Wyniki wyszukiwania dla: SIECI CZYSTO OPTYCZNE WDM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI CZYSTO OPTYCZNE WDM

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI CZYSTO OPTYCZNE WDM

 • Survivability issues in IP-MPLS networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywności ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Survivability issues in op-mpls networks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywnych ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Jacek Rak dr hab. inż.

  Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

 • A novel class-based protection algorithm providing fast service recovery in IP/WDM networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule rozważa się warstwową strukturę sieci IP-MPLS/WDM. Węzły sieci mają funkcjonalność zarówno optycznych krotnic transferowych (OXC), jak i routerów IP. Dowolne dwa routery IP mogą być ze sobą połączone poprzez logiczne łącze IP realizowane przez ścieżkę optyczną WDM. Zaproponowano metodę klasową doboru tras przeżywalnych zapewniającą szybkie odtwarzanie uszkodzonych strumieni ruchu zarówno w warstwie WDM jak i IP-MPLS....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks

  Publikacja

  - Rok 2009

  Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych modeli/algorytmów doboru tras zapewniających przeżywalność usług w sieciach IP-MPLS/WDM poprzez zastosowanie wyznaczonych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Zakres pracy obejmuje: dokonanie przeglądu mechanizmów transmisji informacji w warstwowych sieciach teleinformatycznych IP-MPLS/WDM; szczegółowy opis sposobów zapewniania przeżywalności usług; zaproponowanie nowych metod doboru...

 • Przeżywalność połączeń w funkcji częstości awarii elementów sieci i ich położenia geograficznego

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję zapewniania przeżywalności w sieciach szerokopasmowych. Rozpatrywana jest ochrona przed awarią pojedynczego łącza. Celem niniejszej pracy jest prezentacja autorskiego modelu zapewnienia przeżywalności połączeń, uzależniającego sposób odtwarzania połączeń od częstości występowania awarii elementów sieci. Opisane rozwiązanie pozwala na jednoczesną redukcję wartości czasów odtwarzania połączeń, jak i...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Experimental Testbed of ASON/GMPLS architecture

  The paper presents the ASON/GMPLS architecture realized in the Department of Teleinformation Networks at Gdansk University of Technology based on the FSP 3000R7 ADVA Optical Networking platform. The FSP 3000R7 is a high-performance WDM networking system with GMPLS control plane for bidirectional transmission of optical signals. The system uses a modular structure which enables a flexible upgrade of capacity and functionality. The...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezkontaktowa metoda lokalizacji przewodu jezdnego sieci trakcyjnej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Problematyka diagnostyki sieci trakcyjnej jest ciągle przedmiotem badań i zainteresowania poszczególnych zarządców sieci kolejowej w Europie i na Świecie. Temat ten jest szczególnie ważny w przypadku linii dużych prędkości, gdzie prawidłowe utrzymanie sieci trakcyjnej jest niezwykle istotne dla zapewnienia właściwej współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną, co bezpośrednio przekłada się na niezawodność i bezpieczeństwo ruchu...

 • Application of wavelength division multiplexing in sensor networks

  Publikacja

  - Rok 2012

  Over the past few years the need to acquire data on various parameters from a number of sensors grew. The need that led to the development of a network of sensors which enables simultaneous control and measurement in a wide range of applications. The aim of this article is to discuss a possibility of connecting a variety of sensors in a network that would utilize WDM technology. Wavelength Division Multiplexing is commonly used...

 • Model przeżywalnych sieci IP następnej generacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozważa się przeżywalne sieci o warstwowej architekturze logicznej IP-MPLS/WDM. Węzły analizowanej sieci mają zintegrowaną funkcjonalność ruterów IP-MPLS w warstwie IP oraz przełącznic optycznych (OXC) w warstwie transmisji optycznej. Przepustowości łączy mogą być tak duże (nawet kilkaset Gbit/s0, że awaria nawet pojedynczego łącza może dotknąć bardzo liczne grupy użytkowników. Dlatego zasadnicze znaczenie ma zapewnienie przeżywalności...

