Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT KOLEJOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT KOLEJOWY

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT KOLEJOWY

 • Kontrola i ochrona przed hałasem emitowanym przez transport kolejowy - narzędzia prawne

  Omówienie aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji hałasu od środków transportu oraz ich implementacja do prawa polskiego. Programy ochrony środowiska, środki finansowo-prawne, kary za emisję.

 • Sławomir Grulkowski dr inż.

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

  Publikacja

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

  Publikacja

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Stan obecny i rozwój metra w São Paulo

  Publikacja

  São Paulo w Brazylii to jedna z największych metropolii świata, w której codziennie przemieszczają się miliony mieszkańców. Wzrastające potrzeby transportowe powodują, że w komunikacji zbiorowej bardzo duży nacisk kładziony jest na transport kolejowy - zarówno naziemny jak podziemny (metro). Istniejąca i ciągle się rozwijająca bardzo gęsta zabudowa oraz bardzo duże różnice poziomów powodują, że priorytetowe znaczenie ma...

 • Techniczne specyfikacje interoperacyjności dotyczące hałasu od pojazdów kolejowych

  Analiza wymagań zawartych w specyfikacji TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie poziomu emitowanego hałasu przez tabor kolejowy. Omówienie wymagań specyfikacji TSI dla pociągów dużej prędkości w znowelizowanej wersji przygotowywanej przez Komisję Europejską do publikacji.

 • Integracyjna rola dworców kolejowych w obsłudze transportowej miast i regionów

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono zagadnienia integracji środków transportu zbiorowego. Szczególnym miejscem integracji jest dworzec kolejowy

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  W dniach 30-31 stycznia w Tczewie odbyła się międzynarodowa konferencja "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse". Celem konferencji było przedstawienie możliwości przekształceń terenów kolejowych i pokolejowych. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli różnych dziedzin możliwe było szerokie określenie problemów związanych z dworcami kolejowymi.

 • Elementy analizy RAMS i cyklu życia napędów nowej generacji w układzie e-transformatora realizowanych w technologii SiC do elektrycznych zespołów trakcyjnych

  Publikacja

  Transport kolejowy podlega ciągłej presji, aby zwiększać dostępność połączeń i obniżać koszty przejazdów. Konstruktorzy pociągów i przewoźnicy, w odpowiedzi na stawiane oczekiwania, starają się wdrażać pojawiające się na rynku nowe innowacyjne rozwiązania. Europejski program Shift2Rail stawia ambitne cele w stosunku do kluczowych wskaźników wydajności (z ang. KPI - Key Performance Indicators) systemu kolejowego obejmującego infrastrukturę,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bypass kolejowy dla wiaduktu łukowego i kratownicowego w ciągu modernizowanej linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew

  Publikacja

  - Mosty - Rok 2021

  W artykule przedstawiono realizacje bypassu kolejowego, zlokalizowanego nieopodal miejscowości Krzyż Wielkopolski w ciągu linii kolejowej E59 na skrzyżowaniu z linią kolejową 203. Wariantowa analiza kilku zaproponowanych rozwiązań wykazała, ze wykonstruowanie bypassu na czas prowadzenia prac modernizacyjnych pozwoli na utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego, nie stworzy nadmiernych problemów podróżnym, a jednocześnie pozwoli na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dworzec kolejowy w Gdyni - czyli modernista w nowej sytuacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dworzec kolejowy w gdyni jest obiektem przyciągającym uwagę co najmniej z trzech powodów. po pierwsze, ze względu na swą architekturę oraz oblicze stylowe. Po drugie ze względu na wystrój wnętrza, niezwykle bogaty plastycznie i oryginalny. Po trzecie wreszcie, z uwagi na kontekst historyczny i świadectwo przemian twórczych wybitnego gdyńskiego architekta - Wacława Tomaszewskiego

 • Bezpieczeństwo elektryczne przy urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W referacie przedstawiono zasady zasilania urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy. Ze względu na oddziaływanie sieci trakcyjnej DC 3 kV (zagrożenie porażeniem, prądami błądzącymi), szczególnej uwagi wymaga wybór układu sieci nn i środków ochrony przeciwporażeniowej, a także konfiguracja instalacji uziemiających. Za podstawę przyjęto system trakcji o grupowym uszynieniu otwartym, które...

 • Centra handlowo-usługowe - nowa funkcja dworców kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wobec rosnącego zapotrzebowania społecznego na dobra konsumpcyjne centra handlowe są atrakcyjnymi miejscami w miastach. Ich oddziaływanie na miasto jest widoczne i tyczy się nie tylko wpływu na drobny handel, ale również hierarchię miejskich ośrodków usługowych oraz komunikację. Jednym z atrakcyjnych przypadków lokalizacji funkcji handlowej jest dworzec kolejowy. Ważnym elementem kontroli rozwoju współczesnego handlu jest odpowiedzialne...

