Wyniki wyszukiwania dla: SPRZEDAŻ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPRZEDAŻ

Wyniki wyszukiwania dla: SPRZEDAŻ

 • Nie wszystko na sprzedaż

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł dotyczy problemu zawłaszczania i ''zaśmiecania'' przestrzeni publicznej polskich miast oraz szpecenia budynków przez wielkoformatowe banery, hasła i plansze reklamowe. Wskazuje na konieczność formułowania zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które mogłyby przeciwdziałać temu zjawisku.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ''Wszystko na sprzedaż'' - reklama w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł poświecony jest problemom agresywnego oddziaływania komercyjnej reklamy wielkoprzestrzennej na przestrzeń publiczną miast

 • Sprzedaż praw telewizyjnych jako kluczowe źródło przychodów wielkoformatowych imprez sportowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Do początku lat 80. XX wieku przychody z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych były podrzędnym, choć systematycznie zyskującym na znaczeniu źródłem wpływów organizacji sportowych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny wzrost wszystkich ważnych wskaźników związanych z realizacją transmisji telewizyjnych. W niniejszym opracowaniu Autor podejmuje się analizy podstawowych wielkości związanych z tym wzrostem, takich jak: liczba godzin...

 • Produkcja i sprzedaż trolejbusów Solaris Trollino w latach 2011-2014

  Publikacja

  Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Autobusach” w 2011 r., który traktował o powstaniu pierwszych trolejbusów marki Solaris, ich rozwoju i sprzedaży w latach 2001-2010, przedstawiono dalszy postęp w produkcji i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza przestrzenna sprzedaży paliw

  Publikacja

  Ze względu na zmieniające się warunki i niepewność ekonomiczną gospodarowania, przeprowadzane badania dotyczące popytu na paliwa płynne dotyczą głównie zmian popytu w czasie, rzadziej w przestrzeni. Jednak rozwój narzędzi ekonometrycznych, który dokonał się w latach dziewięćdziesiątych, umożliwił nie tylko badania zmian popytu wynikające ze związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w czasie, ale również w przestrzeni oraz w...

 • Problemy moralne w sprzedaży bezpośredniej

  Publikacja

  - Pieniądze i Więź - Rok 2005

  Autorzy uściślają szerokie i węższe ujęcie definicyjne sprzedaży bezpośredniej, jako formy handlowania. Następnie przedstawiają problemy moralne, spotykane w tego typu sprzedaży. Problemy te zostały uszeregowane w zależności od relacji pomiędzy podmiotami transakcji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System zarządzania popytem oraz prognozowaniem sprzedaży wyrobów finalnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano zagadnienia związane z prognozowaniem sprzedazy w przedsiebiorstwie. Przedstawiono również wprowadzenie do problemu prognozowania oraz rolę informacji i prognozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Omówiono proces prognozowania sprzedaży i etapy budowy prognozy, a także dokonano podziału metod prognozoania sprzedazy. Uwypuklono rozważania dotyczące optymalizacji wielkości produkcji, któa...

 • Przestrzenne aspekty produkcji i sprzedaży trolejbusów Solaris Trollino

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. W artykule przedstawiono ideę budowy trolejbusów, rozwój konstrukcji oraz postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2001-2014. W analizowanym okresie polska firma wprowadziła na rynek nowy produkt – trolejbus...

 • Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autorzy uściślają szerokie i węższe ujęcie definicyjne sprzedaży bezpośredniej, jako formy handlowania. Następnie przedstawiają problemy moralne, spotykane w tego typu sprzedaży. Problemy te zostały uszeregowane w zależności od relacji pomiędzy podmiotami transakcji. Problematyka ta została spisana w sposób spontaniczny, wypływający z osobistego doświadczenia autorów artykułu. Następnie omówione zostają istniejące uregulowania...

 • Model do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie

  Publikacja

  Omówiono zalożenia analityczne i miękkie do budowy modelu przewidującego poziom kredytów pozyskiwanych poprzez Internet.

 • Zastosowanie metodologii CBR do wyznaczania optymalnego zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej.

