Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK ENERGII - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK ENERGII

Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK ENERGII

 • Rynek Energii

  Czasopisma

  ISSN: 1425-5960

 • Rynek bilansujący a giełda energii

  Publikacja

  - 2003

  Omówiono wzajemny wpływ na wielkość obrotów i poziomów cen pomiędzy Giełdą Energii a Rynkiem Bilansującym w Polsce. Przedstawiono podstawowe przyczyny wzajemnego wpływu tych rynków.

 • Rynek Energii Elektrycznej

  Kursy Online

  Kierunek: Elektrotechnika, Specjalność: Elektroenergetyka (WEiA), II stopnia, stacjonarne, sem. 3

 • Doświadczenia i wyzwania rynku energii.

  Publikacja
  • M. Duda
  • H. Gabryś
  • M. Kaliski
  • J. Malko
  • W. Kamrat

  - Rynek Energii - 2014

  Przedstawiono oświadczenia i wyzwania rynku energii w Polsce w perspektywie ostatnich 25 lat.. Pokazano trendy rozwojowe elektroenergetyki.

 • Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku energii - analiza przypadku

  Publikacja

  W artykule omówiono przypadek lokalnego rynku energii, na którym pojawił się nowy, duży odbiorca ciepła i energii elektrycznej. Znacząco zmieniło to uwarunkowania rozwojowe dla przedsiębiorstw energetycznych. Charakterystykę nowego odbiorcy przedstawiono we wcześniejszym artykule (Rynek energii nr 3/2006). Niniejsza publikacja przedstawia wyniki analiz uzupełniających opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane problemy obrotu energią elektryczną produkowaną w elektrociepłowniach. Przedstawiono aktualne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązku zakupu energii elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

 • Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia rozwoju źródeł energii wykorzystujących zasady energii odnawialnej. Przedstawiono stosowane w Unii Europejskiej zasady obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

 • Wykorzystanie energii wod podziemnych do celów ciepłowniczych.

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania, do celów ciepłowniczych,zasobów energii wód podziemnych, charakteryzując bliżej zastosowany układ technologiczny źródła ciepła.

 • Rynek turbin i silników gazowych na świecie.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono światowe tendencje w zakresie instalacji turbin i silników gazowych oraz omówiono najważniejsze czynniki związane z szerszym wykorzystaniem gazu ziemnego w energetyce. Zwrócono uwagę na wzrost zainteresowania układami skojarzonymi oraz energią odnawialną.

 • ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - UWARUNKOWANIA RYNKOWE W POLSCE

  Publikacja

  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się niewątpliwie dodatkowym impulsem do zintensyfikowania działań na rzecz liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wprowadzone mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. To fundamentalne prawo odbiorców, zakorzenione w krajowym rynku energii od ponad 8 lat, nadal budzi szereg wątpliwości....

  Pełny tekst w portalu

 • Rynek mocy jako nowy mechanizm rozliczeń w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  W artykule opisano rozliczenia w systemie elektroenergetycznym uzależnione od mocy, związane z gwarancją dostawy energii elektrycznej do systemu. Przedstawiono najważniejsze rynkowe mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Przedstawiono najważniejsze zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce oraz omówiono wyniki pierwszych aukcji na lata 2021-2023.

  Pełny tekst w portalu

 • Wpływ technologii na konkurencyjność lokalnych rynków energii - zagadnienia wybrane

  Publikacja

  W artykule przedstawiono prognozy dotyczące lokalnych rynków energii w Polsce. Uwagę zwrócono na sektor wytwarzania

 • Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

  Publikacja

  W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Energia z bloku skojarzonego, opalanego słomą na lokalnym rynku energii

  Publikacja

  Przedstawiono uwarunkowania obrotu ciepłem i energią elektryczną ze źródeł odnawialnych w Polsce. Przeanalizowano możliwości odsprzedaży energii z bloku opalanego słomą na lokalnym rynku.

 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Opłacalność inwestowania na lokalnym rynku energii z uwzględnieniem komfortu odbiorców

  Publikacja

  Przedstawiono metodykę szacowania efektywności inwestowania w układy zaopatrzenia w energię z uwzględnieniem komfortu odbiorców. Zdefiniowano pojęcie komfortu odbiorców, podano zależności funkcyjne oraz zaproponowano sposób szacowania tego parametru.

 • Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Przedstawiono funkcjonujący w Polsce mechanizm promowania odnawialnych źródeł energii, polegający na wtórnym obrocie tzw. świadectwami pochodzenia. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym....

 • ANALIZA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE WPROWADZENIA STOPNI ZASILANIA W 2015 ROKU

  W artykule przedstawiono opis sytuacji, która doprowadziła do wprowadzenia wysokich stopni zasilania w KSE w sierpniu 2015 r. Omówiono przyczyny i konsekwencje wprowadzenia stopni zasilania, na podstawie analizy zapotrzebowania na moc w KSE. Przedstawiono analizę cen i obrotów na Rynku Bilansującym w tym okresie. Opisano wpływ nietypowej sytuacji na Giełdę Energii oraz na ceny na rynku „spotowym” i rynkach terminowych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  Technologie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej postrzegane są jako istotny kierunek rozwoju współczesnych systemów energetycznych. Ich wprowadzanie często ma związek z tendencją wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozwój źródeł rozproszonych oznacza także wytwarzanie energii w pobliżu odbiorców. Wprowadzanie technologii rozproszonych poza korzyściami, powoduje także pojawienie się nowych problemów i wyzwań dla...

