Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT DROGOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT DROGOWY

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT DROGOWY

 • Metale z grupy platynowców a transport drogowy

  W artykule krótko scharakteryzowano nową grupę zanieczyszczeń o charakterze komunikacyjnym jakimi są metale z grupy platynowców (PGE). Przedstawiono możliwości zastosowań platynowców w różnych sektorach przemysłu. W tym punkcie szczególną uwagę zwrócono na emisję platynowców z katalizatorów samochodowych. Ponadto określono czynniki wpływające na zawartość platynowców w próbkach środowiskowych oraz rodzaje efektów toksycznych, jakie...

 • Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarządzanie ryzykiem. Transport drogowy. Założenia do integracji. integracja metod oceny ryzyka. Integracja metod reagowania na ryzyko. Integracja metod monitorowania ryzyka. Integracja metod komunikowania o ryzyku.

 • Założenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie

  Publikacja
  • K. Chruzik
  • L. Gucma
  • K. Jamroz
  • A. Kadziński
  • J. Skorupski
  • A. Szymanek

  - Rok 2010

  Niniejszy referat stanowi wynik prac zespołu interdescyplinarnego pracującego nad próbą integracji metod zarządzania ryzykiem, którego członkowie byli przedstawicielami czterech rodzajów transportu: kolej, lotnictwo, transport morski, transport drogowy, w projekcie Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu ZEUS. Referat zawiera zalożenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie.

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

  Publikacja

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach

  Publikacja

  - Rok 2017

  Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki transportowej, paradygmaty rozwoju transportu w Unii Europejskiej, miejsce transportu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, korytarze transportowe...

 • Montaż przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego – wybrane realizacje

  Publikacja

  - Mosty - Rok 2016

  W artykule przedstawiono technologię montażu przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego. We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano stały schemat montażu składający się z trzech zasadniczych kroków: - Prefabrykacja elementów o wymiarach transportowych (transport drogowy) - Scalanie elementów w duży segment w dogodnym miejscu - Transport wodny dużego segmentu i montaż na miejscu przeznaczenia Zwrócono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Możliwości wykorzystania systemu TRISTAR do badania wpływu warunków atmosferycznych na ruch drogowy.

  Efektywność systemów transportowych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności obszarów aglomeracyjnych poprzez zwiększenie ich atrakcyjności oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów mających znaczący wpływ na poziom niezawodności i sprawność systemów transportowych mają warunki atmosferyczne....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Unormowania prawne ochrony środowiska naturalnego w Portugalii a działania przedsiebiorców związane z Euro 2004

  Publikacja

  W rozdziale omówiono niektóre aspekty portugalskiego prawa ochrony środowiska naturalnego w zakresie ochrony przyrody, odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, które powinny być uwzględnione w działaniach inwestycyjnych przed i w trakcie EURO 2004. Omówiono formy współpracy w ramach PPP w usługach komunalnych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpodami i transport drogowy). Współpraca PPP na zasadach kontraktu w sektorze wodno-kanalizacyjnym...

 • Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku

  Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współczesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane są według różnych rozwiązań technicznych niż typowe pojazdy szynowe lub tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu drogowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metoda AHP/ANP jako narzędzie wyboru wariantów inwestycji drogowej z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Celem artykułu było opracowanie wielokryterialnego modelu decyzyjnego wykorzystującego metodę AHP/ANP na potrzeby usprawnienia procedury wyboru wariantów inwestycji drogowej. Poszukiwanie nowego rozwiązania w tym zakresie było związane z ograniczeniami analizy kosztów korzyści w zakresie wyceny skutków inwestycji. W związku z tym zaproponowano dwuetapowe podejście obejmujące w pierwszym etapie dobór wag kryteriów decyzyjnych za...

 • Evaluation of pollutant loading in the runoff waters from a major urban highway (Gdansk Beltway, Poland)

  W artykule opisano wyniki badań dotyczących zawartości wybranych kationów i anionów w próbkach opadu otwartego, wód spływnych z ulic, wód spływnych z koron drzew oraz wody powierzchniowej, pobranych na terenie bedącym w zasiegu oddziaływania drogi szybkiego ruchu (Obwodnicy Trójmiejskiej). Wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Zbadano m.in. korelacje pomiedzy zawartościami wybranych analitów w badanych próbkach wód a natężeniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

 • Evaluation of the reference fuel consumption and CO2 emission of vehicle with using of the map of operating conditions for selected agglomeration

  Publikacja

  Zaproponowana w pracy metoda tworzenia mapy warunków eksploatacji dla wybranej aglomeracji może zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu tanich i prostych w obsłudze urządzeń. Podstawowym urządzeniem badawczym jest pojazd samochodowy wyposażony w system pomiaru położenia GPS z układem korekty wskazań wysokości i rejestracji parametrów jazdy. Zamieszczony w pracy przykład wykorzystania mapy warunków eksploatacji pokazuje możliwości...

 • Wykorzystanie wyników badań składu wód atmosferycznych orazpowierzchniowych do oceny oddziaływania transportu drogowegona środowisko

  Publikacja

  Zasadniczym celem pracy doktorskiej było określenie poziomu stężeń szeregu toksycznych składników śladowych obecnych w próbkach opadów atmosferycznych i wód spływnych oraz powierzchniowych zbieranych na terenie miejskim (centrum Gdańska) oraz na obszarze zlokalizowanym w zasięgu oddziaływania arterii komunikacyjnej o wysokim natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych (Obwodnica Trójmiejska). Założeniem wykonanych badań było: (1) opracowanie...

 • Rospuda - czy wszędzie budować mosty?

  Publikacja

  - Rok 2008

  Streszczenie - SummaryThe article presents the problem of planning transport system in the areas of high natural and landscape values. Bridges and roads crossing valuable areas undergo Environmental Impact Assessment (EIA) Procedure. This procedure in Poland is often treated only as formal requirement, not as an instrument helping to solve conflicts and to minimise negative environmental and landscape effects. The potential of...

 • Integrated system of transport safety

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Udział transportu w zanieczyszczaniu powietrza w miastach na przykładzie Gdańska.

  Publikacja

  Transport, przede wszystkim samochodowy, jest obok przemysłu głównym czynnikiem wpływającym na kondycję powietrza jak i cełego środowiska naturalnego w miastach.Gdańsk jest jednym z miast, gdzie zatłoczenie motoryzacyjne i wynikająca z tego emisja środków szkodliwych spowodowały podjęcie prac nad ustaleniem działań w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza - pochodnych transportu. Przyjęcie odpowiednich celów i szczegółowych...

 • The development of the highway network in Poland and the future development of Polish ferry shipping

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia budowy sieci dróg i autostrad w Polsce, zarówno dla rozwoju żeglugi promowej, jak całej gospodarki kraju. W artykule przedstawiono między innymi obecną sytuację infrastruktury drogowej w Polsce, a także plany jej rozbudowy na tle zaplanowanych korytarzy tranportowych przebiegającyh przez Polskę.

 • Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono propozycję makro modelu strat osobowych ponoszonych w wypadkach drogowych. Zaproponowano modele liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zbudowanych na bazie danych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Przedstawione koncepcje budowy modeli mogą posłużyć do opracowania modeli czynnikowych opisujących strategiczne ryzyko społeczne na sieci dróg wybranych krajów z całego świata. jedną z koncepcji...