  Publikacja

  W artykule rozważane jest zagadnienie optymalnego doboru asortymentu towarów dla punktu sprzedaży detalicznej. Scharakteryzowano podstawowe czynniki ekonomiczne determinizujące przychody i koszty detalisty. Dla rozpatrywanego problemu zbudowano model matematyczny w formie zadania programowania liniowego, w którym poszukiwane jest maksimum zysku detalisty z uwzględnieniem najistotniejszych ograniczeń w handlu: ilości dostępnego...

 • Wstępne rozmycie modelu do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono metody modelowania rozmytego w odniesieniu do opracowanego wcześniej regułowego modelu służącego do prognozowania sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie na rynku polskim. Prezentowane są: zagadnienia dotyczące rynku, stworzony model regułowy wraz z nanoszonymi zmianami, szczegółowy przebieg procesów fuzyfikacji i interferencj oraz perspektywy rozwoju.

 • Rozbudowa podsystemu rzeczywistości wirtualnej wspierającego system rekomendacyjny do sprzedaży ofert turystycznych w środowisku e-commerce

  Publikacja

  - Rok 2019

  Raport ten został napisany przez pracowników Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej skupionych przy Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) oraz przez grupę psychologów związanych z Uniwersytetem SWPS na potrzeby wspólnego wniosku projektowego zainicjowanego przez firmę VirtuAi Sp. z o.o.

 • Wybrane instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zwrócono uwagę na potrzebę stosowania zintegrowanej komunikacji marketingowej. Szczególną uwagę poświęcono osobowym formom komunikacji marketingowej, takim jak: sprzedaż osobista, targi i wystawy oraz marketing szeptany.

 • Janusz Datta prof. dr hab. inż.

  Janusz Datta w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich zakończeniu został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Zakładzie, a potem po reorganizacji, w Katedrze Technologii Polimerów, gdzie przez sześć lat pracował na stanowisku naukowo-technicznym. W tym okresie zdobywał doświadczenie uczestnicząc w licznych wyjazdach do Zakładów Chemicznych „Zachem” Bydgoszcz, gdzie brał udział w pracach...

 • Instrumenty prawne ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w polskich spółkach publicznych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  We wstępie wskazano na znaczenie ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w świetle corporate governance. Następnie omówiono instrumenty ochrony akcjonariuszy mniejszościowych przed transferem zysków i w wezwaniach na sprzedaż akcji. Rozważania oparto na licznych przykładach.

 • Marketing zewnętrzny : Dystrybucja

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji, a także logistykę dystrybucji

 • Sektor B2C w Polsce - badanie działań rynkowych stosowanych przez wybrane serwisy e-commerce

  Poznanie preferencji konsumentów w odniesieniu do czynników, poprzez które serwisy handlowe starają się oddziaływać na internautów, pozwala na ich lepsze dopasowanie do oczekiwań konsumentów oraz na opracowanie skutecznych form komunikacji wspierającej sprzedaż. Artykuł prezentuje wybrane wyniki trzech etapów badań empirycznych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing zewnętrzny : promocja

  Publikacja

  - Rok 2005

  W opracowaniu omówiono pojęcie promocji, a także miejsce, jakie zajmuje ona w marketingu-mix. Szczególną uwagę poświęcono rozróżnieniu pomiędzy promocją a często utożsamianą z nią komunikacją marketingową. W dalszej części scharakteryzowano instrumenty promotion-mix: reklamę, public relations, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, sprzedaż osobistą i sponsoring.

 • Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji

  Konsumpcyjna rzeczywistość późnej nowoczesności przeformułowuje kształty krajobrazu kulturowego. W zarządzaniu krajobrazem kulturowym ujawniają się sprzeczności pomiędzy ciągłością kultury a jej epizodycznością, pomiędzy tym co publiczne a tym co prywatne, pomiędzy użytkownikiem a konsumentem krajobrazu, wreszcie pomiędzy wartością dziedzictwa a jego wystawionym na sprzedaż symbolem. Rozwiązanie rodzących się w warunkach konsumpcji...

 • Charakterystyka zjawiska przemytu na granicy polsko-rosyjskiej po wstąpieniu Polski do Uniii Europejskiej na przykładzie wybranych miejscowości przygranicznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem artykułu jest charakterystyka przemytu w strefie przygranicznej Polski i Federacji Rosyjskiej - obwód kaliningradzki w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rozdział został oparty na badaniach dokonanych przez autorkę na polsko -rosyjskich przejściach granicznych. Badania obejmują zagadnienia: powód zajmowania się przemytem, artykuły przemycane, przychody respondentów osiągane z przemytu, częstotliwość przekraczania granicy z Federacją...

