Wyniki wyszukiwania dla: STYMULATORY ŻYCIA PUBLICZNEGO - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STYMULATORY ŻYCIA PUBLICZNEGO

Wyniki wyszukiwania dla: STYMULATORY ŻYCIA PUBLICZNEGO

 • Gdańska komunikacja miejska - rozwój i prognozy

  Rozwinięty system transportu publicznego ma kluczowe znaczenie dla jakości życia obywateli, ułatwiając im dostęp do ich miejsc pracy, szkoły, uczelni, miejsca rozrywki itp. Zwiększona mobilność ma ogromny wpływ na gospodarkę w regionie. Ponadto transport publiczny zmniejsza natężenie ruchu, co ma pozytywny wpływ na infrastrukturę drogową i środowisko. Artykuł przedstawia stan transportu publicznego w Gdańsku, który jest jednym...

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • O niektórych aspektach kształtowania się postaw obywatelskich w mieście

  Publikacja

  - Rok 2006

  W refleksji nad miastem, pośród wielu kwestii zajmujących współczesnych badaczy, istotne miejsce zajmuje problem aktywności jego mieszkańców. Spontanicznie podejmowana działalność przez podmioty indywidualne między którymi tworzą się nowe stosunki i porozumienia, a w konsekwencji nowe formy życia publicznego, (Szacki) powraca w ostatnich latach jako jedna z ważniejszych inicjatyw zmierzajacych ku idei miasta przyjaznego ludziom.

 • Badania losów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w Polsce

  Publikacja

  Wypadki drogowe są jednym z największych problemów społecznych współczesnego świata, przez najbardziej rozwinięte kraje uznanym za problem zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia nazwała je nawet współczesną epidemią. Rocznie w wypadkach na drodze ginie bowiem ponad 1,3 mld osób, kolejnych kilkanaście milionów osób rannych dotykają tragiczne konsekwencje w postaci ciężkich urazów, inwalidztwa wpływają także destrukcyjnie...

 • Ratownictwo drogowe ważnym elementem systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Publikacja

  Wypadki drogowe są jednym z największych problemów zdrowia publicznego. Wagę tego problemu podkreśla liczba ofiar ruchu drogowego oraz konsekwencje w postaci degradacji poziomu życia ofiar i ich rodzin. Ofiary wypadku drogowego doznają najczęściej mnogich obrażeń ciała, które bezpośrednio zagrażają życiu i są przyczyną trudności diagnostycznych oraz wymagają wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji. W referacie przedstawiono...

 • PODATNOŚĆ IMPLANTÓW KARDIOLOGICZNYCH NA BIODEGRADACJĘ – PRZEGLĄD LITERATURY

  Do implantów kardiologicznych należą sztuczne zastawki serca, naczynia krwionośne oraz stenty naczyniowe i stymulatory serca. Wszczepy te umieszcza się w miejscu nieprawidłowo działającego elementu w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjenta. Prawidłowe funkcjonowanie implantów może zostać zaburzone przez biodegradację, która nie jest efektem jednego procesu, lecz skutkiem synergicznego działania wielu czynników natury...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce

  Artykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009-2013. W badaniu zasto-sowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Jako nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, zaś rezultaty...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena wpływu inwestycji na zdrowie w świetle badań nad terapeutycznymi właściwościami krajobrazu. Health Impact Assessment and the investigations of landscape therapeutic features.

  Praca przedstawia tematykę oceny wpływu inwestycji na zdrowie w świetle badań nad terapeutycznym wpływem krajobrazu na zdrowie człowieka. Ocenę wpływu inwestycji na zdrowie – uzupełniającą stosowaną w Unii Europejskiej procedurę ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) – zaprezentowano jako narzędzie umożliwiające ochronę zdrowia człowieka w przypadku realizacji szkodliwych dla niego inwestycji. Wiele działań, jak oddzielenie budynków...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hamburg : The European Green Capital Award 2011 : miasto o zrownoważonym rozwoju, przyjaznym środowisku naturalnemu

  W roku 2011 nagrodę "The European Green Capital Award" otrzymał Hamburg, jako miasto, które ustanowiło kompleksowy program ochrony klimatu oraz w sposób ekologiczny rozwiązuje liczne problemy wiążące się z zarządzaniem metropolią. Publikacja przedstawia różnorodne inicjatywy miasta na rzecz ochrony środowiska: od przyjaznego transportu publicznego po rozbudowę terenów zielonych. Miasto wyznaczyło sobie ambitny cel redukcji emisji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rewitalizacja terenów śródmiejskich, opartych na węzłach integracyjnych, powiązanych z dworcami kolejowymi - przykłady francuskie

  Publikacja

  Dworce kolejowe pełnią w wielu przypadkach rolę katalizatorów śródmiejskich procesów rewitalizacji urbanistycznej. Sercem wielu takich procesów we Francji są węzły integracyjne oparte na śródmiejskich dworcach kolejowych, będące miejscami konwergencji społecznej. Ta sytuacja ma miejsce przy rewitalizacji terenów w sąsiedztwie dwóch głównych dworców w Lyonie: Gare Part Dieu - projekt już zakończony i projektu położonego na południe...

