Wyniki wyszukiwania dla: UKŁAD KOMUNIKACYJNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁAD KOMUNIKACYJNY

 • Elektryczne zespoły zasobnikowe jako alternatywa dla elektryfikacji nowych linii w Trójmieście = Electric Multiple Units With Energy Storage – Alternative to Electrification of New Lines in Three City

  Rozważono zastosowanie nowoczesnych zespołów trakcyjnych na liniach pasażerskich Trójmiasta. Zaproponowano budowę linii Gdańsk Śródmieście - Orunia Górna oraz odtworzenie komunikacji do północnych dzielnic Gdyni. Przeanalizowano trójmiejski układ komunikacyjny dla ruchu pociągów z zasobnikami energii. Zaproponowano trasę Orunia Górna - Wrzeszcz - Osowa - Chylonia - Port Oksywie z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezinwazyjna rewitalizacja przepustu drogowego

  Publikacja

  Remonty przepustów znajdujących się pod głównymi ciągami komunikacyjnymi dużych miast o znacznym natężeniu ruchu często przysparzają trudności w ich realizacji. Prace te wiążą się z częściowym, a w niektórych przypadkach nawet całkowitym zamknięciem ruchu nad modernizowanym obiektem. Dodatkowym problemem jest zawsze odpowiednie zabezpieczenie sąsiadujących mediów. W pracy przedstawiono projekt sposobu naprawy przepustu zlokalizowanego...

 • Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?

  W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowania dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za granicą. Przedstawione zagadnienia pozwalają na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat zachowań klientów oraz poznanie uwarunkowań określania oferty parkingowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakterystyki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem pracy jest analiza oddziaływań współczesnych obiektów handlowych na struktury śródmiejskie w aspektach architektoniczno-urbanistycznych.Punktem wyjścia do rozważań na temat relacji centrów handlowych i dzielnic centralnych miast jest zarysowanie historii ich rozwoju, ustalenie ich cech charakterystycznych oraz elementów odróżniających je od tradycyjnych układów - ulic handlowych.Jako zasadnicze sfery oddziaływania obiektów...

 • Autonomiczny robot mobilny

  Publikacja

  Opisano konstrukcje techniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre przeprowadzone badania oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Wyciągnięto wnioski.

 • ZASPA NOVA - połączeni dziedzictwem blokowisk/ connected by the heritage of housing estates

  Wizje nowe Zaspy – Zaspa Nova – prezentują koncepcje architektoniczne dla wybranych, kluczowych stref osiedla. Węzeł komunikacyjny, wnętrze urbanistyczne między blokami i obszar rekreacyjny powiązany funkcjonalnie z ogródkami działkowymi zyskały w propozycjach europejskich studentów architektury nowy kształt i wyraz przestrzenny.

 • Autonomiczny robot mobilny

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono ogólnie problemy nawigacji w robotach mobilnych. Opisano konstrukcję mechaniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre badania przeprowadzone na prototypie oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Wyciągnięto wnioski.

 • universal system for diagnosing environmental noise.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W publikacji przedstawiono projekt multimedialnego systemu komputerowego do monitoringu hałasu środowiskowego. Opracowywany system jest powiązany z aktualnie realizowanym w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej projektem, którego celem jest redukcja częstości występowania niedosłuchu. Niedosłuch często jest wywołany przez nadmierny hałas przemysłowy, komunikacyjny lub innego rodzaju niepożądane dźwięki, towarzyszące...

 • Robot mobilny dla celów edukacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstwiono ogólne problemy nawigacji w robotach mobilnych. Opisano konstrukcję mechaniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre przeprowadzone badania oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Zasygnalizowano także, w jaki sposób zaspokoić potrzebę dużej mocy obliczeniowej na zazwyczaj...

 • Aspekte der Montage von Stahlkonstruktionen in der Gegend von Szczecin.

  Publikacja

  - STAHLBAU - Rok 2003

  Szczecin jest historycznym i współczesnym centrum handlowym i kulturowym regionu zachodniopomorskiego. Miasto usytuowane jest w delcie rzeki Odry, będącej historycznym szlakiem komunikacyjnym dla dużej aglomeracji z istniejącym portem i stocznią w jej centrum. Miejski i zewnętrzny system komunikacyjny spowodowały konieczność budowy kilku nowych mostów, których technologię montażu przedstawiono w artykule. Montaż wszystkich prezentowanych...

 • Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2005

  Komunikowanie się w organizacjach jest warunkiem koniecznym sprawnego jej funkcjonowania. Napotyka jednak na szereg barier. Nowe możliwości technologiczne, takie jak Intranet wspierają proces komunikacyjny przedsiębiorstwa, oferując wiele korzyści. W rozdziale omówiony został proces komunikacji i bariery komunikacyjne. Opisane zostały związki między komunikowaniem się a efektywnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe korzyści...

 • Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciągów komunikacyjnych

  Publikacja

  W publikacji przedstawiono działanie mobilnego systemu monitoringu (MSM) do badania i analizy zanieczyczyszczeń powietrza atosferycznego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Stacja monitorująca składa sie z dwóch zasadniczych części: modułu sensorów pomiarowych oraz z modułu telekomunikacyjnego. Moduł sensorów pozwala mierzyć stężenia benzenu, ditlenku azotu i ozonu. Moduł komunikacyjny jest odpowiedzialny za gromadzenie danych pomiarowych...

 • Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych

  W akustycznych systemach wieloźródłowych pobudzanych wspólnym szerokopasmowym sygnałem dźwiękowym występuje zjawisko interferencji powodujące znaczne zniekształcenia liniowe. W artykule do badania tego zjawiska zastosowano metodę odpowiedzi impulsowych, traktując system wieloźródłowy, jako wielokanałowy liniowy system komunikacyjny. Przestudiowano mechanizm formowania się pola akustycznego dla szczególnego przypadku liniowego szyku...

 • Stanowisko laboratoryjne "Model elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi"

  Aparatura Badawcza

  Badanie charakterystyk elektrowni wiatrowej z magnesami trwałymi

 • Formaldehyde in various forms of atmospheric prepicitation and deposition from highly urbanized regions

  Oznaczono stężenie formaldehydu w próbkach różnych form opadów i osadów atmosferycznych pobieranych przez okres 12 miesięcy, w trakcie występowania opadu lub osadu atmosferycznego lub tuż po jego ustąpieniu, na terenie dwóch aglomeracji miejskich i wzdłuż dróg o różnym natężeniu ruchu. Formaldehyd wykryto w 303 próbkach z 500 pobranych (stężenia od 0.05 do 10.7 mg/dm3). Wyniki analiz potwierdziły iż:- opady i osady atmosferyczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Symulator sieci Ad Hoc

  W pracy przedstawiono symulator sieci Ad Hoc umożliwiający przeprowadzenie szerokiego zakresu badań. Jednym z nich jest modelowanie warstwy fizycznej oraz badanie jakości transmisji przedstawione w postaci wykresów bitowej stopy błędów BER (Bit Error Rate) i ramkowej stopy błędów FER (Frame Error Rate) w funkcji odległości pomiędzy terminalami ruchomymi. Terminale ruchome mogą znajdować się w pojazdach mechanicznych, statkach,...

 • Wytwarzanie oprogramowania protokołu SIP dla urządzenia z systemem typu embedded w środowisku Linux

  Publikacja

  W pracy został zawarty opis procesu wytwarzania oprogramowania protokołu SIP dla potrzeb urządzenia z systemem typu embedded, którym był Abonencki Terminal Kablowy ATK DGT 7410. Na początku referatu przedstawiono obserwowane obecnie trendy rozwojowe w metodologii i sposobie wytwarzania oprogramowania wykorzystywanego w sieciach telekomunikacyjnych VoIP. Następnie przedstawiono krótki opis urządzenia ATK i podano uproszczony algorytm...

 • Realizm socjalistyczny w budownictwie mieszkaniowym wybranych miast Polski(Warszawa, Nowa Huta, Nowe Tychy)w latach 1949-1956

  Publikacja
  • M. Czaja

  - Rok 2005

  Przedmiotem pracy doktorskiej jest doktryna realizmu socjalistycznego jako oficjalnie obowiązująca "metoda twórcza" w polskiej architekturze mieszkaniowej lat 1949-1956.Założenia Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM), Nowej Huty oraz Nowych Tychów należą do charakterystycznych przykładów zrealizowanej w mniejszym lub większym stopniu socrealistycznej koncepcji kompleksu mieszkaniowego, dostosowane do sztandarowego hasła...

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Implementacja i testy architektury bezpieczeństwa na poziomie 2 Systemu IIP

  Publikacja
  • J. Konorski
  • K. Cabaj
  • Z. Kotulski
  • P. Szałachowski
  • G. Kołaczek
  • J. Kasperek
  • P. Pacyna
  • D. Rzepka
  • W. Romaszkan
  • M. Rupiński... i 3 innych

  - Rok 2013

  Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP) rozwija koncepcję infrastruktury transmisyjnej, stanowiącej jednolity system komunikacyjny (System IIP) do obsługi strumieni danych pochodzących od trzech rodzajów sieci nazywanych Równoległymi Internetami. Architektura tego systemu obejmuje cztery poziomy, przy czym poziom 2 odpowiada za tworzenie i utrzymywanie łączy i węzłów wirtualnych. Niniejsze opracowanie przedstawia rozszerzony...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Centra handlowe na dworcu

  Publikacja

  - Rok 2007

  Centrum handlowe na dworcu łączy w sobie dwie idee: 1) wielkopowierzchniowego centrum usługowo-handlowego w śródmieściu, 2) centrum opartego o węzeł komunikacyjny - pomysłu zaczerpniętego ze stref wolnocłowych, realizowanych na lotniskach. Ogromną wartość komercyjną nieruchomości kolejowych odkryto w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu realizowany jest szereg programów: "Projekte 21" w Niemczech (od 1993), "Bahnhofsoffensive"...

