Wyniki wyszukiwania dla: UMTS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UMTS

Wyniki wyszukiwania dla: UMTS

 • On UMTS security.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowano przegląd hipotetycznych ataków na sieci i systemy telekomunikacji ruchomej, w tym systemy UMTS. Uwzględniono: podsłuch, nieautoryzowany dostęp, celowe zakłócanie oraz ataki typu DoS. Zaprezentowano mechanizmy podnoszące bezpieczeństwo pracy UMTS, w szczególności wprowadzające identyfikację i ''rozwinięte'' uwierzytelnianie a także kompleksową autoryzację dostępu.

 • On UMTS HSDPA Performance

  Publikacja

  - Rok 2005

  Mechanizm szybkiej transmisji danych do uzytkownika, HSDPA, zostal wprowadzony w wersji 5 systemu UMTS. Poza nowymi rozwiazaniami w warstwie fizycznej wprowadzono szereg zmian w protokole dostepu do lacza oraz dodano nowa podwarstwe MAC-hs. Celem tego artykulu jest przeanalizowanie mechanizmow odpowiedzialnych za transmisje danych w MAC-hs, przedstawienie wybranych problemow zwiazanych z ta warstwa oraz zaproponowanie mozliwych...

 • Usługi w systemie UMTS.

  Uzupełniona i poszerzona wersja referatu plenarnego przedstawionego na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2002.

 • Simplified algorithm for location service for the UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono uproszczony algorytm lokalizowania terminala ruchomego w systemie UMTS. Algorytm ten umożliwia wyznaczanie pozycji geograficznej terminala ruchomego bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji stacji bazowych RTD (Relative Time Differences). Opisany został model symulacyjny oraz przedstawiono wyniki efektywności lokalizowania terminala ruchomego w środowisku tzw. złym miejskim. otrzymane rezultaty dowodzą, że...

 • On performance of MAC-c/sh in UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przeanalizowano efektywność działania warstwy MAC-c/sh w warstwie drugiej stosu protokołów radiowych systemu UMTS. Omówiono wpływ parametrów stosu oraz rodzaju używanych algorytmów na działanie MAC-c/sh.Zaproponowano efektywny algorytm zarządzania kolejkami priorytetowymi, oparty na dyscyplinie kolejkowej WRR, przy multipleksowaniu ruchu na kanale transportowym FACH. Przedstawiono również nowy algorytm sterowania natężeniem ruchu...

 • Flow Control Algorithm for UMTS HSDPA

  Publikacja

  - Rok 2005

  HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) jest istotnym etapem ewolucji systemu UMTS. Pozwala na transmisję do użytkownika z prędkością dochodzącą do 14.4 Mbit/s; aby to umożliwić, wprowadzono w wersji 5 UMTS szereg nowych mechanizmów w warstwie fizycznej oraz MAC. W tej pracy przedstawiono szczegółową analizę jednego z nowych mechanizmów - algorytmu kontroli natężenia ruchu między MAC-hs i MAC-d. Zaproponowano nowy, efektywny...

 • Wykorzystanie mechanizmu HARQ w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono charakterystykę mechanizmu HARQ, stanowiącego jedną z kluczowych funkcjonalności szybkiego dostępu pakietowego HSDPA w systemie komórkowym trzeciej generacji. Przedstawiono ogólną klasyfikację rodzajów mechanizmu HARQ oraz opisano szczegóły implementacyjne dla systemu UMTS. Przeprowadzono także analizę porównawczą różnych rodzajów mechanizmu HARQ przy zastosowaniu modelu systemu zrealizowanego zgodnie ze...

 • Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w tej samej warstwie oraz pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umożliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów...

 • Zasady projektowania sieci radiokomunikacyjnej UMTS-LTE

  Publikacja

  W referacie opisano zasady projektowania sieci radiokomunikacyjnej UMTS-LTE. Omówiono procedurę projektowania oraz podano metodologię określania rzeczywistych przepływności sygnałów dla różnych wariantów transmisyjnych. Opisano zagadnienie określania parametrów bilansu łącza radiowego oraz przedyskutowano wpływ szumu i interferencji na pracę interfejsu radiowego.

 • Efektywność mechanizmu HARQ w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono analizę różnych metod mechanizmu HARQ określonego dla szybkiego dostępu pakietowego HSDPA systemu UMTS. Przedstawiono charakterystykę oraz zawarto opis implementacji mechanizmu HARQ w HSDPA. Analizę porównawczą różnych metod mechanizmu HARQ przeprowadzono na podstawie wyników symulacji modelu zrealizowanego zgodnie ze specyfikacją techniczną standardu.