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

  Publikacja

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

  Publikacja

  - Rynek Energii - 2018

  Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową...

  Pełny tekst w portalu

 • Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej

  Publikacja

  W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania...

 • Podział emisji dwutlenku węgla na części związane z wytwarzaną energią elektryczną i ciepłem

  Publikacja

  Omówiono jedną z metod podziału emisji dwutlenku węgla między ciepło i energię elektryczną wytwarzaną w elektrociepłowni.

 • Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej

  Publikacja

  W artykule omówiono krajowe uregulowania dotyczące obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Opóźniona implementacja do ustawodawstwa krajowego Dyrektywy europejskiej o wspieraniu kogeneracji zmieniła uwarunkowania funkcjonowania źródeł skojarzonych na rynkach energii. Wprowadzono mechanizm obrotu świadectwami pochodzenia energii. Szczególne preferencje przyjęto dla wsparcia małych układów...

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

  Publikacja
  • A. Kaczmarek

  - Rynek Energii - 2008

  W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego...

 • Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski.

  Publikacja

  Przedstawiono główne problemy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Określono potencjał energetyczny wykorzystania źródeł energii przyjaznych środowisku.

 • Gaz ziemny w światowych prognozach energetycznych

  Publikacja

  Przedstawiono udział gazu ziemnego w pokrywaniu zapotrzebowania na energię obecnie i prognozowany na przyszłość. Omówiono perspektywy wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej.

 • Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej

  Publikacja

  W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2). Przeprowadzono analizę...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Współpraca bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC

  W pracy opisano oryginalną koncepcję współpracy bloku gazowo-parowego istniejącej elektrociepłowni z niskotemperaturowym organicznym obiegiem Rankine’a (ORC). Celem zaproponowanego rozwiązania jest odzysk niskotemperaturowej energii odpadowej spalin i dalszego wykorzystania jej w obiegu ORC do wytworzenia energii elektrycznej. Energia odpadowa odzyskiwana jest ze spalin opuszczających komin zimny, a wykorzystywana jest do podgrzania...

 • Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC

  W artykule przedstawiono rozważania nad koncepcją modernizacji ciepłowni węglowej w wybranym Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC). Koncepcja ta ma na celu współprodukcję energii cieplnej oraz elektrycznej przy wykorzystaniu entalpii fizycznej spalin z kotła WR-10. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie i...

 • Generacja rozproszona, jako sterowne źródło napięcia i mocy biernej dla sieci średniego napięcia

  Publikacja

  Niniejszy artykuł przedstawia przykładowe wyniki uzasadniające celowość wykorzystania źródeł rozproszonych w procesie regulacji napięcia i mocy biernej w sieci SN. Część wyników jak i główne wnioski stanowią efekt pracy badawczej [6]. W pracy wskazano podstawowe ograniczenia związane z wykorzystaniem generacji rozproszonej w czynnym udziale w regulacji napięć w sieci SN. Wskazano możliwości oraz efekty aktywnego uczestnictwa analizowanych...

 • The investment process in the power supply industry

  Publikacja

  The basis for power supply industry programming in a market economy should be the principle of sustainable development, which must take into account maintaining an adequate level of energy security on the one hand, and the aim to preserve the maximum degree of non-renewable resources on the other hand. Therefore, the overriding aim should be a strive to meet the current and prospective demand for energy and fuel, in conjugation...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

  Publikacja

  - Rynek Energii - 2013

  W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Czyste technologie gazowe - szansą dla Pomorza

  Publikacja

  - Rynek Energii - 2013

  W artykule przedstawiono koncepcję niskoemisyjnych obiegów gazowo-parowych rozwijanych w kierunku czystych technologii gazowych. Proponowane rozwiązania zakładają wykorzystanie pokładów gazu łupkowego znajdującego się na Pomorzu. Ze względu na ograniczoną wydajność otworu i skończony czas eksploatacji staje się zasadna utylizacja gazu w miejscu wydobycia w małych, przenośnych, kompaktowych elektrowniach z wykorzystaniem oksyspalania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • MARKAL long-term power generation scenarios for Poland - Concept of the model

  Publikacja

  In this paper we have presented the concept of Polish MARKAL optimization model developed for the needs of power generation scenarios in long-term perspective i.e. by 2040. The depiction of Polish MARKAL with Reference Energy System structure was provided. In addition, basic model assumptions, energy technology database, projections of electricity demand and power plant ageing pathways were presented. Our goal is to test MARKAL...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • elektrownie gazowe szansą poprawy bezpieczeństwaa elektroenergetycznego Polski

  Publikacja

  Przedstawiono ogólną ocenę i dylematy rozwoju krajowej energetyki w perspektywie 2030 roku. Zwięźle opisano problemy wyboru technologii energetycznych ze szczególnym uwzglednieniem elektroenergetyki gazowej.

