Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURA GOSPODARKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURA GOSPODARKI

Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURA GOSPODARKI

 • Problemy gospodarki przestrzennej. W: [Praca zbiorowa] Materiały do mono- grafii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 200-216. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ory Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł zawiera omówienie takich zagadnien jak: struktura społeczno-gospo- darcza Parku, identyfikacja problemów gospodarki przestrzennej, strategicz- ne planistyczne i programowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie przeprowadzono rejonizację funkcjonalno-przestrzenną Parku i określono zasady jego zagospodarowania.

 • Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W początkowym okresie transformacji, tzn. do roku 1995 następował nie tylko szybki wzrost bezrobocia jawnego, ale i gwałtowny spadek liczby pracujących. Zmienił się nie tylko poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, ale i jego struktura. Nastąpił szybki rozwój sektora prywatnego, pojawiły się nowe sekcje gospodarki narodowej, zmienił się również status zatrudnionych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W miarę starzenia się społeczeństw zmieniać się będzie ich demograficzna struktura. Zmiany te będą obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym także przedsiębiorców. Rosnąć będzie rola tzw. szarych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców w podeszłym wieku. W krajach mających za sobą transformację do systemu gospodarki rynkowej ten trend będzie jeszcze silniejszy ze względu na specyfikę demografii firm krajowych. Rosnąca liczba szarych...

 • Struktura źródeł finansowania ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie w przekroju sektorowym kształtowania struktury finansowania przez MSP uzyskujące ponadprzeciętnie wysoką rentowność aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Sektorowe zróżnicowanie wartości wskaźników struktury źródeł finansowania zostało potwierdzone przy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej

  Struktura kapitału i pracy zależy od relacji ich cen oraz efektywności wykorzystania poszczególnych zasobów. Omówione procesy zachodzą na poziomie przedsiębiorstwa i są analizowane w mikroekonomicznych teoriach zachowań producentów. Ich efekty kształtują ważne agregaty makroekonomiczne, takie jak PKB, zatrudnienie. Są one istotne z punktu widzenia gospodarki. Ponadto cena kapitału - stopa procentowa oraz cena pracy - płaca są w...

 • Struktura własności polskich banków w świetle nowych regulacji systemu bankowego w unii europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Kryzys finansowy ujawnił luki w regulacji i nadzorze systemu bankowego. Nadrzędnym celem propozycji ( Bazylea III oraz CRD IV) jest wzmocnienie odporności sektora bankowego w UE. Skutki tych regulacji będą niekorzystne dla polskiego systemu bankowego i gospodarki. Wynika to z faktu, że banki publiczne w Polsce sa jednostkami zależnymi w międzynarodowych grupach bankowych. W artykule rozważa się zmianę struktury własności tych banków.

 • Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

  Niniejszy artykuł dotyczy sektora usług wiedzochłonnych oraz jego dynamiki i struktury zatrudnienia. W części teoretycznej opracowania przedstawiono zagadnienia definicyjne oraz klasyfikacyjne związane z sektorem usług wiedzochłonnych, a także omówiono kwestie wiedzochłonności tego sektora. W części badawczej zaprezentowano analizę dynamiki i struktury zatrudnienia w sektorach usług wiedzochłonnych krajów należących do Unii Europejskiej....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów

  Porty morskie stanowią istotną siłę napędową lokalnej gospodarki lecz są także źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu generowanego przez statki, pojazdy i urządzenia portowe. Jednocześnie posiadają potencjał dla działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz dzięki swojej lokalizacji oraz ekspozycji możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania portów prowadzone przez European Sea Ports Organization,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane zagadnienia kierunku dyplomowania

  Kursy Online
  • W. Tarełko

  Tematyka seminarium 1.Rola energetyki i źródła energii: konwencjonalne i niekonwencjonalne, nieodnawialne i odnawialne; kryteria wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 2.Struktura źródeł energii w świecie i w Polsce; zasoby węgla, ropy, gazu; prognoza wyczerpalności; protokół z Kioto; pakiet 3x20; rozporządzenie ministra gospodarki. 3.Efekt cieplarniany; obieg CO2 dłuższy i krótszy; rodzaje gazów cieplarnianych; hipotezy...

 • XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

  Wydarzenia

  01-07-2021 00:00 - 02-07-2021 23:59

  Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.

 • KatedrA Chemii Fizycznej

  Zespoły Badawcze

  1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej.

 • Technika bezprzewodowa w automatyce - 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Rajchowski
  • A. Lizut-Ambroziak
  • J. Magiera
  • R. Katulski
  • K. Cwalina

  Cel przedmiotu:Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań w automatyce Treść przedmiotu: 1. Wprowadzenie do łączności bezprzewodowej, funkcje części nadawczej i odbiorczej, schemat funkcjonalny łącza radiowego, skrótowy zapis fali radiowej 2. Podstawowe zależności energetyczne w części bezprzewodowej łącza radiowego, powierzchniowa gęstość mocy, natężenie pole elektrycznego 3. Nadajnik radiowy, układ...

 • Warsztaty ERC z Enspire Science

  Wydarzenia

  26-11-2020 10:00 - 26-11-2020 12:00

  Główne tematy warsztatów: cele ERC i kryteria ewaluacji wniosków; wniosek badawczy – jakich pomysłów oczekuje ERC; różnice w pisaniu części B1 i B2 wniosku;

 • Szkolenie z bazy IEEE

  Wydarzenia

  14-11-2018 12:00 - 14-11-2018 14:00

  Szkolenie przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z publikowaniem i przeszukiwaniem bazy IEEE Xplore

 • Warsztaty ERC z Enspire Science

  Wydarzenia

  24-11-2020 10:00 - 24-11-2020 12:00

  Główne tematy warsztatów: cele ERC i kryteria ewaluacji wniosków; wniosek badawczy – jakich pomysłów oczekuje ERC; różnice w pisaniu części B1 i B2 wniosku; doskonałość badawcza

 • Szkolenie dot. składania wniosku w Programie Horyzont

  Wydarzenia

  24-02-2021 10:00 - 24-02-2021 12:00

  Omówienie struktury nowego programu ramowego UE Horyzontu Europa (HE) i zasad udziału w programie. Informacje o planowanych konkursach w HE. Prowadząca: Renata Downar-Zapolska, rejestracja e-mailowa: annwnuk@pg.edu.pl.

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  Anna Rzeczycka jest zastępcą kierownika Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Publikacje sytuują się w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse. Obejmują one książki, monografie, artykuły, publikacje i redakcje naukowe monografii i zeszytów naukowych. Liczbowo obejmuje on następujące pozycje: 12 monografii i podręczników, 115 publikacji w czasopismach naukowych,...

 • Kierunki zmian w gospodarce narodowej w aspekcie rozwoju niektórych dziedzin energetyki odnawialnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie omówiono oddziaływania źródeł energii odnawialnej na gospodarkę narodową, w szczególności energetykę oraz ich kierunki wykorzystania, szczególnie tych, które w Polsce mają szansę rozwoju i dadzą zauważalny udział w pokryciu krajowego bilansu energetycznego. Restrukturyzacja gospodarki powinna być starannie przemyślana i systematyczna z uwzględnieniem ścisłej kontroli poszczególnych jej etapów, ze zwróceniem szczególnej...

 • The impact of technological and structural changes in the national economy on the labour-capital relations

  The aim of the research presented in this paper is to present the relations between labour and capital in the national economy, resulting from technological and structural changes taking place in the years 1991 to 2008. The structure of the paper is as follows. It first presents the functional determinants for the Polish economy in 1991-2008 affecting the phenomenon subject to study. Then it presents the preliminary analysis of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...