Wyniki wyszukiwania dla: STATYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STATYKA

Wyniki wyszukiwania dla: STATYKA

 • Nieliniowa statyka 6-parametrowych powłok sprężysto plastycznych. Efektywne obliczenia MES

  Publikacja

  - Rok 2021

  Głównym zagadnieniem omawianym w monografii jest sformułowanie sprężysto-plastycznego prawa konstytutywnego w nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok. Wyróżnikiem tej teorii jest występujący w niej w naturalny sposób tzw. stopień 6 swobody, czyli owinięcie (drilling rotation). Podstawowe założenie pracy to przyjęcie płaskiego stanu naprężenia uogólnionego na ośrodek typu Cosseratów. Takie podejście stanowi oryginalny aspekt opracowania....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W części teoretycznej monografii sformułowano ścisłe 2D powierzchniowe zasady dynamiki powłok jako wynik całkowania po grubości odpowiednich 3D zasad dynamiki ośrodka ciągłego. Odpowiadająca im 2D kinematyka powłoki jest konstruowana również ściśle na poziomie dwuwymiarowym. Przybliżenia są wprowadzane jedynie do równań konstytutywnych, które są z definicji zależnościami przybliżonymi, opartymi o badania eksperymentalne. Konsekwencją...

 • Statyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów cienkościennych. Analiza teoretyczna i badania doświadczalne

  Publikacja

  - Rok 2007

  Prezentowana praca jest kontynuacją badań prowadzonych w latach 2000 - 2003 (KBN Nr 7 T07E 015 19) przez: C. Szymczaka, I. Kreję, T. Mikulskiego, M. Kujawę i powstała, między innymi, dzięki wsparciu finansowemu KBN w ramach grantu Nr 4 T07E 051 28.Dysertacja dotyczy głównie analizy statycznej i analizy wrażliwości cienkościennych dźwigarów załamanych w planie i rusztów (wzmocnionych stężeniami w postaci przepon lub przewiązek).Przedstawiono...

 • Statyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów cienkościennych. Analiza teoretyczna i badania doświadczalne/ M. Kujawa.

  Publikacja

  - Rok 2009

  W monografii opisano badania prowadzone w ramach grantu KBN Nr 4 T07E 051 28, zakończonego pracą doktorską obronioną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG w 2007 roku. Praca dotyczy analizy statycznej i analizy wrażliwości cienkościennych dźwigarów załamanych w planie usztywnionych miejscowo przez przepony lub przewiązki. Przedstawiono w niej koncepcję metody modelowania konstrukcji dźwigarów cienkościennych z wykorzystaniem...

 • Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów

  Statyka i dynamika złożonych układów mechanicznych i biomechanicznych

 • Katedra Mechaniki Budowli

  Zespoły Badawcze

  Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

 • Marcin Kujawa dr hab. inż.

  Marcin Kujawa ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w 1999 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera w specjalności mosty. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziennie: budownictwo, pod kierunkiem profesora Czesława Szymczaka, uzyskał w 2007 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, broniąc pracę doktorską, pt.: Statyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów...

 • Elżbieta Urbańska-Galewska dr hab. inż.

 • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

  W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stateczność kładki dla pieszych w świetle przepisów normowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę stateczności przykładowego obiektu mostowego – sześcioprzęsłowej kładki dla pieszych o konstrukcji płytowej podpartej na pięciu filarach i przyczółkach w mieście Zirndorf. Analizowanym elementem była część ściskanej mimośrodowo podpory pośredniej. Stateczność badano na podstawie modelu numerycznego oraz z wykorzystaniem procedur normowych. W modelu obliczeniowym wykorzystano metodę elementów skończonych....

 • Mechanika [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • M. Krawczuk
  • Ł. Doliński

  Wybrane zagadnienia z mechaniki: statyka i wytrzymałość materiałów. Kierunki studiów: Elektrotechnika sem 1 (stacjonarne i niestacjonarne), Automatyka i Robotyka sem 1 stacjonarne.

 • Mechanika (PG_00055877)

  Kursy Online
  • M. Kujawa
  • K. Winkelmann
  • Ł. Smakosz

  Statyka: podstawowe zagadnienia mechaniki konstrukcji inżynierskich (statyczna wyznaczalność i niewyznaczalność; kinematyczna zmienność; wyznaczanie reakcji i sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych - belki proste, belki załamane, kratownice, łuki, linie wpływu).Wytrzymałość materiałów: elementy wytrzymałości materiałów (środek ciężkości, momenty bezwładności, stany naprężenia, stateczność, przemieszczenia w płaskich układach...

 • Podstawy Statyki i Dynamiki Konstrukcji

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • T. Pastuszak

  Pojęcia podstawowe, algebra wektorów, główne zasady statyki, redukcja i równowaga ogólnego układu sił. Układ sił zbieżnych, układ sił równoległych, środki ciężkości, płaski układ sił. Statyka układów materialnych: stopnie swobody i siły wewnętrzne, klasyczne założenia mechaniki budowli, klasyfikacja układów konstrukcyjnych, rodzaje oddziaływań, statyczna wyznaczalność i budowa kinematyczna płaskich układów prętowych. Reakcje i...

 • Wpływ różnych cięgien na właściwości statyczne i dynamiczne kładki podwieszonej

  Przedstawiono analizę wpływu rodzaju cięgna na cechy statyczne i dynamiczne konstrukcji podwieszonej kładki dla pieszych. Rozważano pręty lite, liny zwite i sploty 7*č5.

 • Selected numerical aspects of non linear analysis on E3xSO(3).

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca ma charakter przeglądowy. Dotyczy numerycznych aspektów nieliniowej analizy układów sformułowanych w ramach teorii sześcioparametrowej. Rozważania dotyczą statyki i dynamiki rozważanych układów oraz specjalnych technik numerycznych stosowanych do ich analizy. Praca zawiera przykłady numeryczne.

 • Sensitivity analysis of thin-walled members, problems and applications

  Publikacja

  Podano przegląd problemów analizy wrażliwości konstrukcji cienkościennych. Przedstawiono metody określania pierwszej wariacji zmiennych stanu takich jak: przemieszczenia, siły wewnętrzne, reakcje, częstości i postaci drgań własnych oraz obciążeń krytycznych ze względu na zmiany parametrów konstrukcji. Rozważania ograniczono do prętów cienkościennych o otwartym bisymetrycznym przekroju poprzecznym w ramach założeń teorii prętów...

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...