktów, osiąganych przez niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego, oraz związków pomiędzy miernikami użytymi do oceny tych rezultatów. Realizacja celu pracy została oparta na danych zebranych metodą ankiety pocztowej.

 • Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów

  Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki wskazują, że jakość informacji rynkowych wykorzystywanych w rozwoju nowych produktów stanowi istotną determinantę sukcesu tego rozwoju. Na jakość tę złożyły się takie cechy jak: wiarygodność, przydatność, aktualność i kompletność informacji. W świetle rezultatów podjętego badania, każda z tych cech jest istotnie, pozytywnie powiązana...

 • Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

 • Testowanie koncepcji nowych produktów w niemieckich przedsiębiorstwach sprzętu gospodarstwa domowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono wyniki badania, odnośnie stosowania testowania koncepcji nowych produktów, przez niemieckich producentów sprzetu gospodarstwa domowego. Stwierdzono, że większość badanych firm stosuje testowanie koncepcji oraz, że występuje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem tej metody a wynikami osiąganymi przy wdrażaniu nowych produktów.

 • BADANIA MARKETINGOWE A WYNIKI NOWYCH PRODUKTÓW – EFEKT MEDIACYJNY JAKOŚCI INFORMACJI RYNKOWYCH

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja efektu mediacyjnego pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych w zakresie kształtowania nowych produktów a wynikami tych produktów poprzez jakość informacji rynkowych. Efekt taki ma uzasadnienie merytoryczne, gdyż uzyskiwanie informacji rynkowych za pomocą badań marketingowych powinno skutkować wysoką jakością tych informacji, wykorzystanie zaś informacji o wysokiej jakości przy wdrażaniu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest określenie związków pomiędzy gromadzeniem, upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowych produktów a wynikami finansowymi uzyskiwanymi w tym rozwoju. Związków tych poszukiwano na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki. Stosując standardową regresję wieloraką stwierdzono, że istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem...

 • Ocena przedsiębiorstw ze względu na wyniki wdrażania nowych produktów metodą porządkowania liniowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zaprezentowano zastosowanie metody porządkowania liniowego do oceny przedsiębiorstw pod kątem wyników uzyskanych przy wdrażaniu nowych produktów. Taką oceną objęto dwudziestu dwóch producentów sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie syntetyczny miernik rozwoju utworzono na podstawie metod wzorcowych.

 • ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW

  Publikacja

  Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udo-stępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych pro-duktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncepcje, metody, techniki i narzedzia zarzadzania jakością w projektowaniu i rozwoju nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2015

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe narzedzia zarządzania jakością, które moga być wykorzystane w poszczególnych fazach projektowania nowych produktów. Autor zaprezentował pięć kluczowych faz, którymi są: identyfikacja potrzeb klienta, poszukiwanie i selekcja nowych pomysłów, projekt nowego wyrobu, faza testów oraz faza produkcji, gdy nowy produkt znajduje się na rynku.

 • Badania marketingowe a nieformalne sposoby gromadzenia informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów w przedsiębiorstwach wysokiej techniki

  W artykule - na podstawie badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw wysokiej techniki - przedstawiono związek pomiędzy wynikami kształtowania nowych produktów a gromadzeniem informacji rynkowych za pomocą badań marketingowych i nieformalnych sposobów.

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Katedra Marketingu

  Zespoły Badawcze

  * marketingu usług * marketingu relacji * badań marketingowych * kształtowania strategii marketingowej * analizy rynku * zarządzania wdrażaniem nowych produktów * marketingu przemysłowego * zarządzania i planowania marketingowego oraz zarządzania relacjami z klientami * kultury marketingowej * instrumentów marketingu - mix * systemów informacji marketingowej * rozwoju regionalnego i lokalnego w aspekcie działań marketingowych *...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

  Gwałtowny rozwój Internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli biznesowych, które powstały właśnie dzięki Internetowi. Autorki szczególną uwagę zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Żółtowski dr hab. inż.

 • Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek

  Publikacja

  Rozwój nowych trendów w internecie, a w szczególności Web 2.0, spowodował wzrost społecznego zaangażowania internautów oraz dalszy rozwój kanałów społecznościowych i tym samym różnego typu platform interaktywnych. Internet zachęca internautów do interakcji z witrynami, a za ich pośrednictwem z innymi użytkownikami sieci. Umożliwia im tworzenie treści na temat różne tematy, w tym na przykład związany z markami produktów. Dzięki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Radosław Drozd dr inż.

  Radosław Drozd - Praktyk i wieloletni menedżer zarządzania inżynierskiego i logistyki inżynierskiej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Organizacji systemów produkcyjnych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój innowacyjnych produktów. Uczestnicząc lub prowadząc projekty w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych...

 • Justyna Płotka-Wasylka dr hab. inż.

  Urodziła się w Słupsku (24.03.1986).W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Wejherowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2010 rozpoczęła pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2014 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr Caluma Morrisona (Uniwersytet w...

