Wyniki wyszukiwania dla: RYZYKO STRATEGICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RYZYKO STRATEGICZNE

Wyniki wyszukiwania dla: RYZYKO STRATEGICZNE

 • ELEMENTY ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO RUCHEM DROGOWYM W MIASTACH

  Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt...

  Pełny tekst w portalu

 • Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania wartości w modelu biznesu

  Publikacja

  Strategiczne zarządzanie biznesem opiera się na ciągu zarządzania strategicznego. W zakresie przedmiotowymi istotnym jego składnikami są wartości. Ich doprecyzowanie następuje w trakcie formułowania modelu biznesu, zwłaszcza obejmując wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Zatem istotne jest, aby menedżerowie posiadali zdolności do wyczuwania i wykrywania wartości, zwłaszcza nowych. Jednym z podstawowych problemów w prowadzeniu...

  Pełny tekst w portalu

 • Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym

  Publikacja

  Ryzyko strategiczne jest ryzykiem długookresowym, związanym z podejmowaniem decyzji długofalowych, przez instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego na analizowanym obszarze. Ryzyko strategiczne na sieci dróg wybranego kraju jest niepewnością dotyczącą realizacji celu strategicznego, jakim jest ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Istotnymi problemami w szacowaniu ryzyka w inżynierii ruchu drogowego...

 • Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski

  Publikacja

  - 2017

  Dyskurs w szkolnictwie wyższym na temat modelu uniwersytetu nie odnosi się bezpośrednio do internacjonalizacji, jednakże rola i postrzeganie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim jest różne. W środowisku wspierającym tradycyjny model uczelni internacjonalizacja traktowana jest implicite. Wynika z wolności nauki i badań oraz dążeniu do zgłębiania i zdobywania wiedzy (nauka nie ma narodowości, L. Pasteur). Jako taka nie...

  Pełny tekst w portalu

 • PROBLEMY Z WDRAŻANIEM AGILE SCRUM NA PRZYKŁADZIE WOLTERS KLUWER

  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza głównych problemów z wdrażaniem Agile Scrum na przykładzie Wolters Kluwer oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób skutecznie wdrożyć metodykę Scrum w dużej organizacji stosującej tradycyjne metodyki zarządzania. Przedstawiono kluczowe zalety praktyki Scrum, oraz zakres wdrożenia w opisywanym przedsiębiorstwie. W artykule na podstawie badania i doświadczeń autora opisano główne...

  Pełny tekst w portalu

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst w portalu

 • Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie

  Publikacja

  - 2017

  Diagnoza to uchwycenie na podstawie badań ilościowych i jakościowych mocnych i słabych stron rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy Trąbki Wielkie. Raport obejmuje część diagnostyczną oraz wnioskową dotyczącą postulatów zmian i przeobrażeń w badanych segmentach

  Pełny tekst w portalu

 • Ograniczanie zakażeń szpitalnych z wykorzystaniem środków architektonicznych

  Publikacja

  - 2019

  Statystyki zakażeń szpitalnych w Polsce skłaniają do wniosku, że należy poszukiwać optymalnych form minimalizacji ryzyka przenoszenia zakażeń, w tym drobnoustrojami lekoopornymi. Wśród elementów istotnych dla systemu kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Polsce wymienia się m.in.: audyty, kontrole wewnętrzne, edukację personelu oraz działania mające wpływ na jego zachowanie, planowanie pracy zespołu, ocenę efektów działania....

  Pełny tekst w portalu

 • Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  Ryzyko strategiczne w inżynierii drogowej wybranego kraju związane jest realizacją celów strategicznych funkcjonowania kraju, jakimi są: ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, ochrona krytycznej infrastruktury i wzmocnienie systemu ratownictwa. Przedstawiono przegląd koncepcji modelowania ryzyka w ruchu drogowym, wykorzystywanych do budowy narzędzi do podejmowania decyzji strategicznych dla potrzeb bezpieczeństwa...

 • Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono propozycję makro modelu strat osobowych ponoszonych w wypadkach drogowych. Zaproponowano modele liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zbudowanych na bazie danych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Przedstawione koncepcje budowy modeli mogą posłużyć do opracowania modeli czynnikowych opisujących strategiczne ryzyko społeczne na sieci dróg wybranych krajów z całego świata. jedną z koncepcji...

 • Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości

  Publikacja

  - 2014

  Problematyka podjęta w monografii w całości dotyczy nowych kierunków w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości. W kolejnych rozdziałach autor podejmuje następujące wątki: - Sądownictwo powszechne i jego obecna struktura s. 17-30 - Organizacja wymiaru sprawiedliwości - kreowanie wartości publicznej sektora jako wyzwanie strategiczne s. 31-46 - Dokąd zmierzamy - dylematy wymiaru sprawiedliwości s. 47-70 - Od menedżeryzmu w biznesie...

 • Network-centric warfare: a strategy for homeland security

  Publikacja

  - 2006

  Pojawienie się międzynarodowego terroryzmu skutkuje nowym podejście do identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa krajowego. Powstał strategiczny dylemat - jak zidentyfikować przeciwnika? Utworzono pojęcie asymetrycznego zagrożenia i, w konsekwencji, asymetrycznej wojny. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że kolejne zagrożenia będą dotyczyć takich elementów krajowej infrastruktury, jak źródła energii, elektrownie,...

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst w portalu

 • Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  - 2012

  Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej. Koncepcja modeli społecznego ryzyka strategicznego na sieci dróg.