Wyniki wyszukiwania dla: TYPY ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TYPY ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: TYPY ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

 • Zarządzanie rozwojem regionalnym - wpływ zmian demograficznych

  W artykule została przedstawiona ewolucja koncepcji zarządzania publicznego oraz zarządzania rozwojem regionalnym, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Omówiono społeczno-gospodarczy kontekst zmian zachodzących w tym zakresie. W artykule zaprezentowano wpływ zmian demograficznych na proces zarządzania rozwojem regionalnym.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Innowacje społeczne w perspektywie zmian demograficznych

  Publikacja

  - 2014

  Zmiany demograficzne zmuszają władze poszczególnych państw, jak również Unii Europejskiej do poszukiwania sposobów rozwiązania pojawiających się w związku z nimi problemów. Konkretne działania zostały zdefiniowane m.in. w strategii Europa 2020. W wielu krajach, szczególnie będących liderami innowacyjności, wykorzystuje się rozwiązania, które mogą być wykorzystane w innych regionach, po odpowiedniej ich analizie i ewentualnej adaptacji....

 • Wpływ zmian demograficznych na rozwój gospodarki narodowej

  Współczesne trendy demograficzne odnoszące się do zjawiska starzenia się społeczeństwa skłaniają do analizy skutków zapaści ludności i ich wpływu na gospodarkę narodową. Problem zmian demograficznych nie dotyczy jedynie obserwacji związanych z przyrostem naturalnym, trwaniem ludzkiego życia czy migracją, dodatkowo odnosi się do zjawisk ekonomicznych, gdzie wzajemne powiązania o charakterze demograficzno-ekonomicznym stają się oczywiste....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE

  Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Z problemami, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne gospodarki to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i ludzi powyżej 50 roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej...

 • Przemiany małych miast w województwie pomorskim

  Publikacja

  - 2011

  Przedstawiono wyniki badań procesów przemian małych miast w województwie pomorskim. Zbadano zmiany zaludnienia od 1990 r. i typy zmian demograficznych od 1995 r. Podjęto próbę wyjaśnienia ich przyczyn. W stopniu ograniczonym dostępnością informacji, dla krótszego okresu (od 1995 lub 2000) przeanalizowano powiązania miast z otoczeniem oraz przemiany ich struktury gospodarczej.

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...

 • Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw

  Publikacja

  Artykuł dotyczy zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw na możliwości ich funkcjonowania i rozwoju. Autorka skupiła się na kwestii wpływu zmian demograficznych - starzenia się społeczeństwa na zarządzanie przedsiębiorstwem, a konkretnie konieczności wdrażania koncepcji zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach.

 • ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI – WYZWANIA DLA RYNKU PRACY

  Publikacja

  Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie doświadcza w przyspieszonym tempie zmian demograficznych, które w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Procesy nieodwracalne, związane ze starzeniem się społeczeństwa na początku zaobserwowano w Skandynawii, następnie proces ten objął kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej, w latach 90. XX wieku – również Europę Środkową i Wschodnią....

 • Dynamika sektora MSP na Pomorzu : raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

  Raport prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. W części pierwszej przedstawiono sytuację małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Poza informacjami ogólnymi znajduje się tam także opis wybranych aspektów funkcjonowania badanych przedsiębiorstw, w tym m.in. analiza zmian zatrudnienia i zmian demograficznych w badanej próbie w latach 2006-2008. Część...

 • Dynamics of the SME sector in Pomerania Region : report of research into small and medium entrprises conducted as a part of Pomerania Economic Observatory II

  Raport prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. W części pierwszej przedstawiono sytuację małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Poza informacjami ogólnymi znajduje się tam także opis wybranych aspektów funkcjonowania badanych przedsiębiorstw, w tym m.in. analiza zmian zatrudnienia i zmian demograficznych w badanej próbie w latach 2006-2008. Część...

