Wyniki wyszukiwania dla: SIECI IP - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI IP

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI IP

 • Model przeżywalnych sieci IP następnej generacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozważa się przeżywalne sieci o warstwowej architekturze logicznej IP-MPLS/WDM. Węzły analizowanej sieci mają zintegrowaną funkcjonalność ruterów IP-MPLS w warstwie IP oraz przełącznic optycznych (OXC) w warstwie transmisji optycznej. Przepustowości łączy mogą być tak duże (nawet kilkaset Gbit/s0, że awaria nawet pojedynczego łącza może dotknąć bardzo liczne grupy użytkowników. Dlatego zasadnicze znaczenie ma zapewnienie przeżywalności...

 • Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna

  Publikacja

  Ogólnoświatowa sieci Internet oraz mechanizmy umożliwiające jej funkcjonowanie, od początku swojego istnienia zostały zaprojektowane z myślą o gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy. Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko znalazły zastosowanie nie tylko jako narzędzie wspierające badania naukowe, lecz także jako środowisko pozwalające efektywnie realizować zróżnicowane zadania dydaktyczne....

 • Mechanizmy QoS dla wielousługowych sieci IP. 2.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaprezentowano koncepcje organizacji wielousługowych sieci IP. Przedstawiono podstawowe modele usług pozwalających na zróżnicowanie obsługi różnych typów ruchu. Opisano usługę best effort, a także usługi zintegrowane (IntServ-) i zróżnicowane (DiffServ). Podobno przykłady realizacji usługi DiffServ.

 • Problemy określania położenia geograficznego węzłów sieci IP

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono problemy lokalizacji geograficznej węzłów w sieci Internet. Zaproponowano metodologię określania topologii opartą o protokoły ICMP (ping i tracert), serwis WHOIS i DNS. Opracowaną metodologię zastosowano do określenia topologii wybranych sieci operatorów działających na terenie Polski. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Wskazano na ograniczenia wynikające ze struktury sieci szkieletowych...

 • Realizacja łącza sygnalizacyjnego SS7 w sieci IP QoS

  Wykorzystanie technologii IP dla realizacji połączeń między sieciami PSTN/ISDN wymaga obsługi sygnalizacji SS7 ISUP. Jednym z rozwiązań tego problemu jest utworzenie łącza sygnalizacyjnego na platformie IP dla połączenia punktów sygnalizacyjnych łączonych sieci. W niniejszej pracy opisano pojęcie łącza sygnalizacyjnego SS7, jego ekwiwalent w sieci IP oraz propozycję rozwiązania programowego realizującego takie łącze w sieci IP...

 • NOWA METODA MONITOROWANIA SIECI IPv6

  Zaproponowano nową koncepcję monitoringu sieci IPv6. Wykorzystano funkcjonalności protokołu IPv6 oraz protokołu OSPFv3. Porównano z propozycją Intrinsic Monitoring

 • Model analityczny budżetu czasu opóźnienia w sieci IP QoS

  Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i przebadanie sposobu podziału opóźnienia end-to-end dla danego strumienia pakietów wzdłuż łączy ścieżki, tak aby wolne zasoby przydzielane były w sposób gwarantujący jakość, a jednocześnie miała miejsce na tej ścieżce maksymalizacja liczby przyjętych do obsługi strumieni pakietów. Proces ten może dotyczyć zarówno łańcucha domen jak i łańcucha łączy. Opisany model LSS oparty jest na...

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Zasady współpracy sieci IPV4 i IPV6 oraz kierunki migracji do IPV6.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metody współpracy sieci IPv4 z sieciami pracującymi z protokołem IPv6. Omówiono możliwe warianty migracji z IPv4 do IPv6, w tym wykorzystanie translacji protokołów. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo zahamowania europejskiego Internetu spowodowane zbyt wolnymi procesami migracji do IPv6.

 • Badanie wpływu ruchu niższego priorytetu na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego w sieci IP QoS.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu długości pakietów ruchu o niższym priorytecie na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego (real time services), korzystających ze schematu obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ). Wyniki zaprezentowane w referacie zostały uzyskane zarówno przy pomocy modeli analitycznych, opisujących gwarancje statystyczne...