 • STRAJK!

  Publikacja

  - Rok 2021

  Strajk – według „Słownika wyrazów obcych" (PWN, Warszawa 1999) – to: zbiorowe, dobrowolne zaprzestanie na pewien okres pracy przez pracowników jednego lub wielu zakładów, będące formą walki o zrealizowanie ich żądań ekonomicznych lub politycznych. Lata 70. ubiegłego wieku – dziesięciolecie rządów Gierka i jego ekipy – kończył głęboki kryzys struktur władzy i gospodarki, społeczne rozgoryczenie i brak perspektyw na godne życie....

 • Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania swego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W książce zamieszczono wiadomości podstawowe dotyczące jakości życia oraz rozpatrzono szczegółowo sześć sfer jakości życia. Zamieszczono wytyczne i przykłady dotyczące wyznaczania poziomu jakości życia przez zainteresowanych czytelników.

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Zmienność dziennej jakości życia.

  Publikacja
  • R. Kolman
  • B. Pytko

  - Rok 2002

  W opracowaniu opisano fragment badań dotyczących zmienności dziennej jakości życia. Badania zrealizowane zostały w Zespole Badawczym Jakości Życia Akademii Morskiej w Gdyni. Zamieszczono wyniki badań oraz ich komentarz.

 • Potrzeba badań jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego...

 • Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki

  Publikacja

  - Rok 2006

  Pomimo, iż środowisko zawsze stanowiło istotny aspekt podróży podróżujący rzadko odwołują się bezpośrednio do spraw ochrony przyrody. Proekologicznie nastawieni turyści, poszukujący tylko takich form wypoczynku, które można realizować bez naruszenia praw środowiska i wymagający od innych takich samych postaw nadal stanowią klientelę niszową i nie charakteryzują się dostateczną mocą konsumpcyjną aby wprowadzić istotne zmiany na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Psychologia Jakości Życia

  Czasopisma

  ISSN: 1644-1796

 • Jakość życia jest zmienna

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Infrastruktura klucza publicznego SPKI.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono najnowszą koncepcję zarządzania kluczami publicznymi. Zostały także omówione cechy szczególne infrastruktury SPKI/SDSI. Porównano modele systemów PKI i oceniono różne koncepcje zarządzania kluczami publicznymi.

 • Cykl życia projektu europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Projekt europejski stanowi nową kategorie projektów w polskiej gospodarce. Ma on cechy wyróżniające go od innych projektów. Różnice te wynikają z potrzeby spełnienia wymagań narzucanych przez sponsora tych projektów - Unię Europejską. Kluczowe cechy charakteryzują projekty europejskie zestawiono w podziale na fazy cyklu życia projektu.

 • Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia

  Publikacja

  - Rok 2010

  W niniejszym rozdziale autorzy przedstawili kluczowe aspekty wpływajace na ocenę jakości życia w obszarze socjologicznym. Zaprezentowano miejsce tego obszaru w klasycznych modelach oceny jakości życia, a także sklasyfikowano kluczowe kryteria obszaru, będące podstawą przeprowadzonych badań. Wynikiem dokonanej analizy jest uszczegółowienie determinant elementarnych obszaru socjologicznego w ocenie jakości życia

 • Przywódcy życia polonijnego w Estonii

  Publikacja

  - Rok 2011

  W funkcjonowaniu wspólnot mniejszościowych i etnicznych jako mikrostruktur społecznych szczególnie ważną rolę pełnią przywódcy, którzy są głównymi architektami przeobrażeń życia polonijnego. Polacy w Estonii to społeczność zdeterminowana rosyjską tożsamością kulturową; w świadomości zachowuje identyfikację z polskością, zaś w postawach, zachowaniach społecznych bliskie są jej wzory kultury politycznej Rosji. Liderzy generalnie...

 • Jakość życia na co dzień.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W opracowaniu przedstawiono refleksje autora po napisaniu książki pod tym samym tytułem. Refleksje te dotyczą problematyki jakości życia w aspektach przeżyć człowieka i społeczno-gospodarczego znaczenia tej problematyki.

 • Studium oceny cyklu życia statku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono pierwszą próbę zastosowania techniki oceny cyklu życia do oszacowania strat środowiskowych związanych z budową statku. Przedstawiono dane dotyczące trzech typów statków: trawlera rybackiego, promu pasażerskiego oraz konternerowca.

