Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURY

Wyniki wyszukiwania dla: STRUKTURY

 • Struktury supramolekularne

  Publikacja

  W 1987 roku, w uznaniu osiągnięć nad rozwojem i zastosowaniem cząsteczek zdolnych do selektywnych oddziaływań uzależnionych od struktury, Akademia Noblowska nagrodziła trzech naukowców - Donalda J. Crama, Jean-MArie Lehna i Charlesa Pedersena.

 • Struktury danych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca stanowi podręcznik dla studentów pierwszych lat informatyki. Prezentuje ona podstawowe struktury danych stosowane w programach komputerowych wraz z algorytmami, ukierunkowanymi na przechowywanie informacji oraz operowanie informacją przy użyciu tych struktur. W podręczniku omówiono m.in. następujące zagadnienia: tablice uporządkowane, tablice rozproszone, sortowanie tablic, listy, drzewa binarne, drzewa wyszukiwawcze,...

 • Struktury wybranych tiosiarczanów amoniowych

  Publikacja

  Przedstawiono syntezę i struktury rentgenowskie trzech tiosiarczanów amoniowych. Były to: tiosiarczan bis(cykloheksyloamoniowy), dwuwodny tiosiarczan bis(tert-butyloamoniowy) i bis(tiosiarczan) 1,6-heksanodiamoniowo diamonowy. Omówiono układy wiązań wodorowych występujące w powyższych strukturach.

 • Proekologiczny model struktury miasta

  Publikacja

  - Rok 2007

  Współczesne aglomeracje miejskie w ich gwałtownym wzroście rozsadzają wszelkie dotychczas znane człowiekowi skale. Wzrasta też stopień komplikacji systemów osadniczych. Nasza cywilizacja stałą się cywilizacją miejską i to w sposobie zarządzania systemami miejskimi należy upatrywać możliwości większego zrównoważenia przyszłego rozwoju. Artykuł przedstawia koncepcję modelu struktury miasta, pozwalającą na zoptymalizowanie jego funkcjonowania...

 • Metody badania struktury triacylogliceroli.

  Omówiono strukturę triacylogliceroli oraz liczbę możliwych kombinacji różnych triacylogliceroli w zależności od ilości występujących w nich kwasów tłuszczowych. Przedstawiono różne metody określania rozmieszczenia kwasów tłuszczowych w poszczególnych pozycjach cząsteczek triacylogliceroli. Pokazano metody enzymatyczne z zastosowaniem lipaz regio - i stereospecyficznych oraz metody wykorzystujące wysokosprawną chromatografię cieczową...

 • Cykl rzeźb pt. 'struktury biomorficzne'

  Publikacja

  - Rok 2023

  Dotykam świata formą. Tworzę ją z marzeń i obrazów przyrody. Jestem architektem, co pozwala mi dotykać wzrokiem. Rysuję, rzeźbię, sytuuję gliniane obiekty i sprawdzam, czy miejsce je akceptuje. Poszukuję odczucia zgodności. Zgodność kierunkuje podejmowane próby. Wyobraźnia pyta o mieszkańców. Formy mogą mieścić domy. Schronienia bezpiecznie osadzone w kaszubskim krajobrazie. Brzmiące lasem, pachnące tradycją. Nie znam ich dalszych...

 • Matematyczny opis struktury przepływu w osadniku

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono pierwszy etap pracy badawczej prowadzonej w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii. Szczególnie skoncentrowano się na badaniu wewnętrznej struktury przepływu ścieków oraz rozkładu stężenia substancji w osadnikach wtórnych, rozważając rozwiązania standardowe, jak i nowatorskie w stosunku do przyjętego kierunku przepływu ścieków. Przedstawiono dwa modele opisu struktury przepływu: płaski w pionie model cieczy lepkiej,...

 • Dźwignia finansowa w kształtowaniu struktury przedsiębiorstwa

  Publikacja

  Przedsiębiorstwo finansując swoją działalność kapitałem obcym ma możliwość generowania dodatniego efektu dźwigni finansowej. Oznacza to obniżenie średnioważonego kosztu kapitału, a w konsekwencji zwiększenie rentowności kapitału własnego. Jednak korzystanie z kapitału obcego, naraża przedsiębiorstwo na wzrost zadłużenia. W efekcie, prowadząc działalność gospodarczą należy brać pod uwagę te aspekty, które związane są z kształtowaniem...

