Wyniki wyszukiwania dla: SIECI ODPORNE NA AWARIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI ODPORNE NA AWARIE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI ODPORNE NA AWARIE

 • Odporność na awarie sieci bezskalowych.

  Publikacja

  W referacie dokonano porównania odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Zaprezentowano dwa modele awarii: awarie pewnej liczby węzłów wybranych losowo bądź rozmyślnie. Skomentowano rozbieżność w odporności na awarie sieci losowych oraz bezskalowych. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych kryteriów funkcjonalności sieci. Zaprezentowano kryterium sprawności pozwalające porównywać sieci o różnych własnościach.

 • Krzysztof Gierłowski dr inż.

  Krzysztof Gierłowski uzyskał tytuł doktora inżyniera telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w 2018 roku. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych oraz recenzentem wielu czasopism i konferencji. Brał udział w szeregu projektów badawczych dotyczących tematyki IT, wliczając w to: finansowany ze źródeł UE projekt Inżynieria Internetu Przyszłości, projekt infrastrukturalny PL-LAB2020,...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Awarie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych

  Studzienka rewizyjna jako najgłębiej posadawiany element infrastruktury sieciowej. Problem warunków posadowienia - ich określania oraz zmian w czasie na tle zróżnicowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wynikających stąd unikatowych cech poszczególnych wyrobów. Szczególne problemy konstrukcji z tworzyw sztucznych.

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Awarie mostu Cłowego w Szczecinie

  W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.

 • Stale odporne na korozję i ich spawalność

  Publikacja

  W monografii przedstawiono charakterystykę podstawowych grup stali odpornych na korozję, a zwłaszcza stali nierdzewnych, oraz szczegółowe analizy wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości złączy w aspekcie spawalności metalurgicznej, technologicznej i konstrukcyjnej stali. Poza analizą dostępnej literatury, w monografii zawarto opis doświadczeń Autora dotyczących badań spawalności stali austenitycznych oraz stali...

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Awarie w budynkach spowodowane błędnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi

  Publikacja

  W pracy przedstawiono stany awaryjne dwóch budynków: mieszkalno-usługowego oraz mieszkalnego, w których doszło do niekontrolowanych zarysowań ścian wewnętrznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że w obydwu przypadkach doszło do poważnych błędów na etapie projektowania obiektów, gdzie projektanci bardzo pobieżnie podeszli do analizy stanu granicznego użytkowalności w aspekcie ugięć stropów.

 • Awarie w wodociągach i kanalizacji. Część I

  Publikacja

  Przeanalizowano podstawowe przyczyny występowania awarii w wodociągach i kanalizacji. Przedstawiono zagadnienia zmian właściwości materiałowych w czasie. Skupiono się na warunkach przygotowania dokumentacji projektowej.

 • Odporne na zakłócenia impulsowe algorytmy estymacji parametrycznej w zastosowaniach.

  Publikacja

  Omówiono wykorzystanie metod estymacji parametrycznej w diagnostyce. Rozważano zastosowanie algorytmu LA w dynamicznym ważeniu wolno poruszających się pojazdów gdy przeciążenie wagi doprowadza do istotnego zafałszowania danych pomiarowych. Rozwiązano zadanie rekonstrukcji sygnału ciągłego metodą wielomianowej aproksymacji jego próbek.

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Diagnostyka sieci trakcyjnej i monitoring odbieraków prądu

  Publikacja

  - 2016

  Niewłaściwa współpraca odbieraka prądu i sieci trakcyjnej, w trudnych warunkach lokalnych, może prowadzić do usterek a nawet uszkodzenia sieci jezdnej i pantografu. Sporadycznie występujące awarie oprócz kosztów wprowadzają znaczące opóźnienia w ruchu pociągów. Wskazano na potrzebę rozwoju metod monitoringu i diagnostyki dla tego systemu odbioru prądu. Przedstawiono wybrane aspekty diagnostyki górnej sieci trakcyjnej oraz metodę...

 • Odporne na przekłamania pomiarowe algorytmy estymacji parametrycznej w zagadnieniach diagnostyki systemów

  Publikacja

  W pracy rozważa się zastosowanie metod identyfikacji parametrycznej do pozyskiwania użytecznej dla celów diagnostyki informacji. Odpowiednie algorytmy estymacji umożliwiają zarówno śledzenie zmian istotnych parametrów nadzorowanych procesów, jak też wyznaczanie ocen takich parametrów na podstawie informacji niepełnej bądź częściowo zafałszowanej. Analizie poddaje się procesy przemysłowe modelowane za pomocą równań różnicowych oraz...

 • Piotr Rajchowski dr inż.

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Analiza drgań przewodu jezdnego dla potrzeb walidacji modelu matematycznego sieci trakcyjnej

  Publikacja

  - 2016

  Nieprawidłowa współpraca odbieraka z siecią jezdną, w niekorzystnych warunkach lokalnych, prowadzi do uszkodzeń sieci lub odbieraka. Najczęściej spowodowane to jest niewłaściwą regulacją tych elementów układu zasilania. Awarie te wywołują z reguły duże opóźnienia w ruchu pociągów i generują olbrzymie koszty. Sieć trakcyjna nie posiada rezerwy, stąd wysokie wymagania jakościowe i niezawodnościowe określa się szczególnie dla niej....