 • Estymacja odpowiedzi impulsowej kanału w systemie UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie omówiono zagadnienie estymacji odpowiedzi impulsowej kanału w technice DS-CDMA oraz metody jej implementacji w odbiorniku RAKE. Przedstawiono warunki systemowe zdefiniowane w specyfikacjach systemu UMTS umożliwiające wiarygodną estymację odpowiedzi impulsowej kanału. Na podstawie badań symulacyjnych porównano jakość różnych algorytmów estymacji odpowiedzi impulsowej dla systemu UMTS.

 • HSDPA - szybka transmisja danych w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono architekture nowej metody dostepu pakietowego HSDPA w systemie UMTS wraz z jej analiza funkcjonalna. Scharakteryzowano mechanizmy warstwy fizycznej realizujace adaptacje parametrów transmisji do stanu łacza radiokomunikacyjnego poprzezwybór odpowiedniej wartosciowosci modulacji (AMC), szybki protokół retransmisyjny (HARQ) oraz zaplanowanie ruchu pakietowego.

 • Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umozliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów radiowych oraz zwiększenia dostępnej pojemności.

 • Techniki transmisji informacji w systemie komórkowym UMTS.

  W pracy przedstawiono potencjalne możliwości realizacji różnych rodzajów usług telekomunikacyjnych o odmiennych wymaganiach jakościowych w systemie UMTS. W pracy są też analizowane zagadnienia pojemności systemu dla usług rozmów, różnych środowisk propagacyjnych i szybkości poruszania się terminali ruchomych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań jakości transmisji i pojemności systemu.

 • Seamless roaming between UMTS and IEEE 802.11 networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule opisano metody przełączania pomiędzy systemami UMTS i sieciami standardu IEEE 802.11 - wykorzystującymi protokół MIP. Zaproponowano parametry i ........związane z przełączeniami połączeń, pozwalające na zwiększenie efektywności pracy systemów końcowych, uzyskujących dostęp do Intrnetu za pomocą wspomnianych wyżej systemów. Propozycje zostały zweryfikowane metodami symulacyjnymi, z wykorzystaniem symulatora NS-2.

 • Performance analysis and optimization of the MAC-d scheduler in UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje wyniki analizy efektywności pracy schedulera obsługującego dedykowane kanały logiczne podwarstwy MAC-d systemu UMTS. Zbadano wpływ różnych opcji konfiguracyjnych, parametrów i dyscyplin obsługi implementowanych w podwarstwie MAC. Dokonano weryfikacji symulacyjnej. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano optymalną konfigurację schedulera MAC-d oraz zasady multipleksji kanałów logicznych i selekcji TFC.

 • Analiza efektywności kodowania kanałowego w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  .

 • Optimization and improvement of the ARQ mechanism in RLC layer in UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Parametry wydajnościowe warstwy RLC systemu UMTS są silnie uzależnione od ich konfiguracji początkowej i dynamicznych zmian. Celem referatu była prezentacja efektywności pracy warstwy RLC, w trybie AM, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu ARQ. Zaproponowano procedury optymalizacji ustawień parametrów RLC. Opisano też metody dalszej poprawy efektywności funkcjonowania RLC AM, poprzez zdefiniowanie i zaimplementowanie nowych...

 • On efficiency of layer 2 of the radio interface protocol stack in UMTS

  Publikacja
  • P. Matusz

  - Rok 2006

  Celem pracy jest szczegółowa analiza funkcjonowania warstwy łącza danych w podsystemie dostępu radiowego UTRAN systemu UMTS i na tej podstawie przedstawienie szeregu zmian i usprawnień oraz wskazówek odnośnie konfiguracji protokołów, jakie należy w tej warstwie zastosować aby zmaksymalizować jej wydajność głównie pod kątem oferowanej przepływności, wprowadzanych opóźnień oraz wsparcia priorytetów przesyłanego ruchu. Teza pracy...

 • A picocellular UMTS/TDD overlay on GSM system for indoor environment

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono nakładkę CDMA na system GSM. Nakładka użytkuje system UMTS w trybie TDD i jest przeznaczona do funkcjonowania wewnątrz budynków w obszarze makrokomórki systemu GSM. Wyniki badań przedstawione w pracy ukazują znaczny wzrost efektywności wykorzystania tego samego pasma przez oba systemy i uzyskanie znacznej pojemności dla nakładki bez degradacji pracy systemu GSM

 • Optymalizacja pojemności systemu UMTS dla hierarchicznej struktury komórkowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono metodę optymalizacji pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w systemie UMTS z hierarchiczną strukturą komórek. Wprowadzono wskaźnik jakosciowy określający zysk lub stratę pojemności w przypadku alokacji stacji ruchomej do makrokomórki bądź mikrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS.

