Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Systemy Logistyczne Wojsk

  Czasopisma

  ISSN: 1508-5430

 • Nowoczesne Systemy Zarządzania

  Czasopisma

  ISSN: 1896-9380

 • Systemy hydrolokacyjne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono obszernie większość zagadnień występujących w trakcie analizy, projektowania i eksploatacji systemów hydrolokacyjnych. Na wstępie przedstawiono teorie i wyniki pomiarów dotyczących propagacji fal akustycznych w ośrodku idealnym i w morzu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano sygnały analogowe, cyfrowe, deterministyczne i losowe wykorzystywane w hydrolokacji. W następnych dwóch rozdziałach omówiono źródła fali akustycznej...

 • Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza

  Czasopisma

  ISSN: 1426-6644

 • Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem

  Publikacja

  W referacie przedstawiono opis systemu ekspertowego, zintegrowanego z SIP, wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z ochroną osiedli mieszkaniowych i centrów miast przed istniejącym hałasem transportowym. System nawiązuje do europejskiego i polskiego programu ochrony przed hałasem. Proponowany system opiera się częściowo na wynikach dostarczanych przez procedury programu ochrony, np. monitorowanie środowiska, sporządzanie...

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Systemy łączności podwodnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące systemów łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi, prxy użyciu fal radiowych, optycznych i akustycznych. Przeanalizowano mechanizm wnikania oraz propagacji tych fal w środowisku wodnym. Poruszono problem budowy urządzeń antenowych i odbiorczych. W podsumowaniu wskazano uwarunkowania i trendy rozwojowqe w omawianej dziedzinie.

 • Rozmyte systemy decyzyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem i przepływem informacji w instytucjach oraz ich związkami z podejmowaniem decyzji. Omówiono też istotniejsze zagadnienia z zakresu zbiorów rozmytych i logiki rozmytej wyjaśniające sposoby działania rozmytych systemów decyzyjnych. Przytoczono kilka przykłądów zastosowań rozmytych systemów wspomagania podejmowania decyzji.

 • Komercyjne systemy radiolokalizacyjne

  Przedstawiono przegląd wybranych komercyjnych systemów radiolokalizacyjnych pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym oraz zewnątrzbudynkowym. Opisano podstawy i zasady działania usług lokalizacyjnych oraz mechanizmy przetwarzania informacji w systemach GIS.

 • Systemy radionawigacji lotniczej

  W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe estymacji położenia obiektów w naziemnych systemach radionawigacyjnych dla potrzeb lotniczych: ILS, MLS, VOR, ADF, GPS, DME, RA oraz WAM.

 • An overview of Multiple-Input Multiple-Output(MIMO) system

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne funkcjonowania systemów wieloantenowych, w tym korzyści wynikające z ich stosowania, podstawowe konfiguracje systemów wieloantenowych i opis ich działania, pojęcie pojemności kanału MIMO i jego modelowania oraz dwa podstawowe sposoby realizacji techniki MIMO, tj. kodowanie przestrzenno-czasowe i multipleksacja przestrzenna (techniki BLAST).

 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono klasyfikację i strukturę komputerowych systemów pomiarowych oraz kolejne etapy związane z projektowaniem, wykonaniem i uruchomieniem takiego systemu. Opisano również przykłady systemów pomiarowo-diagnostycznych, opracowanych przy współudziale autora: system do wyznaczania charakterystyk silników trakcyjnych oraz system do badania zaworów regulacyjnych.

 • Systemy międzynarodowego prawa upadłościowego

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą systemów międzynarodowego prawa upadłościowego, zwracając szczególną uwagę na ich zalety i wady.

 • Autorskie systemy zdalnego nauczania

  Publikacja

  W rozdziale uzasadniono celowosć realizacji autorskich systemów zdalnego nauczania. Oceniono możliwosci ich realizacji przy pomocy ogólnodostępnych, nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególnosci przedstawiono wymagane umiejętnosci autora takiego systemu. Przedstawiono zrealizowany na Politechnice Gdańskiej autorski system zdalnego nauczania dedykowany dla studentów specjalnosci teleinformatycznych oraz dokonano jego porównania...

 • Systemy innowacyjne w gospodarce

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale została przedstawiona koncepcja systemu innowacji. Autorka prezentuje definicje narodowego i regionalnego systemu innowacji oraz opisuje główne podsystemy oraz formy interakcji występujące w obrębie regionalnych systemów innowacyjnych.