 • Promotion and its tools in territorial marketing

  Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw pięciu podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupe rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing miedzynarodowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji,...

 • Possibilities of applying standard tools of promotion in place marketing

  The purpose of this article is to present the tools of promotion that can be used by local government units in the developing and implementing of marketing strategies. The article evaluates a set of four basic tools of promotion comprising advertising, public relations and publicity, sales promotion and personal selling. This group was supplemented by direct marketing, presented from the point of view of communication via the Internet.

 • Dobór elementów instalacji fotowoltaicznych - instalacje on-grid

  Publikacja

  Obecnie instalacje fotowoltaiczne dołączone do sieci stanowią 72% wszystkich systemów fotowoltaicznych.System PV podłączony do sieci elektroenergetycznej wytwarza energię, która jest w sposób ciągły przekazywana do sieci, co (przeciwnie niż w instalacjach off-grid) pozwala na całkowite niedopasowanie liczby zamontowanych w instalacji modułów fotowoltaicznych do zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. W efekcie instalacja...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z komunikacją marketingową w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów. Opisano w nim pojęcie komunikacji marketingowej, elementy procesu komunikacji marketingowej oraz funkcje pełnione przez komunikację. Przybliżono też rodzaje strategii (w tym strategie przekazu) i omówiono kanały komunikacji. Scharakteryzowano również metody ustalania budżetu na realizację...

 • Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie

  Publikacja

  W artykule pokazano możliwości zastosowania prostych metod prognostycznych do ostrzegania w małej firmie przed niekorzystnymi zjawiskami. Przedmiotem badań jest sprzedaż, a ze względu na występowanie w szeregu czasowym sezonowości, w celu wyznaczenia sygnałów ostrzegawczych dokonano porównań trendów prognozowanych i rzeczywistych w okresach jednoimiennych za pomocą pierwszych różnic. Do prognozowania sprzedaży wykorzystano proste...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa w województwie pomorskim

  Publikacja

  Gdyńskie Oddziały Terenowe ARR i ARiMR odgrywają istotną rolę w finansowaniu producentów rolnych w województwie pomorskim. Obie wypełniają liczne zadania strategiczne, do których zaliczyć można: wdrażanie prawa wspólnotowego, przekazywanie informacji między UE a beneficjentami WPR oraz wspieranie rolników, przetwórców i mieszkańców wsi. Wśród zadań finansowych można wskazać: realizowanie płatności i prowadzenie ksiąg rachunkowych,...

 • Zachowania konsumentów na polskim rynku internetowych serwisów handlowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Rozprawa ma na celu zbadanie rynkowych zachowań konsumentów oraz stosowanych przez wybrane polskie internetowe serwisy handlowe czynników mających wpływ na rynkowe zachowania konsumentów.Według wiedzy autorki, kompleksowe badanie wpływu czynników stosowanych przez internetowe serwisy handlowe na zachowania konsumentów indywidualnych nie było dotychczas w Polsce przeprowadzane. Do najważniejszych przesłanek podjęcia tematu rozprawy...

 • Przechwytywanie wartości w modelu biznesu sieci przedsiębiorstw - osnowa teoretyczna i przypadki praktyczne

  Podejmując prace nad zagadnieniem przechwytywania wartości w modelach biznesów sieci przedsiębiorstw Autorzy sformułowali dwa cele. Pierwszy nakierowany był na sformułowanie osnowy teoretycznej przechwytywania wartości przez sieć przedsiębiorstw. Drugi obejmował przedstawienie przypadków praktycznych przechwytywania wartości. Dążąc do osiągnięcia pierwszego celu sformułowano definicję sieci przedsiębiorstw przyjmując, że sieć przedsiębiorstw...

 • Koncert Lipali Akustycznie

  Wydarzenia

  22-10-2017 18:00 - 22-10-2017 22:00

  Zespół Tomka "Lipy" Lipnickiego zagra swoje utwory w akustycznych aranżacjach. Dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z akustycznym obliczem Lipali ten koncert będzie prawdziwą muzyczną niespodzianką!

