Wyniki wyszukiwania dla: SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI

 • Mutagenne i rakotwórcze składniki żywności

  .

 • Kwasy nukleinowe - niedoceniane składniki żywności

  Obecnie badania nad kwasami nukleinowymi koncentrują się na roli genetycznej tych makromolekuł. Można jednak przypuszczać, że DNA jak i RNA powszechnie występujące w żywności mają także ważne znaczenie żywieniowe. Świadczy o tym obecność w układzie pokarmowym szeregu mechanizmów odpowiedzialnych za detekcję, trawienie i przyswajanie tych składników pokarmu. W literaturze naukowej rośnie liczba doniesień sugerujących istotną rolę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozdział 4. Mutagenne, rakotwórcze i przeciwrakotwórcze składniki żywności

  Publikacja

  Mutagenami są nazywane czynniki i substancje mogące powodować zmiany w zapisie genetycznym, kancerogenami lub czynnikami rakotwórczymi natomiast te, które przyczyniają się do powstawania nowotworów, z wyłączeniem podatności uwarunkowanej genetycznie. Przetwórstwo, a w szczególności obróbka termiczna żywności, jest główną przyczyną tworzenia się mutagenów i kancerogenów; niemniej jednak zwiększają one trwałość żywności. Badania...

 • Chapter 19. Mutagenic, Carcinogenic, and Chemopreventive Compounds in Foods

  Publikacja

  Mutagenami są nazywane czynniki i substancje mogące powodować zmiany w zapisie genetycznym, kancerogenami lub czynnikami rakotwórczymi natomiast te, które przyczyniają się do powstawania nowotworów, z wyłączeniem podatności uwarunkowanej genetycznie. Przetwórstwo, a w szczególności obróbka termiczna żywności, jest główną przyczyną tworzenia się mutagenów i kancerogenów, niemniej jednak zwiekszają one trwałość żywności. Badania...

 • Składniki wpływające na reologiczne cechy żywności.

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rozdział opisuje podstawowe zagadnienia reologii w przemyśle spożywczym.

 • Chapter 1. Food components and quality

  Publikacja

  Główne składniki żywności to woda, białka, sacharydy, lipidy i związki mineralne. Składniki występujące na ogół w mniejszych ilościach to niebiałkowe związki azotowe, witaminy, barwniki, związki zapachowe i dodatki funkcjonalne. Jakościowy i ilościowy skład żywności zależy od gatunku i odmiany surowców oraz warunków ich uprawy, żywienia, zbioru, przechowywania i przetwarzania. Składniki żywności i ich przemiany wpływają na zapach,...

 • Toxic components of food packaging materials

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale scharakteryzowano materiały wykorzystywane do produkcji opakowań do żywności i stosowane składniki dodatkowe, polepszające ich użytkowe właściwości oraz przeanalizowano możliwość migracji niektórych substancji toksycznych z tych opakowań do produktów żywnościowych.

 • Mineral components in food - analytical implications

  Publikacja

  Rozdział w całości poświęcony jest analizie próbek żywności pod kątem oznaczania w nich mikro i makroelementów. Przedstawione zostały metody przygotowania próbek oraz techniki wykorzystywane na etapie oznaczeń końcowych.

 • Funkcjonalne i Bioaktywne Składniki Żywności 2022

  Kursy Online
  • K. Parchem
  • B. Kusznierewicz
  • A. Sommer
  • H. Staroszczyk
  • E. Malinowska-Pańczyk

  Kurs jest uzupełnieniem treści przedmiotu Funkcjonalne i Bioaktywne Składniki Żywności, który realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów na semestrze letnim 2022 i dedykowany jest dla Studentów II stopnia sem. 1 kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym

 • Chapter 14. Physical and chemical interaction of componenets in food systems

  Publikacja

  - Rok 2008

  Białka, lipidy, sacharydy, składniki mineralne, woda i inne związki występują w żywności w postaci roztworów i różnych mikrostruktur - kropelek, globulek, kryształów, włókienek i błon. Reaktywne grupy funkcyjne tych składników wchodzą w warunkach przechowywania i obróbki, szczególnie po zniszczeniu oryginalnych struktur, w interakcje wpływające na barwę, zapach, smak i reologiczne właściwości żywności. W technologii żywności wykorzystuje...