 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2018

  W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy. Ze względu na oddziaływanie sieci trakcyjnej DC 3 kV (zagrożenie porażeniem, prądami błądzącymi), szczególnej uwagi wymaga wybór układu sieci niskiego napięcia i środków ochrony przeciwporażeniowej, a także konfiguracja instalacji uziemiających. Rozważono system trakcji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Węzeł integracyjny w Tczewie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dworzec kolejowy w Tczewie jest jednym z czterech obiektów wytypowanych do przebudowy w ramach projektu modernizacji trasy kolejowej E65 (Warszawa - Gdynia Główna Osobowa), stanowiącej północne uzupełnienie Centralnej Magistrali Kolejowej (Warszawa - Katowice). W artykule przedstawiono historię prac projektowych związanych z przebudową dworca na węzeł przesiadkowy. Zakończenie tych prac przewiduje się na połowę roku 2007. Projekt...

 • PROBLEM ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ LINII KOLEJOWYCH W OBSZARZE AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ

  Szczegółowej analizie poddano główny kolejowy korytarz transportowy aglomeracji trójmiejskiej, tj. fragment ciągu transportowego E 65 składającego się z linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny oraz linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński, a także linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny. Obliczono zdolności przepustowe odcinków linii kolejowych dla ich stanu technicznego...

 • Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  Rozjazd kolejowy jest jednym z bardziej skomplikowanych elementów drogi kolejowej. W czasie jego eksploatacji należy szczególną uwagę zwrócić na problemy związane z jego prawidłowym utrzymaniem. W tym celu należy prowadzić bieżące i okresowe przeglądy, które pozwolą na wczesne wykrycie i usunięcie wad, a tym samym wydłużenie okresu trwałości rozjazdów kolejowych. W czasie prowadzonych przeglądów, a w szczególności oględzin elementów...

 • Dworce na nowej drodze

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji wdrożeniowej pt. "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse" (Tczew/30-31.01.2006r.). Podstawowym założeniem programowym organizatorów była próba przełamania złego stereotypu, który przylgnął do polskich dworców, jako miejsc nieatrakcyjnych, brudnych i niebezpiecznych. Przyjęto, iż podobnie jak w Europie Zachodniej nasze dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych...

 • Przestrzenie podróży.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W całej Europie obserwuje się renesans kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Dzięki przebudowie linii kolejowych, łącznie z przenoszeniem ich pod ziemię, uzyskuje się cenne tereny śródmiejskie. Realizowane są projekty modernizacji licznych dworców kolejowych oraz budowy nowych. Dworce odzyskują rangę wielkich węzłów integracyjnych. Powstają megastruktury przypominające hipermarkety albo multikina. Główna funkcja zespołu...

 • Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia konstrukcji odciążającej o rozpiętości teoretycznej Lt=19,44 m wbudowanej w km 17,008 linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński (tor nr 2) na czas przebudowy przepustu przeprowadzającego rz. Kaczą przez istniejący nasyp kolejowy.

  Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania to stalowe przęsło wykorzystywane jako mostowa konstrukcja tymczasowa. Składa się z czterech dźwigarów HEB800 o całkowitej długości 20,00 m (jedna para dźwigarów pod każdy tok szynowy). Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi Lt=19,44 m. Dźwigary stężone są dwuteowymi poprzecznicami do których mocowane są szyny toczne. W celu utrzymania ruchu kolejowego podczas przebudowy przepustu...

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta : nowe szanse

  Publikacja

  - Rok 2006

  Renesans kolei nie dotyczy całej sieci, ale jedynie nowych linii, będących w rzeczywistości nową formą szybkiego transportu pasażerskiego, konkurencyjnego dla regionalnych linii lotniczych. Nowe formy przestrzenne dworców kolejowych III generacji wymagają nowatorskiego podejścia do projektowania. Głównymi czynnikami projektowania węzłów komunikacyjnych winno być koordynowanie i organizacja ruchu pasażerów i pojazdów. Architektura...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Innowacyjne dworce kolejowe

  Publikacja

  Współczesny dworzec kolejowy zmienia swoje oblicze w stosunku do dworców, jakie znamy z przeszłości. Obecnie realizowane obiekty stanowią najczęściej wielkie wiaty, przekrywające przestrzeń publiczną placów dworcowych. Przestrzeń ta stanowi jednocześnie rdzeń komunikacyjny łączący przystanki różnych środków transportu w jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy. W nowoczesnych dworcach do niezbędnego minimum ograniczane są pomieszczenia...