 • Propozycja modyfikacji struktury regulatorów turbin parowych

  Referat podejmuje tematykę wpływu struktury regulatora turbiny na proces obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego. Wskazując niedoskonałości obecnie stosowanych regulatorów zaproponowano autorską strukturę regulatora turbiny parowej. Nowy regulator wykorzystuje zalety stosowanych obecnie regulatorów mocy z korektą od częstotliwości, pozwalając jednocześnie na efektywniejsze sterowanie turbinami w stanach awaryjnych, przy...

 • WYDZIELONE STRUKTURY W ZDECENTRALIZOWANYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2022

  Jednym z trendów, które są obserwowane we współczesnych systemach elektroenergetycznych jest stopniowa decentralizacja, będąca w dużej mierze efektem rosnącej roli generacji rozproszonej oraz ewolucją odbiorców w stronę prosumeryzmu. Rośnie rola lokalnego bilansowania i rodzi się zapotrzebowanie na powstawanie lokalnych struktur organizacyjnych, dążących do wydzielenia części infrastruktury elektroenergetycznej. Rodzi to nie tylko...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach

  Publikacja

  - Rok 2013

  Potrzeby przewozowe mieszkańców miast powinny być zaspokajane poprzez dopasowaną i sprawnie funkcjonującą sieć transportu zbiorowego. Planując sieć i decydując się jednocześnie na jej sposób funkcjonowania istotnym jest uwzględnienie podstawowych postulatów przewozowych mieszkańców. Ostateczny kształt tej sieci wynika jednak z dodatkowych czynników zarówno infrastrukturalnych, ekonomicznych, jak i wielu innych. Celem niniejszego...

 • Opis struktury i transformacji dokumentów elektronicznych

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zasady tworzenia dokumentów XML. Omówiono w oparciu o przykłady strukturę wyrażeń XPath oraz niektóre elementy transformacji XSLT.

 • Metody analizy struktury materiałów symulowanych numerycznie

  Publikacja

  - Rok 2007

 • Badania składu chemicznego i struktury elementu żeliwnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Wykonano badania składu chemicznego i struktury elementy wykonanego z żeliwa. Sformułowano wnioski.

 • Struktury mikropaskowe z uszkodzoną warstwą metalizacji masy

  Przedstawiono struktury linii mikropaskowej ze świadomie wprowadzonymi uszkodzeniami metalizacji masy (DGS - Defected Ground Structure). Zaobserwowano wystąpienie filtracji dolnoprzepustowej oraz pasmowej górnozaporowej. Zaprojektowano, wykonano i przebadano dwelementową strukturę filtru. Zauważono efekt spowolnienia fali prowadzący do redukcji wymiarów układu oraz stwierdzono wystąpienie znaczącego tłumienia przy wyższych częstotliwościach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Struktury mikropaskowe z uszkodzoną warstwą metalizacji masy

  Publikacja

  Rozważono sekcje linii mikropaskowych z uszkodzeniemi-wytrawieniami w metalizacji masy. Badano możliwości wykorzystania takich struktur w konstrukcji filtrów dolnoprzepustowych oraz górno- bądź pasmowo zaporowych. Zaprojektowano, wykonano i przebadano sekcję z dwuelementowym zaburzeniem w metalizacji. Stwierdzono występowanie efektów spowolnienia fal (prowadzących do miniaturyzacji układu) oraz możliwości wykorzystania struktury...

 • Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT

  Publikacja

  Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymaga ustawicznego podnoszenia kompetencji IT, tzn. zarówno wiedzy i umiejętności, jak również odpowiednich postaw w zakresie powszechnego posługiwania się informacją. Kształcenie społeczeństwa w zakresie IT jest jednym z istotnych warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W pracy przedstawiono założenia do konstrukcji modelu rozwoju kompetencji informatycznych...

 • Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł związany jest z problemem równoważenia rozwoju przestrzennego współczesnych miast. Poruszono w nim kwestie związane z "cyklem życia" miasta oraz roli procesów rewitalizacji i suburbanizacji we współczesnych przemianach struktur miejskich

 • Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe wykorzystujące cienkowarstwowe struktury nanodiamentowe

  Publikacja

  - Rok 2018

  Znaczny rozwój technologii wytwarzania czujników światłowodowych spowodował, że są one powszechnie dostępne i stosowane w wielu gałęziach przemysłu, nauki oraz medycyny. Zastosowanie nowych materiałów w konstrukcji takich czujników niesie za sobą duży potencjał. Celem rozprawy jest przedstawienie możliwości wykorzystania cienkowarstwowych struktur nanodiamentowych w niskokoherencyjnych czujnikach światłowodowych, które poprawią...

