Wyniki wyszukiwania dla: STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI

Wyniki wyszukiwania dla: STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI

 • Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współpraca fundamentu z otaczającym ośrodkiem gruntowym w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w praktyce inżynierskiej jest przypadkiem bardzo częstym. Fundamenty te są stosowane do posadowienia podpór rurociągów i napowietrznych sieci przesyłowych energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych, barier przeciw hałasowych, podpór reklam i znaków drogowych, słupów oświetleniowych. Jako prototypy fundamentów konstrukcji wsporczych...

 • STADION ŚLĄSKI. ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH IMPERFEKCJI I USZKODZEŃ NA NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

  Publikacja

  - Rok 2015

  W referacie przedstawiono wyniki analiz uwzględniających imperfekcje konstrukcji linowej i efekty zerwania wybranych cięgien na nośność i stateczność globalną konstrukcji linowej. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej na zlecenie Inwestora.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie stalowych konstrukcji prętowych wg Eurokodu 3.

  Publikacja

  W pracy przedsawiono wybrane zagadnienia z Eurocodu 3 dotyczące projektowania układów prętowych oraz projektowania węzłów.Omówiono stosowane modele obliczeniowe oraz metody analizy globalnej konstrukcji. Przedstawiono klasyfikację układów prętowych z uwagi na stateczność jak również klasyfikację węzłów z uwagi na sztywność obrotowa i nośność. Szczególowo omówiono zagadnienie projektowania węzłów podatnych

 • Wpływ przewiązek na stateczność prętów dwugałęziowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problem uwzględniania przewiązek w projektowaniu konstrukcji oraz ich wpływ na stateczność elementów konstrukcyjnych. Skupiono się na zaleceniach normowych dotyczących projektowania prętów wielogałęziowych z przewiązkami oraz przedyskutowano zasadność ich używania. W pracy został przedstawiony przykład odcinka pasa górnego mostu kratownicowego złożonego z dwóch kątowników połączonych różną liczbą przewiązek....

 • Elżbieta Urbańska-Galewska dr hab. inż.

 • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

  W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Imperfection sensitivity of multilayered composite shells

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy analizowana jest stateczność cylindrycznej powłoki warstwowej poddanej osiowemu ściskaniu. Badany jest wpływ początkowych imperfekcji geometrycznych na zachowanie konstrukcji. Obliczenia realizowane są w programie Nastran (ver. 6.0).

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Numerical analysis of laminated shells under in-plane axial compression

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy analizowana jest stateczność powłoki warstwowej poddanej osiowemu ściskaniu. Badany jest wpływ wariantów uwarstwienia oraz warunków podparcia krawędzi obciążonej na zachowanie konstrukcji. Wyniki numeryczne porównano z eksperymentem.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Adam Bolt dr hab. inż.

  Osoby

 • Żelbetowe skrzynie ażurowe jako elementy konstrukcyjne falochronów morskich. Historia powstania, zastosowania oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W pracy zawarto historię powstania i rozwój konstrukcji falochronów ażurowych z komorą wygaszającą. Duża zdolność pochłaniania energii oraz dobra stateczność całej konstrukcji zadecydowała o znacznej popularności tego typu budowli jako falochronów lub ścian odmorskich. W pracy przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowania żelbetowych skrzyń ażurowych z komorą wygaszającą w infrastrukturze portowo-morskiej,...

 • Czesław Kazimierz Szymczak prof. dr hab. inż.

 • A review of stability problems of thin-walled structures developed at Gdańsk University of Technology

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy podano przegląd problemów stateczności konstrukcji cienkościennych, które były przedmiotem badań na Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono bibliografię obejmującą 75 prace podzielone na trzy grupy tematyczne: stateczność prętów i łuków, pokrytyczne zachowanie się elemntów oraz optymalne projektowanie i analizę wrażliwości.

 • Badania nośności aluminiowego pręta o przekroju złożonym

  Praca poświęcona jest analizie numerycznej i badaniom doświadczalnym aluminiowego pręta dwugałęziowego z przewiązkami, poddanego działaniu siły ściskającej. Pręt został podparty wykratowaniem w celu uzyskania wyboczenia z płaszczyzny konstrukcji. W badaniach analizowano wpływ przewiązek na nośność i stateczność pręta złożonego. Przedstawione są rezultaty analiz geometrycznie i fizycznie nieliniowych z uwzględnieniem trzech typów...