 • Innowacyjna metoda wzmocnienia gruntu za przyczółkiem przy użyciu iniekcji geopolimerowych

  Publikacja

  - Builder - Rok 2020

  W obecnych czasach szybki rozwój infrastruktury i nowoczesnych technologii niejednokrotnie narzuca projektantom oraz wykonawcom takie rozwiązania, aby prowadzone roboty budowalne, były jak najmniej uciążliwe dla uczestników ruchu i jak najmniej ingerowały w system komunikacyjny. Dotyczy to zarówno budowy nowych obiektów, jaki i remontu obiektów już istniejących. W niniejszej pracy przedstawiono nowatorską koncepcję remontu wiaduktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Innowacyjne dworce kolejowe

  Publikacja

  Współczesny dworzec kolejowy zmienia swoje oblicze w stosunku do dworców, jakie znamy z przeszłości. Obecnie realizowane obiekty stanowią najczęściej wielkie wiaty, przekrywające przestrzeń publiczną placów dworcowych. Przestrzeń ta stanowi jednocześnie rdzeń komunikacyjny łączący przystanki różnych środków transportu w jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy. W nowoczesnych dworcach do niezbędnego minimum ograniczane są pomieszczenia...

 • Mobile system for on-road measurements of air pollutants

  W pracy zaprezentowano prototyp mobilnej stacji diagnostycznej do pomiarów stężeń typowych zanieczyszczeń powietrza (C6H6, NO2, NOx, CO i CO2) pochodzących z komunikacji w miastach. Nowością proponowanego systemu jest możliwość przeprowadzania pomiarów emisji zanieczyszczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych i w miejscach, w których nie mogą być zastosowane stacjonarne stacje monitoringowe. W proponowanym rozwiązaniu, urządzenie...

 • Influence of Meteorological Hazards on the Hydrological Network in Respect to UEFA Euro 2012 Football Tournament in Gdansk

  Publikacja

  - Rok 2011

  Gdańsk jest jednym z miast - gospodarzy turnieju finałowego Euro 2012. Na rozgrywane mecze oraz przebieg imprezy w aglomeracji gdańskiej wpływ mogą mieć różne czynniki: np. ekonomiczne, gospodarcze. Bezpośredni przebieg meczu uzależniony jest w dużej mierze od naturalnych zjawisk meteorologicznych. W miesiącach letnich w Gdańsku i okolicach największe zagrożenie powodować mogą skutki deszczy nawalnych i ich potencjalny wpływ na...

 • Analityczna weryfikacja wybranego układu geometrycznego toru z wykorzystaniem profesjonalnego programu CAD

  W pracy podjęto próbę wyjaśnienia, jak przedstawia się kwestia uzyskiwanej dokładności w projektowaniu układów geometrycznych toru z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych typu CAD. Użytkownikowi najczęściej nie są znane zasady działania tych programów, w tym również wykorzystywane algorytmy obliczeniowe. Opisano w sposób ogólny funkcjonowanie wybranego programu. Przedstawiono własną, analityczną metodę projektowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • INNOWACYJNA METODA WZMOCNIENIA PRZYCZÓŁKA WIADUKTU PRZY UŻYCIU INIEKCJI GEOPOLIMEROWYCH

  Publikacja

  - Rok 2019

  W obecnych czasach szybki rozwój infrastruktury i nowoczesnych technologii niejednokrotnie narzuca projektantom oraz wykonawcom takie rozwiązania, aby prowadzone roboty budowlane, były jak najmniej uciążliwe dla uczestników ruchu i jak najmniej ingerowały w system komunikacyjny. Dotyczy to zarówno budowy nowych obiektów jaki i remontu obiektów już istniejących. W niniejszej pracy przedstawiono nowatorską koncepcję remontu wiaduktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Działania MSP w zakresie ochrony środowiska naturalnego w kontekście organizacji EURO 2012

  Publikacja

  Przebadano 300 przedsiębiorstw w Trójmiescie i okolicach. Przedstwiciele ponad 80% firm nie zadeklarowali żadnej działalności związanej z organizacją EURO 2012. Należy jednak przypuszczać, że wraz z zbliżaniem sie terminu mistrzostw Europy coraz więcej firm będzie bezpośrednio zaangażowanych w organizację turnieju. Z firm, które zamierzają działać w tym kierunku, 25% ankietowanych posiada plany inwestycyjne. Przeanalizowano śwaidomość...

 • Obiekty warunkujące rozwój podstawowego układu komunikacyjnego Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono charakterystykę ramy ulicznej Gdańska oraz charaktery-stykę głównych obiektów inżynierskich warunkujących jej rozwój. Przedstawio-no także prognozę ruchu dla poszczególnych etapów rozwoju tego układu.