 • KOLEJOWY MOST ŁUKOWY O NAJWIĘKSZEJ ROZPIĘTOŚCI W POLSCE PODCZAS BADAŃ

  Publikacja

  - Materiały Budowlane - Rok 2016

  Artykuł opisuje badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym nad rzeką Martwa Wisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk. Jest to, aktualnie w swojej klasie, obiekt o największej rozpiętości przęsła w Polsce (Lt = 124 m). Układ nośny, zaprojektowany na obciążenie k+2, tworzą trzy łuki bezprzegubowe ze ściągiem z podwieszoną do nich za pomocą cięgien ortotropową konstrukcją pomostu. Podczas badań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasady projektowania wybranych terminali portowych (Seminarium dyplomowe - moduł 12/2)

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Zasady projektowania wybranych terminali portowych (Seminarium dyplomowe - moduł 12/2)   Prowadzący: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni Email: karkrosn@pg.edu.pl Wydział: Architektura     Rodzaj studiów: studia magisterskie Kierunek: Gospodarka Przestrzenna  Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną Rok akad.: 2019/2020   Semestr: III   15 godz. ćwiczeń   Zajęcia są realizowane na platformie...

 • Oddziaływania taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy poruszono zagadnienia związane z identyfikacją oraz modelowaniem układu dynamicznego most-pojazd ruchomy. Za element szczególnie istotny uznano czynnik obciążający. Opracowano i wdrożono metodykę identyfikacji cech dynamicznych rzeczywistego pojazdu szynowego. Eksperyment badawczy przeprowadzono dla jednostki trakcyjnej EN57, jednak nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu metody dla innego, konwencjonalnego taboru szynowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja systemu diagnostyki rozjazdów

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące badań technicznych rozjazdówkolejowych znacznie odbiegają od wiedzy w tym zakresie. Terminy badań i odchyłki dopuszczalne nie są w żaden sposób użalenione od obciążenia konstrukcji, tj. maksymalnej prędkości i masy pociągów poruszających się po rozjeździe. W artykule przedstawiono stan istniejący w zakresie przeglądów okresowych rozjazdów dotyczący pomiarów, odchyłek dopuszczalnych i terminów...

 • Zastosowanie kozłów oporowych na bocznicach kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  Na bocznica kolejowych tory kolejowe muszą być zakończone kozłem oporowym,a obecnie obowiązujące przepisy nakazują uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji tych budowli. W przypadku powszechnie stosowanych kozłów stałych wymagane jest zastosowanie zasypki Ŝwirowej przed kozłem, w celu zatrzymania składu wagonów. W kozłach samohamujących energia pochłaniana jest przez zderzak lub tarcie wywołane szczękami zacisków zderzaka....

 • System zarządzania bezpieczeństwem dróg kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  W referacie przedstawiono model systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury transportowej na przykładzie dróg kolejowych. Przedstawiono podstawowe dokumenty, a problem bezpieczeństwa omówiony został na etapie projektowania, budowy i utrzymania dróg kolejowych.

 • Linia metra nr 4 w São Paulo

  Publikacja

  - Rok 2010

  São Paulo w Brazylii to jedna z największych metropolii swiata. Ogromne potrzeby transportowe spowodowały, że w komunikacji zbiorowej bardzo duży nacisk kładziony jest na transport szynowy - zarówno naziemny jak i podziemny (metro). Jego stan obecny oraz perspektywy rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem oddanej do użytku w bieżacym roku linii metra nr 4, przedstawiono w niniejszym artykule.

 • Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii

  W artykule przytoczono podstawowe zasady organizacji ruchu kolejowego. Wyodrębniono elementy sieci kolejowej oraz wskazano obszar stacji kolejowej jako najistotniejszy z punktu widzenia organi-zacji ruchu dla celów zmniejszenia zużycia energii trakcyjnej z uwzględnieniem rekuperowanej ener-gii. W dalszej części odwołano się do spotykanych w literaturze rozwiązań sterowania czasem posto-ju na stacji oraz sterowania czasem jazdy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problems of Railway Noise-A Case Study

  Under Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise, all European countries are obliged to model their environmental noise levels in heavily populated areas. Some countries have their own national method, to predict noise but most have not created one yet. The recommendation for countries that do not have their own model is to use an interim method. The Dutch SRM II scheme is suggested for...

 • Infrastruktura kolejowa terminali intermodalnych w Gdańsku i Gdyni

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  W artykule przedstawiono charakterystykę transportu intermodalnego oraz omówiono wymagania stawiane infrastrukturze kolejowej nowoczesnych terminali intermodalnych. Następnie na przykładzie morskich terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni omówiono charakterystyczne elementy układów torowych oraz sposób połączenia z siecią kolejową

 • New approach to railway noise modeling employing Genetic Algorithms

  Publikacja

  Main goal of this paper was to describe an innovative method of noise prediction based on Genetic Algorithms. First part of the paper addresses the problem of growing noise, mainly in the context of a unified method for measuring noise. Further, Genetic Algorithms are described with regards to their fundamental features. Further a description is provided as to how Genetic Algorithms were used in the area of noise modeling. Next...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Infrastruktura kolejowa terminali intermodalnych w Gdańsku i Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono charakterystykę transportu intermodalnego oraz wymagania stawiane infrastrukturze kolejowej nowoczesnych terminali intermodalnych. Przykładami, na których omówiono charakterystyczne elementy układów torowych oraz sposób połączenia z siecią kolejową, są morskie terminale kontenerowe w Gdańsku i Gdyni.

