Wyniki wyszukiwania dla: STUDIA DOKTORANCKIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STUDIA DOKTORANCKIE

Wyniki wyszukiwania dla: STUDIA DOKTORANCKIE

 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej - przykład dobrych praktyki w zakresie realizacji projektów miękkich współfinansowanych z UE

  Publikacja

  - Rok 2013

  Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne podstawy zarządzania projektem współfinansowanym ze środków jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE), jakim jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Jako metodę zarządzania projektem wskazano koncepcję Project Cycle Management - PCM. Za przykład dobrych praktyk został w artykule uznany realizowany przez Politechnikę Gdańską (PG) oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej...

 • Moje pierwsze spotkanie z nauką francuską

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca w Politechnice Gdańskiej. Opis Uniwersytetu w Grenoble. Studia doktoranckie w Uniwersytecie w Grenoble. Udział w Konferencjach z ramienia Uniwersytetu w Grenoble. Kadra naukowa na Studium Doktoranckim.

 • Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność dydaktyczna

  Publikacja

  W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki dyplomowania: Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz Inżynieria Korozyjna. Poza regularnymi studiami w Katedrze są realizowane studia podyplomowe oraz kursy zawodowe. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej działa Zespół Certyfikacji Personelu w zakresie...

 • Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

  Czasopisma

  ISSN: 2084-2171

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • Rafał Kamiński doktor

  Osoby

  Ks. dr Rafał Kamiński CSMA – (ur. 1977 r.) doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, adiunkt w Katedrze Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego, sekretarz kwartalnika "Ius Matrimoniale". Zainteresowania badawcze koncertują się wokół kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego i procesowego...

 • Studium Doktoranckie WEiA

  Kursy Online
  • K. Karwowski

  Sesja sprawozdawcza

 • Witold Sterpejkowicz-Wersocki dr inż.

  W 1994 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo Wodne, które ukończył 20.09.1999 r. uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. W 2000 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Bolta, prof. PG p.t.: "Kryteria oceny stabilności strefy kontaktowej...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Kamila Klimaszewska dr inż.

  Urodziła się w Warszawie (1979).W 1998 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2003 rozpoczęła studia doktoranckie, uzyskując w 2008 roku stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii (rozprawa doktorska „Osady atmosferyczne jako wskaźnik oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”). W 2005...

 • Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

 • Trzy misje, trzy ścieżki kariery

  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2015

  Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje, z których pierwszą jest kształcenie, drugą działalność naukowo-badawcza, a trzecią kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Anna Baj-Rogowska dr

  Anna Baj-Rogowska zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii). Jej wyższa edukacja związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie ukończyła magisterskie studia informatyczne, studia doktoranckie i następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Katedra Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania...

 • Monika Wilamowska-Zawłocka dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Monika WILAMOWSKA-ZAWŁOCKA jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Studia doktoranckie ukończyła w 2011 r., następnie odbyła roczny staż na Technicznym Uniwersytecie w Darmstadt w Niemczech. Pracuje w Politechnice Gdańskiej od 2013 r., od 2019 r. na stanowisku profesora uczelni. Specjalność –materiały elektrodowe w zastosowaniu do ogniw litowo-jonowych, sodowo-jonowych, kondensatorów elektrochemicznych...

 • Janusz Datta prof. dr hab. inż.

  Janusz Datta w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich zakończeniu został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Zakładzie, a potem po reorganizacji, w Katedrze Technologii Polimerów, gdzie przez sześć lat pracował na stanowisku naukowo-technicznym. W tym okresie zdobywał doświadczenie uczestnicząc w licznych wyjazdach do Zakładów Chemicznych „Zachem” Bydgoszcz, gdzie brał udział w pracach...

 • Wojciech Wojnowski dr inż.

  Ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku w klasie o profilu matematyczno-fizycznym z wykładowym językiem angielskim. W 2009 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym PG na kierunku technologia chemiczna, uzyskując w 2012 roku tytuł inżyniera, a w 2013 tytuł magistra. W latach 2013–2015 studiował sinologię na Uniwersytecie w Nankinie dzięki uzyskaniu Stypendium Rządu ChRL. Po powrocie do Polski w 2015 roku rozpoczął studia...

 • Justyna Kucińska-Lipka dr hab. inż.

 • Tomasz Maria Boiński dr inż.

  Z uczelnią jestem związany już od 2000r kiedy to rozpocząłem studia na kierunku Informatyka wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Po ich ukończeniu z wyróżnieniem, w 2005 roku rozpocząłem studia doktoranckie. W trakcie studiów i bezpośrednio po ich zakończeniu zaangażowany byłem, we współpracy z firmą Hogart z Warszawy, we wdrażanie rozwiązań biznesowych w gdyńskiej firmie Elektronia S.A. (Infor FMS SunSystems) oraz...

 • Marcin Abramski dr hab. inż.

  od 1990 r. do 1996 r. - studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 30.01.1996 r. - uzyskanie stopnia naukowego mgr inż. od 09.1995 r. do 12.1995 r. i od 02.1996 r. do 09.1998 r. - praca w charakterze inżyniera budowy w Usługowej Spółdzielni Remontowo-Budowlanej "Poziom" w Gdańsku od 15.09.1998 r. do 31.12.2006 r. - zatrudnienie na Politechnice...