 • Stalowe zbiorniki i konstrukcje powłokowe

  Publikacja

  Referat zawiera opis aktualnych problemów dotyczących projektowania zbiorników na paliwa płynne. W artykule przedstawione zostały aktualne wytyczne normowe dotyczące projektowania i wykonania zbiorników: normę „PN-EN 1993-1-6. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych”, normę „PN-EN 1993-4-2. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki” i normę „PN-EN 14015....

 • Stateczność kładki dla pieszych w świetle przepisów normowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę stateczności przykładowego obiektu mostowego – sześcioprzęsłowej kładki dla pieszych o konstrukcji płytowej podpartej na pięciu filarach i przyczółkach w mieście Zirndorf. Analizowanym elementem była część ściskanej mimośrodowo podpory pośredniej. Stateczność badano na podstawie modelu numerycznego oraz z wykorzystaniem procedur normowych. W modelu obliczeniowym wykorzystano metodę elementów skończonych....

 • Ciekawe przykłady rozwiązań problemów geotechnicznych.

  Publikacja

  Przedstawiono pokrótce 12 referatów o różnej tematyce wraz z komentarzem autora. Referaty przedstawiono w czterech grupach tematycznych: 1. stateczność budowli i podłoża, 2. usuwanie skutków nadmiernych osiadań oraz zakłóceń spływu wód gruntowych, 3. grunt zbrojony i badanie geosyntetyków, 4. właściwości gruntów. Artykuł przedstawia wybrane przykłady rozwiązań które uznano za ciekawe, nietypowe w stosunku do tradycyjnych metod...

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Stateczność i niezawodność pełnomorskich platform wiertniczych

  Publikacja

  - Rok 2019

  W pracy przedstawiono wieloletnie doświadczenia Autora w zakresie wybranych aspektów numerycznej analizy pełnomorskich platform wiertniczych, w szczególności stacjonarnych platform stalowych poddanych działaniu fal wiatrowych i wiatru. W opisie zachowania się platform uwzględniono współoddziaływanie trzech ośrodków: materiału konstrukcji, morskich fal wiatrowych i podłoża gruntowego. Przyjęcie do opisu stochastycznych właściwości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stateczność nasypów drogowych ze wzmocnieniem geosyntetycznym

  Publikacja

  W Polsce brak norm i aktualnych zaleceń dotyczących projektowania konstrukcji ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków. W artykule przedstawiono zasady projektowania nasypów drogowych ze wzmocnień geosyntetycznych podstawy na słabym podłożu gruntowym – posadowionych bezpośrednio oraz na pionowych elementach nośnych, zgodnie z normą BS 8006:2010 i niemieckimi zaleceniami EBGEO 2010. Szczególną uwagę zwrócono na analizę stateczności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stateczność w ocenie nośności łukowego przęsła wiaduktu drogowego

  Publikacja

  - Mosty - Rok 2014

  W referacie przedstawiono metodykę postępowania w analizie nośności. Na przykładzie stalowego przęsła łukowego pokazano możliwości oceny stateczności złożonych konstrukcji w oparciu o rozwiązanie problemu własnego i pełną analizę nieliniową z uwzględnieniem imperfekcji

 • MOST IM. GEN. GROTA-ROWECKIEGO W WARSZAWIE – ANALIZY POMOSTU TECHNIKĄ ,,TREPANACJI”

  Publikacja

  W pracy przedstawione są wybrane zagadnienia związane z analizą obliczeniową modernizowanego mostu przez Wisłę im. gen Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Obiekt jest stalową konstrukcją o schemacie belki ciągłej i całkowitej długości 646 m. Po przebudowie most ma być przeznaczony dla ruchu drogowego i pieszo-rowerowego o parametrach drogi ekspresowej S-8. W programie funkcjonalno–użytkowym założono znaczne poszerzenie obiektu,...

 • MOST IM. GEN. GROTA-ROWECKIEGO W WARSZAWIE – ANALIZY POMOSTU TECHNIKĄ ,,TREPANACJI”

  W pracy przedstawione są wybrane zagadnienia związane z analizą obliczeniową modernizowanego mostu przez Wisłę im. gen Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Obiekt jest stalową konstrukcją o schemacie belki ciągłej i całkowitej długości 646 m. Po przebudowie most ma być przeznaczony dla ruchu drogowego i pieszo-rowerowego o parametrach drogi ekspresowej S-8. W programie funkcjonalno–użytkowym założono znaczne poszerzenie obiektu,...

