Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI (SGP) - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI (SGP)

Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI (SGP)

 • Nagniatanie ślizgowe stali hartowanej Cf53 kulkami ceramicznymi

  Ceramika techniczna dostępna na rynku a stosowana na ostrza skrawające mogłaby być używana również na elementy robocze narzędzi nagniatających. Duża twardość tych materiałów jest korzystna natomiast inne właściwości fizyczne w tym parametry struktury geometrycznej powierzchni powodują, że nie zawsze są właściwym materiałem na elementy robocze w procesie nagniatania materiałów hartowanych. W tym artykule przedstawiono wyniki badań...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the mixing property and the ergodic principle for nonhomogeneous Markov chains

  W pracy rozważane są różne typy zachowania granicznego nieskończenie wymiarowych niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem dyskretnym. Badana jest struktura geometryczna zbioru łańcuchów Markowa w normowej i mocnej topologii operatorowej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cross section calculations for electron impact ionization and elastic scattering from cisplatin

  Całkowity przekrój czynny na jednokrotną jonizację cisplatyny (H6N2Cl2Pt) w zderzeniach z elektronami został obliczony przy wykorzystaniu modelu BEB (binary-encounter-Bethe) dla energii zderzenia od progu na jonizację do 5 keV. W celu uzyskania danych niezbędnych w modelu BEB, geometryczna i elektronowa struktura cisplatyny została przebadana metodami chemii kwantowej. Obliczono również przekrój czynny na sprężyste rozproszenie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cylindrical surface irregularities presented by frequency spectra of relative tool displacement to the workpiece

  Publikacja

  W pracy przedstawiono częstotliwościowe składowe nierówności powierzchni toczonych. Ponieważ nierówności mają charakter szerokopasmowy, trudny do wartościowania parametrami normatywnymi, zastosowano ich analizę amplitudowo-częstotliwościową, opartą na szybkiej transformacie Fouriera. Zaproponowano oryginalny układ pomiaru sygnału przemieszczeń narzędzia względem przedmiotu dla charakteryzowania nierówności wzdłużnych. Dla generowania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cylindrical surface irregularities presented by frequency spectra of relative tool displacement to the workpiece

  Publikacja

  W pracy przedstawiono częstotliwościowe składowe nierówności powierzchni toczonych. Ponieważ nierówności mają charakter szerokopasmowy, trudny do wartościowania parametrami normatywnymi, zastosowano ich analizę amplitudowo-częstotliwościową, opartą na szybkiej transformacie Fouriera. Zaproponowano oryginalny układ pomiaru sygnału przemieszczeń narzędzia względem przedmiotu dla charakteryzowania nierówności wzdłużnych. Dla generowania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities

  Przedstawiono częstotliwościowe składowe nierówności powierzchni toczonych. Ponieważ nierówności mają charakter szerokopasmowy, trudny do wartościowania parametrami normatywnymi, zastosowano ich analizę amplitudowo-częstotliwościową, opartą na szybkiej transformacie Fouriera. Przedstawiono kształtowanie nierówności wzdłużnych dla toczenia. Zaproponowano oryginalny układ pomiaru sygnału przemieszczeń narzędzia względem przedmiotu...

 • Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii

  Publikacja

  Modele wykonywane metodami przyrostowymi charakteryzują się specyficzną strukturą powierzchni tj. tzw.” efektem schodkowym”. Struktura taka zazwyczaj nie jest akceptowane przez odbiorcę i w celu uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni wykonuje się dodatkową obróbkę np.: skrawaniem ( tzw. postprocessing). Własności powstającej struktury powierzchni można zmieniać w ograniczonym zakresie poprzez sposób ustawienia modelu na platformie....

 • Modeling of flow phenomena associated with polymer injection into a mold

  Publikacja

  Podczas wtrysku tworzywa do formy w strefie tworzywo-ścianka formy występują zjawiska, które są źródłem zwiększonej chropowatości powierzchni i wad wypraski. W pracy pisano powyższe zjawiska oraz zaprezentowano model numeryczny, umożliwiający symulację tych zjawisk. Symulację komputerową wykonano w CI TASK stosując program FIDAP. Wyniki badań symulacyjnych zweryfikowano badaniami doświadczalnymi, wykonując fotografie i profilogramy...

