Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT KOLEJOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT KOLEJOWY

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPORT KOLEJOWY

 • Kontrola i ochrona przed hałasem emitowanym przez transport kolejowy - narzędzia prawne

  Omówienie aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji hałasu od środków transportu oraz ich implementacja do prawa polskiego. Programy ochrony środowiska, środki finansowo-prawne, kary za emisję.

 • Sławomir Grulkowski dr inż.

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

  Publikacja

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Stan obecny i rozwój metra w São Paulo

  Publikacja

  São Paulo w Brazylii to jedna z największych metropolii świata, w której codziennie przemieszczają się miliony mieszkańców. Wzrastające potrzeby transportowe powodują, że w komunikacji zbiorowej bardzo duży nacisk kładziony jest na transport kolejowy - zarówno naziemny jak podziemny (metro). Istniejąca i ciągle się rozwijająca bardzo gęsta zabudowa oraz bardzo duże różnice poziomów powodują, że priorytetowe znaczenie ma...

 • Elementy analizy RAMS i cyklu życia napędów nowej generacji w układzie e-transformatora realizowanych w technologii SiC do elektrycznych zespołów trakcyjnych

  Publikacja

  Transport kolejowy podlega ciągłej presji, aby zwiększać dostępność połączeń i obniżać koszty przejazdów. Konstruktorzy pociągów i przewoźnicy, w odpowiedzi na stawiane oczekiwania, starają się wdrażać pojawiające się na rynku nowe innowacyjne rozwiązania. Europejski program Shift2Rail stawia ambitne cele w stosunku do kluczowych wskaźników wydajności (z ang. KPI - Key Performance Indicators) systemu kolejowego obejmującego infrastrukturę,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bypass kolejowy dla wiaduktu łukowego i kratownicowego w ciągu modernizowanej linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew

  Publikacja

  - Mosty - Rok 2021

  W artykule przedstawiono realizacje bypassu kolejowego, zlokalizowanego nieopodal miejscowości Krzyż Wielkopolski w ciągu linii kolejowej E59 na skrzyżowaniu z linią kolejową 203. Wariantowa analiza kilku zaproponowanych rozwiązań wykazała, ze wykonstruowanie bypassu na czas prowadzenia prac modernizacyjnych pozwoli na utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego, nie stworzy nadmiernych problemów podróżnym, a jednocześnie pozwoli na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New approach to railway noise modeling employing Genetic Algorithms

  Publikacja

  Main goal of this paper was to describe an innovative method of noise prediction based on Genetic Algorithms. First part of the paper addresses the problem of growing noise, mainly in the context of a unified method for measuring noise. Further, Genetic Algorithms are described with regards to their fundamental features. Further a description is provided as to how Genetic Algorithms were used in the area of noise modeling. Next...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problems of Railway Noise-A Case Study

  Under Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise, all European countries are obliged to model their environmental noise levels in heavily populated areas. Some countries have their own national method, to predict noise but most have not created one yet. The recommendation for countries that do not have their own model is to use an interim method. The Dutch SRM II scheme is suggested for...

 • Infrastruktura kolejowa terminali intermodalnych w Gdańsku i Gdyni

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  W artykule przedstawiono charakterystykę transportu intermodalnego oraz omówiono wymagania stawiane infrastrukturze kolejowej nowoczesnych terminali intermodalnych. Następnie na przykładzie morskich terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni omówiono charakterystyczne elementy układów torowych oraz sposób połączenia z siecią kolejową

 • Infrastruktura kolejowa terminali intermodalnych w Gdańsku i Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono charakterystykę transportu intermodalnego oraz wymagania stawiane infrastrukturze kolejowej nowoczesnych terminali intermodalnych. Przykładami, na których omówiono charakterystyczne elementy układów torowych oraz sposób połączenia z siecią kolejową, są morskie terminale kontenerowe w Gdańsku i Gdyni.

 • Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii

  W artykule przytoczono podstawowe zasady organizacji ruchu kolejowego. Wyodrębniono elementy sieci kolejowej oraz wskazano obszar stacji kolejowej jako najistotniejszy z punktu widzenia organi-zacji ruchu dla celów zmniejszenia zużycia energii trakcyjnej z uwzględnieniem rekuperowanej ener-gii. W dalszej części odwołano się do spotykanych w literaturze rozwiązań sterowania czasem posto-ju na stacji oraz sterowania czasem jazdy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Linia metra nr 4 w São Paulo

  Publikacja

  - Rok 2010

  São Paulo w Brazylii to jedna z największych metropolii swiata. Ogromne potrzeby transportowe spowodowały, że w komunikacji zbiorowej bardzo duży nacisk kładziony jest na transport szynowy - zarówno naziemny jak i podziemny (metro). Jego stan obecny oraz perspektywy rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem oddanej do użytku w bieżacym roku linii metra nr 4, przedstawiono w niniejszym artykule.

 • Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities

  Publikacja

  - Rok 2008

  Stosowane obecnie toromierze elektroniczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru geometrii toru. Dane z pomiarów nierówności mogą być również wykorzystane w procesie projektowania regulacji toru (np. podczas usuwania dołków). W mongrafii przedstawiono metodę wyznaczenie profilu podłużnego linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Wyznaczony w ten sposób profil w dalszym etapie wykorzystany by był...

 • Integrated system of transport safety

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

 • Koncepcja systemu diagnostyki rozjazdów

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące badań technicznych rozjazdówkolejowych znacznie odbiegają od wiedzy w tym zakresie. Terminy badań i odchyłki dopuszczalne nie są w żaden sposób użalenione od obciążenia konstrukcji, tj. maksymalnej prędkości i masy pociągów poruszających się po rozjeździe. W artykule przedstawiono stan istniejący w zakresie przeglądów okresowych rozjazdów dotyczący pomiarów, odchyłek dopuszczalnych i terminów...

 • Zastosowanie kozłów oporowych na bocznicach kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  Na bocznica kolejowych tory kolejowe muszą być zakończone kozłem oporowym,a obecnie obowiązujące przepisy nakazują uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji tych budowli. W przypadku powszechnie stosowanych kozłów stałych wymagane jest zastosowanie zasypki Ŝwirowej przed kozłem, w celu zatrzymania składu wagonów. W kozłach samohamujących energia pochłaniana jest przez zderzak lub tarcie wywołane szczękami zacisków zderzaka....

 • System zarządzania bezpieczeństwem dróg kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  W referacie przedstawiono model systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury transportowej na przykładzie dróg kolejowych. Przedstawiono podstawowe dokumenty, a problem bezpieczeństwa omówiony został na etapie projektowania, budowy i utrzymania dróg kolejowych.

 • Konkurencyjność kolei na rynku transportowym

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale zaprezentowano zarys otoczenia konkurencyjnego kolei w przewozach pasażerskich oraz przewozach ładunków

 • Techniczne specyfikacje interoperacyjności dotyczące hałasu od pojazdów kolejowych

  Analiza wymagań zawartych w specyfikacji TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie poziomu emitowanego hałasu przez tabor kolejowy. Omówienie wymagań specyfikacji TSI dla pociągów dużej prędkości w znowelizowanej wersji przygotowywanej przez Komisję Europejską do publikacji.

 • Rozwój berlińskiego węzła kolejowego

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2007

  Pierwsze koncepcje budowy nowego dworca centralnego i obecny projekt. Omówienie organizacji ruchu w węźle berlińskim po otwarciu dworca Berlin Hauptbanhoff.

 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu

  Publikacja

  - Journal of KONBiN - Rok 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

 • Małe dworce kojejowe w warunkach restrukturyzacji transportu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany transformacyne systemu komunikacyjnego spowodowały zamknięcie niektórych lokalnych linii kolejowych zastępując je transportem autobusowym.W artykule poruszany jest problem obiektów kubaturowych, pozostałych po dotychczasowych połączeniach kolejowych, które są niejednokrotnie niepowtarzalne pod względem architektonicznym, stanowiąc przykład dziedzictwa kulturowego i znajdując się na terenach ciekawych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.

