Wyniki wyszukiwania dla: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wyniki wyszukiwania dla: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 • Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?

  Negatywny wizerunek marketingu postrzeganego jako koncepcja kreująca nowe potrzeby i nakłaniająca klientów do zwiększania konsumpcji spowodował, że marketing wydaje się być sprzeczny z ideą rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono rozważania czy rzeczywiście tak jest i czy stosowanie działań marketingowych jest rozbieżne z celami rozwoju zrównoważonego . Stwierdzono, że realizowanie...

 • Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych

  W artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych.

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności marketingowej instytucji finansowych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w usługach finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych efektów stosowania CSR czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano determinanty...

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie dziesięciu największych firm

  Publikacja

  - 2011

  Celem artykułu jest analiza problemu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR) oraz jego odzwierciedlenie w rzeczywistości gospodarczej. W części teoretycznej zarysowane zostaną m.in. przyczyny, źródła i główne idee CSR. Drugą część stanowi studium przypadku zawierające analizę (opartą na kryteriach własnych autora) 10 największych przedsiębiorstw w Polsce w celu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób rozwiązania dyktowane...

 • Społeczna odpowiedzialność firm

  Publikacja

  - 2008

  W artykule przedstawiłem fenomenalne rozróżnienie "węższego" i "szerszego" znaczenia społecznej odpowiedzialności firm. Najpierw uwypukliłem to, że fenomeny odpowiedzialności moralnej zjawiają się w świadomości indywidualnych "osób żywotnie zainteresowanych", a także są udziałem klasy "osób żywotnie zainteresowanych" działających w firmach. Wstępnie podkreśliłem, że wszystkie "osoby żywotnie zainteresowane" (zarówno określane "pierwszoplanowymi",...

 • Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej

  Publikacja

  - 2008

  W opracowaniu zaadoptowano model Wawrzyniaka organizacji słuzšcej otoczeniu do opisu wyższej uczelni. Pokazano kierunek zmian w uczelniach po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych z 2005 r.

 • Odpowiedzialność społeczna biznesu - polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm

  W artykule przedstawiono wielorakość podejść do zjawiska odpowiedzialności społecznej. Ta polifonia perspektyw znajduje odzwierciedlenie nie tylko w prostej próbie ukazania różnic między jej specyfiką w małych, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw. Przedstawiono tutaj podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstw w odniesieniu do CSR i pokazano jak niespójne i różne są typologie przedsiębiorców wyodrębniane na podstawie...

 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

  Kursy Online

 • Społeczna odpowiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku

  Publikacja

  - 2006

  Rozdział ''Społeczna odpowqiedzialność firm jako narzedzie kreowania wizerunku'' pokazuje istotę działań CSR, analizuje sposób realizacji programów w firmach, zwraca uwagę na wynaturzenia tych realizacji, traktujących CSR jako narzędzie kreowania wizerunku.

 • Społeczna odpowiedzialność korporacji - koncepcja i studium przypadku

  W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Jak narodziła się idea uregulowania działań korporacji? Co oznacza bycie społecznie odpowiedzialnym (CSR)? Jakie są granice CSR? Jak same korporacje odnoszą się do zagadnienia odpowiedzialności wobec interesariuszy?

 • Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników

  Publikacja

  - 2017

  Rozdział w monografii wskazuje na aspekty CSR w zarządzaniu pracownikami - takimi jak realizacja idei wolontariatu pracowniczego, wprowadzanie i realizacja programów etycznych lub kodeksów etyki zawodowej, postępowanie wobec tzw whistleblowerów i ich rola w odpowiedzialnym funkcjonowaniu organizacji.

 • Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości a sąd w otoczeniu społecznym

  Publikacja

  Społeczna odpowiedzialność jest koncepcją, którą z powodzeniem wdrażają przedsiębiorcy, a w coraz szerszym zakresie także instytucje z szeroko rozumianej administracji publicznej. Nie uniknie tego i wymiar sprawiedliwości, którego nadszarpnięty wizerunek może być kreowany także działaniami z zakresu CSR. Artykuł odpowiada na na pytanie na ile sąd i w ogóle wymiar sprawiedliwości może zaangażować się w działania CSR i na ile istotni...

 • Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości

  Responsibility Court (RC) to sąd, który jest świadomy swojej roli w społeczeństwie i w otoczeniu instytucjonalnym, oraz sąd, który podejmuje odpowiedzialne działania służące budowaniu jego wartości, społecznej odpowiedzialności i autorytetu. Celem artykułu jest wyjaśnienie, na ile działania propagowane przez biznes w ramach jego społecznej odpowiedzialności mogą być adaptowane przez wymiar sprawiedliwości, a ściślej przez poszczególne...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania

  Publikacja
  • E. Jastrzebska
  • M. Przybysz
  • K. Leja

  - 2019

  W monografii przedstawiono różne aspekty społecznej odpowiedzialności uczelni, doświadczenia uczelni zagranicznych w tym zakresie oraz katalog dobrych praktyk polskich uczelni

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Społeczna odpowiedzialność firm - narzędzie public relations czy coś więcej?