 • Ocena możliwości integracji sieci IPv4/NAT z IPv6 oraz autorskiego rozwiązania Teredo

  Publikacja

  W najbliższej przyszłości spodziewany jest rozrost sieci IPv6. W pierwszej fazie będzie się ona w dużej mierze opierała na tunelach przenoszących pakiety IPv6 w pakietach używanej dziś sieci IPv4. Jednak opracowane metody nie radzą sobie w momencie natrafienia na NAT. W rozdziale zaprezentowano jedno z rozwiązań tego problemu - system Teredo. Przedstawiono również autorską implementację Teredo i wnioski z jej badań.

 • Performance of FAN conception of traffic control in IP QoS networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  In this paper we present the architectural implementation of Flow Aware Networking (FAN), a new approach for realizing QoS guarantees in the Internet. We also propose FAN traffic control algorithm which performs traffic control on flow level. Using the proposed FAN node model, we conduct simulation research to prove if FAN can be a new approach for realizing QoS guarantees. The basis of this research is finding a way to guarantee...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Realizacja usługi Fax w sieci z technologią IP

  Zastosowanie technologii IP jako platformy usług telekomunikacyjnych wymaga realizacji przez tą sieć usługi Fax. Niestety specyfika tej usługi oraz właściwości sieci z protokołem IP stwarzają szereg problemów przy praktycznej jej realizacji. W niniejszym artykule przedstawiono dwa sposoby realizacji usługi Fax w postaci aplikacji SIP-t31modem oraz Terminal-T.38. Oba rozwiązania poddano testom i omówiono uzyskane wyniki.

 • Problem jakości usług w sieci opartej na platformie IP.

  W referacie przedstawiono znaczenie miar i opisu jakości usług w sieci IP QS oraz ich związek ze specyfikacjami definiującym sposób realizacji gwarancji jakości usług w tej sieci.

 • Bezpieczeństwo sieci szkieletowej All-IP w systemie komórkowym UMTS

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy zabezpieczeń funkcjonujące w sieci szkieletowej systemu UMTS, ze szczególnym uwzględnieniem protokołu IPsec. Badania i analizy zostały przeprowadzone w głównej mierze w oparciu o dokumenty standaryzacyjne systemu UMTS oraz zalecenia RFC organizacji IETF. Niniejsza praca powstała głównie z myślą o operatorach telefonii komórkowej trzeciej generacji. Aspiracją autora, towarzyszącą powstaniu...

 • Sieci IP 2022

  Kursy Online
  • J. Konorski

  Informatyka, studia I stopnia

 • Sieci Ethernet i IP 2023

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci Ethernet i IP

 • Sieci Ethernet i IP 2022

  Kursy Online
  • J. Grochowski
  • K. Nowicki

  Zapoznanie z koncepcją Ethernet od końca do końca. Ocena możliwości realizacji tej koncepcji obecnie i w perspektywie najbliższych lat. Zapoznanie z problemami skalowalnosci, niezawodności, jakosci, zarządzalności i oferowania usług w sieciach Ethernet. Zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami sieci IP, migracją IPv4 do IPv6, możliwościami sieci IPv6.

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Survivability issues in IP-MPLS networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywności ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Quality assessment of mobile host services in IP networks

  Publikacja

  W pracy opisano podstawowe protokoły wspierające komunikację stacji ruchomych w sieciach IP. Przedmiotem zainteresowania były w szczególności rozwiązania MIP oraz Calkular IP i HAWAII - wspierające mobilność w skali makro bądź mikro. Przeprowadzono badania symulacyjne wskazujące na przydatność powyższych protokołów w przypadku różnych konfiguracji sieci.

 • A novel class-based protection algorithm providing fast service recovery in IP/WDM networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule rozważa się warstwową strukturę sieci IP-MPLS/WDM. Węzły sieci mają funkcjonalność zarówno optycznych krotnic transferowych (OXC), jak i routerów IP. Dowolne dwa routery IP mogą być ze sobą połączone poprzez logiczne łącze IP realizowane przez ścieżkę optyczną WDM. Zaproponowano metodę klasową doboru tras przeżywalnych zapewniającą szybkie odtwarzanie uszkodzonych strumieni ruchu zarówno w warstwie WDM jak i IP-MPLS....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP.