 • Projektowanie konstrukcji okretu II

  Kursy Online
  • L. Samson
  • M. Bogdaniuk

  Kurs zawiera informacje na temat sposobu i zakresu uzupełnienia projektu konstrukcji kadłuba statku opracowanego wstępnie w ramach przedmiotu 'Projektowanie konstrukcji I', realizowanego w trakcie semestru 5. Zadania do wykonania w semestrze 6 dotyczą problemów: 1. Wytrzymałość ogólna kadłuba. 2. Wytrzymałość strefowa (system wiązarów dna podwójnego. 3. Stateczność elementów konstrukcji.

 • Stefan Niewitecki dr inż. arch.

  W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry). Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.'' W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia...

 • Jarosław Górski prof. dr hab. inż.

 • Rozprawa doktorska: Nośność stalowych słupów złożonych z kształtowników giętych na zimno o przekroju poprzecznym otwartym z dodatkowymi gałęziami przylgowymi

  Publikacja

  - Rok 2019

  W niniejszej pracy opisano zagadnienie wzajemnej współpracy gałęzi przylgowo złożonego słupa wykonanego z kształtowników wykonanych w technologii gięcia na zimno. Przedstawiono proces przygotowania eksperymentu laboratoryjnego wykonanego w skali naturalnej, przebieg badań oraz sposób wykonania modelu numerycznego w programie Abaqus. Wyniki analizy numerycznej porównano z wynikami eksperymentu. Na tej podstawie dokonano walidacji...

 • Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB®

  Publikacja

  Niniejsza książka poświęcona jest metodzie przemieszeń w ujęciu macierzowym, znanej także pod nazwą bezpośredniej lub komputerowej metody przemieszczeń. Podejście to jest szczególnym przypadkiem metody elementów skończonych (MES), która jest od wielu lat powszechnie stosowana w działalności inżynierskiej, w tym do analizowania różnorodnych problemów mechaniki. Metoda przemieszczeń jest dedykowana rozwiązywaniu układów prętowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stateczność przestrzenna kratownicy z sprężystymi podporami bocznymi na przesuw i obrót

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zbadano wpływ sztywności stężeń liniowych i działających w kierunku obrotu na nośność graniczną kratownicy dachowej. Wyznaczono maksynalne siły w pasie ściskanym kratownicy, współczynnik długości wyboczeniowej i siły w stężeniach w zależności od sztywności stężeń.

 • Ściskanie.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy podano podstawowe zasady uwzględniania imperfekcji i efektów II rzędu w analizie elementów konstrukcyjnych poddanych ściskaniu przyjęte w EC-2.Przedstawiono sposoby uwzględniania imperfekcji oraz efektów II rzędu dla konstrukcji przesuwnych i nieprzesuwnych.

 • Przykłady renowacji i rekonstrukcji istniejących nabrzeży.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Komunikat poświęcono omówieniu zastosowanych metod umocnienia i pogłębienia istniejących nabrzeży dla przyjęcia obciążeń od jednostek o zwiększonej masie oraz zwiększonych wymiarach.

 • Scour development in front of coastal structures at intermediate phases of construction

  Publikacja

  - Rok 2005

  Publikacja poświęcona jest zagrożeniom budowli morskich spowodowanych powstawaniem form erozyjnych na dnie morskim w sąsiedztwie konstrukcji. Pomiary i obserwacje wykonane w warunkch naturalnych porównane zostały z istniejącymi zaleceniami i wytycznymi do projektowania. Przedstawiono sytuacje, w których zagrożenie rzeczywiste osiągnęło poziom wyższy od zakładanego w fazie projektowej. Przedstawiono również przypuszczalne mechanizmy...

 • Dystorsyjna postać niestateczności osiowo ściskanych kształtowników giętych z usztywnionymi stopkami

  Publikacja

  W powyższym artykule przedstawiono przegląd form utraty stateczności kształtowników zimnogiętych o przekroju otwartym z zagięciami. Szczególną uwagę poświęcono dystorsyjnej postaci wyboczeniowej. Za pomocą krzywej wyboczeniowej zobrazowano, w jakim przedziale półfal wyboczeniowych występuje ta postać. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia niekorzystnego zjawiska, w którym naprężenia krytyczne dla niestateczności dystorsyjnej...

 • Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Zespoły Badawcze

  Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.