 • Składniki mineralne

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opisano zawartość w żywności, przyswajalność oraz rolę w organizmie człowieka, tzw. składników mineralnych. Obecnie za składniki mineralne uważane są następujące pierwiastki: wapń, fosfor, siarka, sód, potas, chlor, magnez, żelazo, fluor, krzem, cynk, a także mangan, miedź, selen, jod, molibden, chrom, kobalt i bor.

 • Chemia a zdrowa żywność : Dodatki i zanieczyszczenia żywności : problemy i wyzwania

  Publikacja

  Podstawowe składniki pożywienia to: tłuszcze, węglowodany, białka, składniki mineralne, w tym makroelementy i mikroelementy, witaminy oraz składniki bioaktywne. Niebezpiecznymi składnikami żywności mogą być: dodatki do żywności w trakcie procesu produkcji, substancje powstające w trakcie obróbki, organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia oraz substancje występujące w sposób naturalny, np. alkaloidy grzybowe. Stosowanie dodatków...

 • Interakcje składników żywności. Rozdział 7

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wpływ na interakcje składników żywności w czasie przechowywania i przetwarzania mają struktury komórkowe i subkomórkowe w których te składniki występują, enzymy i inhibitory enzymów, promieniowanie UV i jonizujące, temperatura, ciśnienie, rodniki, aktywne formy tlenu, sensybilizatory, przeciwutleniacze, wielowartościowe kationy, aktywność wody, siła jonowa, kwasowość i lepkość środowiska. Interakcje składników wpływają na barwę...

 • Food components and their role in food quality

  Publikacja

  - Rok 2002

  Białka, lipidy, sacharydy, składniki mineralne, woda i inne składniki wpły-wają na właściwości sensoryczne, trwałość, wartość odżywczą i zdrowotnośćżywności. W czasie przechowywania żywności i wskutek obróbki składniki ule-gają korzystnym i niepożądanym zmianom pod wpływem działania enzymów i czyn-ników środowiska.

 • Rola rodników, utleniaczy i przeciwutleniaczy w żywności

  Publikacja

  - Rok 2015

  Liczne procesy, chemiczne, enzymatyczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas przechowywania i przetwarzania, mają wpływ na kształtowanie jakości żywności. Istotne znaczenie ma utlenianie przy udziale wolnych rodników i reaktywnych form tlenu (RFT). Zmiany powodowane utlenianiem m.in. pogarszają sensoryczne właściwości i wartość odżywczą żywności oraz mogą wywoływać zagrożenia zdrowotne wynikające ze szkodliwości niektórych produktów...

 • Właściwości przeciwnowotworowe kapusty białej

  Publikacja

  Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej podjęto wielokierunkowe prace mające na celu ocenę przeciwnowotworowych właściwości zarówno świeżej kapusty, jak i poddanej obróbce kulinarnej, stosując różne modele badawcze, dawki i formy preparatów warzywnych, zbliżone do rzeczywistego spożycia. Przedstawiona praca stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez trzy zespoły badawcze. Stwierdzono, że składniki kapusty, zarówno świeżej,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności - aminy biogenne cz. I. Charakterystyka, występowanie i aspekty zdrowotne

  Aminy biogenne (AB) to związki biologicznie czynne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, toteż powszechnie występują we wszystkich roślinach, zwierzętach oraz mikroorganizmach. Z drugiej jednak strony, wskazuje się na ich działanie toksyczne (zwłaszcza, gdy są przyjmowane w dużych ilościach z pożywieniem) lub nawet rakotwórcze, gdyż są prekursorami N-nitrozozwiązków o właściwościach mutagennych i...

 • Niebiałkowe związki azotowe

  Publikacja

  Niebiałkowe związki azotowe (NPN - non protein nitrogen) są grupą składników wchodzących w skład produktów żywnościowych ważną nie tylko z punktu widzenia producentów żywności, ale także dla specjalistów do spraw żywienia. Do grupy tej należą przede wszystkim wolne aminokwasy i krótkie peptydy, aminy, kwasy nukleinowe i nukleotydy oraz inne mało cząsteczkowe składniki zawierające azot (glikozydy cyjanogenne, alkaloidy, tiazole,...

 • Niebiałkowe związki azotowe

  Publikacja

  Niebiałkowe związki azotowe (ang. non protein nitrogen, NPN) są grupą składników wchodzących w skład produktów żywnościowych ważną nie tylko z punktu widzenia producentów żywności, lecz także dla specjalistów do spraw żywienia. Do tej grupy należą przede wszystkim wolne aminokwasy i oligopeptydy, aminy, kwasy nukleinowe i nukleotydy oraz inne mało cząsteczkowe składniki zawierające azot (glikozydy cyjanogenne, alkaloidy, tiazole,...

 • Badania właściwości przeciwutleniających związków pochodzących z najczęściej spożywanych owoców i warzyw

  W obronie przed reaktywnymi formami tlenu organizm wykorzystuje kilka systemów enzymatycznych oraz przeciwutleniacze endogenne. Dodatkowy mechanizm wzmacniający naturalną obronę ustroju stanowią przeciwutleniacze obecne w żywności, których szczególnie bogatym źródłem są owoce i warzywa. Najbardziej znanymi grupami związków o właściwościach przeciwutleniających, występującymi w roślinach jadalnych są przede wszystkim witaminy przeciwutleniające,...

 • Składniki mineralne

  Publikacja

  - Rok 2007

  Podano zawartość składników mineralnych w rozmaitych surowcach i produktach żywnościowych oraz przedstawiono niektóre sposoby ich oznaczania. Omówiono także wpływ składników mineralnych na kształtowanie cech jakościowych podczas wytwarzania i przechowywania żywności.

 • Ilona Kołodziejska prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Barbara Kusznierewicz dr hab. inż.

 • UDP-glukuronylotranferazy w metabolizmie detoksykacyjnym i aktywacyjnym związków endogennych oraz ksenobiotyków

  Glukuronidacja jest główną drogą koniugacji w szlakach metabolizmu i wydalania związków endogennych oraz ksenobiotyków. Reakcja ta jest katalizowana przez UDP-glukuronylotransferazy, UGT, dla których substratami są bilirubina, hormony steroidowe, tyroidowe i kwasy żółciowe, oraz związki egzogenne, w tym leki, związki kancerogenne, chemiczne zanieczyszczenia środowiska i składniki żywności. Z terapeutycznego punktu widzenia szczególnie...

 • Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych folii z polimerów naturalnych

  Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący substancji dodawanych do folii wytworzonych z biodegradowalnych polimerów naturalnych, przeznaczonych do pakowania żywności, w celu nadania im właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Omówiono czynniki przeciwdrobnoustrojowe będące składnikami folii z naturalnych polimerów, takie jak: kwasy organiczne, enzymy i bakteriocyny a także, dodawane do opakowań otrzymywanych z polimerów syntetycznych,...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • AGRO 2022

  Wydarzenia

  26-10-2022 00:00 - 28-10-2022 23:59

  Tematyka konferencji dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego oraz podjęcia działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

 • Edyta Malinowska-Pańczyk dr hab. inż.

  Edyta Malinowska-Pańczyk w 1995 r. ukończyła Technikum Przemysłu Spożywczego w Krajence (specjalność analiza środków spożywczych). Kontynuowała naukę na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). W 2000 r., po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rozpoczęła naukę na Studium Doktoranckim Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. obroniła pracę doktorską...

 • Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rozdział zawiera zagadnienia związane ze składem chemicznym mięsa, mleka, surowców skrobiowych, nasion roślin strączkowych, tłuszczów jadalnych oraz owoców i warzyw.

 • Agata Sommer dr inż.