Wyniki wyszukiwania dla: RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I ROZSZERZONA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I ROZSZERZONA

Wyniki wyszukiwania dla: RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I ROZSZERZONA

 • VREA Wirtualna rzeczywistość i projektowanie gier w zakresie architektury i dziedzictwa kulturowego

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. arch. Justyna Borucka   Program finansujący: ERASMUS +

  Projekt realizowany w Wydział Architektury

 • Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów

  Edukacja młodzieży w zakresie nauk eksperymentalnych – takich jak chemia i fizyka – stanowi obecnie w obliczu ograniczeń zaplecza dydaktycznego w szkołach ogromne wyzwanie. Placówki edukacyjne nie posiadają często odpowiednich laboratoriów, lecz dysponują pracowniami komputerowymi. W ramach Projektu EDUAR, współfinansowanego przez NCBiR, przeprowadzono badania w 20 szkołach – po 10 z obszarów wiejskich i miejskich, podczas których...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne wyzwania bezpieczeństwa narodowego – Zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni, rzeczywistość wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej monografii są zgodnie z tytułem: zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni i rzeczywistość wirtualna. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i została poświęcona wybranym aspektom bezpieczeństwa narodowego. Jej celem jest ukazanie współczesnych wyzwań, które obecnie stawia bezpieczeństwu narodowemu dynamicznie zmieniający się świat. Szczególnie ważnym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rzeczywistość wirtualna

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

   Rzeczywistość wirtualna (RZW, II stopień - Informatyka, specjalność podstawowa i uzupełniająca pn. Inteligentne Systemy Interaktywne na II semestrze studiów),

 • Internet w procesie kształcenia studentów

  Publikacja

  Wirtualna rzeczywistość sieci komputerowych staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu. Internet odgrywa rosnącą rolę w edukacji, rekrutacji, handlu, sprawowaniu władzy oraz rozrywce. Dlatego też zastanowić się trzeba, na jakie problemy napotykają wykładowcy przy tworzeniu materiałów dostępnych przez Internet oraz studenci w związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do pozyskiwania informacji i wiedzy....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chór wirtualny

  Publikacja

  - Rok 2020

  Wiosna roku 2020 została zapisana emocjami, które należy zaliczać do tych niepożądanych. Praca on-line stała się jedyną możliwą formą pracy z zespołem. Prekursorem pomysłu wirtualnego chóru był amerykański kompozytor i dyrygent Eric Whitacre. Eric wybrał do wykonania przez chór wirtualny utwory posiadające wspólne cechy. Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest stworzenie przestrzennego dźwięku. Technologia na której opiera się dźwięk...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wynalazek a biznes

  Wydarzenia

  15-06-2022 11:00 - 15-06-2022 12:00

  Jeśli interesujesz się wdrażaniem innowacji na rynek, zapraszamy na dyskusję podczas webinarium organizowanego przez Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU).

 • Organizacja wirtualna - szansa dla małych firm.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Organizacja wirtualna wydaje się być bardzo kuszącą propozycją dla małych przedsiębiorstw, które, dysponując z zasady mniejszymi zasobami, nie są wstanie sprostać konkurencji. Połączenie zasobów w ramach organizacji wirtualnej może tą sytuację zmienić. Jednak nie wszystkie małe firmy są przygotowane do nawiązania tej nowej formy współpracy.

 • Telepraca a organizacja wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2002

  Telepraca staje się w dzisiejszych czasach jednym z bardziej racjonalnychrozwiązań wykonywania pracy dla takich grup pracowniczych jak osoby niepeł-nosprawne, matki wychowujące dzieci, czy ludzi, którzy wybrali życie z dala od dużych aglomeracji miejskich. telepraca stwarza z jednej strony określone korzyści, a z drugiej strony zagrożenia, i to zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

 • Wspomaganie leczenia fobii za pomocą zanurzenia w rzeczywistość wirtualną

  Publikacja

  Referat prezentuje system wspomagający leczenie fobii metodą wygaszania reakcji na bodźce poprzez zanurzenie osiągane z wykorzystaniem urządzeń rzeczywistości wirtualnej, takich jak oddawana właśnie do użytku w powstającym przy Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) jaskinia wirtualna (CAVE) wzbogacona o sferyczny symulator chodu.

 • Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne.

  Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne. Wystawa została wykonana przez prowadzących, w ścisłej kooperacji ze studentami (którzy byli odpowiedzialni za właściwą prezentację swojej pracy semestralnej w stworzonej przestrzeni wirtualnej Holu Głównego Politechniki Gdaskiej) przy pomocy oprogramowania SketchUp oraz ShapeSpark. Do stycznia 2021 wystawę wirtualną “zwiedziło”...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekomiasto : utopia czy rzeczywistość?

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opis projektu ''eko-miasta'' Dongtan w Chinach, planowanego jako modelowy ośrodek przyjazny dla środowiska. Artykuł zawiera krytyczne spojrzenie na projekty ekologicznych miast na surowym korzeniu jako najnowsze przykłady utopii urbanistycznych.

 • Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  W referacie omówiono problem wpływu ubytku inercji naturalnej na stabilność częstotliwościową systemu elektroenergetycznego oraz ideę wirtualnej inercji. Przedstawiono struktury komercyjnych układów wirtualnej inercji. Zaprezentowano przykład wpływu układu wirtualnej inercji na właściwości dynamiczne systemu elektroenergetycznego.

 • Rzeczywistość migracyjna w dawnym Gdańsku

  Publikacja

  W publikacji wskazuje się, że ruchy migracyjne w Gdańsku związane były z handlem. Głównym szlakiem migracji był Bałtyk. Z drogi morskiej poza marynarzami i kupcami korzystali także rzemieślnicy, osoby podróżujące w celu zdobycia wykształcenia, odwiedzenia świętych miejsc, uczeni, dyplomaci, panujący i wojskowi. W Gdańsku poszukiwali azylu uchodźcy religijni i polityczni z Niderlandów, Anglii, Francji i Szwecji. Znaczy był ich wpływ...

 • Rozszerzona trafność teoretyczna testów predyspozycji do zawodu architekta

  Publikacja

 • Elvis-wirtualna biblioteka sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Przedyskutowano problematykę związaną z przechowywaniem i udostępnianiem literatury w wersji elektronicznej za pomocą Internetu. Przedstawiono również metody efektywnego wyszukiwania książek w bazie wirtualnej biblioteki,z wykorzystaniem technologii sieci semantycznej.

 • Postępowanie naprawcze - zamierzenia ustawodawcy a polska rzeczywistość.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł niniejszy poświecony jest instytucji postępowania naprawczego, jako novum w polskim prawie upadłościowym. Opisany przez ustawodawcę przebieg postępowania naprawczego został skonfrontowany z praktycznymi problemami na jakie napotykają przedsiębiorcy pragnący z niego skorzystać.

 • Wirtualna rekonstrukcja Jaszczurki Gierłowskiej = Virtual reconstruction of Gierłowska’s Lizard

  Publikacja

  - Bursztynisko - Rok 2020

  Gdańsk znany jest z posiadania wielu osobliwości. Jedną z nich jest niewielka, choć licząca aż 44 miliony lat jaszczurka (podrząd Sauria, rodzina Lacertidae) zatopiona w trzyipółcentymetrowej bryłce bursztynu bałtyckiego – sukcynitu. Określa się ją mianem Jaszczurki Gierłowskiej, jako że w czerwcu 1997 r. znalazła ją na gdańskich Stogach bursztynniczka Gabriela Gierłowska. Obecnie bursztyn z jaszczurką oglądać można w Muzeum Bursztynu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersytet jako wizjonerska organizacja - mity i rzeczywistość.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Jakie warunki musi spełnić uczelnia, aby stać się wizjonerską? Czy mity od- noszące się do wizjonerskich organizacji przedstawione w książce J.C. Coll-linsa i J.I. Porrasa, Wizjonerskie organizacje, utrudnidają funkcjonowanie wizjonerskim uczelniom? - to pytania, na które stara się znaleźć odpowiedź autor artykułu.

 • Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2015

  Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem2. Współczesny uniwersytet, oprócz funkcji dydaktycznej i badawczej, nazywanych w piśmiennictwie naukowym pierwszą i drugą misją, ma ważne zadanie, jakim jest budowanie i rozwijanie relacji z otoczeniem, określane jako trzecia misja. Autorzy artykułu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przejazdy kolejowe na modernizowanych i rewitalizowanych liniach kolejowych - przepisy a rzeczywistość

  Publikacja

  Przy modernizacji i rewitalizacji dróg szynowych jednym z elementów infrastruktury, wymagającym szczególnej uwagi już na etapie planowania inwestycji, są przejazdy i przejścia w poziomie szyn. Obowiązujące przepisy krajowe pochodzą z lat 90. ubiegłego wieku i w wielu aspektach nie uwzględniają specyfiki najczęściej obecnie występujących na liniach kolejowych inwestycji modernizacyjnych i rewitalizacyjnych. W przypadku linii należących...

 • Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali : Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski

  Publikacja

  - Rok 2013

  W książce przedstawiono rozważania dotyczące: 1) teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej, 2) problemów związanych z formułowaniem przyczynowo-skutkowych modeli poziomu płac w mikro oraz makroskali gospodarczej, 3) wyników oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli poziomu i dynamiki płac oraz wydajności pracy w gospodarce polskiej. Przedstawiona...

 • Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na prace - teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995-2014

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • An untraceability protocol for mobile agents and its enhanced security study

  Publikacja

  Artykuł przedstawia rozszerzoną analizę bezpieczeństwa zaproponowanego przez nas protokołu ochrony przed tropieniem (ang. untraceability protocol) dla agentów mobilnych. Jak dotąd, tak systematyczna analiza bezpieczeństwa nie została przeprowadzona. Co więcej, istniejące znane analizy bezpieczeństwa koncentrują się wyłącznie na atakujących wewnętrznych. Uważamy, że stworzona przez nas lista kontrolna ataków może posłużyć jako...

 • Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość

  Czasopisma

  ISSN: 1731-8440 , eISSN: 2544-1426

 • Mlodzież gimnazjalna a otaczająca rzeczywistość jako wynik przemian cywilizacyjnych - w świetle badań jakościowych (w wybranych gminach woj. pomorskiego)

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł opisuje wynik badań prowadzonych w 2008 r. wśród uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Kościerzyny i Redy. Wyniki badań wskazują na postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez pryzmat najbliższego otoczenia - tj. małej ojczyzny, planowaniu swojej przyszłości oraz postrzeganiu otoczenia przez pryzmat zagrożeń związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą i agresją. Badana młodzież wykazuje postawy w dużym stopniu pragmatyczne,...

 • Nowe techniki i technologie w instalacjach. automatyce i napędach elektrycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono relację z Gdańskich Dni Elektryki z listopada 2006 roku. Rozszerzona wersja artykułu znajduje sie na stronie interentowej wydawnictwa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rodzinny katecholaminergiczny częstoskórcz komorowy = Familial catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia

  Publikacja
  • J. Kwiatkowska
  • J. Aleszewicz-Baranowska
  • J. Siebert
  • W. Komorowska

  - Family Medicine & Primary Care Review - Rok 2006

  Celem pracy jest przedstawienie katecholaminergicznego wielokształtnego częstoskurczu komorowego. Wielokształtny rodzinny katecholaminozależny częstoskórcz komorowy jest sporadycznie występującą arytmią komorową. W rodzinnej postaci PVT wskazana jest implantacja kardiowertera-defibrylatora celem prewencji nagłej śmierci sercowej oraz rozszerzona diagnostyka genetyczna.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Towards mechanosynthesis of diamondoid structures: iv. The strategy for preliminary implementation of elenbogen's ''mater as software'' concept

  Opublikowana wcześniej (Molecular Electronics and Molecular Electronic Devices, Vol. 1, Chap. 2, CRC Press, Inc. 1993, pp. 31-83) strategia budowy molekularnych urządzeń ulektronicznych w oparciu o polisilany jest rozszerzona w kierunku koncepcji Ellenbogena ''mater as software'' poprzez rozważenie użycia zamkniętej jednościennej nanorórki jako ostrza STM w celu umożliwienia manipulacji cząsteczkami sililenu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dokumentacja planistyczna przy programowaniu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Różnie rozumiane opracowanie - studium uwarunkowań i kierunku rozwoju przestrzennego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Wodociągi i kanalizacja w dokumentacji fazy studium uwarunkowań i kierunku rozwoju przestrzennego. Oczekiwania i rzeczywistość. Problem wariantowania, względność ocen.

 • Michał Lech dr inż.

  Michał Lech was born in Gdynia in 1983. In 2007 he graduated from the faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology. In June 2013, he received his Ph.D. degree. The subject of the dissertation was: “A Method and Algorithms for Controlling the Sound Mixing Processes with Hand Gestures Recognized Using Computer Vision”. The main focus of the thesis was the bias of audio perception caused...