 • Modelowanie chropowatości powierzchni elementów wytwarzanych metodą Stereolitografii

  Publikacja

  Powierzchnia modeli wykonywanych metodą Stereolitografii cechuje struktura zwana ''efektem schodkowym''. Aby minimalizować proces dodatkowej obróbki należy tak ustawiać model w stosunku do warstw przyrostowych aby na najbardziej istotnych powierzchniach uzyskać minimalną chropowatość. W artykule przedstawiono istotne elementy procesu jak i modele struktury powierzchni oraz porównawcze wyniki zgodności z badaniami eksperymentalnymi.

 • Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych

  Publikacja

  - 2014

  Rozprawa doktorska poświęcona jest zagadnieniu asymptotycznych własności w klasie nieskończenie wymiarowych niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem dyskretnym oraz w klasie kwadratowych operatorów stochastycznych. W pierwszej kolejności definiowane są różne rodzaje asymptotycznego zachowania (mieszania) niejednorodnych łańcuchów Markowa odpowiadające zbieżności w normowej i mocnej topologii operatorowej oraz omówione są relacje...

 • Modelowanie i analiza nierówności powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii

  Publikacja

  - 2013

  Stereolitografia jest jedną z metod szybkiego prototypowania, w której przedmiot (model) uzyskujemy poprzez utwardzanie ciekłego polimeru za pomocą promieniowania laserowego. Metoda tą uzyskuje się dość dokładne przedmioty (modele) biorąc pod uwagę wymiar i kształt. Ten sposób wykonywania przedmiotów powoduje powstawanie specyficznej struktury powierzchni zwanej efektem schodkowym (stair-step effect, staircase). Struktura ta powoduje...

 • Zastosowanie grafenu w czujnikach elektronicznych

  Grafen to dwuwymiarowa struktura złożona z atomów węgla, tworzących cienką warstwę, która swoją budową przypomina plaster miodu. Materiał ten wykazuje wiele wyjątkowych właściwości, takich jak: bardzo duże przewodnictwo elektryczne i cieplne, ogromna wytrzymałość mechaniczna i elastyczność, a także duży stosunek powierzchni do objętości. Grafen jest przezroczysty, ale może efektywnie absorbować ok. 2% światła w szerokim zakresie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Materiały dla jednowarstwowych ogniw paliwowych

  Publikacja

  - 2016

  Wytworzono materiał kompozytowy metodą syntezy w fazie stałej, który można zastosować do produkcji jednowarstwowego ogniwa paliwowego. Kompozyt składał się z dwóch faz. Pierwszą fazą był nanoceramiczny przewodnik protonowy – niobian lantanu domieszkowany akceptorowo wapniem. Składnikiem drugim był nanoceramiczny tlenek półprzewodzący złożony z tlenków litu, niklu i cynku. Otrzymany materiał zbadano pod kątem właściwości strukturalnych...

 • Synthesis, structure and properties of novel poly(hydroxyurethane)s obtained by non-isocyanate route

  Publikacja

  - 2016

  Non-isocyanate polyurethanes (NIPUs) can be synthesized by polyaddition of five-membered bis(cyclic carbonate)s and primary diamines. NIPUs are an alternative for the commonly used (in the form of foams, elastomers, coatings or fibers) in the industry polyurethanes obtained using toxic and moisture sensitive diisocyanates, polyols and low-molecular weight chain extenders. The main aim of this work was to synthesize non-isocyanate...

 • Badania cieczy jonowych jako absorbentów gazów

  Publikacja

  - 2012

  Przedmiotem pracy jest efektywność przenikania CO2 oraz CH4 przez ciekłe membrany z cieczami jonowymi osadzonymi na nośnikach polimerowych i szklanych oraz pomiary stabilności tych membran w temperaturze 283-298 K.Badania objęły ciecze jonowe będące kombinacją kationu [CnMIM], zawierającego różną długość podstawnika alkilowego n=2-6 oraz różnych anionów: Tf2N, TfO, BF4 i PF6. Jako nośniki SILMs zastosowano materiały polimerowe:...

 • Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamentowych maskowany warstwami dwutlenku krzemu

  Publikacja

  Opisano wytwarzanie matrycy mikroelektrod wykonanych z diamentu domieszkowanego borem do zastosowań w czujnikach elektrochemicznych. Praca jest podzielona na 8 rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisano cele i motywacje do stworzenia diamentowych matryc. Następnie opisano zalety mikroelektrod i przedstawiony aktualny stan wiedzy dotyczący syntezy polikrystalicznych diamentowych elektrod. W trzecim rozdziale przedstawiono krótki...

  Pełny tekst w portalu