 • Wybrane zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji ruchu kolejowego w aspekcie minimalizacji kosztów

  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - Rok 2015

  W artykule opisano podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa kolejowego. W zakresie kosztów zewnętrznych zwrócono uwagę na konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do pozostałych gałęzi transportu. Stwierdzono, że w wyniku wielokryterialnej optymalizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej można dodatkowo znacznie ograniczyć zużycie energii i generowane przez...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities

  Publikacja

  - Rok 2008

  Stosowane obecnie toromierze elektroniczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru geometrii toru. Dane z pomiarów nierówności mogą być również wykorzystane w procesie projektowania regulacji toru (np. podczas usuwania dołków). W mongrafii przedstawiono metodę wyznaczenie profilu podłużnego linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Wyznaczony w ten sposób profil w dalszym etapie wykorzystany by był...

 • Integrated system of transport safety

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Małe dworce kojejowe w warunkach restrukturyzacji transportu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany transformacyne systemu komunikacyjnego spowodowały zamknięcie niektórych lokalnych linii kolejowych zastępując je transportem autobusowym.W artykule poruszany jest problem obiektów kubaturowych, pozostałych po dotychczasowych połączeniach kolejowych, które są niejednokrotnie niepowtarzalne pod względem architektonicznym, stanowiąc przykład dziedzictwa kulturowego i znajdując się na terenach ciekawych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.

 • Konkurencyjność kolei na rynku transportowym

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale zaprezentowano zarys otoczenia konkurencyjnego kolei w przewozach pasażerskich oraz przewozach ładunków

 • Rozwój berlińskiego węzła kolejowego

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2007

  Pierwsze koncepcje budowy nowego dworca centralnego i obecny projekt. Omówienie organizacji ruchu w węźle berlińskim po otwarciu dworca Berlin Hauptbanhoff.

 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie rozwoju regionalnej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem metody analitycznego procesu sieciowego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  W artykule przedstawiono wielokryterialny model decyzyjny dla kategoryzacji linii kolejowych w województwie pomorskim z uwagi wymogi użyteczności publicznej. Punktem odniesienia dla analizy był Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim, w którym z uwagi na niezbędną elastyczność decyzyjną nie dokonano parametryzacji kryteriów decydujących o przypisaniu linii do segmentu użyteczności...

 • Kolejowy ruch regionalny - teoria a praktyka w warunkach PKP.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono na przykładach z rozkładów jazdy jak praktycznie zaspokajane są przez kolej potrzeby w ruchu regionalnym.

 • Oferta przewozowa kolei regionalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł omawia integrację zewnętrzną i wewnętrzną kolei, jako podstawowy warunek tworzenia oferty przewozowej, której praktycznym przejawem może być zintegrowany ruch cykliczny. Przedstawia również koncepcję opracowanego w Katedrze Inżynierii Kolejowej Politechniki Gdańskiej wskaźnika skomunikowania na stacjach węzłowych.

 • Połączenie kolejowe Warszawa-Bruksela

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono historię oraz stan obecny połączenia kolejowego Warszawy z Brukselą.

 • Nowe oblicze kolei.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W Europie obserwuje się renesans kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Realizowane są projekty nowych linii kolejowych i dworców kolejowych na obszarach podmiejskich oraz modernizacji licznych dworców śródmiejskich. W wyniku upadku tradycyjnego przemysłu wokół terenów kolejowych pojawiły się liczne nieużytki miejskie. Ich potencjał terenowy jest szczególnie istotny w obliczu przeinwestowania terenów śródmiejskich.

 • Wybrane zagadnienia optymalizacji organizacji ruchu kolejowego w celu minimalizacji kosztów energii elektrycznej

  W artykule przedstawiono podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów wewnętrznych przedsiębiorstwa, do których zaliczają się między innymi koszty dostępu do infrastruktury, czy koszty energii. Stwierdzono, że przy odpowiedniej organizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej, bez ponoszenia dodatkowych nakładów na infrastrukturę i specjalistyczne urządzenia, można znacznie ograniczyć zużycie energii, a co za tym...

 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jako przewoźnik aglomeracyjny

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rys historyczny, charakteystykę infrastruktury, stan obecny i perspektywy rozwoju SKM w Trójmieście.