Wyniki wyszukiwania dla: TRANSFER ZYSKÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSFER ZYSKÓW

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSFER ZYSKÓW

 • Cele i zachowania dominujących akcjonariuszy

  Publikacja

  Zaprezentowano cele dominujących akcjonariuszy w spółkach giełdowych oraz konsekwencje ich realizacji dla pozostałych akcjonariuszy. Omówiono metody transferu zysków i inne sposoby nadużycia pozycji dominującej przez inwestorów giełdowych.

 • Instrumenty prawne ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w polskich spółkach publicznych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  We wstępie wskazano na znaczenie ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w świetle corporate governance. Następnie omówiono instrumenty ochrony akcjonariuszy mniejszościowych przed transferem zysków i w wezwaniach na sprzedaż akcji. Rozważania oparto na licznych przykładach.

 • Podstawy analizy ekonomicznej : Teorie, przykłady, zadania. - F. Bławat.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Treść książki obejmuje podstawowe zagadnienia analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie; nie uwzględnia analizy finansowej. Przedstawiono charakterystykę i klasyfikacje metod i technik analitycznych dotyczących: produkcji, przychodów, kosztów, zysków, środków trwałych i kapitału ludzkiego.

 • Algorithm for searching out similar ships within expert system of computer aided preliminary design of ship power plant

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano algorytm wyszukiwania statków podobnych zaimplementowany w hybrydowym systemie wspomagania projektowania wstępnego siłowni okrętowej na podstawie nowych funkcji podobieństwa oraz zaadaptowanych z literatury. Do wyszukiwania statków podobnych została zastosowana metoda optymalizacji wielokryterialnej ważonych zysków.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zamówienia innowacyjne jako czynnik wspierający rozwój innowacji

  W artykule przedstawiono i omówiono zamówienia publiczne, które mogą być czynnikiem wspierającym innowacje.Równocześnie wskazano, że zamówienia innowacyjne nie tylko wspierają innowacje, ale mogą być istotnym czynnikiem w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstw i tym samym sposobem na zwiększenie przez nie zysków.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola rady nadzorczej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  - Rok 2012

  Okazuje się, że nie jest łatwo, wbrew pozorom, określić w sposób jednoznaczny zadania rady nadzorczej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Niewątpliwie jej zapobiegawcza rola jest tu nie do podważenia. Wynika ona z potrzeby sprawowania nadzoru nad działalnością zarządu, którego interesy nie zawsze są zbieżne z interesem akcjonariuszy. Na przykład dążenie zarządu do krótkookresowych zysków może prowadzić do sytuacji kryzysowych.

 • Przedsiębiorczość w kontekście otoczenia instytucjonalnego - refleksje

  Niniejszy artykuł jest próbą ukazania w jaki sposób czynniki instytucjonalne kształtują i wpływają na przedsiębiorczość i jakie formy może ona przyjmować w zależności od istniejącego otoczenia instytucjonalnego. Zakładając zasobową koncepcję przedsiębiorstwa, pokazuje w jaki sposób istniejący kapitał instytucjonalny wpływa na formy przedsiębiorczości jakie w gospodarce występują, nie tylko z punktu widzenia zysków przedsiębiorców...

 • Urban-rural Partnership

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono koncepcję partnerstwa ''miasto-wieś'', opartą na idei zrównoważonego rozwoju regionalnego i policentrycznego modelu systemu miejskiego. Koncepcja ta, realizowana w krajach Unii Europejskiej, tworzy mechanizm redystrybucji zysków i korzyści uzyskiwanych w strefach dynamicznego rozwoju ośrodków miejskich na ich zaplecze wiejskie, ograniczania ujemnych skutków tej polaryzacji rozwoju i wzmacniania inicjatyw lokalnych na obszarach...

 • Analiza psychrometryczna rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych central klimatyzacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Badaniom psychrometrycznym porównawczym poddano centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne jednoprzewodowego systemu otwartego. Analizowano trzy warianty: klasyczny central - bez odzysku ciepła, następnie central z regeneratorem obrotowym oraz central z regeneratorem obrotowym i modułem adsorpcyjnym. Do analiz wykorzystano komputerowe programy doborowe bloków funkcjonalnych komercyjnych central klimatyzacyjno-wentylacyjnych. W wyniku...

 • Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim

  Publikacja

  Z teorii wzrostu wynika, że inwestycje rzeczowe stanowią ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Realizacja tego procesu dokonuje się głównie w przedsiębiorstwach, bowiem to ich działalność inwestycyjna przyczynia się do generowania zysków i daje korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym w postaci powstawania nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy, wpływów podatkowych i w konsekwencji wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw...

 • Uzyskanie standardu pasywnego

  Publikacja

  Celem artykułu jest ocena budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w świetle obowiązujących przepisów dotyczących energooszczędności oraz analiza czasów i kosztów jego wykonania w dwóch wariantach klasy energetycznej. W ramach analizy wyliczono bilans strat oraz zysków ciepła, na podstawie którego utworzono wskaźniki charakterystyczne. Następnie zaproponowano rozwiązania pozwalające obniżyć te wskaźniki do poziomu dopuszczalnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wielokryterialna rodzajnikowa optymalizacja ewolucyjna układów sterowania i diagnostyki

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważa się problem optymalizacji wielokryterialnej. Zadania tego rodzaju mogą być skutecznie rozwiązywane za pomocą metod ewolucyjnych z zastosowaniem zaproponowanego ostatnio pojęcia genetycznego rodzajnika, wywodzonego ze stopnia przystosowania analizowanych osobników (rozwiązań) i stosowanego podczas krzyżowania w procesie wielokryterialnej optymalizacji. Do oceny uzyskiwanych rozwiązań tego rodzaju problemów wykorzystywać...

