Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA ORGANICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA ORGANICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA ORGANICZNA

 • Maria Jolanta Milewska prof. dr hab. inż.

  Maria Jolanta Milewska, po ukończeniu Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Wąbrzeźnie (specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych) kontynuowała naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1979 r. zdobywa tytuł mgr inżyniera na kierunku Chemia, o specjalizacji Lekka Synteza Organiczna. Studium Doktoranckie PG ukończyła w 1984 r. W 1983 r została zatrudniona na macierzystym wydziale w Katedrze Chemii Organicznej, początkowo...

 • Predicting mobility of alkylimidazolium ionic liquids in soils

  Publikacja

  - JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS - Rok 2009

  Ciecze jonowe są nową grupą związków chemicznych stanowiących idealne, nielotne medium reakcyjne dla wielu procesów technologicznych jak synteza organiczna i biokataliza, będące alternatywnymi elektrolitrami, fazami reakcyjnymi lub modyfikatorami faz oraz smarami. Ich implementacja na szeroką skalę pociągnie za sobą zastosowania w rozmaitych procesach przemysłowych. Biorąc pod uwagę ich dużą stabilność, mogą one przedostać się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kinga Kaniewska-Laskowska dr inż.

  Wykształcenie Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek CHEMIA 2013: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy inżynierskiej: „Kompleksy żelaza z ligandami fosfinidenowymi” Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba Studia II stopnia - magisterskie, kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, spec. Technologia Organiczna 2014: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy...

 • Sławomir Milewski prof. dr hab. inż.

  Sławomir Milewski, urodzony w 1955 r. w Pucku (woj. pomorskie), ukończył w 1979 r. studia magisterskie na kierunku Chemia, w specjalności Chemia i Technologia Organiczna, na Wydziale Chemicznym PG. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego w 1984 r., został zatrudniony na macierzystym wydziale w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, a od r. 1986 jako nauczyciel akademicki. W 1985 r. uzyskał...

 • Synthesis and properties of azobenzocrown ethers with pi-electron donor, or pi-electron donor and pi-electron acceptor group(s) on benzene rings

  Publikacja

  Zsyntezowano nowe etery azobenzokoronowe o różnej wielkości makropierścienia i z różnymi podstawnikami w resztach benzenowych. Korony te posiadają w pierścieniach benzenowych, w pozycji para do grupy azo grupy funkcyjne o charakterze π-elektronodonorowym lub π-elektronoakceptorowym. Zbadano zdolność kompleksowania jonów metali przez te korony, w roztworze, metodą spektrofotometrii UV-vis. Ustalono strukturę 19-członowego eteru...

 • Anion recognition by α-arylazo-N-confused calix[4]pyrroles

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zsyntezowano nowe azowe pochodne N-odwróconych kaliks[4]piroli na drodze sprzęgania z różnymi solami arylodiazoniowymi. Zbadano zdolność kompleksowania anionów w chlorku metylenu oraz w acetonitrylu przez otrzymane związki z zastosowaniem spektrofotometrii UV-Vis.

 • New products of reaction of Lawesson's reagent with diols.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono syntezę i szczegółową charakterystykę strukturalną i konformacyjną 8-, 9- i 10-członowych pierścieniowych związków heterocyklicznych o unikatowym układzie atomów O-P-S-S. W wyniku reakcji a,w-dioli z odczynnikiem Lawessona wobec zasad powstają odpowiednie sole kwasów bisditiofosfonowych, które po utlenieniu dają w/w pierścieniowe disulfidy. Kwasy bisditiofosfonowe przekształcono także w trwałe diestry S-metylowe,...