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Awarie budowlane w dawnych kościołach dominikańskich w Chełmnie, Elblągu i Tczewie

  Artykuł analizuje odkryte w trakcie badań architektonicznych ślady awarii budowlanych jakim ulegały w przeszłości obiekty podominikańskie w Chełmnie, Elblągu i Tczewie.

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Sławomir Jerzy Ambroziak dr hab. inż.

  Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, natomiast w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Posiada doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu sieci radiokomunikacyjnych,...

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Odporne na wpływ tolerancji, słownikowe metody diagnostyki uszkodzeń układów elektronicznych ze specjalizowanym klasyfikatorem neuronowym

  Publikacja

  - 2010

  W pracy przedstawiono nową klasę słownikowych metod diagnostyki uszkodzeń parametrycznych analogowych układów elektronicznych, ze specjalizowanym klasyfikatorem neuronowym, o zwiększonej odporności na tolerancje elementów układu. Wykorzystano koncepcję polegającą na konstrukcji sygnatur słownika uszkodzeń w postaci krzywych identyfikacyjnych i zastosowaniu klasyfikatorów neuronowych dobrze dopasowanych do tych sygnatur. W pierwszej...

 • Marek Szkodo dr hab. inż.

 • Sieci RPR - sprawiedliwość

  Publikacja

  - 2006

  W pracy dokonano charakterystyki sieci RPR. Zdefiniowano pojęcie sprawiedliwości. Opisano algorytmy mające zapewnić sprawiedliwość wykorzystywane w sieciach komputerowych, w szczególności w sieciach RPR. Przedstawiono wyniki badań możliwości stabilnego wysyłania danych przez stacje RPR znajdujące się w domenie przeciążenia.

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...

 • Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

  Publikacja

  Cele uzbrojenia sieci. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne - zasady, rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania materiałowe, współpraca z podłożem. Spoczniki, studzienki spadowe, płuczki, przewietrzniki, syfony, przelewy, separatory, wpusty deszczowe, zbiorniki retencyjne. Separacja olejów, specjalna konstrukcja KSR, ochrona przed cofką. Przepompownie ścieków, wyloty. Obiekty hydrotechniczne w infrastrukturze drogowej.

 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć

  Publikacja

  - 2009

  Przedstawiono wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowych najwyższych napięć.

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Sieci neuronowe w modelowaniu konstytutywnym

  Publikacja

  - 2007

  Artykuł zawiera przegląd zastosowań sztucznych sieci neuronowych do modelowania praw konstytutywnych oraz własną propozycję dla klasy praw przyrostowo nieliniowych. Zaprezentowano zalety obliczeniowe sieci neuronowych, ogólne zasady modelowania oraz wyniki własnych symulacji.

 • Heterogeniczne sieci bezprzewodowe - wybrane problemy funkcjonowania

  W artykule została przedstawiona koncepcja hierarchicznej struktury bezprzewodowej sieci heterogenicznej. Scharakteryzowano poszczególne sieci wchodzące w skład sieci heterogenicznej i omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem, współpracą tych sieci oraz przełączaniem użytkownika między nimi. Ponadto ukazano praktyczne zastosowanie sieci heterogenicznej na przykładzie projektu WCG (Wireless City Gdańsk).

 • Sieci małych i średnich przedsiębiorstw

  Artykuł opisuje różne rodzaje sieci charakterystyczne dla sektora MSP, które znalazły swoje odzwierciedlenie w badaniach nad tymże sektorem i przedsiębiorczością. Jest próbą odpowiedzi, czy sieci małych firm są zjawiskiem możliwym do wyodrębnienia w praktyce gospodarczej.

 • Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

  Publikacja

  - 2005

  Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry...

 • Analiza sieci pętlowych pod względem niezawodności

  Publikacja

  - 2003

  Założono, że sieć ma strukturę pętlową. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęty jest: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności elementów sieci oraz liczby...

 • Zagadnienia związane z eksploatacją sieci

  Publikacja

  - 2014

  Zagadnienia eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Procesu starzeniowe systemów - brak jednoznacznych ocen. Wpływ elementu lokalnego na stan techniczny sieci. Organizacja eksploatacji jej wpływ na ostateczna cenę usług. Sprzęt eksploatacyjny. Szczególne wymagania. Dywersyfikacja wysokości taryf w Polsce jako konsekwencja lekceważenia elementu kosztu eksploatacji oraz odpisu amortyzacyjnego

 • Jarosław Sadowski dr hab. inż.

 • WYKORZYSTANIE BATERII KONDENSATORÓW ZAINSTALOWANYCH W SIECI SN DO OGRANICZENIA START MOCY W SIECI

  W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania baterii kondensatorów zainstalowanych wewnątrz sieci SN (w odbiorców przemysłowych), w celu zminimalizowania strat mocy w sieci elektroenergetycznej. Wyniki analizy pozwoliły określić, które ze stosowanych obecnie kryteriów regulacji jest najbardziej korzystne. Wskazywano również na konieczność koordynacji działań regulatorów transformatora i baterii kondensatorów.