 • Wybrane własności problemu routingu oraz kolorowania ścieżek w grafie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat dotyczy zagadnienia ścieżkowego kolorowania grafu, które stanowi naturalny model dla problemu routingu i przydziału częstotliwości w czysto optycznej sieci światłowodowej. Opisano podstawowe zasady i właściwości ścieżkowego kolorowania grafów. Zaprezentowano wybrane twierdzenia, oparte w dużej mierze na wynikach badań własnych. Omówiono złożoność obliczeniową problemu routingu chromatycznego i kolorowania ścieżek zarówno...

 • Metaheurystyki dla problemu routingu oraz kolorowania ścieżek w grafie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat dotyczy zagadnienia ścieżkowego kolorowania grafu, które stanowi naturalny model dla problemu routingu i przydziału częstotliwości w czysto optycznej sieci światłowodowej. Zagadnienie optymalizacyjne dla zadanego zbioru zgłoszeń polega na minimalizacji największej użytej wartości koloru ścieżki (tzw. liczby chromatycznej zbioru zgłoszeń). Opisano podstawowe zasady i właściwości ścieżkowego kolorowania grafów. Porównano...

 • Optoelektroniczne metody ochrony infrastruktury teleinformatycznej.

  Publikacja

  Kluczowe znaczenie infrastruktury teleinformatycznej w funkcjonowaniu współczesnego państwa wymaga zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. W referacie omówiono metody kontroli dostępu do obiektów infractruktury teleinformatycznej wykorzystujące optyczne techniki wykrywa-nia i zobrazowania oraz interferometryczne rozłożone sensory światłowodowe i sieci sensorowe. Przedstawiono zastosowanie technik biometrycznych w identyfikacji...

 • A new approach to provide the differentiated levels of network survivability under a double node failure

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zaproponowano klasową metodę ochrony strumieni ruchu w sieciach WDM zapewniającą szybkie odtwarzanie połączeń w sytuacji jednoczesnej awarii jej dwóch elementów. Szczególny nacisk położono na zagadnienie zapewnienia zróżnicowanych poziomów przeżywalności w celu ich lepszego dopasowania do zróżnicowanych wymagań użytkowników. Pokazano, że w celu zapenienia ochrony przed awarią dwóch elementów, wymagania dotyczące przepustowości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast Service Recovery under Shared Protection in WDM Networks

  Publikacja

  Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia doboru tras przeżywalnych dla ruchu statycznego w zorientowanych połączeniowo sieciach WDM, przy wykorzystaniu idei współdzielonych ścieżek zabezpieczających. Pierwsza część jest poświęcona warunkom koniecznym oraz charakterystykom typowej metody współdzielenia zasobów ścieżek zabezpieczających, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanej średniej długości ścieżek zabezpieczających oraz wartości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aplikacje i usługi a technologie sieciowe

  Publikacja

  Obserwując tempo rozwoju technologii sieciowych oraz usług i aplikacji stajemy przed ogromnym dylematem jak wykorzystać istniejące możliwości by modernizować wybrane usługi i aplikacje zgodnie z ciągle zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Bardzo często sygnalizowane nowe technologie czy aplikacje mają jednak czysto charakter biznesowy podporządkowany prawom marketingu i nie wnoszą wielu istotnych zmian. Dlatego jest ważne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja małych i średnich miast

  Małe i średnie miasta Polski borykają się dziś z wieloma problemami zarówno społecznymi, gospodarczymi jak i przestrzennymi. Mają one większe trudności z wdrażaniem nowych technologii oraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także bardziej niż duże ośrodki cierpią z powodu braków kadrowych. Kompleksowa rewitalizacja może służyć jako narzędzie ratujące i stanowić szanse na zdynamizowanie rozwoju całych miast. Jest to jednak...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym