Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY GAZOWO - PAROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY GAZOWO - PAROWE

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY GAZOWO - PAROWE

 • Rozproszone, skojarzone układy gazowo-parowe w krajowej energetyce i ciepłownictwie

  Przedstawiono i scharakteryzowano ostatnio zrealizowane w krajowej energetyce wybrane przykłady układów gazowo-parowych realizujących skojarzoną gospodarkę cieplno-elektryczną.

 • Rozproszone, skojarzone układy gazowo-parowe w krajowej energetyce i ciepłownictwie

  Publikacja

  - Rok 2003

  Scharakteryzowano układy technologiczne kilku wybranych elektrociepłowni zasilanych różnorodnym paliwem gazowym.

 • Analiza uwarunkowań rozwoju elektrowni i elektrociepłowni gazowych i gazowo- parowych

  Przytoczone w artykule zalety układów gazowych oraz gazowo - parowych potwierdzają, że opisywane układy stanowią konkurencyjne rozwiązanie dla technologii jądrowych, o których coraz częściej wspomina się jako o zabezpieczeniu krajowego systemu elektroenergetycznego przy założeniu określonej ceny paliwa. Biorąc pod uwagę unijne wymagania w zakresie wzrostu produkcji energii elektrycznej z niestabilnych źródeł odnawialnych, jakimi...

 • Czyste technologie gazowe - szansą dla Pomorza

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2013

  W artykule przedstawiono koncepcję niskoemisyjnych obiegów gazowo-parowych rozwijanych w kierunku czystych technologii gazowych. Proponowane rozwiązania zakładają wykorzystanie pokładów gazu łupkowego znajdującego się na Pomorzu. Ze względu na ograniczoną wydajność otworu i skończony czas eksploatacji staje się zasadna utylizacja gazu w miejscu wydobycia w małych, przenośnych, kompaktowych elektrowniach z wykorzystaniem oksyspalania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ZADANIA I PROBLEMY BADAWCZE DIAGNOSTYKI CIEPLNO-PRZEPŁYWOWEJ OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

  Publikacja
  • J. Głuch
  • A. Gardzilewicz
  • J. Ślęzak-Żołna

  - Rok 2014

  Diagnostyka techniczna jest podstawą poprawnej, bezpiecznej i sprawnej eksploatacji bloku energetycznego. Ma za zadanie dostarczyć informację o stanie obiektu technicznego w różnych fazach użytkowania, przetworzyć ją i wykorzystać w procedurach eksploatacyjnych. Umożliwia racjonalne użytkowanie obiektu technicznego. Przedmiotem zainteresowania tego rozdziału jest przedstawienie stanu rozwoju współczesnej diagnostyki cieplno-przepływowej...

 • Low sulphur coal combustion - Optimisation of boiler tunings.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Badaniami w ramach projektu objęto przede wszystkim kotły parowe oraz układy wspomagające, takie jak: podajniki węgla, młyny, wentylatory, instalacje oczyszczania spalin. Badania eksperymentalne przeprowadzono na obiektach Elektrociepłowni Kraków, natomiast obliczenia numeryczne zostały wykonane przez Politechnikę Wrocławska we współpracy z firmą R&D EDF. Sformułowano szereg konkretnych wytycznych do przeprowadzenia niezbędnych...

 • Turbiny parowe i gazowe

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł opisuje turbiny parowe i gazowe. Autorka przedstawia chronologię wynalezienia turbin ich zasadę działania i najważniejsze zastosowania. W pracy przedstawione zostały różnice między turbinami parowymi i gazowymi i wynikające z tego wady i zalety obu rozwiązań.