 • Architektura cyfrowa - o miejscu technologii informatycznych w kształceniu architektonicznym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę dotycząca technologii cyfrowych w kształceniu architektonicznym w kontekście nowych metod projektowania. Obecnie w europejskiej praktyce edukacyjnej mamy do czynienia zarówno z wykorzystaniem komputera jako narzędzia kreślarskiego w tradycyjnej metodzie projektowania , nauką generatywnych i parametrycznych metod projektowania jak i eksperymentami wykorzystującymi poszerzoną rzeczywistość (protospace)...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Perspektywy edukacyjne dla społeczeństwa zjednoczonej Europy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Publikacja zawiera opis różnorodnych koncepcji edukacyjnych stanowiących podstawę rozwoju współczesnych systemów edukacyjnych w państwach zjednoczonej Europy. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na charakterystykę katalogu kompetencji kluczowych w kontekście problemów i wyzwań jakie przed edukacją dla europejskiego społeczeństwa wiedzy stawia rzeczywistość i przyszłość oraz politykę UE w dziedzinie kształcenia opierającej się...

 • Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji

  Konsumpcyjna rzeczywistość późnej nowoczesności przeformułowuje kształty krajobrazu kulturowego. W zarządzaniu krajobrazem kulturowym ujawniają się sprzeczności pomiędzy ciągłością kultury a jej epizodycznością, pomiędzy tym co publiczne a tym co prywatne, pomiędzy użytkownikiem a konsumentem krajobrazu, wreszcie pomiędzy wartością dziedzictwa a jego wystawionym na sprzedaż symbolem. Rozwiązanie rodzących się w warunkach konsumpcji...

 • Polacy w Estonii : kwestie migracyjne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Specyficzną rzeczywistość diasporalną stanowi obraz życia Polaków zamieszkujących w Estonii. Tworzą oni jedną z najmniejszych wspólnot polonijnych w Europie; jej liczebność szacuje się na ok. 3 tys. osób ujawniających w swoim rodowodzie związki z polskością. Zauważa się, że w życiu migracyjnym wykazują oni dużą aktywność cywilizacyjną, są otwarci na wyzwania teraźniejszości i przyszłości; zachowują przy tym przywiązanie do tradycji...

 • Superkomputer Tryton

  Obliczenia dużej skali, Wirtualna infrastruktura w chmurze (IaaS), Analiza danych (big data)

 • Izby przemysłowo-handlowe w Królestwie Szwecji

  Izby przemysłowo - handlowe odgrywają ważna rolę w szwedzkiej gospodarce. Działają na rzecz zwiększenia wymiany handlowej, reprezentując przedsiębiorców w życiu publicznym, opiniują projekty nowych ustaw i obsługują lokalny sektor biznesu. Są organizacjami działającymi na podstawie prawa prywatnego a członkostwo jest w nich dobrowolnbe

 • System kar i represji karnej w starożytności

  Kara jest pojęciem wieloznacznym zarówno w języku prawnym jak i prawniczym.Podstawa instytucja w prawie prymitywnym była krwawa zemsta.Stosowano kary zwykłe i kwalifikowane.W Mezopotamii wymiar kary opierał się na zasadzie talionu lub stosowaniu kar odzwierciedlających. W starożytnym Rzymie występował dualizm przestępstw na publiczne, zagrożone m.in. karą śmierci i prywatne, zagrożone lżejszymi karami.W okresie późnego cesarstwa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aktywność organizacyjna Polaków w Estonii

  Publikacja

  - Rok 2003

  Kształt życia polonijnego w istotnej mierze zależy od przywódców struktur organizacyjnych. Liderzy są głównymi architektami przeobrażeń życia polonijnego, które zależą od ich otwartości na przemiany cywilizacyjne, na rzeczywistość, w której funkcjonują, jak też od wykształcenia, doświadczenia w działalności społeczno-politycznej oraz stopnia zamożności. W kształtowaniu się życia organizacyjnego Polaków w Estonii dostrzega się odgórnych...

 • Klawiatura ekranowa dla osób posługujących się jedną kończyną górną

  Publikacja

  rtykuł prezentuje układ symboli na klawiaturze wirtualnej dedykowanej osobom niepełnosprawnym posługującym się jedną kończyną górną. Rozmieszczenie znaków zostało ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy częstotliwości występowania poszczególnych liter w języku polskim. Uwzględniono również najczęściej występujące pary liter, a odpowiadające im klawisze ułożono blisko siebie. Zaproponowany kształt klawiatury jest wynikiem...

 • Profesjonalizm w pracy zawodowej

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł jest analizą cechy profesjonalizmu w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów technicznych. Autorka podnosi problem nierozerwalnego związku między działaniem respektującym zasady etyczne i sprawnością zawodową, jako fundamentu wyborów określanych mianem profesjonalnych . Zaproponowana przez autorkę triada - odpowiedzialność, wiedza i doświadczenie - to nie tylko warunek i gwarancja profesjonalizmu, ale...