 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiekiem

  Publikacja

  Zachodzące w środowisku współczesnych przedsiębiorstw zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą zjawisk i trendów makroekonomicznych skłaniają menadżerów do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania. W artykule przedstawiono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem wiekiem a aspekcie nadchodzących zmian demograficznych. Podkreślono znaczenie doświadczonych wykwalifikowanych starszych pracowników w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy....

 • Kształcenie inżyniera czy usługa edukacyjna, czyli KRK w praktyce

  Publikacja

  System szkolnictwa wyższego w Polsce przechodzi obecnie szereg zmian związanych z wdrażaniem Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Zostały one przygotowane w ramach Procesu Bolońskiego i przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, w ślad za ustaleniami unijnymi wprowadza szereg zmian w organizacji i prowadzeniu procesu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Innowacyjne MSP dzięki wykorzystaniu potencjału kobiet i osób starszych – projekt QUICK IGA

  Wykorzystanie potencjału kreatywności tkwiącego w osobach starszych i kobietach w niedługiej perspektywie stanie się koniecznością. W obliczu zmian demograficznych przedsiębiorstwa – w poszukiwaniu zasobu siły roboczej – skierują swoją uwagę na grupy społeczne zagrożone obecnie wykluczeniem. Dzięki temu będą mogły utrzymać/ uzyskać przewagę konkurencyjną lub zwiększyć swój potencjał innowacyjny. Wiele projektów międzynarodowych...

 • Diagnoza sfery edukacyjnej i gospodarczej województwa mazowieckiego

  Publikacja

  Publikacja opracowana w ramach projektu ''Badanie potrzeb edukacyjnych - monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim''. Uczenie się przez całe życie w dobie współczesnych zmian demograficznych, gospodarczych i technologicznych jest koniecznością i powinno dotyczyć pracowników w każdym wieku i na każdym poziomie wykształcenia. Pracownicy muszą ciągle doskonalić swoją wiedzę jak również umiejętności, co zwiększa...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • O możliwości stosowania magnetycznych nieniszczących metod badań stanu mikrostruktury stali P92.

  Zbadano właściwości magnetyczne stali P92 (pętle histerezy B(H), natężenie efektu Barkhausena HEB oraz emisji magnetoakustycznej EMA) po obróbce termicznej, mającej wytworzyć 4 typy mikrostruktury (odpuszczony martenzyt, drobne pierwotne ziarno austenitu, małą gęstość dyslokacji, ferryt). Wykazano, iż zmiany mikrostruktury znacząco zmieniają HEB oraz EMA. Stanowi to przesłankę dla opracowania nieniszczącej magnetycznej metody oceny...

 • NOWE ŻYCIE DWORCÓW KOLEJOWYCH - MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI OBIEKTÓW OBSŁUGI PASAŻERÓW

  Publikacja

  - 2018

  W aspekcie współcześnie zachodzących zmian demograficznych, rozwijających się technologii oraz poszukiwania rozwiązań proekologicznych wzrasta potencjał transportu kolejowego. Po okresie upadku znaczenia kolei jesteśmy świadkami jej postępującej transformacji w Europie. Do obsługi ruchu pasażerskiego służy w Polsce prawie 600 dworców kolejowych, z których większość nie jest jeszcze przystosowana do aktualnych potrzeb użytkownika...

  Pełny tekst w portalu

 • Social Aspects of the Transformation in Poland and Pomorskie Region in the Years 1990-2010

  Publikacja

  - 2011

  Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-2010 przyniosła znaczną poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Polski i Regionu Pomorskiego. Jednakże jej efekty muszą być oceniane w kontekście zmian demograficznych oraz umiędzynarodowienia gospodarki. W rozdziale zaprezentowano sytuację Regionu Pomorskiego na tle Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ wywierany na rozwój regionu przez gospodarkę morską, w tym przemysłu...

 • Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce

  Publikacja

  Tematyka starzenia się ludności stanowi jedno z kluczowych zagadnień w debacie publicznej i dyspucie naukowej prowadzonych w ostatnich latach. Na różnych poziomach (ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w ramach różnych szczegółowych polityk publicznych, podejmowane są działania ukierunkowane na spowolnienie procesu starzenia się ludności, ograniczenie jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, zapewnienie społeczeństwu...