 • Z innej perspektywy

  Publikacja

  Większość polskich miast nadal nie może uporać się ze zjawiskiem suburbanizacji (rozlewaniem się miast poza ich pierwotne granice). Jest to jeden z największych problemów współczesnej urbanistyki. Osiedla przedmiejskie, będące pozornie tanią opcją pozyskania własnego lokum stają się najczęściej wybieranym miejscem do mieszkania. W przeważającej większości suburbanizacja w Polsce charakteryzuje się rozproszeniem przypadkowo rozmieszczonej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kwartalnik Prawa Publicznego

  Czasopisma

  ISSN: 1642-9591

 • Studia Prawa Publicznego

  Czasopisma

  ISSN: 2300-3936

 • Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

  Publikacja

  - Śląski Przegląd Statystyczny - Rok 2013

  W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono za pomocą wskaźnikowej zmiennej „zadowolenie z życia” na 5-stopniowej skali Likerta. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Styl życia a choroby układu sercowo-naczyniowego.

  Publikacja

  - Rok 2007

  Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego, zarówno pierwotna jak i wtórna, rozpoczyna się od zmiany zachowań zdrowotnych pacjentów, takich jak: zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowe odżywianie, zwiększenie aktywności fizycznej, oraz nabycie umiejetności zwalczania stresu. W świetle przeprowadzonej analizy opublikowanych programów badawczych istotnym jest kształcenie lekarzy w zakresie umiejętności modyfikacji stylu życia pacjentów.

 • Mobilność miejska a jakość życia mieszkańców - Kontekst zrównoważonego rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2014

  Mobilność miejska, rozumiana w niniejszym artykule jako codzienne przemieszczanie się osób i towarów, związana jest niemal ze wszystkimi aspektami życia w mieście. Podróżujemy do szkoły, pracy, urzędów czy służby zdrowia, po zakupy i do znajomych; przemieszczamy się dla relaksu i dla sportu lub żeby po prostu nie siedzieć w miejscu i sprawdzić czy coś ciekawego dzieje się gdzieś indziej; wykonujemy podróże służbowe, wysyłamy lub...

 • Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia

  Publikacja

  - Rok 2017

  W zakresie systemów transportu celem nowoczesnych miast jest zbudowanie takich rozwiązań, które by pozwoliły swoim mieszkańcom i innym interesariuszom oszczędzać czas i pieniądze, zwiększyć możliwości wyboru oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Służyć temu powinna polityka transportowa przyjęta i wdrażana przez samorządy miast. Powinna być ona spójna nie tylko wewnętrznie ale także spójna i komplementarna z polityką transportową...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ polityki zdrowotnej na jakość życia seniorów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym, które jest nieuniknione, ale jego skutki są możliwe do monitorowania i prognozowania. Jakość życia ludzi zależy od wielu czynników, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od ich stanu zdrowia. W starzejącym się społeczeństwie pojawiają się nowe wyzwania, przed którymi stają decydenci odpowiadający za prowadzenie polityki zdrowotnej. Właściwe jej kształtowanie wymaga posiadania...

 • ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ OBIEKTU W UJĘCIU KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

  W artykule przedstawiono wstępne informacje, niezbędne do ustalenia zakresu i kierunku opracowania koncepcji metody optymalizacji kosztów cyklu życia wybranych obiektów budowlanych. Zwrócono uwagę na ścisłe powiązanie pomiędzy decyzjami podejmowanymi na etapie projektowania a wydatkami ponoszonymi w toku utrzymania i użytkowania obiektów, zaprezentowano specyfikę kosztów cyklu życia i składowe tych kosztów oraz przykład zastosowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego na przykładzie województwa pomorskiego

  Projektowanie sieci transportu zbiorowego wymaga od projektanta wiedzy dotyczącej obecnej oferty przewozowej oraz umiejętności wyznaczenia efektu ewentualnych zmian. Obecnie wyzwanie to stoi także przed autorami planów transportowych, którzy zobowiązani są do opracowania zmian w sieci transportu zbiorowego na kilka najbliższych lat. Szczególnie istotnym etapem analizy oferty przewozowej jest identyfikacja obszarów o najsłabszej...

 • Drogowskazem - style życia

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono współczesne uwarunkowania kształtowania sieci transportowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przemian społecznych i gospodarczych warunkujących zmianę zachowań transportowych globalizującego się społeczeństwa

 • ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - ChB 2021/2022 zima

  Kursy Online
  • I. Sinkiewicz
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • A. Kuczyńska-Łażewska

  ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - inżynierskie, (sem. 5)

 • Kształcenie ustawiczne jako forma poprawy jakości życia ludzi starszych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł skupia się na zagadnieniach poprawy warunków życia i pracy pracowników 50+. Jednym ze sposobów takiej poprawy jest kształcenie ustawiczne. Przedstawiono model systemu kształcenia ustawicznego.