 • Wizualizacja struktury Wikipedii do wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Graficzna prezentacja jest efektywnym sposobem poprawiania interakcji użytkownika z repozytorium wiedzy. Pozwala ona na przejrzyste przedstawienie złożonych struktur i uchwycenie zależności, które nie są widoczne bezpośrednio. Zastosowanie takiego podejścia w wyszukiwaniu informacji pozwala na prezentację danych na wysokim poziomie abstrakcji przy jednoczesnym określeniu ich kontekstu, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość dostępu...

 • Struktury wsparcia a efektywność w środowisku e-learningowym

  Publikacja

  Narzędzia wykorzystywane do realizowania zajęć w środowisku e-learningowym oferują afordancje umożliwiające wprowadzenie zróżnicowanych struktur wsparcia zapewnianych zarówno przez stronę kursu, materiały edukacyjne, nauczyciela, jak i pochodzących od studentów, zwiększając tym samym efektywność nauczania. Przemyślany układ i kształt zasobów, ich wizualizacja, zintegrowanie tekstu z zadaniami refleksyjnymi oraz pozwalającymi uczącemu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oznaczanie struktury triacylogliceroli metodą Brockerhoffa i metodą ISO

  Publikacja

  Porównano metody badania struktury triacylogliceroli na przykładzie dwóch różnych olejów roślinnych: oleju rzepakowego i oleju oliwkowego. Stosowano dwie różne metody: metodą Brockerhoffa i metodę ISO. Stwierdzono, że badanie struktury TAG wg ISO wymagało wprowadzenia istotnych zmian do procedury objętej normą. Dla uzyskania ~20% MAG w produktach lipolizy konieczne było sporządzenie zawiesiny enzymu w roztworze TRIS. Po wprowadzeniu...

 • Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru metropolitalnego Trojmiasta

  Artykuł dotyczy mozliwych scenariuszy rozwoju przestrzennego obszaru metropolitaklnego Trójmiasta. Ujeto w nim mozliwe przesłanki kształtowania tychże oraz konsekwencje dla struktury obszaru.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie i ruchliwość struktury odkształcalnej o kinematyce równoległej

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale przedstawiono rezultaty analizy ruchliwości mikro-nadgarstka zaprojektowanego dla potrzeb laparoskopii wykonywanej z użyciem narzędzi o średnicy 2,5 mm. Omówiono budowę urządzenia uwzględniając odkształcalne struktury nadające ruchliwość konstrukcji, a następnie przestawiono algorytmy sterowania urządzeniem. Badania ruchliwości wykonano za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanej platformy pomiarowej. Wyniki analizy...

 • Główne tendencje przemian struktury funkcjonalno - przestrzennej współczesnych miast

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule zawarto omówienie podstawowych tendencji przekształceń współczesnych miast, w tym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miast polskich.

 • Przekształcenie portowej struktury miejskiej (Studium przypadku: Le Havre)

  Publikacja

  Artykuł przedstawia całościowy program rewitalizacji dla dzielnicy na przykładzie miasta Le Havre, zawiera on analizę narzędzi odnowy przestrzeni miejskiej. Program inicjatyw lokalnych (Le Programme d'Initiative Communautaire URBAN) dla miasta Le Havre jest projektem ekonomiczno-społeczno-przestrzennym, grupującym całość zadań prowadzących do rewitalizacji dzielnicy portowej. Celem projektu jest stworzenie warunków wspierających...

 • Odporność kawitacyjna struktury austenitycznej otrzymywanej metodami obróbki laserowej

  Przedstawiono badania odporności kawitacyjnej struktur austenitycznych otrzymanych poprzez obróbkę laserową stali 1H18N9 i 45. Stal 1H18N9 stopowano Mn i TiC natomiast warstwę wierzchnią stali 45 stopowano Ni, Mn, Cr i Nb.

 • Wpływ struktury zajęć dydaktycznych na sytuację finansowa uczelni.

  Artykuł wskazuje na rolę rachunku kosztów w funkcjonowaniu publicznej szkoły wyższej.

 • Optymalizacja pojemności systemu UMTS dla hierarchicznej struktury komórkowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono metodę optymalizacji pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w systemie UMTS z hierarchiczną strukturą komórek. Wprowadzono wskaźnik jakosciowy określający zysk lub stratę pojemności w przypadku alokacji stacji ruchomej do makrokomórki bądź mikrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS.

 • ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI – WYZWANIA DLA RYNKU PRACY

  Publikacja

  Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie doświadcza w przyspieszonym tempie zmian demograficznych, które w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Procesy nieodwracalne, związane ze starzeniem się społeczeństwa na początku zaobserwowano w Skandynawii, następnie proces ten objął kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej, w latach 90. XX wieku – również Europę Środkową i Wschodnią....