  Praca zawiera opis eksperymentu mającego na celu zbadanie relacji pomiędzy oceną subiektywną sygnału mowy a jakością transmisji tego sygnału w kanale telefonicznym VoIP. Wykorzystano symulacje transmisji pakietowej sygnału w sieci IP. Wykonano serie testów odsłuchowych opartych na listach logatomowych i odpowiednio dobranych zdaniach. Do interpretacji wyników zastosowano analizę statystyczną.

 • A practical approach to restoration in survivable IP/WDM mesh networks

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy omówiono warstwową architekturę: IP na optycznej sieci transportowej (OTN). Węzły mają zintegrowaną funkcjonalność: rulerów IP i przełącznic optycznych (OXC). Dopuszcza się możliwość konwersji długości fal na ścieżkach optycznych. Autor rozważa zagadnienie znalezienia ścieżek optycznych o możliwie najniższym koszcie przy spełnieniu ograniczeń przepustowości, wymaganych strumieni zapotrzebowań i zabezpieczonych z góry na...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Problemy obsługi użytkowników ruchomych, w skali mikro i makro, w sieciach IP.

  Publikacja

  Przemieszczanie się użytkownika sieci, zarówno w obrębie budynku, jak też na obszarze miasta, kraju, bądź nawet kontynentu, wiąże się coraz częściej z potrzebą zapewnienia mu niezawodnj komunikacji. Istnieje szereg rozwiązań starających się sprostać temu wymogowi. W pracy przedstawiono podstawowe wymagania i oczekiwania użytkowników ruchomych. Zaprezentowano też wybrane protokoły wspierania mobilności w sieciach IP (Mobile IPv4,...

 • Bezpieczeństwo w IP Multimedia Subsystem

  Abstrakt Artykuł jest trzecim w cyklu prac poświęconych IP Multimedia Subsystem (IMS) - po przedstawieniu architektury i usług IMS, odpowiednio w zeszytach 12/2009 oraz 2-3/2011 Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych. W obecnym artykule przedstawiono sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy realizacji tych usług.Artykuł został podzielony został na trzy części w których omówiono ogólne wyzwania bezpieczeństwa...

 • Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP oraz sieciach Internetu Przyszłości

  W rozdziale przedstawiono krótką charakterystykę rynku teleinformatycznego i wymagań nowych usług sieciowych, porównując je z możliwościami funkcjonalnymi oferowanymi przez współczesne systemy i sieci, tak przewodowe jak i bezprzewodowe. Sformułowano ograniczenia architektury TCP/IP w aspekcie obsługi urządzeń mobilnych i nowych scenariuszy mobilności, biorąc pod uwagę zarówno oczekiwania użytkowników, jak i możliwości sprzętowe,...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Metodologia tworzenia szczegółowych scenariuszy dla oceny współpracy sygnalizacji w sieciach ISDN i IP

  Tworzenie wspólnej platformy dla świadczenia usług w globalnej infrastrukturze sieci telekomunikacyjnej w sytuacji, gdy użytkownicy dołączeni są do sieci o różnych technologiach wymaga zapewnienia możliwości dwukierunkowego przetwarzania informacji użytkowników oraz zapewnienia możliwości przekazywania między sieciami informacji niezbędnych dla realizacji usług w każdej ze współpracujących sieci. W referacie przedstawiono trzyetapową...

 • Ocena jakości synchronicznych kanałów TDM emulowanych w sieci dostępowej wykorzystującej Ethernet

  Rozpowszechnienie Ethernetu powoduje eliminowanie rozwiązań typowych dla sieci TDM, z synchronizacją na poziomie bitów. Sieć NGN obok usług VoIP zakłada też realizację usług "konserwatywnych", dla których jest wymagana synchronizacja bitowa pomiędzy stroną nadawczą i odbiorczą, poprzez sieć komunikacyjną. Gdy wykorzystanie istniejącej wcześniej sieci TDM staje się nieopłacalne, rozwiązaniem jest użycie emulowanych kanałów o stałej...

 • Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP Część I: Potrzeby, wymagania i podstawowe rozwiązania

  W artykule - stanowiącym I część większej całości, poświęconej protokołom mobilności - przedstawiamy krótką charakterystykę rynku teleinformatycznego i wymagań nowych usług sieciowych, porównując je z możliwościami funkcjonalnymi oferowanymi przez współczesne systemy i sieci, tak przewodowe jak i bezprzewodowe. Dalsza analiza obejmuje ograniczenia architektury TCP/IP w aspekcie obsługi urządzeń mobilnych. Bierzemy tu pod uwagę...

 • Miary jakości transmisji głosu w technologii VoIP.

  Publikacja

  Przedstawiono i omówiono czynniki decydujące o jakości mowy takie jak: opóźnienie tak charakterystyczne dla sieci IP a głównie jego fluktuacja, utraty pakietów podczas transmisji, rozmiar pakietu oraz zjawisko echa zbliżonego jadalnego. Jakość transmisji uzależniono od elementów występujących w łącznej sieci telekomunikacyjnej typu PSTN, bram oraz sieci IP.

 • Survivability issues in op-mpls networks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywnych ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Zastosowanie koncepcji SDN w warstwie transportowej sieci IMS/NGN

  Koncepcja sieci Next Generation Network, wykorzystująca w warstwie usług architekturę IP Multimedia Subsystem, zakłada centralizację funkcji sterowania zasobami sieciowymi w warstwie transportowej. Analogiczne założenie jest podstawą koncepcji Software Defined Networks. Na podstawie tej analogii, zaproponowano integrację obu koncepcji, przedstawiono architekturę zintegrowanej sieci, scenariusze sterowania zasobami oraz przygotowano...

 • Modelowanie strumienia niższego priorytetu z rzeczywistym rozkładem długości pakietów w systemie obsługi z uogólnionymi wakacjami.

  Publikacja

  W sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ) wskazanym sposobem realizacji Expedited Per Hop Behavior (EF PHB) jest przyjęcie priorytetowego systemu kolejkowego. Wyniki najnowszych pomiarów parametrów charakteryzujących sieci IP wskazują, że w przypadku rozkładu długości pakietów mamy do czynienia z występowaniem zarówno bardzo krótkich, jak i bardzo długich pakietów o znacząco odmiennych wartościach prawdopodobieństw ich...

 • Wykorzystanie sprzętowego stosu TCP/IP w mikroprocesorowych urządzeniach zdalnego monitorowania obiektów

  Publikacja

  W artykule poruszono zagadnienie dołączania prostych urządzeń mikroprocesorowych do sieci TCP/IP. Przedstawiono przykład wykorzystania scalonego stosu TCP/IP w postaci układu scalonego W3100a współpracującego z prostym mikrokontrolerem z rodziny 8051. Omówiono właściwości funkcjonalne stosu, sposoby jego sprzęgnięcia z oprogramowanie mikrokontrolera oraz możliwości wykorzystania protokołów: UDP, TCP i HTTP do wymiany danych. Zaprezentowano...

 • Model symulacyjny i badania sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Multiprotocol Label Switching (MPLS) to obiecująca technika, umożliwiająca wsparcie jakości usług w sieciach szkieletowych opartych na protokole IP. Aby skorzystać z jej potencjalnych zalet, należy opracować skuteczne procedury i metody gwarantujące realizację jakości usług. Jednym z kluczowych zagadnień w tym obszarze badań jest kierowanie ruchem (ruting), a niezbędnym narzędziem odpowiedni program symulacyjny do modelowania zjawisk...

 • Maciej Sac dr inż.

  Maciej Sac ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 2009 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera telekomunikacji. W roku 2022 uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze związane są z sieciami IP QoS, VoIP, IMS/NGN, SDN, a także usługami multimedialnymi i inżynierią ruchu telekomunikacyjnego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta...

 • Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP. Część II - Modyfikacje i optymalizacje mechanizmów mobilności

  Zaprezentowano i poddano analizie rozszerzenia i optymalizacje protokołów mobilnosci, umożliwiające ich efektywne wykorzystanie w nowoczesnych sieciach IP. Niezależnie od rozwiazań zarządzania mobilnością w warstwie sieciowej, przedstawiono wiele rozwiazań wsparcia mobilności realiowanych w wyższych warstwach modelu ISO-OSI. Dodatkowo przedstawiono rozwój mechanizmów zarzadzania mobilnoscią z wyróżnianiem nowych rozwiązań różnorodnych...

 • Appraisement of modifications in dynamic routing protocols to support the IPng Protocol

  Publikacja

  W pracy, biorąc pod uwagę dynamiczny proces migracji sieci IPv4 do nowej wersji protokołu IP, przedstawiono konieczność realizacji w Internecie nowych protokołów routingu dynamicznego lub adaptacji już istniejących do nowego protokołu IPng. W artykule przedstawiono sposoby dostosowania protokołów routingu dynamicznego RIP, OSPF, BGP do nowego protokołu IP. Oceniono wpływ w/w dostosowywania na zbieżność i skalowalność protokołów...

 • Równoległa realizacja dostępu ISDN-BRA i transmisji danych xDSL w sieci dostępowej

  Publikacja

  Przedstawiono możliwości zrealizowania dostępu ISDN-BRA z wykorzystaniem wydzielonej części przepływności w standardowych systemach xDSL. Jednoczesny dostęp do usług ISDN i do usług szerokopasmowych przy użyciu techniki xDSL we wspólnej sieci dostępowej o przewodach miedzianych można uzyskać korzystając z rozdziału zakresu częstotliwości, wykorzystując wyodrębnienie niezależnych kanałów cyfrowych (STM) w strukturze ramki xDSL lub...

 • Badanie zgodności współpracy rzeczywistych systemów z zalecanymi scenariuszami wymiany informacji sygnalizacyjnej DSS1 i SIP

  W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany informacji sygnalizacyjnej związanej ze współpracą rzeczywistych systemów telekomunikacyjnych, węzła komutacyjnego sieci PSTN/ISDN oraz systemu bramy międzysieciowej umożliwiających realizację połączeń z sieci IP z sygnalizacją SIP do sieci ISDN z sygnalizacją DSS1 oraz od sieci ISDN do sieci IP. Wyniki badań zostały porównane i ocenione pod kątem zgodności z zalecanymi scenariuszami wymiany...

 • System typu SCADA oparty na komunikacji w sieci Intranet/Internet dla sterowanych układów napędowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono system typu SCADA opracowany do sterowania układami napędowymi z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP. Nadrzędne sterowanie oparte jest na aplikacjach prowadzących komunikację w modelu klient-serwer w sieci Intranet/Internet. Aplikacje Client i Server wykorzystuję kontrolę transmisji protokołu TCP/IP oraz algorytm z pzresuwnym oknem do estymacji jakości połączenia w sieci. Obiektem sterowania jest układ napędowy...

 • Telekomunikacyjna sieć rdzeniowa dla zastosowań specjalnych

  Publikacja

  W referacie opisano propozycje architektur telekomunikacyjnych sieci rdzeniowych, które charakteryzują się cechami umożliwiającymi wykorzystanie ich w zastosowaniach specjalnych, np. Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną koncepcję sieci rdzeniowych w kontekście Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network). Przedstawione architektury sieci IP QoS/sieci rdzeniowych takie jak DiffServ, MPLS, GMPLS, ASON/GMPLS. Zaproponowano...

 • Bezpieczeństwo transferu zestrukturalizowanych plików xml w sieci grid w oparciu o usługi web service poprzez protokół soap

  Publikacja

  - Rok 2012

  Niezależny protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) działający głównie ponad protokołem HTTP (inne protokoły transportowe to np. MSMQ, MQ Series, SMTP lub TCP/IP) posiada na dzień dzisiejszy wiele rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa transferu zestrukturalizowanych plików XML (ang. Extensible Markup Language). W rozdziale zaprezentowano sposoby zapobiegania nieautoryzowanym dostępom do danych przesyłanych w sieci grid...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym