Wyniki wyszukiwania dla: SIECI INFORMACYJNO-CENTRYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI INFORMACYJNO-CENTRYCZNE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI INFORMACYJNO-CENTRYCZNE

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - 2008

  W rozdziale zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu MAYDAY dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach.

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • DZIAŁANIE AGENTÓW AUTONOMICZNYCH W SIECI TYPU ICN W OBECNOŚCI SYSTEMU REPUTACYJNEGO

  Publikacja

  - 2017

  Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji sieci informacyjno-centrycznej (ICN) z agentami autonomicznymi. Architektura sieci została zmodyfikowana aby umożliwić kooperację pomiędzy agentami. Kooperacja ta przyjmuje formę porozumień nazwanych kontraktami – pojedynczy kontrakt zakłada iż dany agent będzie przetrzymywał w pamięci podręcznej daną treść przez określony czas. Do symulowanego środowiska wprowadzono agenty zachowujące...

 • Wykorzystanie potencjału informacyjno-usługowego internetowych witryn kin.

  Publikacja

  W artykule opisano możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania sieci internetowej dla potrzeb kontaktu z klientami. Przedstawiono wyniki badań klientów - internautów i porównano z aktualną ofertą stron www kin.

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne

  Przedstawiono nowa metodę badań nieniszczących elementów przewodzących do wykrywania defektów. W metodzie wykorzystano efekty nieliniowe powstające wskutek nieharmonicznego ruchu atomów podlegających wibracjom ultradźwiękowym (wzajemnego oddziaływania fononów ultradźwiękowych i elektronów wskutek istnienia defektu powodującego nieliniowości). Testowana próbka jest pobudzana przez sygnały harmoniczne: elektryczny i ultradźwiękowy...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Piotr Rajchowski dr inż.

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Sławomir Jerzy Ambroziak dr hab. inż.

  Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, natomiast w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Posiada doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu sieci radiokomunikacyjnych,...

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

 • Marek Szkodo dr hab. inż.

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Sieci RPR - sprawiedliwość

  Publikacja

  - 2006

  W pracy dokonano charakterystyki sieci RPR. Zdefiniowano pojęcie sprawiedliwości. Opisano algorytmy mające zapewnić sprawiedliwość wykorzystywane w sieciach komputerowych, w szczególności w sieciach RPR. Przedstawiono wyniki badań możliwości stabilnego wysyłania danych przez stacje RPR znajdujące się w domenie przeciążenia.

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...

 • Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

  Publikacja

  Cele uzbrojenia sieci. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne - zasady, rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania materiałowe, współpraca z podłożem. Spoczniki, studzienki spadowe, płuczki, przewietrzniki, syfony, przelewy, separatory, wpusty deszczowe, zbiorniki retencyjne. Separacja olejów, specjalna konstrukcja KSR, ochrona przed cofką. Przepompownie ścieków, wyloty. Obiekty hydrotechniczne w infrastrukturze drogowej.

 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć

  Publikacja

  - 2009

  Przedstawiono wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowych najwyższych napięć.

 • Odporność na awarie sieci bezskalowych.

  Publikacja

  W referacie dokonano porównania odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Zaprezentowano dwa modele awarii: awarie pewnej liczby węzłów wybranych losowo bądź rozmyślnie. Skomentowano rozbieżność w odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych kryteriów funkcjonalności sieci. Zaprezentowano kryterium sprawności pozwalające porównywać sieci o różnych własnościach.

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Sieci neuronowe w modelowaniu konstytutywnym

  Publikacja

  - 2007

  Artykuł zawiera przegląd zastosowań sztucznych sieci neuronowych do modelowania praw konstytutywnych oraz własną propozycję dla klasy praw przyrostowo nieliniowych. Zaprezentowano zalety obliczeniowe sieci neuronowych, ogólne zasady modelowania oraz wyniki własnych symulacji.

 • Heterogeniczne sieci bezprzewodowe - wybrane problemy funkcjonowania

  W artykule została przedstawiona koncepcja hierarchicznej struktury bezprzewodowej sieci heterogenicznej. Scharakteryzowano poszczególne sieci wchodzące w skład sieci heterogenicznej i omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem, współpracą tych sieci oraz przełączaniem użytkownika między nimi. Ponadto ukazano praktyczne zastosowanie sieci heterogenicznej na przykładzie projektu WCG (Wireless City Gdańsk).

 • Sieci małych i średnich przedsiębiorstw

  Artykuł opisuje różne rodzaje sieci charakterystyczne dla sektora MSP, które znalazły swoje odzwierciedlenie w badaniach nad tymże sektorem i przedsiębiorczością. Jest próbą odpowiedzi, czy sieci małych firm są zjawiskiem możliwym do wyodrębnienia w praktyce gospodarczej.

 • Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

  Publikacja

  - 2005

  Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry...

 • Analiza sieci pętlowych pod względem niezawodności

  Publikacja

  - 2003

  Założono, że sieć ma strukturę pętlową. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęty jest: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności elementów sieci oraz liczby...

 • Zagadnienia związane z eksploatacją sieci

  Publikacja

  - 2014

  Zagadnienia eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Procesu starzeniowe systemów - brak jednoznacznych ocen. Wpływ elementu lokalnego na stan techniczny sieci. Organizacja eksploatacji jej wpływ na ostateczna cenę usług. Sprzęt eksploatacyjny. Szczególne wymagania. Dywersyfikacja wysokości taryf w Polsce jako konsekwencja lekceważenia elementu kosztu eksploatacji oraz odpisu amortyzacyjnego

 • Jarosław Sadowski dr hab. inż.

 • WYKORZYSTANIE BATERII KONDENSATORÓW ZAINSTALOWANYCH W SIECI SN DO OGRANICZENIA START MOCY W SIECI

  W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania baterii kondensatorów zainstalowanych wewnątrz sieci SN (w odbiorców przemysłowych), w celu zminimalizowania strat mocy w sieci elektroenergetycznej. Wyniki analizy pozwoliły określić, które ze stosowanych obecnie kryteriów regulacji jest najbardziej korzystne. Wskazywano również na konieczność koordynacji działań regulatorów transformatora i baterii kondensatorów.

 • Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych

  Książka obejmuje zagadnienia związane z wykonaniem i odbiorem sieci kanalizacyjnych

 • Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono protokoły warstwy łącza danych stosowane w sieciach Ethernet wtym: algorytm drzewa opinającego - przeciwdziałający krążeniu ramek w sieci LAN (protokół ten z jednej strony ogranicza całkowitą przepustowość sieci, zdrugiej zaś umożliwia automatyczną rekonfigurację sieci w przypadku uszkodzenia łączy lub węzłów); algorytm agregacji łączy - umożliwiający zwiększenie transferu danych między przełącznikami bez zwiększania...

 • Sposób uziemienia punktu neutralnego sieci.

  Publikacja

  - 2004

  Notatka wyjaśniająca problemy terminologiczne związane ze sposobem uziemienia punktu neutralnego sieci.

 • Analiza wpływu zwarć w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej

  Publikacja

  - 2005

  Celem pracy było wypełnienie luki istniejącej w zakresie badań dotyczących współpracy sieci trakcyjnej z elektroenergetyczną siecią zasilającą.Na potrzeby pracy opracowano modele elementów układu zasilania odbiorów w sieci trakcyjnej i aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć. Wykonano badania wpływu zwarć w sieci trakcyjnej ograniczanych przez bezpieczniki trakcyjne, wyłączniki szybkie i wyłączniki prądu przemiennego na...

 • Rozpoznawanie zachowań przy użyciu sieci Bayesowskich

  Publikacja

  - 2009

  W artykule zaprezentowano sieci Bayesowskie jako narzędzieprzydatne do analizy ludzkich zachowań. W drugim podrozdziale czytelnik zostaje wprowadzony w problematykę sieci Bayesowskich. Dalsze podrozdziały omawiają kolejno trzy rodzaje zastosowań sieci Bayesowskich związanych z rozpoznawaniem zachowań ludzkich.

 • Wpływ zwarć w sieci trakcyjnej zasilanej za pośrednictwem prostowników 12-to pulsowych na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań symulacyjnych związanych z oddziaływaniem zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć i prądów w sieci SN i obwodach trakcyjnych w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Ponadto zaprezentowano przykładowe przebiegi napięć i prądów po stronie SN dla przypadku pracy układu przy znamionowym obciążeniu zespołu...

 • Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  Przedstawiono aktualne możliwości monitoringu sieci. Zwrócono uwagę na możliwości pomiaru i późniejszej transmisji danych

 • Ocena jakości wielopętlowych szybkich sieci komputerowych

  Omówiono protokół RPR (Resilient Packet Ring), przedstawiono najważniejsze cechy i mechanizmy protokołów RPR. Zaproponowano nową metodę przeciwdziałania przeciążeniom sieci wielopętlowych. Dokonano jej analizy matematycznej dla równomiernego rozkładu ruchu w przypadku awarii sieci i stosowaniu mechanizmu wrapping. Przeprowadzono również analizę numeryczną wydajności sieci zarówno dla rozkładu równomiernego jak i losowego ruchu....