 • Filtrujące struktury EBG w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowej

  W referacie zaprezentowano zminiaturyzowaną, dwuzakresową antenę szczelinową zasilaną poprzez linię koplanarną zawierającą filtrujące struktury EBG. Szerokopasmową antenę szczelinową o konwencjonalnej topografii zmodyfikowano umieszczając prostą komórkę EBG w układzie zasilania anteny, otrzymując w rezultacie dwa zakresy pracy struktury antenowej: 2.5 ÷ 5.3 GHz oraz 13.5 ÷ 16.3 GHz, przy współczynniku fali stojącej WFS≤2. Wyniki...

 • Badania zachowania energetycznego siłownika jako efektu struktury sterowania dławieniowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie pokazano wpływ struktury sterowania dławieniowego na straty i sprawność energetyczną liniowego silnika hydraulicznego. Rodzaj zastosowanej struktury sterowania ma bezpośredni wpływ na wielkość siły tarcia w węzłach uszczelniających. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały decydujące znaczenie dławienia umieszczonego w gałęzi odpływowej siłownika. W tym przypadku widoczne jest zjawisko spadku siły tarcia wraz ze wzrostem...

 • ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWO-MAJĄTKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Publikacja

  W artykule przedstawiono różnice w kształtowaniu struktury kapitałowo-majątkowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowo-majątkowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Filtrujące struktury ebg w układzie zasilania planarnej anteny szczelinowej

  W pracy zaprezentowano koncepcję miniaturyzacji systemu nadawczo/odbiorczego polegającą na wprowadzeniu filtrujących struktur EBG (ang. Electromagnetic BandGap) w torze zasilania anteny, dzięki czemu możliwa jest eliminacja dodatkowego komponentu filtrującego. Rozważono szerokopasmową antenę szczelinową o konwencjonalnej topografii, którą następnie zmodyfikowano poprzez umieszczenie w układzie zasilania prostej, pasmowo-zaporowej...

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi : struktury i algorytmy. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiona została dwuwarstwowa struktura zintegrowanego sterowania hydrauliką i jakością w systemach wodociągowych (SW). Wprowadzenie takiej struktury pozwala wypełnić funkcje sterowania zintegrowanego SW i daje gwarancję ich efewktywnej realizacji. Zintegrowane sterowanie SW obejmuje dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości...

 • Badanie wpływu struktury białek pokarmowych na kinetykę ich trawienia

  Publikacja

  - Rok 2017

  W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi cierpi na choroby cywilizacyjne związane z nieprawidłowym odżywianiem, takie jak: otyłość, cukrzyca, schorzenia układu krwionośnego, czy sarkopenia. Naukowcy z całego świata starają się znaleźć rozwiązania mające na celu zapobieganie wspomnianym problemom. Jedna z metod, która w tym pomaga, wykorzystuje modele symulujące warunki fizjologiczne ludzkiego układu pokarmowego w warunkach in...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Struktury nanokrystaliczne w układzie V O: wytwarzanie i właściwości

  Publikacja

  Tlenki wanadu charakteryzują się ogromną różnorodnością właściwości fizycznych i chemicznych, dzięki czemu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat były intensywnie badane. Właściwości te wynikają bezpośrednio z możliwych struktur jakie mogą przyjmować tlenki wanadu. W układzie V–O można otrzymać wiele różnych związków, przy czym do głównych tlenków wanadu zalicza się V2O5, VO2, V2O3 oraz VO, w których wanad znajduje się odpowiednio...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza zmian struktury ekologicznych smarów po teście stabilności oksydacyjnej

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła

  Jednymi z najczęściej stosowanych wymienników ciepła są urządzenia o budowie płaszczowo-rurowej. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu elementów względem siebie oraz właściwym wymiarom uzyskuje się wymianę ciepła poprzez ścianki rur. Aby była ona efektywna, niezbędne są materiały o odpowiednich własnościach. Jednocześnie agresywne media działające na urządzenie wymuszają stosowanie stali odpornych na korozję. W zależności od parametrów...

 • Badania struktury i własności mechanicznych złącza spawanego stali 18G2A.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary rozkładu twardości złącza spawanego stali 18G2A. Badania te są podstawą do określenia niszczącego wpływu wodoru na złącza spawane.