 • Niekonwencjonalne metody odzysku ciepła odpadowego na statkach

  Publikacja

  W artykule opisano kilka metod odzysku ciepła odpadowego, które nie znalazły jeszcze szerokiego zastosowania na statkach. Obecnie, powszechnie wykorzystuje się ciepło spalin do wytwarzania pary wodnej grzewczej, a ciepło wody chłodzącej cylindry silników głównych - do wytwarzania wody słodkiej w wyparownikach podciśnieniowych. Znacznie rzadziej, para wodna lub spaliny służą do napędu turbogeneratorów. Metody te są jednak wykorzystywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyznaczenie maksymalnej sprawności obiegu zeroemisyjnej turbiny gazowo-parowej

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy omówiono koncepcję zeroemisyjnej turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania

 • Współpraca bloku gazowo parowego z obiegiem ORC

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy rozważa się możliwość wykorzystania bloku gazowo - parowego z turbiną parową oraz układem ORC w elektrociepłowni celem poprawy jej sprawności ogólnej. W zamierzeniu strumień ciepła odbierany ze spalin wylotowych turbiny gazowej będzie przekazywany w wymienniku ciepła typu gaz - ciecz do siłowni parowej.Jest to rozwiązanie standardowe wykorzystywane w nowoczesnych instalacjach energetycznych. Następnie obieg ORC z etanolem...

 • Współpraca bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC

  W pracy opisano oryginalną koncepcję współpracy bloku gazowo-parowego istniejącej elektrociepłowni z niskotemperaturowym organicznym obiegiem Rankine’a (ORC). Celem zaproponowanego rozwiązania jest odzysk niskotemperaturowej energii odpadowej spalin i dalszego wykorzystania jej w obiegu ORC do wytworzenia energii elektrycznej. Energia odpadowa odzyskiwana jest ze spalin opuszczających komin zimny, a wykorzystywana jest do podgrzania...

 • Opłacalność bloków skojarzonych gazowo-parowych : wybrane aspekty

  Publikacja

  Rozwój gospodarki powoduje wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną. Zmiany klimatyczne pojawiające się wraz rozwojem cywilizacji zmuszają do racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego. Uwzględniając wspomniane aspekty polska energetyka systemowa musi zapewnić płynność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz stabilną prace krajowego systemu elektroenergetycznego. Przy starzejącej się infrastrukturze i obserwowanych...

 • Wybrane układy ogniw paliwowych.

  Publikacja

  Przedstawiono prototypowe układy ogniw paliwowych produkujące energię cieplną.

 • Analiza energetyczna siłowni gazowo-parowej z wysokociśnieniowym kotlem fluidalnym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przeprowadzono analizę siłowni gazowo-parowej, w której jako sprzę-żenie cieplne obiegu gazowego z parowym zastosowano wysokociśnieniowy kocioł fluidalny, będący jednocześnie komorą spalania dla obiegu turbiny gazowej. W celu podniesienia efektywności energetycznej układu zastosowano dodatkową komorę spalania paliwa gazowego, dla którego utleniaczem są wysokociśnieniowe spaliny opuszczające kocioł fluidalny. Dla rozpatrywanego...

 • Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy wykonano analizę obiegów kombinowanych parowo-gazowych z kotłem utylizacyjnym bez dopalania bazujących w układzie parowym na czynnikach niskotemperaturowych. Analizowano obiegi z czynnikami najczęściej stosowanymi w układach ORC (ang. Organic Rankine Cycle) oraz z czynnikami planowanymi do zastosowania w przyszłości. Wyniki porównano z klasycznym układem kombinowanym z kotłem utylizacyjnym gazowo-parowym, w którym czynnikiem...

 • POPRAWY ELASTYCZNOŚCI PRACY BLOKÓW PAROWYCH I GAZOWO-PAROWYCH PRZEZ ZASTOSOWANIE MAGAZYNU PARY

  Celem niniejszej pracy jest krótki przegląd sposobów magazynowania energii i odniesienie się do sposobu, który byłby najdogodniejszy dla bloków zawodowych parowych i gazowo-parowych. W niniejszej pracy zaproponowano innowacyjny magazyn pary, który jest integralną częścią obiegu parowego, bądź gazowo-parowego i dzięki temu szybko odpowiada na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, a zatem może usprawniać świadczenia usługi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza termodynamiczna niskoemisyjnego obiegu turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania

  Publikacja
  • P. Ziółkowski

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną modyfikacji bloku gazowego w niskoemisyjny obieg turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania. Analiza termodynamiczna obiegu cieplnego przed i po modyfikacji została przeprowadzona za pomocą kodu numerycznego typu CFM. Obiegiem wyjściowym dla przeprowadzonych obliczeń jest obieg turbiny GT8C pracującej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie, zachowując sprawności podstawowych...