 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

  Publikacja

  - 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...

 • Wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej – - aspekty teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne (ze szczególnym uwzględnieniem dochodów województwa mazowieckiego)

  Artykuł poświęcony jest analizie systemu wpłat na jedną z trzech części subwencji ogólnej - regionalną. Skupia się wyłącznie na szczeblu wojewódzkim samorządu terytorialnego. Zakres czasowy obejmuje lata 2010-2012. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie województwa, jednak analizy przeprowadzone zostały z punktu widzenia jednego z nich - mazowieckiego, gdyż w więk-szości lat jest ono jedyną jednostką wnoszącą opłaty tę część, zwaną...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych

  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera omówienie głównych typów współczesnych przestrzeni publicznych, w tym w podziale na ''otwarte'' i ''dośrodkowe''.

 • Nowe obszary zastosowań reaktorów typy airlift. z.

  Przedyskutowano zastosowanie reaktorów typu airlift: do biodegradacji substancji organicznych w obecności bakterii immobilizowanych na cząstkach stałych tworzących w reaktorze warstwę fluidalną, do katalitycznego uwodornienia tłuszczów oraz do otrzymywania mikrocząsteczek stałych przy użyciu gazu pełniącego dwojaką rolę tj. reagenta oraz czynnika decydującego o hydrodynamice reaktora.

 • Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin. Koncepcja systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim - obszar gmin pozametropolitalnych

  Publikacja

  W opracowaniu podjęto jedynie wąski wycinek tematyki starzenia się społeczeństwa: zdiagnozowano problemy jakie na poziomie samorządów lokalnych mogą pojawiać się w związku z rosnącą liczbą i udziałem osób starszych w społecznościach lokalnych oraz zaproponowano działania sprzyjające stworzeniu lokalnych systemów wsparcia i opieki nad osobami starszymi. Poza analizą literatury fachowej, przeprowadzono badania ankietowe wśród pomorskich...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia,

  W ostatnim czasie obserwujemy tendencję globalnego starzenia się i znaczących zmian struktur demograficznych na całym świecie. Zgodnie z raportem przedstawionym przez Moody Investors Service, przewiduje się, iż do 2030 roku liczba znacząco-starzejących się krajów wzrośnie z 3 do 34. Światowy proces starzenia się społeczeństw doprowadził do wzrastających oczekiwań wobec starszych osób do pozostania niezależnymi. W związku z tym...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia

  Publikacja

  - 2018

  Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób swoboda przepływu osób wpłynęła na kształtowanie się salda populacji ludności i migracji w poszczególnych krajach UE. Autorzy mając na uwadze zachodzące przeobrażenia demograficzne zadali sobie pytanie w jaki sposób będą te zmiany wpływały na funkcjonowanie gospodarek oraz czy swoboda przepływu osób i migracje mogą rekompensować niedobory zasobów pracy wynikające ze zmian...

 • Uwarunkowanie przemian demograficznych w Wolnym Mieście Gdańsku

  Publikacja

  W panoramie ruchów ludnościowych WMG szczególną rolę odgrywali uchodźcy polityczni, uchodzący z miasta przed prześladowaniami rasowymi np. Żydzi, działacze polityczni pozostający w opozycji do NSDAP, jeńcy wojenni z I WŚ. Kierunki emigracji politycznej to głównie USA, Ameryka Południowa, kraje Europy Zachodniej i Północnej. Do WMG przybywali imigranci ''za chlebem'' - głównie Kaszubi zatrudniani w przemyśke stoczniowym i metalurgicznym....

 • Kreowanie zmian systemów produkcyjnych

  Umiejętność szybkiej identyfikacji czynników zmiany i budowania impulsów sprawczych zmian pozwala na elastyczną adaptację systemu produkcyjnego do warunków globalnego rynku i budowanie przewagi konkurencyjnej. Kreowanie zmian systemów produkcyjnych wspiera metodyka identyfikacji czynników transformacji, której podstawę stanowi badanie wzajemnego wpływu zmian wielowymiarowych przestrzeni otoczenia i elementów systemu produkcyjnego.

 • Przedsiębiorstwa w procesie zmian.

  Publikacja

  W artykule zaanalizowano zarządzanie polskimi przedsiebiorstwami w procesie zmian organizacyjnych z punktu widzenia strategii przedsiebiorczych, struktury własności, polityki personalnej.

 • Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian

  Artykuł dotyczy postaw przedsiębiorców wobec wprowadzania zmian w zarządzanych przez nich firmach. Celem podjętych badań była weryfikacja hipotezy, że poziom optymizmu przedsiębiorcy wpływa na akceptację sytuacji zmian w organizacji i otwartość na jej wdrażanie. Badaniom kwestionariuszowym poddano przedsiębiorców działających na terenie Trójmiasta. Wykorzystano Skalę Orientacji Pozytywnej oraz adaptację Skali Postaw Pracowniczych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Efektywność zmian finansowania szpitali

  Celem artykułu jest przedstawienie oceny efektywności względnej szpitali ogólnych, finansowanych ze środków NFZ, w latach 2007-2010. W roku 2008 nastąpiła zmiana sposobu finansowania szpitali, wynikająca z wdrożenia systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Do oceny względnej efektywności szpitali finansowanych przez oddziały wojewódzkie NFZ wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis (DEA) oraz indeks Malmquist-DEA. Zastosowane...

 • Obszary zmian w wymiarach jakości usług

  Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja ogólnych wymiarów jakości usług występujących w usłudze dowolnego rodzaju, a następnie analiza zmian wpływających na te poszczególne wymiary, wraz z odpowiedzią na pytanie, jak zmiany te przełożą się na charakter każdego ze zidentyfikowanych wcześniej wymiarów usług.

 • Region pomorski na drodze zmian kulturowych

  Publikacja

  - 2007

  Treścią artykułu jest ukazanie związków między historyczną dynamiką zmian społeczno-politycznych, a kształtem i charakterem dorobku naukowego społeczeństw zamieszkujących ziemie Pomorza Wschodniego. Szczególnie dużo uwagi poświęcono Kaszubom - grupie etniczno-kulturowej żyjącej na pomorzu od wieków i posiadającej najbardziej charakterystyczne cechy wsród współczesnej społeczności regionu kaszubskiego.

 • Mechanizmy zmian klimatu atmosfery - problem współczesnego ocieplenia

  Publikacja

  - 2015

  W pracy omawia się rozmiary i rozkład przestrzenny zmian temperatury powietrza na Ziemi w latach 1880-2014, przebieg zmian temperatury powietrza w ostatnim 1000.leciu, poglądy na naturalne przyczyny wzrostu temperatury i oceaniczną kontrolę klimatu atmosfery zwracając uwagę na niezrównoważenie bilansu cieplnego Ziemi w cyklu rocznym oraz akumulację ciepła w oceanie. Zwraca się uwagę na rolę Multidekadowej Oscylacji Atlantyku w...

 • Konsekwencje zmian w prawie budowlanym. Rezygnacja z projektów?

  Publikacja

  W 2015 r. wprowadzono wiele zasadniczych zmian do ustawy prawo budowlane, ostatnia z nich została opublikowana już w 2016 r. Na skutek tych zmian zmienił się przebieg procesu budowlanego. Szereg inwestycji z zakresu inżynierii środowiska będzie realizowane na podstawie "zgłoszenia" a nie jak dotychczas "pozwolenia". Równocześnie zgodnie ze stanowiskiem GUNB zarówno -przyłącza do sieci infrastruktury jak też odpowiednie instalacje...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zatrudnienie w kontekście zmian strukturalnych i technologicznych

  Celem niniejszego opracowania jest analiza związków zachodzących pomiędzy zatrudnieniem a kapitałem w poszczególnych działach gospodarki będąca wynikiem dokonujących się zmian technologicznych oraz strukturalnych w Polsce w latach 2000 - 2008.

 • Aproksymacja zmian stężenia znacznika w badaniach pCT płuc

  Publikacja

  W artykule zaproponowano nową metodę aproksymacji zmian stężenia znacznika w badaniach pCT płuc. Zmiany stężenia znacznika są skanowane z częstotliwością kilkakrotnie większą niż częstotliwość oddechu. Metoda opiera się na spostrzeżeniu, że częstotliwość występowania pików na krzywych zmian stężenia znacznika jest równa częstotliwości oddechu badanego. Zaprezentowano przykładowe dopasowanie funkcji regresji w postaci krzywej Gaussa...

 • Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej

  Publikacja

  - 2006

  W początkowym okresie transformacji, tzn. do roku 1995 następował nie tylko szybki wzrost bezrobocia jawnego, ale i gwałtowny spadek liczby pracujących. Zmienił się nie tylko poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, ale i jego struktura. Nastąpił szybki rozwój sektora prywatnego, pojawiły się nowe sekcje gospodarki narodowej, zmienił się również status zatrudnionych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Generatory zmian służące doskonaleniu usług medycznych

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty usług medycznych. Opisano typowe cechy usług, które odniesiono do usług medycznych, a także wyznaczono specyficzne cechy dla tego rodzaju usług. Następnie podjęto próbę zdefiniowania pojęcia jakość w usługach medycznych w nawiązaniu do potrzeb pacjenta. W rozdziale przybliżono najważniejsze z obecnie stosowanych, mechanizmów zapewnienia jakości w usługach medycznych, którymi są: Certyfikacja...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Wolność gospodarcza w Polsce- istota i kierunki zmian

  Publikacja

  Celem artykulu jest przedstawienie istoty i znaczenia pojęcia''wolnośc gospodarcza'' w Polsce poprzez analizę dokonywanych zmian w prawie gospodarczym, ewolucję znaczenia tego pojęcia oraz ocenę stopnia realnej swobody gospodarczej polskich podmiotów gospodarczych na tle innych krajów

 • WPŁYW ZMIAN ROZMIESZCZENIA ELMENTÓW NA EMISJĘ PRZEWODOWĄ PRZETWORNICY ST1S10PUR

  W referacie przedstawiono wpływ zmian w topologii (rozłożeniu elementów) przetwornicy ST1S10PUR o topologii typu Buck na emisję zaburzeń przewodowych. Wpływ był analizowany na przykładzie wprowadzania drobnych zmian w rozkładzie ścieżek mozaiki połączeń układu przy zastosowaniu we wszystkich rozpatrywanych konfiguracjach tych samych komponentów. Zastosowane zmiany w topologii połączeń pozwalają na oszacowanie ich wpływu na charakterystyki...

 • Analiza widmowa sygnału zmian impedancji klatki piersiowej

  Publikacja

  W diagnostyce wielu chorób serca ważna jest ocena nie tylko jego pracy elektrycznej (na podstawie sygnału elektrokardiograficznego) lecz również pracy mechanicznej oraz sprzężenia elektromechanicznego w sercu. Zastosowanie metod pomiarowych pozwalających na badanie zarówno parametrów elektrycznych jak i mechanicznych serca jest szczególnie istotne w przypadku podejrzenia dyssynchronii. Do określenia synchroniczności mechanicznego...

 • Kształcenie inżynierów ICT w świecie permanentnych zmian.

  Publikacja

  - 2004

  Wyzwania, jakie stawia przed światem rozwój technologiczny, są jakościowo nowe. Zjawisko, zwane "budowaniem społeczeństwa informacyjnego", skłania środowiska akademickie i zawodowe do pogłębionej refleksji, zaś przedsiębiorców, zwłaszcza w trudnej branży szeroko pojętej telekomunikacji, zmusza do złożonych, ryzykownych, przedsięwzięć.Dyskusja problemów kształcenia inżynierów dla potrzeb przedsiębiorstw działających w obszarze ICT,...

