Wyniki wyszukiwania dla: TRANSFORMACJA UNIWERSYTETÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSFORMACJA UNIWERSYTETÓW

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSFORMACJA UNIWERSYTETÓW

 • Determinanty zarządzania uniwersytetami w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Autor pokazuje wpływ regulacji prawnych dotyczšcych szkolnictwa wyższego na doskonalenie funkcjonowania współczesnych uczelni, ilustrujšc go modelem equalizera uniwersyteckiego. W konkluzji stwierdza, że analiza czynników wpływajšcych na zarzšdzanie uniwersytetem powinna być prowadzona przed przystšpieniem do zmian regulacji prawnych oraz w przekonaniu, że uniwersytety to instytucje, którymi nie można zarzšdzać w oderwaniu od współczesnych...

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Uniwersytet-droga ku społecznej odpowiedzialności

  W artykule autor podejmuje problematykę ewolucji uniwersytetu od modelu liberalnego do społecznie odpowiedzialnej organizacji. Autor dostrzega elementy społecznej odpowiedzialności na każdym etapie rozwoju uniwersytetu, jednak ich kumulacja pojawia się współcześnie, co jest związane z postrzeganiem interesariuszy uczelni jako współtwórców oferowanych usług. Kluczem do sukcesu współczesnego uniwersytetu jest podejście do tworzenia...

 • Looking for a model of the contemporary university

  Publikacja

  - Rok 2012

  Punktem wyjścia jest dokument Manifesto Empower European Universities dignozujący najważniejsze zadania czekające współczesne uczelnie europejskie. Są nimi: dywersyfikacja, umiędzynarodowienie i doskonalenie zarządzania. W tym kontekście autor artykułu zastanawia się na tym: gdzie jesteśmy?, dokąd zmierzamy? oraz jak tam dojść?, odnosząc pytania do polskich uniwersytetów. W konkluzji proponuje model uniwersytetu społecznie odpowiedzialnego.