 • Zastosowanie regresji liniowej do analizy obciążeń cieplnych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przykład zastosowania regresji liniowej do wyznaczenia zapotrzebowania na ciepło. Współczynniki prostej regresyjnej wyznaczane są na podstawie analizy regresyjnej danych dobowych o zapotrzebowaniu na ciepło. Prognoza zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje wyznaczone współczynniki i planowane stopniodni w okresie prognozy. Przedstawiono wyniki zastosowania metody do prognozowania obciążeń w przykładowym...

 • Power augmentation of PGE Gorzow's gas turbine by steam injection - thermodynamic overview

  Publikacja

  - Rynek Energii - 2012

  The impact of steam injection upon a gas turbine and a combined power plant performance has been investigated. This article describes and summarizes possibilities of modification for current gas turbine in PGE Gorzow power plant into the Cheng cycle. Our modification deals with a thermal cycle, in which steam produced in a heat recovery steam generator is injected into the gas turbine's combustion chamber. It has been proved that...

 • Wzrost sprawności turbiny gazowej przez zastosowanie idei Szewalskiego

  Publikacja

  - Rynek Energii - 2012

  W artykule przedstawiono wpływ zastosowania upustu na sprawność turbiny gazowej. Upust w turbinie zrealizowano według idei prof. Roberta Szewalskiego, która polega na zastosowaniu upustu międzystopniowego w turbinie gazowej do podgrzewu powietrza zasilającego komorę spalania. Dzięki przeprowadzonej modyfikacji osiąga się wzrost sprawności obiegu oraz spadek zużycia paliwa. Analiza numeryczna obiegu cieplnego przed i po modernizacji...

 • Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej

  Właściwa analiza lokalizacji źródła wytwórczego istotnie wpływa na pomyślność realizacji projektu inwestycyjnego.Na etapie planowania inwestycji, oprócz analizy opłacalności finansowej, należy uwzględnić wymagania dotyczącelokalizacji, które są regulowane prawnie. Ustawy: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska zawierająwytyczne, które należy uwzględnić przy planowaniu nowych inwestycji. Celem artykułu jest...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zagospodarowanie ciepła odpadowego z biogazowych agregatów kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków

  W pracy opisano koncepcję współpracy biogazowych modułów kogeneracyjnych z niskotemperaturowym obiegiem parowym. Proponowana modernizacja pozwoliłaby na wykorzystanie entalpii fizycznej spalin, tym samym zwiększając sprawność urządzeń wytwarzających ciepło i energię elektryczną. Tego typu rozwiązanie umożliwiłoby częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie. W artykule...

 • Duży obiekt szklarniowy jako potencjalny odbiorca dla układu kogeneracyjnego - studium przypadku

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki analizy opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w ciepło i energię elektryczną dużego obiektu szklarniowego. Analizowano wykorzystanie silników lub turbin gazowych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny.

 • Opłacalność wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych

  Publikacja

  Przedstawiono możliwości wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych w aktualnych warunkach ekonomicznych. Pokazano metody oceny i relacje , które odzwierciedlają tendencje w zakresie inwestowania w układy technologiczne na paliwa gazowe.

 • Barwnikowe ogniwa słoneczne

  Publikacja
  • K. Siuzdak
  • M. Klein
  • K. Łapiński
  • A. Cenian

  - Rynek Energii - 2015

  Praca jest poświęcona zagadnieniu barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – ich budowie, sposobie wytwarzania, charakterystyce oraz zastosowaniu. W przeciwieństwie do popularnych na rynku paneli krzemowych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych, barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne oparte są na technologii bezkrzemowej, na nowych materiałach funkcjonalnych, takich jak np. nanocząstki metali i tlenków metali, barwniki organiczne czy...

 • Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbi-nami

  Przeprowadzono analizę dla układów kogeneracyjnych z mikroturbinami wykorzystującymi ciepło odpadowe z silników tłokowych. Rozważono cztery główne źródła ciepła odpadowego z silników tłokowych: spaliny wylotowe, woda chłodząca silnik, olej smarny i ciepło z systemu turbodaładowania. Obliczenia przeprowadzono dla silników General Electric Jerbacher typów: J320 GS-C25 i J416 GS-B05. Uwzględniono różne czynniki robocze siłowni (zarówno...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jak efektywnie ograniczyć ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej?

  Publikacja

  Krótko scharakteryzowano obecny stan i perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Przedstawiono dotychczasowe światowe doświadczenia w wykorzystaniu elektrowni jądrowych do produkcji ciepła oraz projekty przystosowania elektrowni jądrowych do przekazywania ciepła odbiorcom zewnętrznym. Dokonano wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej proponowanego układu elektrowni, zapewniającego dostawę ciepła sieciowego w warunkach krajowych.

 • Perspektywy rozwoju energetyki gazowej w Polsce

  Publikacja

  Opisano determinanty polityki energetycznej Polski. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki gazowej w Polsce.