 • Anita Zgorzelska dr inż.

 • Instytucja domniemania kompetencji w prawie polskim, w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Współczesny świat charakteryzuje się bardzo wysokim tempem przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga ciągłych przeobrażeń instytucji państwa. Znaczącym wyzwaniem jest stworzenie systemu prawnego na tyle sztywnego by dawał adresatowi poczucie ciągłości i stabilności z drugiej jednak strony stworzenie takich instytucji, które będą stanowiły o rozwoju cywilizacyjnym państwa. Instytucją...

 • Zasady efektuacji w realizacji projektów w rzeczywistości VUCA

  Publikacja

  - Rok 2020

  Rozdział dotyczy zasad efektuacyjnego modelu przedsiębiorczości jako odpowiedzi na wyzwania związane ze zmiennością, niepewnością, niejednoznacznością i złożonością otoczenia (tzw. rzeczywistość VUCA), w którym realizowane są projekty w gospodarce cyfrowej. Na tle rozważań teoretyczno-koncepcyjnych przedstawiono wyniki badań empirycznych, które przeprowadzono w zespołach projektowych IT o różnym poziomie wirtualności. Wskazano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Porównywanie topologii drzew i sieci filogenetycznych z wykorzystaniem metryki błędu

  Podstawowymi modelami historii ewolucji organizmów są drzewa i sieci filogenetyczne. Ponieważ algorytmy konstrukcji filogenów zwracają różne wyniki dla tych samych danych wejściowych, powstaje problem oceny, który filogen najlepiej reprezentuje historię ewolucji dla zadanego zbioru gatunków. W pracy podano definicję metryki dla przestrzeni drzew o n liściach, zwanej metryką błędu. Dokonano przeglądu miar odległości na przestrzeni...

 • Otoczenie mikroprzedsiębiorstw w opiniach ich właścicieli

  Rola postrzegania przez właściciela otoczenia własnej firmy, jak i sytuacji w samej firmie jest istotna w kontekście planowania przyszłości firmy. Otoczenie firmy odgrywa istotną rolę w procesie jej rozwoju. Jednak właściciele mikro i małych przedsiębiorstw nie są wystarczająco kompetentni by prawidłowo ocenić sytuację ekonomiczną. Dlatego też ich ocena dotycząca otoczenia jest w dużym stopniu subiektywna. Na przełomie 2012/2013...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych

  Publikacja

  W referacie zawarto próbę odpowiedzi na następujące pytanie: czy w czasie wytwarzania oprogramowania można wpływać na własności społeczne tworzonych portali? zakładając, że jest to możliwe, poszukiwane są takie techniki z pogranicza socjologii i inżynierii oprogramowania, które będą udostępniały analitykom i projektantom oprogramowania pewien proces, dzięki któremu możliwe będzie systematyczne i świadome kontrolowanie tych własności...

 • Kształtowanie się i przemiany zbiorowości polonijnej w Estonii.**2002, 363s. bibliogr. 572 poz.Rozprawa doktorska (30.01.2003)Promotor: dr hab., prof. nadzw. B. Garbacik

  Publikacja

  - Rok 2003

  W warunkach współczesnych przemian globalnych, ujawniajacych procesy unifi-kujące świat i jednocześnie dążenia do jego podziałów szczególne jest miej- sce społeczności diasporalnych, a w tym Polonii. Z jednej strony, stają się one globalną społecznością obywatelską globalna społecznością obywatelską , z drugiej zaś, ujawniają dążenia seperatystyczne, podejmują walkę o stwo- rzenie struktur własnej odrębności etnicznej i narodowej,...

 • Joanna Czerska dr inż.

  Joanna Czerska jestem człowiekiem, którego misją i pasją jest rozwój ludzi i organizacji. Moje motto to: „Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałby przekształcić w rzeczywistość.”   William Shakespeare W życiu kieruję się wartościami szacunku, pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia. To one mnie definiują i decydują o tym jakim jest człowiekiem.Moja przygoda z Lean rozpoczęła się, podczas pisania pracy...

 • Angelica Pegani Mgr

  Osoby

  Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2018), studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla Executive Master of Business Administration (EMBA, 2021) oraz Doctor of Business Administration (DBA, 2021) w Głównej Szkole Menedżerskiej oraz Apsley Business School w Londynie, prowadzone we współpracy z Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Business Zarządzanie...