 • Analiza możliwości modernizacji układów istniejących elektrociepłowni przy wykorzystaniu bloku gazowo-parowego

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2006

  Przedstawiono analizę energetyczną czterech wariantów modernizacyjno-rozwojowych istniejącej dużej elektrociepłowni zawodowej, przewidujących wprowadzenie do układu tej elektrociepłowni bloku gazowo-parowego. Zwrócono uwagę na ograniczenia w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w takich warunkach. Analiza ma stanowić podstawę do dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwojowego z ekonomicznego punktu widzenia.

 • Układy napędowe w pływających jednostkach wiertniczych

  Omówiono przeznaczenie i podział pływających jednostek wiertniczych, stosowane urządzenia technologiczne i układy napędowe.

 • Układy hydrauliczne kombinowanych walców drogowych

  Opisano konstrukcję budowy układów hydraulicznych w kombinowanym walcu drogowym. Przedstawiono układy hydrauliczne walca stalowo-ogumionego do których zaliczono: układ sterowania, jazdy, wibracji, hamulcowy. Ponadto opisano układ kierowania z dodatkowym sterownikiem skrętu. W tabeli zamieszczono wykaz elementów, które mogą posłużyć do budowy w oparciu o dostawy krajowych producentów.

 • Analiza egzergetyczna bloku gazowo parowego współpracującego z obiegiem ORC

  Publikacja

  W pracy przedstawiono sposób przeprowadzania bilansu egzergetycznego dla obiegu Clausiusa – Rankina. Następnie przy pomocy programu EES współpracującego z bazą REFPROP 9.0 (Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database) [6] wykonany został bilans egzergetyczny dla układu kaskadowego siłowni CCGT – ORC, w którym blok gazowo – parowy współpracuje z obiegiem ORC. Obliczenia wykonano w oparciu o rzeczywiste parametry...

 • Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy omówiono modyfikację turbiny gazowej dostosowując ją do spalania gazu niekonwencjonalnego. Rozpatrzono aspekty termodynamiczne utylizacji gazu łupkowego we wspomnianej instalacji. W oparciu o analizy termodynamiczne określono sprawność obiegu gazowo-parowego. Analiza obiegu cieplnego została przeprowadzona za pomocą kodów CFM. Motywacją do podjęcia niniejszej pracy jest potrzeba dywersyfikacji źródeł energii w tym również...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Układy napędowe statków rybołówstwa przybrzeżnego oraz ich niezawodność.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono układy napędowe statków rybołówstwa przybrzeżnego. Oceniono niezawodność układu ze śrubą stałą i o skoku nastawnym.

 • Hydrauliczne układy napędowe w drogowych maszynach roboczych

  W maszynach roboczych, określanych jako mobilne, w tym także w maszynach drogowych ważną rolę pełnią hydrauliczne układy napędowe i sterownicze. Ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wartymi ich opublikowania są napędy walca wibracyjnego frezarki do nawierzchni drogowych, miniładowarki oraz kombinowanych walców drogowych. W oparciu o przedstawione konstrukcje budowy układów hydraulicznych, omówione zostaną zasady działania niektórych...

 • Układy napędowe holowników

  Omówiono przeznaczenie i klasyfikację holowników, oraz typy stosowanych pędników a także rozwiązania układów napędowych.