 • Abstract DNA-type systems

  Publikacja

  - NONLINEARITY - Rok 2006

  Abstrakcyjny system typu DNA jest definiowany przez zestaw nieliniowych kinetycznych równań z wielomianowymi nieliniowościami, które przyjmują rozwiązania solitonowe związane z geometrią helis. Zestaw równań pozwala na dwie różne reprezentacje Laxa: forma von Neumanna i Darboux-kowariantna para Laxa. Wyjaśniamy dlaczego nie-Kolmogorowskie modele prawdopodobieństwa pojawiające się w kinetyce solitonowej są naturalnie związane z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

  Czasopisma

  ISSN: 1731-2264

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane systemy informacyjne a konkurencyjność regionów

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono zagadnienia związane z rolą zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie miastem oraz ich wpływ na konkurencyjność oraz rozwój miast i regionów. Przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu miastem.

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Systemy elektroenergetyczne w Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono opis Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej w zakresie działalności naukowej związanej z pracą systemów elektroenergetycznych

 • Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Monografia poświęcona pokładowym systemom diagnostycznym OBD II/EOBD współczesnych pojazdów samochodowych. Opisano kierunki rozwoju pojazdów samochodowych. Opisano kierunki rozwoju pojazdów samochodowych oraz wymagania dotyczące emisji związków szkodliwych ze źródeł silnikowych. Podano ogólne zasady działania pokładowych systemów diagnostycznych z uwzględnieniem klasyfikacji elementów emisyjnych, testów diagnostycznych i ich rodzajów.

 • SYSTEMY BEZDOTYKOWEJ OCENY PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

  Publikacja

  - Rok 2019

  W rozdziale przedstawiono metody ekstrakcji sygnałów biomedycznych i parametrów medycznych z wideo twarzy. W szczególności omówiono metody pozyskiwania pulsu w wideo uzyskiwanego w zakresie widzialnym oraz parametrów oddychania z zapisów sekwencji obrazów termograficznych.

 • Inteligentne hybrydowe systemy wyszukiwania informacji

  Istnieje wiele metod wyszukiwania informacji. Artykuł przedstawia możliwości połączenia tych metod i skonstruowania uniwersalnego, hybrydowego systemu wyszukiwania. W artykule zaproponowana została architektura personalnego agenta wyszukiwania (PAW). Posiada on cechy systemu ekspertowego, wyszukiwarki oraz agenta komputerowego. PAW pozwala na pozyskiwanie informacji personalnych tj. numery telefonów osób znajomych. Ponadto umożliwia...

 • Systemy Smart Cities - studium przypadku

  The paper presents the architecture of an enterprise service bus used in the construction of information systems processing large amounts of data for decision-making needs at the City Hall in Gdańsk. The key concept of processes of bus development involves installation of developing environment, database connection, flow mechanisms and data presentation. The issue was supported by models such as KPI (Key Processes Identifier) and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Grafy i systemy. Urzeczywistnienie abstrakcji

  Publikacja
  • J. Glazunov

  - Rok 2008

 • Systemy monitorowania na platformie KASKADA

  Publikacja

  W artykule znajduje się opis projektu pt. „MAYDAY EURO 2012” Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. KASKADA jest platformą na klastrze komputerowym (superkomputer Galera)...

 • Non-standard binary weighted number systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zdefiniowano szeroką klasę binarnych systemów wagowych. Wszystkie sa wzajemnie jednoznaczne ale mogą być zupełne lub niezupełne. Jeżeli wagi systemu są kolejnymi liczbami naturalnymi to system jest minimalny.Jesli wagi sa kolejnymi potęgami podstawy Z to system jest maksymalny. W przestrzeni między tymi systemami znajdują się inne systemy binarne. Kilka z nich przedstawiono w referacie.

 • Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji

  Czasopisma

  ISSN: 2083-5280

 • Systemy dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono systemy dawkowania zawiesiny ściernej w procesie docierania. Wskazano na konieczność racjonalnej gospodarki ścierniwem ze względów technologicznych i ekologicznych.

 • Systemy zabezpieczeń podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano migrację zanieczyszczeń w nawodnionym podłożu gruntowym oraz stosowane rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień składowisk odpadów. Omówiono systemy monitoringu migracji zanieczyszczeń oraz zasady analizy ryzyka w oparciu o model discovery-recovery. Przedstawiono przykłady praktyczne zabezpieczeń na dwóch składowiskach odpadów, wyniki ilościowe oraz analizę stateczności zastosowanych zabezpieczeń.

