Wyniki wyszukiwania dla: TEAMWORK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TEAMWORK

Wyniki wyszukiwania dla: TEAMWORK

 • Methodology of teamwork - S, DAPE, sem.04, lato 21/22 (M:32009W0)

  Kursy Online
  • K. Krzysztofowicz

 • Methodology of teamwork - L, DAPE, sem.04, lato 21/22 (M:32009W0)

  Kursy Online
  • K. Krzysztofowicz

 • IT PROJECT TEAMS CREATION AND ANALYSIS IN C2 NIWA ENVIRONMENT

  Publikacja

  Teams are the basic unit of the C2NIWA community, which – using the technical capabilities of this environment – focuses on the implementation of various projects. This article presents one of the competitions carried out within the framework of a C2NIWA project called Uwaga! Upadek! [Attention! Fall!], used as an example of a collaborative project for which analyses related to the assessment of teamwork based on the input-process-result...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND VIRTUAL TEAMS

  Publikacja

  The paper presents two kinds of cooperating teams: traditional and virtual, and proposes a new measure of the team virtuality level. Some representative teamwork characteristics, such as team member competencies, team diversity, leadership, and team decision-making are analyzed and compared depending on the degree of virtuality. Moreover, the team climate as one of the team performance measures is also analyzed and compared in...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intercultural Challenges in Virtual Teams

  : Virtual teams are usually geographically dispersed and consist of members from different countries and cultures. They influences internal communication processes and can cause personal conflicts, misunderstandings or lack of trust. Intercultural diversity is also significant for goal setting and team effectiveness. The aim of this article is to check if virtual team members appreciate the cultural diversity or rather suffer from lack...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Collective creativity in management science

  Purpose: The purpose of this paper is to establish the current state of knowledge on collective creativity in management science on the basis of a systematic literature review. Methodology: A systematic review was performed based on the three-step SPL procedure proposed by Tranfield et al. (2003). Two databases (Scopus and Web of Science) were searched electronically up until March 2022. Based on the secondary data a literature...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Budowanie zespołu wirtualnego - zasady i wyzwania

  Artykuł dotyczy tworzenia i współpracy w zespole wirtualnym, który jest zaangażowany w realizację konkretnego celu, najczęściej projektu, wymagającego współdziałania osób rozproszonych geograficznie i / lub organizacyjnie, komunikujących się głównie za pomocą technologii IT. Zaprezentowano charakterystykę wirtualnej współpracy z uwzględnieniem zalet i zagrożeń wynikających z ograniczenia komunikacji bezpośredniej. Na podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Challenges in providing support for management of evidence-based arguments

  The paper considers selected challenges related to the application of evidence based arguments and maps them on the tool support level. In particular, we consider: communication and teamwork, handling large arguments, evidence management and integration, argument assessment and communication, change control and reporting, evidence reuse, user data security and argument portfolio management. Then we explain how these challenges...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optimization model of agile team’s cohesion

  Publikacja

  - Procedia Computer Science - Rok 2014

  Team’s cohesion is one of the most important factors of IT project execution effectiveness. Optimization of team’s cohesion gives the possibility of reducing the risk of project failure. It also allows to increase the teamwork efficiency and thus optimize time of tasks execution, increase the guarantee of maintaining the scope of the project and the chance of achieving a given level of products quality. This article presents determination...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU

  Publikacja

  - Rok 2016

  Rozdział dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, który charakteryzuje się rozproszeniem członków zespołu oraz współpracą za pośrednictwem technologii informacyjnej. Tak funkcjonujące zespoły nakładają na lidera dodatkowe wyzwania związane z koniecznością kompensowania braku bezpośredniego kontaktu oraz samodzielnością poszczególnych osób w zespole. Przedstawiono najważniejsze zadania, które podnoszą efektywność zarządzania zespołem...

 • Group project (NT2-eng. sem.3) - 2022

  Kursy Online
  • L. Wicikowski
  • J. Ryl
  • J. Karczewski
  • A. D. Mielewczyk-Gryń
  • A. Witkowska

  Course for 2nd degree Students of Nanotechnology, sem. 3, academic year 2022/2023. The aim of the course is to prepare students for teamwork by implementing a project involving the analysis of the problem by the team, presenting a proposal to solve the problem, conducting research/tests and preparing a report.

 • Marek Dzida dr hab. inż.

  Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem...

 • Preliminary Citation and Topic Analysis of International Conference on Agile Software Development Papers (2002-2018)

  This study utilizes citation analysis and automated topic analysis of papers published in International Conference on Agile Software Development (XP) from 2002 to 2018. We collected data from Scopus database, finding 789 XP papers. We performed topic and trend analysis with R/RStudio utilizing the text mining approach, and used MS Excel for the quantitative analysis of the data. The results show that the first five years of XP...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Attitudes towards Collaboration in Multicultural Teams in the opinion of Polish and Chinese Students

  The main goal of this paper is to present results of research that addresses the issue of attitudes towards working in both multicultural and single culture teams among Polish and Chinese students. The relationship between those attitudes and factors that includes individual experiences of research participants as well as characteristics of team tasks was analyzed. The research was conducted with students of one Polish and one...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompetencje członków zespołu wirtualnego

  Artykuł dotyczy problematyki wirtualnej współpracy, która wymaga od osób tworzących zespół oraz od lidera zespołu szczególnych kompetencji. Skoncentrowano się na wiedzy, cechach i umiejętnościach członków zespołu wirtualnego, które są konieczne, by efektywnie realizowali oni założone cele, kreując jednocześnie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej kompetencji członków zespołu wirtualnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Software Factory project for enhancement of student experiential learning

  Publikacja

  - Rok 2019

  Providing opportunities for students to work on real-world software development projects for real customers is critical to prepare students for the IT industry. Such projects help students to understand what they will face in the industry and experience real customer interaction and challenges in collaborative work. To provide this opportunity in an academic environment and enhance the learning and multicultural teamwork experience,...

 • Scientific Collaboration, Citation and Topic Analysis of International Conference on Agile Software Development Papers

  Publikacja

  - Rok 2020

  The International Conference on Agile Software Development (XP) was established almost sixteen years ago. Based on data from Scopus database, a total of 789 papers have been published in between years of 2002 and 2018. We employed bibliometrics analysis and topic modeling with R/RStudio to analyze these published papers from various dimensions, including the most active authors, collaboration of authorship, most cited papers, used...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Znaczenie różnorodności w wirtualnej współpracy

  Różnorodność jest jedną z podstawowych cech zespołów wirtualnych. Odnosi się ona do geograficznego rozproszenia członków zespołu, różnic stref czasowych, w których pracują, zróżnicowania narodowogo i kulturowego, ale również do pracy dla różnych organizacji, pełnienia różnych ról zespołowych o odpowiedzialności za różne części realizowanego projektu. Artykuł dotyczy najważniejszych wymiarów różnorodności istotnych dla wirtualnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Klimat pracy zespołu wirtualnego

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł dotyczy klimatu pracy zespołowej, rozumianego jako wspólna dla pracowników zespołu percepcja procesów, praktyk i zachowań, które towarzyszą pracy zespołowej i mają wpływ zarówno na satysfakcję jak i na efekty pracy zespołu. Celem artykułu jest weryfikacja założenia, że wymiary klimatu pracy zespołowej, rozpoznane jako istotne dla zespołów tradycyjnych, mają swoje odzwierciedlenie również we współpracy zespołów wirtualnych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SUBIEKTYWNE POSTRZEGANIE RÓŻNORODNOŚCI ZESPOŁU – PERSPEKTYWA MENADŻERA

  Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi powinno przejawiać się aktywnym i świadomym działaniem prowadzącym do pełnego wykorzystania potencjału zespołu. To, czy potencjał ten zostanie wykorzystany, zależy od wielu czynników. Wydaje się, że jednym z najważniejszych jest nie tyle rzeczywiste,obiektywne zróżnicowanie członków zespołu, ile to, w jaki sposób różnorodność ta jest subiektywnie postrzegana. Artykuł przedstawia wyniki badań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge Sharing and Organizational Culture Dimensions: Does Job Satisfaction Matter?