 • Algorytmy rozpoznawania zmian chorobowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono, opisano i porównano pod wzgledem skutecznosci wybrane algorytmy rozpoznawania chorób w filmach endoskopowych, zaimplementowane w ramach aplikacji Wspomagania Badan Medycznych. Dokonano oceny algorytmów w zaawansowanym srodowisku testowym, zbudowanym w oparciu o duzy zbiór obrazów z filmów endoskopowych, pozyskanych we współpracy z Gdanskim Uniwersytetem Medycznym. Jednoczesnie zaprezentowano sposób optymalizacji...

 • Symulacja obwodem elektrycznym zmian w nerce po transplantacji

  Publikacja

  - 2005

  Wstęp:Do analizy zachowania się krwiobiegu nerki zastosowano model w postaci obwodu elektrycznego. Zmiany stanu klinicznego nerki po transplantacji objawiać się mogą zmianą przebiegu prędkości krwi.Cel:Analiza zmian przebiegów prędkości krwi umożliwi zlokalizowanie przyczyn stanu klinicznego nerki.Materiały i metody:Na podstawie zarejestrowanych USG Dopplera przebiegów krwi w tętnicy i żyle nerkowej obliczane są parametry elektrycznego...

 • Modelling of acoustic heating induced by different types of sound

  Publikacja

  Wyprowadzono równanie dynamiczne sterujące ogrzewaniem na skutek strat energii fali akustycznej dowolnego typu, okresowej i nieokresowej, w płynie ze standardową dyssypacją i przewodnictwem ciepła. Zbadano efektywność ogrzewania w przypadku dźwięku stochastycznego i regularnego.

 • Zaangażowanie pracowników w zmiany w przedsiębiorstwie jako czynnik ryzyka zmian

  Publikacja

  - 2003

  Wniniejszej publikacji została przedstawiona problematyka zaangazowania pracowników w zmiany mające na celu doskonalenie przesdsiębiorstwa. Omówione zostało zagadnienie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie oraz recesji jako jednego z czynników kreujących te zmiany. Przedstawiona została również charakterystyka ryzyka związanego z wprowadzaniem zmian.

 • Sterowanie optymalne w normie H∞ generatora synchronicznego jako sposób poprawy stabilności lokalnej systemu elektroenergetycznego.

  Publikacja

  Celem rozprawy doktorskiej było określenie możliwości wykorzystania metodyki Hinf, do projektowania optymalnych układów regulacji generatora synchronicznego, gdzie zastosowanie powyższej metody ma na celu poprawienie własności dynamicznych turbozespołu dużej mocy, współpracującego z systemem elektroenergetycznym. We wstępie rozprawy omówiono przedmiot badań oraz przedstawiono aktualny stan wiedzy związany z tematem pracy. Następnie...

 • Czynniki zmian obszaru wejścia w zarządzaniu operacyjnym usług gastronomicznych

  W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali aspekty zarzadzania zmiana w usługach gastronomicznych. Omówiono kluczowe elementy zarządzania operacyjnego a nastepnie dla pierwszego elementu jakim jest wejście dla usług gastronomicznych poddano analizie czynniki zmian.

 • WYZNACZANIE TRASY STATKU ŻAGLOWEGO Z OGRANICZENIEM ZMIAN KURSU

  W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania problemu planowania trasy statku żaglowego z zadanej pozycji startowej do pozycji docelowej w przestrzeni dyskretnej. Artykuł jest kontynuacją rozważań autora nad planowaniem trasy statku żaglowego. Proponowana wersja metody jest odpowiednia dla użytkowników statków żaglowych o przeznaczeniu rekreacyjnym lub dla początkujących żeglarzy. Jako kryterium optymalizacji przyjęto czas żeglugi,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym