Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY LINIOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY LINIOWE

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY LINIOWE

 • Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi : Cz. 2 Liniowe zagadnienia stochastyczne

  Publikacja

  - Rok 2005

  W częci pierwszej pracy przedstawiono zagadnienia przedziałowych i rozmytych układów równań liniowych w problemie sterowania systemem produkcyjnym. Wiele zagadnień może być sformułowanych w postaci stochastycznej. Poniżej omawia się problem opisany przez zmienne losowe z dokładnociš do momentów drugiego rzędu. Opierajšc się na przedstawionej w częci pierwszej metodzie rozwišzania niedeterministycznego układu równa_ liniowych...

 • Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi : Cz. 1 Liniowe zagadnienia przedziałowe i rozmyte

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozpatruje się zagadnienia niedeterministycznych układów równań liniowych stanowišcych jeden z istotnych elementów rozwišzania zagadnienia sterowania produkcja systemów przemysłowych. Problem tenwystępuje przy badaniu przyjmowanego do realizacji bazowego rozwišzania liniowego zagadnienia planowania obcišżeń systemu. W przypadku modelu niedeterministycznego planowania, niepewnoć przenosi się na rozwišzanie jak również generuje...

 • Rozprzestrzenianie się w podtorzu skutków katastrof kolejowych z udziałem materiałów niebezpiecznych

  Duża część przewozów materiałów niebezpiecznych prowadzona jest koleją. W związku z tym bezpieczeństwo tych przewozów nabiera coraz większego znaczenia. Każda katastrofa z udziałem materiałów niebezpiecznych ma negatywny wpływ na uczestników tego zdarzenia oraz na otaczające środowisko, bowiem jej zasięg na ogół nie jest lokalny. Z tego wynika, że w przypadku zaistnienia katastrofy należy minimalizować jej skutki oraz w dalszych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Molecular self-assembly and optical activity of chiral thionooxalamic acid esters

  Zsyntezowano kilka optycznie czynnych estrów dietylowych kwasu bis(tiooksamowego). Związki te, z powodu ich zdolności do tworzenia ze sobą komplementarnych cyklicznych wiązań wodorowych, są potencjalnie użytecznym materiałem budulcowym większych układów supramolekularnych. Odpowiednie układy modelowe otrzymano z optycznie czynnych 1,2-diamin, które poddano acylowaniu chlorooksooctanem etylu, a następnie otrzymane półprodukty tionowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Konstrukcji Metalowych

  Zespoły Badawcze

  Kierunki badań w Zespole Konstrukcji Metalowych są ściśle powiązane z następująca tematyką: liniowe i nieliniowe analizy numeryczne oraz badania konstrukcji prętowych i powłokowych, zagadnienia dynamiki konstrukcji metalowych, imperfekcje w konstrukcjach metalowych, identyfikacja naprężeń wewnętrznych w stali, inżynieria sejsmiczna, nośność połączeń na śruby oraz rehabilitacja zabytkowych konstrukcji stalowych.

 • Technika sygnałów analogowych. - Tom 1,2

  Publikacja

  - Rok 2014

  om I składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano sygnały, elementy, układy i systemy analogowe. Poznanie właściwości elementów ma kluczowe znaczenie przy przewidywaniu właściwości zbudowanych z nich układów elektronicznych. Podobnie znajomość podstawowych praw rządzących rozkładami prądów i napięć ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia metod analizy układów elektronicznych. Rozdział 2 jest poświęcony liniowym...

 • Numerically robust synthesis of discrete-time H-inf estimators based on dual J-lossless factorisations.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono numerycznie stabilną metodę syntezy liniowych estymatorów stanu optymalnych ze względu na wymagania formułowane w oparciu o normę H-inf. Wykorzystano dualną J-bezstratną faktoryzację macierzy rozproszenia estymowanego procesu czasu dyskretnego. Badano numeryczne uwarunkowanie odpowiednich równań Riccatiego. W szczególności pokazano, że dla dostatecznie małych wartości okresu próbkowania zadanie syntezy dotyczące...