 • Planowanie struktury procesu technologicznego dla potrzeb sterowania elastyczną produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W publikacji przedstawiono problematykę z zakresu planowania procesów technologicznych i sterowania produkcją w procesie wytwarzania. Porównano tradycyjne i nowe rozwiązania z zakresu procesu generowania programów sterujących dla obrabiarek NC. Rozważono zagadnienia dekompozycji procesu technologicznego w elastycznie zautomatyzowanej produkcji w aspekcie nowej standaryzacji komputerowej wymiany danych.

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi - struktury i algorytmy'' - cz. I.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Operacyjne sterowanie systemami wodociągowymi (SW) posiada dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości wody występują interakcje, co stanowi przesłankę, by procesy te przy rozważaniu problemu sterowania SW traktować łącznie. Łączne traktowanie procesów sterowania hydrauliką i jakością wody jest bardzo trudnym zadaniem. Skuteczne jego rozwiązanie powinno integrować...

 • Wpływ struktury siluminu na skrawalność = Effect of silumin structure on machinability

  Publikacja

  - Rok 2005

  Badano odlewy ciśnieniowe ze siluminu EN AC-AlSi7Cu2 pochodzące z dwóch partii różniące się skrawalnością, w zakresie składu chemicznego, mikrostruktury na mikroskopie świetlnym i skaningowym z EDS oraz składu fazowego na dyfraktometrze rentgenowskim. Stop o niższej skrawalności posiadał mniejszą dyspersję eutektyki, większe stężenie tytanu w roztworze aluminium, wydzielenia fazy międzymetalicznej Al i Ti oraz większe skupiska...

 • Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem cyklicznych ditioimidów oraz pirydyn

  Publikacja

  - Rok 2005

  Inżynieria kryształów z uwagi na możliwość praktycznych zastosowań jest istotną i stale rozwijającą się gałęzią chemii supramolekularnej. Praca dotyczy krystalicznych struktur supramolekularnych powstających z udziałem cyklicznych ditioimidów i pochodnych pirydyny. Wykazuje możliwość występowania w ciele stałym słabych wiązań wodorowych C-H--S

 • Zmiany struktury demograficznej ludności i ich wpływ na gospodarkę narodową

  Publikacja

  - Rok 2016

  Problem zmian struktury demograficznej i alokacji zasobów ludności w kontekście rozwoju ekonomicznego państwa należy rozważań w ramach redystrybucji dochodów, co odbywa się w oparciu o trzy zasadnicze płaszczyzny, a mianowicie: makroekonomiczną, system emerytalny oraz prywatne transfery dochodów w przypadku sektora gospodarstw domowych. Ogromne znaczenie w ramach wyżej wymienionych powiązań ma czynnik starzenia się społeczeństwa,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Synteza i badanie struktury nanoprętów V2O5 wytworzonych metodą zol-żel

  Publikacja

  Praca ta przedstawia wyniki badań struktury cienkich warstw tlenku wanadu otrzymanych metodą zol - żel. Cienkie warstwy osadzano metodą spin - coating na podłożach ze szkła kwarcowego oraz krzemowych a następnie wygrzewano w różnych temperaturach w zakresie od 400 °C do 600 °C w celu określenia optymalnej temperatury krystalizacji nanoprętów. Otrzymane próbki przebadano metodą dyfraktometrii rentgenowskiej, skaningowym mikroskopem...

 • Teoretyczne badanie struktury elektronowo-oscylacyjnej i procesu fotodysocjacji cząsteczki litu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zadania postawione w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej polegały na teoretycznym opisie podstawowych procesów zachodzących w molekułach dwuatomowych. Cele te zostały zrealizowane na przykładzie cząsteczki litu Li2, dla której wyznaczono i opisano strukturę elektronowo-oscylacyjną, wraz z obliczeniami związanymi z elektronowymi momentami przejść dipolowych, jak również przedstawiono wyniki obliczeń przekrojów czynnych na fotodysocjację...

 • Wybrane problemy respektowania struktury przyrodniczej w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Autor zadaje pytanie, dlaczego w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych nie zawsze respektuje się ich strukturę przyrodniczą. Analizy pewnych typowych sytuacji pozwalają stawiać hipotezy niektórych tego przyczyn. Należą do nich: ograniczoność przestrzeni i konfliktogenność struktur przestrzennych, mechanizmy społeczno-gospodarcze wymuszające decyzje niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, niedostatek świadomości ekologicznej...

 • Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach.

  Publikacja

  Przeprowadzono badania przemian strukturalnych w stali austenityczno-ferrytycznej typu dupleks zachodzących w wysokich temperaturach. Stal poddano wyżarzaniu w zakresie 600-900°C w czasie od 6 do 6000 min. Wykazano i opisano ilościowo przemiany ferrytu w austenit wtórny i fazy międzymetaliczne