 • Koncert Sarsy – Pióropusze Tour

  Wydarzenia

  26-11-2017 18:00 - 26-11-2017 22:00

  Bliższe informacje o koncercie na stronie https://www.kwadratowa.pl.

 • Wywiad z liderem. Wizerunek lidera na podstawie osiemdziesięciu (80) indywidualnych wywiadów pogłębionych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Książka w swojej treści obejmuje komunikację międzykulturową między liderami – osobami średniego i wyższego stopnia zarządzania. Tematem niniejszej pracy stały się również style liderów, ich analiza na podstawie osiemdziesięciu wywiadów pogłębionych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak komunikują się liderzy o różnych narodowościach? Czym jest kultura oraz komunikacja międzykulturowa? Czy występują konflikty...

 • Komu i jak z sukcesem przekazać pałeczkę? Transfer przedsiębiorstw w polskim sektorze MSP

  Transfer biznesu jest fazą w cyklu życia biznesu, przedsiębiorstwa czy właściciela. Nie dla każdej firmy przeniesienie kończy się sukcesem. Część firm „umiera”, a zastępują je nowe, lepiej dopasowane do potrzeb gospodarki. Transfer przedsiębiorstwa trudniejszy jest w firmach mniejszych, gdzie właściciel odgrywa dominującą rolę. W monografii omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z procesem przekazania biznesu w małych i...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncert Jazzowy – New Coast

  Wydarzenia

  01-12-2018 18:30 - 01-12-2018 21:30

  Koncert jazzowy zespołu „New Coast”, który po blisko 30 latach wróci na scenę klubu Kwadratowa. Koncert będzie zamknięciem jubileuszu 60-lecia klubu.

 • Romantycy Lekkich Obyczajów

  Wydarzenia

  09-12-2018 18:00 - 09-12-2018 22:00

  Wystąpi duet "Romantycy Lekkich Obyczajów" z koncertem promującym najnowszą płytę "Neoromantyzm".

 • Koncert O.Torvald

  Wydarzenia

  22-03-2018 19:00 - 22-03-2018 22:00

  W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.

 • Chatter-boty - nowe narzędzie w e-commerce

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie technologii chatter-bot, czyli tzw. wirtualnych konsultantów - systemów informatycznych, które potrafią odpowiadać na pytania zadawane w języku naturalnym. Zaprezentowano obszary zastosowania botów w biznesie oraz przegląd światowego rynku systemów charter-bot.

 • Zintegrowana platforma handlowa jako przykład innowacji w handlu elektronicznym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono przykład funkcjonowania innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest zintegrowana platforma handlowa, działająca w portalu Panorama Firm. Struktura treści obejmuje charakterystykę przepływu informacji w serwisach: Panorama Pasaż, Panorama Aukcje oraz Panorama B2B.

 • Wdrożenia komercyjne chatter-botów

  Publikacja

  Celem artykułu jest ocena przydatności wdrożenia systemów chatter-bot, czyli tzw. wirtualnych konsultantów - systemów informatycznych, które potrafią odpowiadać na pytania zadawane w języku naturalnym. Przedstawiono główne czynniki wpływające na funkcjonalność systemu, analizę kosztów wdrożenia i efektywności inwestycji oraz przykłady komercyjnych zastosowań.

 • Zastosowanie systemów chatter-bot do wspomagania zarządzania

  Publikacja

  Celem rozdziału jest analiza systemów przetwarzania języka naturalnego do wspomagania zarządzania na przykładzie chatter-botów - tzw. wirtualnych konsultantów - systemów informatycznych, które potrafią odpowiadać na pytania zadawane w języku naturalnym. Przedstawiono zakres zastosowań systemów, główne czynniki wpływające na ich funkcjonalność, analizę kosztów wdrożenia i efektywności inwestycji oraz przykłady komercyjnych zastosowań.

 • Michał Jelonek z zespołem

  Wydarzenia

  07-12-2018 18:00 - 07-12-2018 21:00

  Michał Jelonek wraz z zespołem powróci po 4 latach do Kwadratowej.

 • Koncert Zimowy – Golden Gate String Quartet

  Wydarzenia

  06-12-2018 19:00 - 06-12-2018 21:00

  W świąteczny klimat wprowadzi słuchaczy kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet i dwóch świetnych wokalistów.

 • Klaudia Ruchlewicz

  Osoby