  Publikacja

  - 2007

  Artykuł stawia pytanie o miejsce działań Corporate Social Resposibility [ CSR} w strategii przedsiębiorstw i zależności między public relations a CSR w realizacji celów przedsiębiorstwa - między innymi kreowania wizerunku, budowania reputacji.

 • Społeczna odpowiedzialność architektury. Problem dyskryminacji etnicznej na przykładzie Gdańska

  Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest zjawiskiem pojawiającym się w całej Europie, również na terenie Gdańska. Prawie połowa respondentów ankiety przeprowadzonej w Gdańsku zauważa, że głównym powodem dyskryminacji jest odmienne pochodzenie etniczne. Na podstawie dostępnych badań autorzy przybliżają rozmiar zjawiska i jego konsekwencje w kontekście Gdańska. Aspekt historyczny oraz bieżące wydarzenia pozwalają na...

  Pełny tekst w portalu

 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie związku między działaniami odpowiedzialnymi społecznie instytucji finansowych a przyszłością tych instytucji zwłaszcza w obliczu konsekwencji kryzysu finansowego.

 • Społeczna odpowiedzialność - analiza porównawcza na podstawie statutów trzech uczelni trójmiejskich

  Publikacja

  Szkoły wyższe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i świata. Zmuszone są podążać za globalnymi zmianami i wymaganiami stawianymi przez regionalne i międzynarodowe społeczeństwo. Formułują więc indywidualne strategie działania mające na celu wyróżnienie się spośród konkurentów zarówno tych finansowanych z budżetu państwa oraz prywatnych podmiotów. Określenie stopnia wdrażania założeń...

 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni

  Publikacja

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zróżnicowanie uczelni a ich społeczna odpowiedzialność. Studium porównawcze stron internetowych uniwersytetów i państwowych szkół zawodowych

  Publikacja

  Brak wyraźnej dywersyfikacji misji polskich uczelni powoduje, że niemal wszystkie aspirują do polskiej ‘ligi bluszczowej’, nie mając odpowiednich zasobów kadrowych, aparaturowych i finansowych. Jednym z celów reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej od 1 października 2018 r. jest większe zróżnicowanie uczelni. Ważnym elementem misji każdej uczelni jest, zdaniem autorów artykułu, jej społeczna odpowiedzialność, o której pojawiło...

 • Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych

  * społeczne i polityczne otoczenie biznesu * społeczne i polityczne aspekty globalizacji * społeczno-polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej * wybrane zagadnienia z historii filozofii i filozofii kultury * public relations i komunikacji społeczna * etyka równoważnego rozwoju * zarządzanie edukacją i problematyką reform bolońskich

 • Alicja Sekuła dr hab. inż.

  - 2017 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia, dyscyplina - finanse; Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, - 2003 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia, dyscyplina - ekonomia; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, - 1997 r. - tytuł magister inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, - 1996 r. - tytuł magister inżynier...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski kieruje Katedrą Nauk o Jakości (wcześniej Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1987-2009 pracował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk techniczny w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i m.in. kierował Zakładem Inżynierii Jakości i Metrologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne...

 • CSR and small business from the international and national perspective

  Corporate and social responsibility is nowadays quite a popular topic among large companies but thanks to numerous popularization activities undertaken by national and international institutions, also small entrepreneurs become more and more interested in exploring this fairly new approach. This paper outlines the main differences between the implementation of the CSR approach in large companies and in SMEs, which are not able...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Społecznie odpowiedzialny projekt - opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami

  Publikacja

  Koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy biznesu, uczelni oraz indywidualnych osób. Myślenie społecznie odpowiedzialne z założenia wspiera dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez działanie dla dobra interesariuszy organizacji, którzy reprezentują interesy różnorodnych grup, z trzech rodzajów otoczenia. Tak jak w organizacjach, również i w zarządzaniu projektami pojawiają się problemy z integracją celów społecznych, ekonomicznych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera

  Artykuł przedstawia główne przesłanki podjęcia tematu całego tomu. Jest kluczem do powiązania wszystkich zamieszczonych w tomie prac, poruszających temat współczesnych interpretacji miasta, czerpiących z dorobku modernistycznych planistów i architektów - reformatorów miasta, oraz modernistycznej myśli architektonicznej i urbanistycznej. Główną postacią nie tylko tego artykułu, ale i całego tomu, jest Gustav Oelsner, architekt miejski...