 • New product practices and performance of German appliances companies

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki badań odnośnie stosowanych praktyk i wyników uzyskiwanych w rozwoju nowych produktów. Badania dotyczyły niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego, zaś podstawową metodą gromadzenie danych była ankieta pocztowa. Rezultaty badań wskazują, że wysokie wyniki rozwoju nowych produktów uzyskują producenci, którzy stosują: strategię pioniera, badania koncepcji, przegląd koncepcji, plan marketingowy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Some advances in environmental analytics and monitoring

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wkład Katedry Chemii Analitycznej w rozwój analityki środowiskowej i monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem analityki pozostałości leków w próbkach wodnych ( w układzie on-line i off-line), badań nad identyfikacją produktów degradacji organicznych zanieczyszczeń, analizy toksyn w wodach za pomocą techniki HPLC-DAD-MS, wykorzystania dozymetrii pasywnej do izolacji analitów z wody oraz jednoczesnego oznaczania...

 • Zarządzanie produktem w branży IT

  Kursy Online
  • J. Miler
  • O. Springer

  Cel kursu: Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia innowacyjnych produktów, wprowadzania ich na rynek, analizy odpowiedzi rynku i zarządzania produktem.

 • Zarządzanie produktem w branży IT 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Miler
  • O. Springer

  Cel kursu: Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia innowacyjnych produktów, wprowadzania ich na rynek, analizy odpowiedzi rynku i zarządzania produktem.

 • Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

 • Marketing zewnętrzny : produkt

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale 4.1 podręcznika scharakteryzowano produkt jako element marketingu zewnętrznego. Między innymi omówiono: pojęcie i charakterystykę produktu, klasyfikacje produktów, pojęcie linii i asortymentu produktów, markę i opakowanie produktu, cykl życia produktu oraz proces wdrażania nowych produktów.

 • Stanisław Szczepański prof. dr hab. inż.

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Oficjalne porozumienia i umowy, regulujące rozwój współczesnych stosunków polsko-estońskich.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przemiany społeczno-polityczne, zachodzące w latach 90-tych w Polsce i Estonii wywierają ważny wpływ na rozwój stosunków pomiędzy obu krajami. Istotne jest znaczenie regulacji prawnych. Rozwój współczesnych stosunków polsko-estońskich i partnerskiej współpracy służy interesom obu państw i narodów, dostrzega się w nich wolę regulacji i normalizacji oraz wzajemnego wsparcia na drodze do struktur europejskich. Dotychczas obie strony...

 • Bodźce motywujące pracowników wdrażających nowe produkty i ich stosowanie

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono przegląd bodźców motywujących pracowników zaangażowanych we wdrażanie nowych produktów oraz określenie stopnia ich stosowania przez przedsiębiorstwa.

 • Wytłaczanie reaktywne jako proekologiczna metoda wytwarzania nowych biodegradowalnych mieszanin i kompozytów polimerowych.

  Biodegradowalne materiały polimerowe stosowane są obecnie w wielu gałęziach przemysłu, stanowiąc przyjazną środowisku alternatywę dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych wytwarzanych z paliw kopalnych. Wzrost liczby zagranicznych i krajowych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi iodegradowalnymi materiałami polimerowymi potwierdza dynamiczny rozwój tej grupy materiałów. W artykule pokrótce omówiono wybrane przykłady zastosowania...

 • Opis Trzech scenariuszy zintegrowanych (dynamiczny rozwój, rozwój wyspowy, trudny rozwój w warunkach zagrożenia stagnacją)

  Publikacja

  - Rok 2011

  Scenariusze były częścią projektu "Foresight Wielkopolska" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podstawą było dla nich 15 scenariuszy opracowanych przez zespoły robocze dla 5 obszarów badawczych: kapitał ludzki i społeczny, tożsamość regionalna, postawa wobec "nowych" i "nowego", przywództwo regionalne oraz konkurencyjna współpraca. Sformułowano 3 scenariusze zintegrowane: 1) najbardziej optymistyczny...

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publikacja

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Przemówienie na otwarcie konferencji.

  Podano cel konferencji i przedstawiono rozwój geotechniki w świecie. Omówiono trendy nowych rozwiązań teoretycznych i nowych technologii wzmocnienia podłoża. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania młodej kadry naukowej, dydaktycznej i wykonawczej w zakresie specjalności geotechnika.

 • Badania i rozwój technologii ogniw fotowoltaicznych

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2014

  W tym roku mija już 60 lat od publikacji Chapina, Fullera i Pearsona dotyczącej krzemowych złącz typu p-n, które mają zdolność do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną , ale tak naprawdę przez ostatnie 10-15 lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój w obszarze badań i nowych technologii fotowoltaicznych. Jest on możliwy dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinie chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Tłuszcze specjalnego przeznaczenia - masło kakaowe i jego alternatywy

  Publikacja

  Omówiono właściwości chemiczne i fizyczne masła kakaowego i możliwości ich modyfikacji. Przedstawiono także charakterystykę i kierunki poszukiwań nowych, alternatywnych dla masła kakaowego tłuszczów. Dokonano również podziału tych produktów w oparciu o ich specyficzne cechy.

 • Naukowcy pracują nad poprawą efektywności terapii borowo-neutronowej w chorobach nowotworowych

  Publikacja

  Badacze konsorcjum zamierzają wspólnie wypracować nowatorską metodologię, która znacznie poprawi kliniczną efektywność terapii boro- wo-neutronowej chorób nowotworowych. Technologia wypracowana przez konsorcjum stanie się podstawą nowych produktów i usług dla klinik onkologicznych w skali globalnej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Formy i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się nowych form zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim megatrendy światowe: trendy demograficzne i społeczne, glabalizacja oraz rozwój nowych technologii i usług informatycznych. Wpływ na kształtowanie się elastycznego rynku pracy mają również inne czynniki, które omówiono i poddano analizie.