 • Maria Jolanta Milewska prof. dr hab. inż.

  Maria Jolanta Milewska, po ukończeniu Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Wąbrzeźnie (specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych) kontynuowała naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1979 r. zdobywa tytuł mgr inżyniera na kierunku Chemia, o specjalizacji Lekka Synteza Organiczna. Studium Doktoranckie PG ukończyła w 1984 r. W 1983 r została zatrudniona na macierzystym wydziale w Katedrze Chemii Organicznej, początkowo...

 • Mateusz Daśko dr inż.

  Dr inż. Mateusz Daśko urodził się w 1990 roku w Kołobrzegu. Od 2009 roku związany jest z Politechniką Gdańską gdzie uzyskał stopień inżyniera (2013) oraz magistra (2014) na kierunku biotechnologia. W 2014 rozpoczął Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmował się projektowaniem oraz syntezą chemiczną nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych w grupie...

 • Paweł Śliwiński dr hab. inż.

  Stopnie naukowe marzec 2017 – nadanie stopnia doktora habilitowanego;2006 – doktor nauk technicznych (praca doktorska obroniona na Wydziale Mechanicznym PG z wyróżnieniem);2001–2006 – studia doktoranckie „Nowoczesne Technologie i Konwersja Energii” przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu: od 01.07.2018 - profesor uczelni, Wydział Mechanicznyod 01.05.2017 – adiunkt, Wydział Mechaniczny...

 • Sebastian Lech Wachowski dr inż.

  Urodziłem się w 1987 roku w Bydgoszczy. W 2007 roku ukończyłem Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Elektroniczych w Bydgoszczy uzyskując tytuł zawodowy technika elektronika. W tym samy roku przeniosłem się do Gdańska gdzie rozpocząłem studnia na kierunku Fizyka Techniczna ze spec. Nanotechnologia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 2011 uzyskuję tytuł inżyniera z wyróżnieniem...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Paulina Parcheta-Szwindowska dr inż.

  Aktualnie, od 1.10.2019 roku, pracuję na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W latach 2015-2019 odbyłam Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tytuł obronionej w 2019r. rozprawy doktorskiej to: ,,Synteza, właściwości i zastosowanie liniowych polioli poliestrowych otrzymanych z wykorzystaniem monomerów pochodzenia roślinnego”....

 • Małgorzata Bratnikow

  Osoby

  Pasjonatka badań laboratoryjnych i terenowych, która w 2017 roku obroniła tytuł inżyniera przedstawiając pracę pt. „Wyznaczenie przepływu filtracyjnego przez zator lodowy”. Drugi stopień studiów ukończyła także na Politechnice Gdańskiej na profilu infrastruktura wodna, gdzie podczas obrony przedstawiła koncepcję wielofunkcyjnego zbiornika wodnego. W 2018 roku rozpoczęła studia doktoranckie kierując swoje badania na zjawiska towarzyszące...

 • Marcin Wata dr

  Osoby

  Wykształcenie 1994–1999 UMK w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Matematyka spec. informatyka, Praca magisterska „Algorytm Adlemana i Demarraisa wyliczania logarytmów dyskretnych w ciałach skończonych” 1999–2003  UMK w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Studia doktoranckie z matematyki, 2004 UMK w Toruniu, Dyplom Doktora Nauk Matematycznych w zakresie matematyki, spec. analiza matematyczna, Praca doktorska:...

 • Angelica Pegani, Emba, Dba Mgr

  Osoby

  Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2018), studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla Executive Master of Business Administration (EMBA, 2021) oraz Doctor of Business Administration (DBA, 2021) w Głównej Szkole Menedżerskiej oraz Apsley Business School w Londynie, prowadzone we współpracy z Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Business Zarządzanie...

 • Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach...

 • Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych

  Publikacja

  Coraz większa determinacja obywateli do zdobycia wyższego wykształcenia oraz coraz większa dostępność ośrodków akademickich wymusza przyjęcie projakościowej postawy przez uczelnie wyższe. Tendencje te są widoczne zarówno w skali międzynarodowej, na poziomie której opracowane zostały Europejskie Ramy Kwalifikacji, na poziomie krajowym, gdzie opra-cowano Krajowe Ramy Kwalifikacji, jak również na poziomie poszczególnych jednostek...

 • Relacja z panelu dyskusyjnego - Czy polskiej gospodarce potrzebni są doktorzy?dyskusja o współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2012

  Gospodarka oparta na wiedzy, rozwój globalizacji oraz ciągłe a zarazem nagłe zaburzenia równowagi gospodarki światowej zwiększają zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających umiejętności analityczne i zdolność do myślenia strategicznego. Współczesne realia gospodarcze wykraczają poza wachlarz kwalifikacji uzyskiwanych na studiach wyższych. Potrzebne jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności rozważania, szukania nowych prawd...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Doktorat akademicki czy zawodowy. Na marginesie badań sondażowych w Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule zaproponowano nowy typ doktoratu, nazywany zawodowym lub profesjonalnym i uzasadniono konieczność poszukiwania rozwiązań prawnych, które doprowadzą do jego wprowadzenia w ramach dziedziny naukowej.

 • Jak wybrałem drogę do studiów III stopnia z zakresu IBM

  .