  Pełny tekst w portalu

 • Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych

  Publikacja

  - 2015

  Społeczna odpowiedzialność w realizacji projektów budowlanych jest w początkowej fazie rozwoju. Specyfika branży budowlanej, złożoność realizowanych projektów a etyka są wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw budowlanych. Kształtowanie świadomości i społecznej odpowiedzialności w zespole realizującym projekt należy uświadamiać już od momentu przystąpienia do planowania uczestnictwa w przedsięwzięciu. Kluczowa jest komunikacja...

 • ASPEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Publikacja

  W opracowaniu poruszono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów. Celem opracowania jest ukazanie, że nie tylko zagadnienia techniczno - organizacyjne są istotne w realizacji projektu, ale aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, mający wpływ na sprawność realizacji projektu. W opracowaniu przedstawiono wyniki przeglądu literatury oraz wyniki własnych badań empirycznych przy budowie stadionu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Specyfika relacji sądów z interesariuszami. W kierunku budowania zaufania do sądów

  Publikacja

  - 2017

  Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych, w tym sądów, powinna być oparta na etycznych relacjach z interesariuszami. Na obecną chwilę wiedza w zakresie zarządzania relacjami z interesariuszami, w szczególności rozpoznanie motywów, jakie skłaniają decydentów do podejmowania konkretnych działań wobec różnych grup interesariuszy, jest wciąż bardzo słabo rozpoznanym obszarem. Z tego względu w artykule podjęto rozważania dotyczące...

 • Ład rynkowy a etyka biznesu

  Publikacja

  - 2004

  W artykule zwróciłem uwagę najpierw na istnienie związku działalności gospodarczej z działaniem etycznym. Podkreśliłem, że głównym celem działalności gospodarczej jest zachowanie rodzaju ludzkiego. Wskazałem, że rozumienie ekonomii nie jest możliwe bez uwzględnienia udziału w nim samego człowieka zarówno z jego skłonnościami, potrzebami, jak i wiedzą zdroworozsądkową, naukową, etc. Następnie próbowałem pokazać,...

 • Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości

  Publikacja

  - 2014

  Problematyka podjęta w monografii w całości dotyczy nowych kierunków w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości. W kolejnych rozdziałach autor podejmuje następujące wątki: - Sądownictwo powszechne i jego obecna struktura s. 17-30 - Organizacja wymiaru sprawiedliwości - kreowanie wartości publicznej sektora jako wyzwanie strategiczne s. 31-46 - Dokąd zmierzamy - dylematy wymiaru sprawiedliwości s. 47-70 - Od menedżeryzmu w biznesie...

 • Społeczna odpowiedzialnośc wymiaru sprawiedliwości - pożądany kierunek zmian

  Publikacja

  Nowoczesne sądownictwo wykracza poza podstawowy obszar swojej działalności i powinno rozwiązywac także problemy społeczno-gospodarcze. Społeczna odpowiedzialnośc może stanowic ważny instrument w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, w budowaniu jego kapitału społecznego, który wyraża się we wzajemnym zaufaniu, podzielanych wartościach czy pracy w sieciach.

 • Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym oraz wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk sejmowy 3521)

  Publikacja

  - 2015

  Ekspertyza stanowi opinię merytoryczną do poselskiego projektu ustawy i przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk nr 3521). Należy docenić, iż projekt ustawy nie tworzy nowej formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego, ale daje możliwość istniejącym przedsiębiorstwom i podmiotom ekonomii społecznej na uzyskanie takiej etykiety. Proponowana ustawa ma szansę przyczynić się do wprowadzenia porządku...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w usługach ubezpieczeniowych. Zidentyfikowano w tym celu podstawowe oczekiwania interesariuszy oraz najważniejsze obszary zastosowania CSR w instytucjach ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również podstawowy związek pomiędzy działaniami społecznie odpowiedzialnymi realizowanymi przez instytucje ubezpieczeniowe a ich wizerunkiem. Na podstawie...

 • Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych

  W publikacji podjęto próbę przedstawienia specyfiki działalności innowacyjnej wśród instytucji finansowych oraz związków innowacji z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano zatem cechy wyróżniające zachowania innowacyjne w sektorze usług finansowych oraz kluczowe determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych. Zwieńczeniem pracy jest wskazanie znaczenia jakie innowacje wywierają na praktyczne zastosowanie...

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Wydarzenia

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59 http://www.ppp.zie.pg.gda.pl/ Nauka

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

  Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych....

  Pełny tekst w portalu

 • Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego

  Omówiono odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego. Szczególna rola inwestora i projektanta na tle zmian rozwiązań technicznych. znaczenie elementu kosztu i ekonomii. Szczególna koncentracja błędów w projektach, na ogół to działania projektowe są dominującą przyczyną awarii.

 • Odnowa modelu biznesu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych nad istotą odnowy strategicznej biznesu. Odnowę tę oparto na restauracji ciągu zarządzania strategicznego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Express Biznesu

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2080-5179

 • Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego

  W artykule przedstawiono badania nad wartościami modelu biznesu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję nad ich postrzeganiem przez same przedsiębiorstwa. Wartości te w wielu aspektach postrzegane są w zbliżony sposób przez klientów. O ile jednak przedsiębiorstwa, jako istotne wartości postrzegały elementy związa-ne ze sprawnością i ciągłością procesu o tyle klienci kładli nacisk na sferę społeczną doty-czącą...

 • Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego

  Publikacja

  Burzliwa zmiana środowiska biznesowego wpływa na ludzi tak, że generują oczekiwania na wyroby i usługi zaspokajające ich dotychczasowe i nowe potrzeby w coraz większym stopniu. W ten sposób przed menedżerami powstają wciąż nowe, bardziej skomplikowane i wysublimowane wymagania. W takich uwarunkowaniach prowadzenia biznesu sukces osiąga to przedsiębiorstwo, które jest inteligentne. W takiej perspektywie celem badań było wyłonienie...

 • Otoczenie polityczno-prawne biznesu międzynarodowego

  Publikacja

  W pracy analizowane jest otoczenie polityczno-prawne biznesu międzynarodowego. Prezentowana jest kwalifikacja regulacji odnoszących się do biznesu międzynarodowego oraz ich krótka charakterystyka. W drugiej częsci pracy analizowane są zmiany otoczenia polityczno-prawnego od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych.

 • Założenia modelu biznesu sympozjum naukowego

  Publikacja

  - 2016

  Celem pracy było sformułowanie podstaw modelu biznesu sympozjum naukowego. realizując ten cel określono istotę (definicja, wartości, cele) sympozjum naukowego. Wykorzystując uprzednio sformułowane pojęcie modelu biznesu dokonano transpozycji do istoty sympozjum naukowego. Umożliwiło to odkrycie nowego rodzaju wartości występujących w modelach biznesów - organizacyjnych.

 • Uwarunkowania modelu biznesu w innowacyjnej organizacji

  Publikacja

  W pracy podjęto rozważania nad znaczeniem modelu biznesu nastawionego na budowanie przewagi konkurencyjnej.Celem artykułu jest dokonanie krytycznej analizy możliwości zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu odpowiedniej konfiguracji modelu biznesu. Wysoka dynamika zmian w otoczeniu stwarza nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Zdolność kadry zarządzającej do odpowiedniej konfiguracji komponentów modelu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Strategiczne uwarunkowania w procesie kształtowania modelu biznesu

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych założeń zarządzania w kontekście tworzenia modeli biznesu. W rozważaniach przyjęto koncepcję łańcucha wartości jako podstawę opracowania modelu biznesu opartego na zdolności do kreowania wartości przez przedsiębiorstwo. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia oraz przedstawiono etapy tworzenia wartości i modelu biznesu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Odpowiedzialność przedsiębiorców wynikająca z przepisów karnych ustawy prawo działalności gospodarczej.

  Publikacja

  - 2002

  W artykule przedstawiono odpowiedzialność przedsiębiorców wynikająca z ustawy prawo działalności gospodarczej. Jest to odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wymienionych w w/w ustawie. Przedstawione czyny są wykroczeniami. Sądem właściwym jest Sąd Grodzki.

 • Czynnik ludzki w etyce biznesu

  Publikacja

  - 2007

  Autor podręcznika, pt. "Czynnik ludzki w etyce biznesu" postawił sobie za cel, aby ugruntować zarówno rolę, jak i znaczenie czynnika ludzkiego w przedmiocie etyki biznesu. Autorowi szło zwłaszcza, aby pokazać, że odnoszenie (referencja) etyki biznesu (dalej jako EB) do problematyki procesów ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych, społecznego kontraktu osób-stron, a także do problematyki stron zainteresowanych,...

 • Modele biznesu elektronicznego a modele komunikacji marketingowej

  Publikacja

  W artykule ukazano polskie i zagraniczne koncepcje modeli biznesu elektronicznego. Przedstawiono również powiązane z nimi modele komunikacji marketingowej w Internecie. Wzrost gospodarczy oraz szybki rozwój wymagają stosowania sprawdzonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym. Konieczne staje się również dostosowanie modeli komunikacji marketingowej do nowych, zmieniających się potrzeb odbiorców informacji.

 • Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej

  Publikacja

  - 2002

  W artykule dokonałem najpierw zwięzłej charakterystyki m.in. pojęć takich, jak: "biznes, "etyka biznesu", "przedsiębiorczość" oraz przytoczyłem propozycje podziału etyki biznesu na obszary. Potem zaś zinterpretowałem pojęcie "przedsiębiorstwa" wedle E. Sternberg. Z kolei dokonałem zwięzłej analizy czterech typów standardów zachowania się pracowników firmy w stosunku do tzw. stron zainteresowanych przez uwzględnienie...