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

  Sztuczne systemy immunologiczne to modele komputerowe oparte na niektórych właściwościach systemu odpornościowego kręgowców. Znajdują one szereg zastosowań m. in. w optymalizacji dyskretnej. Praca ta przedstawia informacje na temat trzech modeli obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem układu immunologicznego, ich podstaw biologicznych i moŜliwych zastosowań. Artykuł zawiera opis algorytmu selekcji klonalnej w wersji optymalizacyjnej...

 • Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym telekomunikacji.

  Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego.Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w...

 • Naziemne systemy radionawigacji morskiej i lotniczej

  W artykule przedstawiono opis najbardziej znanych naziemnych systemów hiperbolicznych, które zostały zbudowane dla potrzeb radionawigacji morskiej i/lub lotniczej. Niektóre z nich obecnie już nie funkcjonują, np. GEE, OMEGA, DECCA, ale warto znać podstawy ich działania, gdyż w owym czasie stały się pierwowzorem dla systemów obecnie rozwijanych, tj. LORAN-C czy eLORAN.

 • SYSTEMY I ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW LEKKIEJ OBUDOWY

  Publikacja

  Przedstawiono systematykę, wymagania dotyczące lekkich przegród budowlanych stosowanych w budownictwie szkieletowym zarówno przemysłowym jak i obiektów użyteczności publicznej. Opisano materiały, rozwiązania, warunki nadbudowy i renowacji przy zastosowaniu elementów lekkiej obudowy.

 • Systemy hydrofitowe w oczyszczaniu wód opadowych

  Publikacja

  Stale postępujący rozwój miast oraz stosunkowo niedawna zmiana stanowiska w kwestii konieczności szybkiego odprowadzania wód deszczowych z powierzchni utwardzanych czynią problem oczyszczania ścieków deszczowych ciągle aktualnym. Obecnie celem priorytetowym jest minimalizacja powierzchni utwardzanych oraz stworzenie warunków do infiltracji wód deszczowych do gruntu.

 • Rozległe systemy uziemień w ochronie odgromowej

  W artykule zostały omówione procedury i wymagania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia ich skuteczności w systemie ochrony odgromowej. Podstawą tak sformułowanej oceny są pomiary z zastosowaniem metody udarowej. Metoda taka okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza w przypadku uziemień rozległych, jakie pojawiają się we współczesnych obiektach wskutek połączenia różnych elementów uziemiających...

 • Inteligentne systemy transportu - rozwój i struktura.

  Ogólna charakterystyka systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2006

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analyzette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urządzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki badań wymiarów mikroziaren ściernych stosowanych w operacjach docierania. Badania z wykorzystaniem analizatora laserowego poprzedziła analiza mikroskopowa rzutów mikroziaren na płaszczyznę obserwacji. Analizowano wymiary (długość i szerokość) oraz pole powierzchni jego obrazu. Pomiary przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku, wyposażonym w mikroskop stereoskopowy, kamerę CCD i oprogramowanie MultiScan...

 • Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Scharakteryzowano pracę zespołową i dokonano klasyfkacji zespołów w zależności od osiąganych przez te zespoły wyników. Przedstawiono zasady przetwarzania zespołowego oraz zilustrowano je reprezentatywnymi przykładami. Podano w jaki sposób można wspomagać komputerowo funkcje kooperacji, koordynacji i komunikacji oraz nawiązano do kooperacyjno-iteracyjnej metody wytwarzania oprogramowania. Sformułowano trzy podstawowe algorytmy przetwarzania...

 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W artykule został podjęty temat nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Opisane zostały: moduł prędkości zbliżania (CVM), system ostrzegania o poprzecznym ruchu pojazdów (CTA), system informacji o polu martwym (BLIS), lewy boczny oraz prawy boczny moduł wykrywania obiektów (SODL/ SPDR), system ostrzegania kierowcy (DAS) oraz asystent pasa ruchu (LKA).

 • Photovoltaic energy systems - recycling or utilization?

  Publikacja

  - Rok 2008

  W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost produkowanej ilości modułów fotowoltaicznych (do 40% rocznie), przy czym 90% światowej produkcji ogniw do zastosowań naziemnych stanowią ogniwa z krystalicznego krzemu. Wskutek tak znacznego wzrostu produkcji pojawił się problem zaopatrzenia producentów w odpowiednią ilość krzemu odpowiedniej jakości. Dodatkowo za parę lat trzeba będzie dokonać wymiany modułów, pracujących od lat...

 • Systemy łączności bezprzewodowej dla potrzeb ochrony żeglugi

  Scharakteryzowano problem ochrony żeglugi przed działaniami przestępczymi oraz opisano systemy radiokomunikacyjne przeznaczone dla potrzeb tej ochrony.