 • Analiza czynników niskotemperaturowych do instalacji grzewczej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym

  Publikacja

  - Rok 2012

  W niniejszej pracy przeprowadzono analizę projektową instalacji grzewczej opartej na sprężarkowej pompie ciepła. Instalacja ta zasila systemy centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym znajdującym się w miejscowości Koleczkowo. W analizie zawarto ocenę strat i zysków cieplnych budynku, obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną analizowanego obiektu oraz koncepcyjne rozwiązania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Inwestycje i metody badania ich efektywności

  Publikacja

  - Rok 2014

  W czasach dynamicznego postępu technologicznego i ekonomicznego pojęcie "inwestycji" w obszarze funkcjonowania każdego z przedsiębiorstw nabrało szczególnego znaczenia. Aby firma mogła przetrwać i rozwijać się na rynku, poza sprawnością bieżącego działania powinna realizować czynności określone przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które wykazywać powinny wysoką efektywnością. To właśnie one mogą prowadzić do zmian z nadwyżek w papiery...

 • Metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych poza granicami kraju

  Publikacja

  - Rok 2006

  Postępujące procesy globalizacyjne, rosnące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oraz próby lokowania zysków w krajach o najmniejszych obciążeniach podatkowych skutkują możliwością podwójnego opodatkowania tych samych dochodów lub osób, lub stwarzają zagrożenie wyłącznie dochodu spod opodatkowania. W sytuacji częstej zmiany rezydencji podatkowych, siedzib podmiotów gospodarczych, skutkiem, najistotniejszym problemem jest...

 • Produkty strukturyzowane Alior Banku SA i ich efektywność

  Produkty strukturyzowane, realizując potrzeby inwestorów, dają szansę na osiąganie wysokich zysków, przy jednoczesnej możliwości korzystania z ochrony kapitału. Do niedawna produkty strukturyzowane w Polsce były skierowane głównie do inwestorów o zasobniejszych portfelach, w ramach oferty private banking, obecnie są coraz bardziej popularne i dostępne dla wszystkich. Stało się to za sprawą obniżenia minimum inwestycyjnego struktur....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zrównoważona rewitalizacja „modelowego” terenu zdegradowanego z wykorzystaniem rozwiązań projektu Unii Europejskiej Hombre

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rosnąca liczba terenów zdegradowanych stanowi rosnący problem wielu krajów w Europie i na świecie. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji zrównowazonej rewitalizacji modelowego terenu zdegradowanego w oparciu o narzędzia opracowane w ramach projektu HOMBRE (VII EU PR). Koncepcja koncentruje się na osiągnięciu najwyższych możliwych zysków ekonomicznych uwzgledniając zasady zrównowazonego rozwoju i potrzeby lokalnej społeczności....

 • ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ DLA DOBORU AUTOMATYKI W SYSTEMIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  W pracy przedstawiono algorytm wyszukiwania statków podobnych o możliwie dużym nasyceniu automatyką przy stosunkowo niedużych jej kosztach. jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej. Opracowany algorytm wykorzystuje metodę ważonych zysków na podstawie podobieństwa sumarycznego całego statku jako sumy ważonej podobieństw cząstkowych: ogólnego, napędu głównego, elektrowni oraz poszczególnych instalacji. W tym celu opracowano...

 • Rynki akcji w krajach wschodzących

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rynki wschodzące stały się na początku XXI wieku niezwykle ważną częścią światowej gospodarki, w tym również międzynarodowych rynków finansowych. Inwestycje na rynkach wschodzących przyciągają inwestorów możliwością osiągnięcia wysokich zysków, związanych ściśle z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, lecz konieczne jest uwzględnienie wielu czynników ryzyka w znacznym stopniu wynikających z odmiennej w stosunku do krajów rozwiniętych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prowadzenie ruchu małego źródła kogeneracji gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2018

  Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ZRÓŻNICOWANIE KORZYŚCI EKONOMICZNYCH Z ZAANGAŻOWANIA CZYNNIKA PRACY

  Zróżnicowane ujęcie znaczenia pracy stwarza możliwości szerokiego spojrzenia na korzyści jakie daje jej posiadanie, wykorzystanie. Korzyści indywidualne mogą wynikać z osiągania przez pracobiorców dochodów z tytułu świadczenia pracy, zaspakajania swoich potrzeb i możliwości samorealizacji czy rozwoju. Natomiast zaangażowanie zasobów pracy przez przedsiębiorstwa może generować zyski i sprzyjać ich dalszemu rozwojowi. Praca wykorzystana...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Holistyczne zarządzanie obiektami zdegradowanymi na obszarach miejskich na przykładzie bazy paliw w Gdańsku Nowym Porcie.

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rosnąca liczba zdegradowanych obiektów na terenach miejskich stanowi istotny problem większości miast europejskich. Obecność tego rodzaju obiektów w strukturze miasta wiąże się z licznymi problemami o charakterze ekonomicznym, urbanistycznym i społecznym, a często powodują również zanieczyszczenie środowiska i obniżenie walorów krajobrazowych. Skuteczne zagospodarowanie takich obiektów umożliwia wdrożenie holistycznej rewitalizacji,...