Wyniki wyszukiwania dla: TERENY POPRZEMYSŁOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TERENY POPRZEMYSŁOWE

Wyniki wyszukiwania dla: TERENY POPRZEMYSŁOWE

 • Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

  Publikacja

  Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny...

 • Kolej i miasto

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obserwowanym od ok. 10 lat pozytywnym przemianom kolei jako nowoczesnego środka transportu towarzyszy ogólnoeuropejska kampania przebudowy i modernizacji dworców, rzadziej realizacja nowych obiektów. Jest ona z jednej strony - zorientowana na nowych, bogatych pasażerów, traktujących dworzec jedynie jako miejsce tranzytu, z drugiej strony - na klientelę nie korzystającą z transportu kolejowego, ale traktującą dworce jako docelowe...

 • Serce dzielnicy w stanie embrionalnego rozwoju - śrómieście reurbanizowanego wielkiego osiedla w polskim mieście metropolitalnym = Heart of the districts in embrional faze of development -city core structures for the large scale housing in Polish metropolitan city

  Publikacja

  W ostatnich 10 latach obserwowana jest intensyfikacja procesu uzupełniania zabudowy śródmieścia Gdańska. Jest to z jednej strony kontynuacja odbudowy historycznego centrum miasta, z drugiej zaś rewitalizacja dzielnic o przewadze zabudowy z początku wieku obejmująca śródmiejskie tereny powojskowe i poprzemysłowe m.in dawnej Stoczni Gdańskiej, koszaty we Wrzeszczu. Liczne komercyjne projekty prowadzą do istotnych dogęszczeń funcjami...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przestrzenie odzyskane

  Publikacja

  Przestrzenie odzyskane to tereny wewnatrz miejskie mogące przyjąć nowy program funkcjonalno-przestrzenny służący wzmocnieniu atrakcyjnosci miasta. Są to obszary, które utraciły swój dotychczasowy potencjał i ich obecna forma i funkcja wymaga specjalnej polityki miejskiej. Są nimi z jednej strony obszary poprzemysłowe, pokomunikacyjne i powojskowe, z drugiej zaś modernistyczne dzielnice mieszskaniowe, które w nowych uwarunkowaniach...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • Wpływ wydarzeń i inwestycji na potencjał rozwojowy metropolii nadmorskich in statu nascendi

  Artykuł opisuje wydarzenia masowe i programy przekształceń przestrzennych w wybranych europejskich metropoliach nadmorskich in statu nascendi, jak również ich wpływ na potencjał rozwojowy tych metropolii. Nadmorskie obszary metropolitalne, z uwagi na szczególne uwarunkowania, są szczególnie predysponowane do organizacji sportowych i kulturalnych wydarzeń, zwłaszcza tych związanych z morską tożsamością. Jak pokazują analizy przeprowadzone...

 • Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych

  Publikacja
  • I. M. Burda

  - Rok 2010

  W artykule wskazano na szczególną rolę wody w tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości, co potwierdzają badania przypadków transformacji obszarów poprzemysłowych. Liczne tego typu przykłady pozwalają dowieść, że zastosowanie wody w kreowaniu struktur miejskich może być czynnikiem podnoszącym ich jakość. Rozwiązania, w których uwzględniono zastosowanie elementów wodnych, wpisują się także we współczesne tendencje w kształtowaniu...

 • Transformacja zdekapitalizowanej przestrzeni poprzemysłowej - genius loci - żródło nowych struktur funkcjonalno-przestrzennych

  W artykule przedstawiono wybrane przykłady europejskich rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zachowujacych stare struktury i wprowadzajace nowe funkcje do starej formy.Przedstawiono również projekt adaptacji starego zespołu młynowego w Pelplinie na funkcję hotelowo-gastronomiczną. Nowa funkcja w starej formie stwarza możliwości kreowania nowych wartości funkcjonalno-przestrzennych.Unikalność efektów rewitalizacji polega na...

 • Wizja dla Łodzi : kiedy brakuje pomysłu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Krytyka urbanistyczno - architektoniczna projektu przebudowy śródmieścia Łodzi w rejonie dworca Łódź Fabryczna autorstwa Roba Kriera.

 • Rekreowanie natury.

  Publikacja

  Niemieckie Łużyce, region leżący pomiędzy Berlinem a Dreznem, w 2000 roku stały się miejscem organizacji Międzynarodowej Wystawy Budowlanej - IBA Fürst-Pückler-Land, która okazała się jedną z ciekawszych inwestycji krajobrazowych w Europie.

 • Wizja bez programu - gdańska Droga do Wolności

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dniach 2-3 sierpnia 2005r. odbyło się w Gdańskim Dworze Artusa Międzynarodowe Seminarium pt. "Europejskie Centrum Solidarności", zorganizowane przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Celem seminarium było zaprezentowanie przez zaproszonych z Europy architektów różnorodnych wizji urbanistyczno - architektonicznych Gdańskiej Drogi do Wolności. Wizje te będą stanowić inspiracje dla organizatorów...

 • Rewitalizacja Młodego Miasta w świetle zapisów planów miejscowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dniu 30 września 2004r. uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego "Gdańsk Nowe Miasto Północ" i "Gdańsk Nowe Miasto - Stocznia, Plac Solidarności". Plany te są podstawą prawną do rozpoczęcia przekształceń terenów poprzemysłowych Stoczni Gdańskiej na nowe funkcje śródmiejskie. W artykule omówiono wady i zalety ustaleń powyższych planów dla przyszłego wizerunku Młodego Miasta.

 • Studium kubaturowe dla Młodego Miasta - analiza rozwiązań projektowych

  Publikacja

  Studium Kubaturowe dla Młodego Miasta jest opracowaniem projektowym uszczegóławiającym ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mającym za zadanie ułatwić pracę właściciela terenu - firmy Synergia '99 sp. z o.o. z przyszłymi deweloperami, władzami miasta i jego mieszkańcami. Jest trójwymiarową wizją potencjalnej zabudowy nowej części śródmieścia Gdańska, zawierającą warunki brzegowe, rozmieszczenie funkcji...