 • Układy elektroniczne

  Kursy Online
  • B. Pankiewicz
  • S. Szczepański

  Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

 • Układy Cyfrowe

  Kursy Online
  • J. Glinko

  Kurs Układy Cyfrowe dla 2. semestru roku akademickiego 2020/2021 Informatyki WETI. Projekt i laboratorium.

 • New generation cooling systems for car engines

  Publikacja

  - Rok 2006

  Normy czystości spalin silników samochodowych wymusiły rozwój elektronicznego sterowania pracą silników samochodowych. Do niedawna układy chłodzenia były bardzo tradycyjnymi - niesterowanymi programowo. W artykule przedstawiono możliwości wprowadzenia zaawansowanego sterowania mikroprocesorowego do układów chłodzenia silników spalinowych. Rozważania zilustrowano badaniami z literatury i własnymi pomiarami autora.

 • Nieliniowe układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym artykule przedstawiono struktury układów sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika prądu. Przedstawiono metodę modulacji szerokości impulsów dla falownika prądu. Pokazano modele matematyczne maszyny indukcyjnej klatkowej zasilanej z falownika prądu. Przedstawiono trzy układy regulacji sterowania multiskalarnego z czego dwa są nowe. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.

 • UKŁADY KONSTRUKCYJNE LEKKIEJ OBUDOWY

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • BEZOLEJOWE UKŁADY CHŁODNICZO KLIMATYZACYJNE

  Wiele z nowo wprowadzanych rozporządzeń Unii Europejskiej wymuszać będzie na producentach wprowadzanie instalacji bardziej energooszczędnych i „ekologicznych”. Wprowadzane aktualnie do użytku czynniki robocze, mają być nie tylko przyjazne środowisku, ale dodatkowo zapewnić wysoką sprawność obiegów chłodniczych tak aby obniżyć ich długoterminowy wpływ na środowisko. Naturalną tendencją są więc próby podwyższania ich sprawności,...

 • Układy napędowe pojazdów elektrycznych

  W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Układy nieliniowe 2023

  Kursy Online
  • H. Magdańska
  • M. Riaz

  Układy nieliniowe II Stopień II Semestr

 • Komputerowe Układy Regulacji

  Kursy Online
  • P. Szczeciński
  • S. Szultka

  Komputerowe Układy Regulacji Prowadzący: dr inż. Piotr Szczeciński dr inż. Seweryn Szultka

 • Układy napędowe z silnikami wysokoobrotowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  W artykule przedstawiono aktualny stan techniki w dziedzinie wysokoobrotowych ukłaów napędowych. Porównano właściwości silnika PMSM i silnika z matrycą Halbacha w zastosowaniu do napędu wysokoobrotowych pomp zanurzeniowych do ropy naftowej.

 • Optymalne układy konstrukcyjne hal stalowych.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono wyniki analizy wybranych układów konstrukcyjnych hal stalowych z uwagi na nminimum masy konstrukcji. Opracowano algorytm obliczeniowy umożliwiający uwzględnienie wplywu takich czynników jak: schemat statyczny, rozstaw ram i rozstaw płatwii i rodzaj pokrycia dachowego. Przeanalizowano ponad 5 tyś. kombinacji możliwych układów konstrukcyjnych.

 • Programowalne układy napędowe w dydaktyce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisane stanowisko laboratoryjne stanowi przykład zestawu, z pomocą którego możliwe jest zapoznanie szerokiej liczby odbiorców z nowoczesną techniką napędową. Studenci odbywający zajęcia laboratoryjne, prowadzonych w Katedrze Trakcji Elektrycznej, mogą badać różnorakie maszyny elektryczne pod względem własności ruchowych, zaznajomić się ze sposobami sterowania silnikami z użyciem energoelektronicznych przetworników energii oraz...

 • Układy Cyfrowe 2023 - Informatyka

  Kursy Online
  • K. Stawiarski
  • J. Kozłowski
  • K. Cisowski

  Układy Cyfrowe - materiały: wykład, projekt, laboratorium.