 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jako przewoźnik aglomeracyjny

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rys historyczny, charakteystykę infrastruktury, stan obecny i perspektywy rozwoju SKM w Trójmieście.

 • Organizacja kolejowego ruchu regionalnego

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano podstawowe elementy i parametry służące ocenie pasażerskiego transportu regionalnego w wybranych miejscowościach województwa pomorskiego. Przedstawiono metody powiązań transportu autobusowego i transportu kolejowego. Wskazano kierunki rozwoju organizacji transportu publicznego w regionach.

 • Czy kolejowe przewozy międzyregionalne mają przyszłość w Polsce?

  Publikacja

  W artykule przedstawiono funkcjonowanie kolei międzyregionalnych w Europie i w Polsce. Zaprezentowano szanse i możliwości konkurencji kolei z innymi środkami transportu w warunkach polskich.

 • Szanse kolei aglomeracyjnej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Kolejowy - Rok 2003

  Poruszono problem funkcjonowania kolei aglomeracyjnych polskich miastach. Zaprezentowano problemy organizacyjno-techniczne kolei aglomeracyjnych: dostępność, częstotliwość kursowania, integrację fizyczną i taryfową. Przedstawiono również politykę transportową państwa w zakresie przewozów aglomeracyjnych.

 • Modelowanie rozwoju regionalnej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem metody analitycznego procesu sieciowego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  W artykule przedstawiono wielokryterialny model decyzyjny dla kategoryzacji linii kolejowych w województwie pomorskim z uwagi wymogi użyteczności publicznej. Punktem odniesienia dla analizy był Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim, w którym z uwagi na niezbędną elastyczność decyzyjną nie dokonano parametryzacji kryteriów decydujących o przypisaniu linii do segmentu użyteczności...

 • Wybrane zagadnienia optymalizacji organizacji ruchu kolejowego w celu minimalizacji kosztów energii elektrycznej

  W artykule przedstawiono podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów wewnętrznych przedsiębiorstwa, do których zaliczają się między innymi koszty dostępu do infrastruktury, czy koszty energii. Stwierdzono, że przy odpowiedniej organizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej, bez ponoszenia dodatkowych nakładów na infrastrukturę i specjalistyczne urządzenia, można znacznie ograniczyć zużycie energii, a co za tym...

 • Wybrane zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji ruchu kolejowego w aspekcie minimalizacji kosztów

  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - Rok 2015

  W artykule opisano podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa kolejowego. W zakresie kosztów zewnętrznych zwrócono uwagę na konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do pozostałych gałęzi transportu. Stwierdzono, że w wyniku wielokryterialnej optymalizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej można dodatkowo znacznie ograniczyć zużycie energii i generowane przez...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kolejowy ruch regionalny - teoria a praktyka w warunkach PKP.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono na przykładach z rozkładów jazdy jak praktycznie zaspokajane są przez kolej potrzeby w ruchu regionalnym.

 • Nowe oblicze kolei.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W Europie obserwuje się renesans kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Realizowane są projekty nowych linii kolejowych i dworców kolejowych na obszarach podmiejskich oraz modernizacji licznych dworców śródmiejskich. W wyniku upadku tradycyjnego przemysłu wokół terenów kolejowych pojawiły się liczne nieużytki miejskie. Ich potencjał terenowy jest szczególnie istotny w obliczu przeinwestowania terenów śródmiejskich.

 • Oferta przewozowa kolei regionalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł omawia integrację zewnętrzną i wewnętrzną kolei, jako podstawowy warunek tworzenia oferty przewozowej, której praktycznym przejawem może być zintegrowany ruch cykliczny. Przedstawia również koncepcję opracowanego w Katedrze Inżynierii Kolejowej Politechniki Gdańskiej wskaźnika skomunikowania na stacjach węzłowych.

 • Połączenie kolejowe Warszawa-Bruksela

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono historię oraz stan obecny połączenia kolejowego Warszawy z Brukselą.

 • Paweł Tczewski

  Osoby

 • Katedra Transportu Szynowego i Mostów

  Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje prace...