 • System ekspertowy do planowania sieci komórkowej systemu UMTS.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono system ekspertowy przeznaczony do wieloaspektowego planowania sieci komórkowej systemu UMTS z interfejsem radiowym WCDMA/FDD. Scharakteryzowano algorytm pracy oraz przytoczono przykłady zastosowań omawianego systemu.

 • Uproszczony algorytm lokalizowania stacji ruchomej w systemie UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W niniejszym artykule został przedstawiony uproszczony algorytm lokalizowania stacji ruchomej UE w systemie UMTS. Algorytm ten umożliwia wyznaczanie położenia geograficznego stacji ruchomej bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji poszczególnych stacji bazowych RTD.

 • Performance analysis and optimization of the Radio Link Control layer in UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  RLC (Radio Link Control) jest jedną z podwarstw warstwy 2 stosu radiowego systemu UMTS. RLC wspiera trzy podstawowe tryby działania: przezroczysty (Transparent Mode, TM), bezpotwierdzeniowy (Unacknowledged Mode, UM) oraz potwierdzeniowy (Acknowledged Mode, AM). Wydajność RLC AM jest mocno uzależniona od konfiguracji RLC oraz jej zdolności do dynamicznej rekonfiguracji, odzwierciedlającej zmiany w przesyłanym ruchu oraz w jakości...

 • Dywersyfikacja nadawania i jej zastosowanie w systemie UMTS.

  Publikacja
  • M. Sosnowski

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono technikę zwielokrotnionego nadawania przewidzianą do zastosowania w stacjach bazowych systemów DSC DMA, w celu zmniejszenia skutków zaników sygnałów odbieranych przez stacje ruchome. Zamieszczono klasyfikację i przegląd metod dywersyfikacji nadania zarówno z pętlą zamkniętą.Opisano sposób implementacji tych metod w systemie UMTS.

 • Nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą w systemie UMTS.

  Publikacja
  • R. Niski

  - Rok 2004

  W referacie zaprezentowano nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą, pracujący z częstotliwością 3000 rozk/sek, możliwy do zastosowania w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS. Na podstawie badań, przeprowadzonych w oparciu o własne oprogramowanie symulujące pracę systemu i kanał, dokonano porównana nowego mechanizmu z mechanizmem zaproponowany w specyfikacji systemu UMTS, pracującym z częstotliwością 1500 rozk/sek. Ponadto...

 • Evaluation of IEEE 802.21 Handover between IEEE 802.11 and UMTS Networks

  Publikacja

  The paper presents IEEE 802.21 - the ongoing standard for network handovers - illustrating its functional features, and considering and simulating a set of scenarios of mobile stations moving between IEEE 802.11 and UMTS networks. In order to evaluate the performance of IEEE 802.21 hanover packet loses and switching delays caused by hanover procedures are investigated. The authors discuss example results of simulation experiments...

 • Interferencje wspólnokanałowe w łączu w górę w systemie UMTS

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki analizy oraz badań symulacyjnych zmienności mocy interferencji wspólnokanałowych w łączu w górę w systemie UMTS. Omówiono modele matematyczne do analitycznych metod szacowania mocy interferencji. Przedstawiono program symulacyjny do badania wpływu interferencji na parametry funkcjonalne systemu UMTS.

 • Analysis of profitability of inter-system handovers between IEEE 802.11band UMTS

  Publikacja

  - Rok 2003

  Celem pracy jest analiza opłacalności przełączenia pomiędzy sieciami IEEE 802.11b i UMTS w przypadku używania Mobile IPv4. Analiza została przeprowadzona między innymi w zależności od przepustowości kanału dostępnego w sieci UMTS, jakości połączenia radiowego, ilości użytkowników w sieci 802.11b, rodzaju generowanego ruchu oraz wymagań jakościowych (QoS) tego ruchu. Szczegółowe symulacje zostały przeprowadzone przy użyciu NS2 oraz...

 • Badanie jakości kodu Reeda-Mullera dla potrzeb systemu UMTS.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne kodu Reeda-Mullera dla potrzeb systemu UMTS, ktory jest liniowym kodem blokowym. Kod ten wykorzystywany jest do zabezpieczenia transmisji wskażnika TFCI w kanale sterującym DPCCH systemu UMTS. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych transmisjidla łącza w górę w wybranych środowiskach propagacyjnych dla wybranych prędkości porusznia się stacji ruchomej.

 • Efektywność pracy wzmacniacza mocy terminala ruchomego w systemie UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy opisano problem efektywności pracy wzmacniacza mocy terminala ruchomego systemu UMTS/FDD w warunkach przetwarzania sygnałów o różnych szybkościach transmisji.

 • Badanie jakości transmisji w systemie UMTS z wykorzystaniem turbokodowania

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono budowę turbokodera zastosowanego w systemie UMTS. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych. Dekoder turbokodu zaimplementowany w programie symulacyjnym pracował w oparciu o algorytm SOVA.

 • Projektowanie sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem pracy było więc opracowanie metod analitycznych i przeprowadzenie ich badań, aby zapewnić racjonalne projektowanie sieci komórkowej systemu UMTS, pozwalające na lepsze wykorzystanie zasobów radiowych, poprzez wprowadzenie mechanizmów przenoszenia pojemności i uzyskanie zwiększenia stopnia dostępności do usług. Badania symulacyjne, ukazujące uwarunkowania i sposoby przenoszenia pojemności oraz uzyskiwane wyniki, zostały zilustrowane...

 • Czynniki warunkujące planowanie rozmieszczenia stacji bazowych w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie opisano metodologię planowania rozmieszczenia stacji bazowych w systemie UMTS. Przedstawiono wielopłaszczyznową analizę czynników, których wpływ należy uwzględnić w procesie planowania pokrycia radiowego w systemie UMTS.

 • Bezpieczeństwo sieci szkieletowej All-IP w systemie komórkowym UMTS

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy zabezpieczeń funkcjonujące w sieci szkieletowej systemu UMTS, ze szczególnym uwzględnieniem protokołu IPsec. Badania i analizy zostały przeprowadzone w głównej mierze w oparciu o dokumenty standaryzacyjne systemu UMTS oraz zalecenia RFC organizacji IETF. Niniejsza praca powstała głównie z myślą o operatorach telefonii komórkowej trzeciej generacji. Aspiracją autora, towarzyszącą powstaniu...

 • Capacity Estimation of the OFDMA and SC-FDMA Radio Interface for UMTS-LTE

  In the paper a method of capacity estimation for the UMTS-LTE interface is presented. Both the OFDMA and SC-FDMA technology has been considered. A method of physical resource allocation for users is mentioned and analytical results of theoretical throuhput calculation are described.

 • A method of the UMTS-FDD network design based on universal load characteristics

  Publikacja

  - Rok 2009

  In the paper an original method of the UMTS radio network design was presented. The method is based on simple way of capacity-coverage trade-off estimation for WCDMA/FDD radio interface. This trade-off is estimated by using universal load characteristics and normalized coverage characteristics. The characteristics are useful for any propagation environment as well as for any service performance requirements. The practical applications...

 • Data Plane Performance Issues Concerning MBMS in UMTS Release 6

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono funkcjonowanie mechanizmu MBMS w wersji 6 systemu UMTS. MBMS, będący następcą mechanizmu CBS funkcjonującego w sieciach 2G i 2.5G, umożliwia efektywne rozgłaszanie danych o wysokich wymaganiach na pasmo oraz jakość usług (QoS), takich jak danych multimedialnych. W artykule przedyskutowano możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu QoS przez MBMS oraz zaproponowano nowy, dwuetapowy scheduler w warstwie MAC-c/sh/m,...

 • Simulation Results of Dynamic Capacity Reallocation in Hierarchical Cell Structure of UMTS Network

  In the paper simulation results of dynamic capacity reallocation between different layers of hierarchical cell structure of UMTS network has been described. This approach for load management seems to be useful for improving the resource utilization perfmorance.

 • Performance of data transmission in UMTS with turbo code about decreased number of states

  In the paper a structure of turbo encoder and decoder about decreased number of states has been described. The simulation results of transmission performance based on turbo coding without the reduction of the number of iterations for the uplink and downlink of WCDMA/FDD interface have been presented. The SOVA algorithm for turbo decoding has been used. The investigations have been carried out for Outdoor to Indoor & Pedestrian...