  Publikacja

  The aim of this study is to examine how job satisfaction influences the relationship between company performance, knowledge sharing, and organizational culture, perceived through the prism of Hofstede’s cultural dimensions, controlled by company size and staff position. A survey of 910 Polish employees (mainly knowledge workers) with different roles and experiences across different industries was conducted. The data were analyzed...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interaction Design in Agile IT Projects

  Publikacja

  - Rok 2021

  In recent years, interactive systems, such as various types of software, online services or mobile applications, have become an integral part of everyday life. Interactive systems and digital services should be easy to use and provide a positive User Experience (UX). For this reason, interaction design has recently emerged as a distinct professional area of information technology (IT). Easy interaction and user experience (UX)...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interactive Prototypes in Teaching User-Centred Design and Business Process Modelling

  Publikacja

  - Rok 2014

  This publication describes experiences gathered during the use of interactive prototyping in two areas: design of user interfaces for a touch screen information kiosk and interactive prototyping of business processes. Prototyping is promoted here as a technique useful for both visualizing design concepts and for stimulating communication within relevant teams. Developing interactive prototypes of use interfaces is discussed here...

 • Razem czy osobno - zespoły a działania przedsiębiorcze

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedsiębiorczość rozumiana jako atrybut jednostki, charakteryzowana jest ponad 40 pojęciami. Wiadomo jest jednak, że zakres i różnorodność kompetencji pojedynczej osoby jest zazwyczaj mniejszy niż zespołu. Jednostka może posiadać wybitną wiedzę, niezwykły poziom umiejętności i ogromne doświadczenie, ale ich zakres może zostać rozszerzony o właściwie dobrane kompetencje innej jednostki. Z drugiej strony zarówno działania zespołowe...

 • Joanna Czerska dr inż.

  Joanna Czerska jestem człowiekiem, którego misją i pasją jest rozwój ludzi i organizacji. Moje motto to: „Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałby przekształcić w rzeczywistość.”   William Shakespeare W życiu kieruję się wartościami szacunku, pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia. To one mnie definiują i decydują o tym jakim jest człowiekiem.Moja przygoda z Lean rozpoczęła się, podczas pisania pracy...

 • Factors of successful client co-production in knowledge-intensive business services

  Publikacja

  Purpose This paper aims to explore the topic of client co-production in knowledge-intensive business services (KIBS). The paper first sketches a theoretical background and reviews previous studies on factors affecting successful client co-production in such companies and then examines these factors via case study research among a small KIBS company and its five customers. Design/methodology/approach The paper is based on an in-depth...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Client co-production in knowledge-intensive business services (KIBS): Case study analysis

  Publikacja

  Purpose: This paper aims to explore the topic of client co-production in knowledge-intensive business services (KIBS). The paper first sketches a theoretical background and reviews previous studies on factors affecting successful client co-production in such companies and then examines these factors via case study research among a small KIBS company and its five customers. Methodology: The paper is based on an in-depth analysis...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakub Jan Chabik dr inż.

  Biogram Jakub Chabik jest absolwentem Politechniki Wrocławiskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada stopień naukowy doktora zarządzania. Kariera zawodowa Od 30 lat pracuje w międzynarodowych firmach na stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi i zarządzaniem. W przesżłości prowadził projekt połaczenia dwóch instytucji finansowych, prowadząc fundamentalną zmianę kulturową w okresie szybkiego...

 • Trust triggers and barriers in intercultural teams

  Intercultural teams are more and more popular nowadays — they constitute a serious challenge in terms of effective cooperation and trust building, however. The article presents the potential problems that can affect intercultural cooperation and stresses the power of trust in cultural diversity conditions. The ten-factor model of intercultural team trust is presented. The main aim was to answer the questions: what are the differences...

  Pełny tekst do pobrania w portalu