 • Układy elektroniczne - 2022/23

  Kursy Online
  • B. Pankiewicz
  • S. Szczepański

  Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

  Podstawy obiegów cieplnych turbin parowych (obieg Rankine'a, obiegi z regeneracją, obiegi z przegrzewem międzystopniowym, dobór parametrów i schematów obiegu). Podstawy obiegów cieplnych turbin gazowych (obieg Braytona, obiegi z regeneracją, chłodzeniem międzystopniowym, sekwencyjnymi komorami spalania, Ericssona, dobór parametrów projektowych). Teoria stopnia turbinowego (rozkład ciśnień na profilu, siły działające na profil,...

 • Turbiny parowe, gazowe i wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

 • Setups for measurement of thermal time constant of bolometers and resistive layers

  Publikacja

  Przedstawiono dwa układy do pomiaru termicznej stałej czasowejbolometrów i warstw rezystywnych, umożliwiające pomiar wartości tego parametru w zakresie od pojedynczych milisekund do kilku sekund. Przedstawiono wyniki pomiarów termicznej stałej czasowej wybranych warstw rezystywnych wykonanych w technologii LTCC z niestechiometrycznych tlenków lantanowo-strontowo-żelazowych oraz bolometru cienkowarstwowego wykonanego w tej samej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Lekka obudowa. część 4. Układy konstrukcyjne

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań układów konstrukcyjnych stosowanych w lekkich ścianach osłonowych mających zastosowanie przy różnych rodzajach obudów w obiektach budowlanych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Skojarzone układy rozproszone zasilane paliwem gazowym.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono znaczenie stosowania w energetyce i ciepłownictwie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej. Przedstawiono pojęcie generacji rozproszonej oraz wskazano typowe przykłady technologii stosowanych w źródłach rozproszonych. Podano główne przyczyny zainteresowania nimi i rozwoju tych technologii. Scharakteryzowano, ostatnio zrealizowane w krajowym ciepłownictwie, wybrane przykłady zastosowań skojarzonych źródeł rozproszonych,...

 • Układy hydrauliczne stosowane w samochodach ciężarowych.

  Opisano: Retarder: zintegrowany układ hamowania samochodu SCANIA, poszczególne funkcje działania dla przypadków hamowania oraz momentu gdy ma zakończyć hamowanie. Przedstawiono schemat budowy retardera wraz z jego podzespołami gdy jest rozłączony i w przypadku rozpoczęcia hamowania.

 • Układy antenowe MIMO w telekomunikacji bezprzewodowej.

  Przedmiotem pracy są podstawy techniki zbiorczego nadawania i odbioru dla przyszłych systemów telekomunikacji bezprzewodowej. Przedstawiono genezę powstania koncepcji MIMO oraz opisano w sposób systemowy tor transmisyjny rozwiązania użytkowego tej koncepcji. Scharakteryzowano działanie poszczególnych bloków tego toru, w szczególności podano macierze sygnałowe różnych rodzajów modulatora przestrzenno-czasowego.

 • Układy sterowania silnika piezoelektrycznego małej mocy.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowano główne metody zasilania, sterowania i kontroli silników piezoelektrycznych małej mocy. Zaprezentowano nowy system zasilania i sterowania. Przeanalizowano również schemat badań laboratoryjnych.

 • Napędowe układy eksperymentalne wykorzystywane w dydaktyce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ciągły postęp w dziedzinie napędów elektrycznych, rozwój technik mikroprocesorowych oraz powszechne zastosowanie komputerów do wizualizacji układów automatyki wymusza na na-uczycielach akademickich rozwój bazy dydaktycznej. Dzięki projektom badawczym i budowie stanowisk do prac doktorskich wprowadzono jednolitą kartę z procesorem sygnałowym SH65L co przyczyniło się do powstania w Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego jednolitego...

 • Układy Logiczne wykład - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gruba
  • R. Drozd
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • M. J. Grzegorek
  • K. Szymański
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Układy Logiczne