 • Realizacja usług przesyłania danych w hierarchicznej strukturze komókowej systemu UMTS

  Publikacja

  W referacie przedstawiono metodę realizacji usług przesyłania danych w hierarchicznej strukturze sieci komórkowej systemu UMTS z interfejsem radiowym WCDMA/FDD w łączu w dół. Zaproponowano wskaźnik jakościowy określający alokację stacji ruchomej, zgłaszającej żądanie realizacji określonej usługi, do stacji bazowej mikrokomórki lub makrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania dostępnych zasobów radiowych...

 • Przenoszenie pojemności a miękkie przełączanie połączeń pomiędzy komórkami w systemie UMTS

  W artykule porównano wpływ przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami hierarchicznej struktury komórkowej oraz miękkiego przełączania połączeń na obciążenie interfejsu radiowego WCDMA/FDD sieci UMTS Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obrazujące możliwości współdziałania obu tych mechanizmów podczas rzeczywistej pracy sieci. Symulowana sieć komórkowa została zaplanowana na cyfrowej mapie miasta Gdańska.

 • Analiza efektywności mechanizmów redukcji liczby iteracji turbodekodera w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono budowę kodera i dekodera turbokodu zastosowanego w systemie UMTS. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z wykorzystaniem turbokodów ze stałą liczbą iteracji oraz z zastosowaniem mechanizmów redukcji liczby iteracji w turbodekoderze w środowisku propagacyjnym miejskim wokołobudynkowym dla dwóch szybkości transmisji 64 kb/s i 144 kb/s. Turbodekoder pracował w oparciu o algorytm SOVA.

 • Badanie efektywności mechanizmu redukcji liczby iteracji turbodekodera w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2006

  Streszczenie: W referacie przedstawiono budowę turbokodera zastosowanego w systemie UMTS i dekodera turbokodu z mechanizmem redukcji liczby iteracji wykorzystującym informację o przekroczeniu zadanego progu przez wielkość logarytmu stosunku prawdopodobieństw a-posteriori LLR w turbodekoderze Zostały porównane i omówione wyniki badań symulacyjnych dla obu kierunków transmisji w środowisku propagacyjnym miejskim wokoło-budynkowym...

 • Analiza efektywności techniki WCDMA/FDD w segmencie naziemnym systemu UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Efektywna realizacja procesu planowania sieci komórkowej UMTS będzie możliwa tylko wówczas, kiedy znane będą wszystkie zależności pomiędzy różnymi charakterystykami systemu oraz wpływ poszczególnych technik i metod dostępnych w systemie na zmiany pojemności, zasięgu i jakości transmisji w warunkach rzeczywistych. Istotnym czynnikiem warunkującym wysoki stopień wykorzystania zasobów radiowych systemu jest określenie charakteru i...

 • Rozdział 28 : Inteligentne odtwarzanie przesyłanych danych w systemie komórkowym UMTS

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono zagadnienia przetwarzania sygnałów w torze nadawczo-odbiorczym systemu UMTS, w którym kanał wywołuje skrajnie trudne warunki transmisji i to zarówno w relacji od terminala do stacji bazowej jak i w przeciwnym kierunku. Szczególną uwagę zwrócono na kodowanie/dekodowanie kanałowe oraz rozpraszanie/skupianie widma sygnałów. Przedstawiono wyniki badania jakości odbioru dla kodu splotowego (3,1,9) i turbokodu ukazując...

 • Badania jakości transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS

  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu zastosowano mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porów-nano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z za-stosowaniem mechanizmu redukcji liczby iteracji turbode-kodera i bez tego mechanizmu. Badania przeprowadzono dla obu kierunków...

 • Badania jakości transmisji danych w systemie UMTS z wykorzystaniem turbokodowania

  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu został zastosowany mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porównano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w przypadku zastosowania mechanizmu redukcji liczby iteracji turbodekodera i bez tego mechanizmu. Badania zostały przeprowadzone...

 • Rozkłady mocy interferencji zewnętrznych w łączu w górę w systemie UMTS

  W referacie zaprezentowano metodologię analizy rozkładów mocy interferencji zewnętrznych, odbieranych w łączu w górę w systemie UMTS, w oparciu o rozważania analityczne oraz badania symulacyjne, dla różnych operacyjnych warunków pracy tego systemu.

 • Badanie algorytmów sterowania dostępem do sieci umts dla usług z priorytetami

  W referacie krótko scharakteryzowano stosowane algorytmy sterowania dostępem do zasobów sieci UMTS oraz zaproponowano nowe, dodatkowe algorytmy zwiększające efektywność wykorzystania zasobów. Przedstawionowyniki badań symulacyjnych pozwalające ocenić przydatność zaproponowanych algorytmów dla realizacji usług z priorytetami.