 • Indywidualna przedsiębiorczość alternatywą dla bezrobotnych po 50. roku życia

  Celem opracowania jest próba odpowiedzi na dwa pytania: jaka jest motywacja osób po 50. roku życia do stania się przedsiębiorcą oraz jaka jest efektywność działań wspierających indywidualną przedsiębiorczość wśród bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w Polsce. Odpowiedzi na tak sformułowane pytania umożliwiła analiza i systematyka wyników badań dotyczących przedsiębiorców w wieku powyżej 50....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ochrona zdrowia i życia na morzu. Statki szpitale

  Publikacja

  - Rok 2018

  Ratowanie życia oraz opieka nad chorym w środowisku morskim jest szczególnym wyzwaniem i zadaniem. Na początku XX-tego wieku nastąpił przełom w niesieniu pomocy osobom rannym oraz chorym, którzy ze względu na pobyt na obiekcie pływającym miały ograniczony dostęp do lekarza czy ośrodka zdrowia. Pojawiły się statki, które pełniły rolę pływających szpitali. Ich działalność wynikała z określonych sytuacji niosących zagrożenie dla zdrowia...

 • Zastosowanie metody szacowania kosztów cyklu życia w zarządzaniu infrastrukturą transportową

  Zarządzanie infrastrukturą transportową powinno przebiegać w myśl zrównoważonego rozwoju. Należy podejmować działania i czynności, które łączą w sposób optymalny aspekty środowiskowe, społeczne oraz wydatki ponoszone na rzecz infrastruktury. W artykule przedstawiono koncepcję myślenia w cyklu życia uwzględniające powyższe problemy. Praktycznym narzędziem służącym do zarządzania infrastrukturą transportową jest metoda szacowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elastyczne formy zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia

  Publikacja

  - Rok 2014

  Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. W związku z powyższym rygoryzm ustawowy, z jednej strony oraz praktyka życia gospodarczego, z drugiej...

 • Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych

  W pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne, które doprowadziły do opracowania metod szacowania kosztu życia inwestycji. Opisano podstawowe założenia LCC według modelu przedstawionego w Normach oraz opracowanego w projekcie INNOTRACK. Zaproponowano połączenie powyższych metod i dostosowanie ich do oceny kosztu życia szyn kolejowych w Polce. Przedstawiono elementy wpływające na koszt utrzymania nawierzchni szynowej oraz metody...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Poziom życia w regionach państw nordyckich z uwzględnieniem zależności przestrzennych

  Sąsiedztwo geograficzne oraz wspólne korzenie historyczne sprawiają, że państwa nordyckie, niesłusznie dość często traktowane są jako jedność. W rzeczywistości jednak, poszczególne regiony państw nordyckich są zróżnicowane pod względem szeroko rozumianego rozwoju społecznego i gospodarczego. Celem niniejszego opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w regionach NUTS-3 państw nordyckich. Jako...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedmiotem monografii jest ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym oraz wskazanie dysproporcji w tym zakresie, a także badanie występowania konwergencji społecznej i wpływu wzrostu gospodarczego na poziom życia ludności. Mimo że problematyka poziomu życia ludności państw jest szeroko omawiana w literaturze ekonomicznej, to jednak prezentowana monografia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Etyka życia gospodarczego w twórczości Adama Smitha

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono poglądy Adama Smitha dotyczące wybranych problemów etyki życia gospodarczego. Podstawą źródłową są dwa główne dzieła A. Smitha: ''Teoria uczuć moralnych'' i ''Bogactwo narodów'', a także jego wykłady prowadzone na Uniwersytecie w Glasgow, gdzie w latach 1752-1764 był profesorem filozofii moralnej. Artykuł pokazuje, że zagadnienia etyczne znajdują się również w ekonomii politycznej Smitha, co bywa często...

 • Między konsumpcjonizmem a ascetyzmem ekologicznym: problem ekologicznej jakości ekologicznego stylu życia.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy podjęty jest problem ekologicznej redefinicji pojęcia ''jakość życia''. Jako drogą poszukiwań wskazuje się orientację na kształtowanie nowego paradygmatu socjo-ekonomicznego i nowego socjokulturowego wzorca potrzeb budowanego na nowych, proekologicznych motywacjach.

 • Model obliczania kosztu cyklu życia obiektu na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  W artykule przedstawiono model obliczania kosztu cyklu życia budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wskazano możliwości ograniczenia wydatków związanych z jego użytkowaniem w okresie trzydziestu lat. Celem prezentowanej analizy rachunku kosztu cyklu życia jest porównanie i ocena kosztów nabycia i użytkowania domu realizowanego według alternatywnych technologii z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie pozyskania energii,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym