Wyniki wyszukiwania dla: URBANISTYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: URBANISTYKA

Wyniki wyszukiwania dla: URBANISTYKA

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • Urbanistyka i architektura dawnego garnizonu w Gdańsku Strzyży

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedstawione zostały dzieje budowy i rozwoju urbanistycznego dawnych koszar w Gdańsku-Strzyży. Scharakteryzowano także architekturę poszczególnych obiektów z podaniem ich pierwotnych jak i późniejszych funkcji. Opisano szczegółowo d. koszary jednostki taborów, I. i 2. Regimentu Huzarów Przybocznych, późniejsze uzupełnienia zespołu koszar, zabudowę składu wozowni, także zabudowę wojskową pozostającą poza obrębem koszar.

 • URBANISTYKA. MIĘDZYUCZELNIANE ZESZYTY NAUKOWE

  Czasopisma

  ISSN: 1426-7446

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ ORAZ URBANISTYKA – PROJEKT NOWYCH SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

  Na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2017 r. otwierane są dwie specjalności: urbanistyka i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i oparty na dotychczasowych standardach kształcenia na tym kierunku. Specjalność zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną i Urbanistyka - projekt nowych specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Gdańskiej

  Na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2017 r. otwierane są dwie specjalności: urbanistyka i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i oparty na dotychczasowych standardach kształcenia na tym kierunku. Specjalność zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

  Czasopisma

  ISSN: 1507-6407

 • W kierunku zmiennej metafory miasta-miejsca, zdarzenia, krajobrazy. W: Ka- zimierz Wejchert - teoria kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Akapit-DTP** 2003 s. 52-61, 3 il. bibliogr. 26 poz. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe R. VIII. Red. serii: prof. S. Gzel.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W latach 60. XX wieku, w dużej mierze za sprawą koncepcji K. Lyncha, corazwyraźniej zaczęła się wykształcać zmiana w wyobrażeniu miasta, które rozu-miane jest dzisiaj nie tylko jako statyczny wzór, ale jako układ wzajemnychoddziaływań, scena życia społecznego, miejsce zdarzeń i dynamicznych wpływówśrodowiska. Miejsca definiowane są dzisiaj nie tylko w kryteriach kompozycy-jnych, ale także poprzez zdarzenia, interakcje, miejskie...

 • architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport

  Kursy Online

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Inspiracje międzywojenne we współczesnej architekturze Gdyni

  Współczesna architektura Gdyni ma swą wyraźną specyfikę. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że jest ona w sposób dość czytelny inspirowana architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Od czasu gdy na początku lat 90-tych XX w. etos lat międzywojennych został "odzyskany" i ponownie odkryty w świadomości społecznej, realizacje architektoniczne tamtego okresu zaczęły funkcjonować jako swoiste wzory.W artykule pokazano współczesne...

 • Daniel Załuski dr hab. inż. arch.

 • Aleksandra Sas-Bojarska prof. dr hab. inż. arch.

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Geotechnika na kierunku ''Budownictwo'' w wielostopniowym systemie studiów

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zakres kształcenia geotechniki na kierunku Budownictwo. Szczegółowo scharakteryzowano tzw. przedmioty ''geotechniczne'', podkreślając ich rolę w kształceniu na kierunku Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo Podziemne oraz Geologia Inżynierska.

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (dr inż. arch.) urodzony 1987 roku w Gdyni. W 2006 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni oraz Społeczną Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W 2011 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2018 obronił doktorat w dziedzinie Architektura i Urbanistyka pt. Wielokryterialne projektowanie...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publikacja

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic...

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Łukasz Bugalski dr inż. arch.

  Łukasz Bugalski ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka (2013) oraz obronił doktorat (2013-2018) z tej samej dyscypliny naukowej (Politechnika Gdańska). Był stypendystą programu Marie Skłodowska-Curie (2017-2020) w zakresie critical heritage studies jako część projektu "CHEurope" (MSCA Innovative Training Network) odbytego w Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna w Bolonii...

 • Michał Kwasek mgr inż. arch.

  Michał Kwasek pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2009 r. ukończył studiana kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a w 2013 r. obronił dyplom magisterski na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku rozpoczął naukę na Studium...

 • Tworzenie miejskości po 1990r., Geneza niemieckiej urbanistyki współczesnych założeń mieszkaniowych

  Artykuł jest przyczyną do przypomnienia genezy współczesnej formy niemieckich miejskich struktur mieszkaniowych w kontekście zmian rozumienia ich wymiaru miejskości. Niemiecka myśl urbanistyczna łączy w sobie dwie wyraziste tradycje dwudziestego wieku - Gründerzeit i KlassischeModerne. Pozostaje jednak silnie otwarta na innowację generowaną nie tylko dzięki postępowi technicznemu, ale przede wszystkim poprzez planowanie interdyscyplinarne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Laboratoria

  TBC, Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

 • O centrum

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2003

  Perypetie urbanistyczne Gdańska

 • Założenia pierścieniowe w strukturze urbanistycznej miast polskich

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Omówienie pracy doktorskiej Leszka Bugalskiego

 • O miejscu

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2003

  Przyczyny i konsekwencje lokalizacji Gdańska w określonej przestrzeni

 • Integrated spatial and energy planning – importance of a problem for contemporary architects and urban planners with focus on environmental factors

  Along with respecting basic sustainable development goals, planners will also be obliged to meet more stringent provisions related to energy efficiency in the coming years. In Poland, a crucial year will be 2021, when the EU directive on the energy efficiency of buildings comes into force. In this matter, not only the characteristics of individual objects are of great importance, but their whole complexes and the overall approach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trzy dzielnice, trzy rewitalizacje. Dolny Wrzeszcz.

  Publikacja

  Opis programu rewitalizacji dzielnicy Dolny Wrzeszcz w Gdańsku.

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Przegląd Czytelnia

  Publikacja

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • Renesans dworców a odnowa miast

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wysoki komfort jazdy pociągami, graniczący w najnowszych pociągach z luksusem, przyciąga coraz liczniejszą grupę bogatych klientów. Dla nich realizowane są dworcowe lounge na wzór klubów, znajdujących się na lotniskach (Niemcy, Francja). Dla nich też zmienia się oblicze całych dworców. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z nowymi liniami dużych prędkości, realizowanymi jako zupełnie niezależne trasy, czy też ze zmodernizowanymi...

 • Miasta krótkich dróg

  Publikacja

  - Rok 2005

  Należy zrewidować poglądy na temat wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Modernistyczne wizje miast zakładały tworzenie schierarchizowanych ośrodków usługowych - osiedlowych, dzielnicowych i centralnych. Socjalistyczne miasta nigdy w pełni nie wykształciły powyższych ośrodków. W wielu przypadkach ułomne struktury polskich miast zostały w ostatnim czasie dopełnione, niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania, centrami...

 • Węzeł integracyjny w Tczewie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dworzec kolejowy w Tczewie jest jednym z czterech obiektów wytypowanych do przebudowy w ramach projektu modernizacji trasy kolejowej E65 (Warszawa - Gdynia Główna Osobowa), stanowiącej północne uzupełnienie Centralnej Magistrali Kolejowej (Warszawa - Katowice). W artykule przedstawiono historię prac projektowych związanych z przebudową dworca na węzeł przesiadkowy. Zakończenie tych prac przewiduje się na połowę roku 2007. Projekt...

 • Dworce na nowej drodze

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji wdrożeniowej pt. "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse" (Tczew/30-31.01.2006r.). Podstawowym założeniem programowym organizatorów była próba przełamania złego stereotypu, który przylgnął do polskich dworców, jako miejsc nieatrakcyjnych, brudnych i niebezpiecznych. Przyjęto, iż podobnie jak w Europie Zachodniej nasze dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Wstęp

  Publikacja

  - Rok 2006

  W większości przypadków tereny dworcowe posiadają ogromny potencjał ekonomiczny, są zlokalizowane w centrum miasta, w rejonie największych potoków podróżnych, posiadają duże rezerwy terenowe w postaci przyległych terenów pokomunikacyjnych i poprzemysłowych. Wzorem realizacji zachodnioeuropejskich, polskie dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych nieruchomości śródmiejskich dla lokalizacji nowoczesnych węzłów przesiadkowych...

 • Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie...

 • Galeria handlowa Hosso w Kołobrzegu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Kołobrzeg wymagał po II wojnie światowej kompleksowej odbudowy. Zgodnie z obowiązującą wówczas doktryną konserwatorską objęto ochroną historyczny układ poprzez zachowanie przebiegu istniejących chodników i jezdni. Na bazie modernistycznych idei rozpoczęto w 1970 roku odbudowę kołobrzeskiego centrum. Dziesięcio- i czteropiętrowe bloki stanęły na linii obrysu murów gotyckiego miasta. Ich forma urbanistyczna miała nawiązywać do średniowiecznych...

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta : nowe szanse

  Publikacja

  - Rok 2006

  Renesans kolei nie dotyczy całej sieci, ale jedynie nowych linii, będących w rzeczywistości nową formą szybkiego transportu pasażerskiego, konkurencyjnego dla regionalnych linii lotniczych. Nowe formy przestrzenne dworców kolejowych III generacji wymagają nowatorskiego podejścia do projektowania. Głównymi czynnikami projektowania węzłów komunikacyjnych winno być koordynowanie i organizacja ruchu pasażerów i pojazdów. Architektura...

 • Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem...

 • Koncepcja węzła integracyjnego w Tczewie : historia idei

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawione w artykule propozycje zmian w rejonie dworca kolejowego w Tczewie są procesem złożonym i długotrwałym. Wymagają porozumienia ze strony miasta, starostwa i województwa, jak i ze strony operatorów. Głównie winny być skierowane do pasażerów i klientów nie korzystających z transportu zbiorowego, ale korzystających z komercyjnych usług na dworcu. Bardzo ważne jest również poparcie PKP S.A. i nawiązanie z nimi umowy o współpracy....

 • Współczesne obiekty handlowe a rynek nieruchomości

  Publikacja

  - Rok 2007

  Choć obiekty handlowe na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast, to ich rozwój przestrzenny może sprawiać wrażenie chaotyczności i braku podejścia systemowego. Mimo to możliwe jest wyodrębnienie tendencji rozwoju tej formy handlu. Ważnym aspektem ich lokalizacji są uwarunkowania planistyczne, w tym prawne, zapotrzebowanie na powierzchnię oraz ich obszar oddziaływania. Z kolei z punktu widzenia miasta istotny jest ich wpływ...

 • Sport i rekreacja w przestrzeni miasta. Układ urządzeń rekreacyjnych i sportowych w aglomeracji gdańskiej.

  Publikacja
  • M. Postawka

  - Rok 2007

  Celem rozprawy było zbadanie roli urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zasad ich lokalizacji w przestrzeni miasta od czasów starożytnych do współczesności oraz analiza istniejącego układu urządzeń sportowo-rekreacyjnych w aglomeracji gdańskiej. Analiza ta umożliwiła podjęcie próby opracowania przyszłościowego modelu ukształtowania funkcji sportowo-rekreacyjnych w tej aglomeracji. Praca składa się z czterech rozdziałów, dotyczących:-...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Śródmiejskie tereny pokolejowe PKP S.A.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule została przedstawiona charakterystyka polskich terenów kolejowych na podstawie materiałów udostępnionych przez Oddział Dworce Kolejowe PKP S.A. i Oddział Nieruchomości PKP S.A. Zaprezentowane zostały możliwości przekształceń zbędnych terenów kolejowych z punktu widzenia PKP S.A. oraz polskich samorządów z uwzględnieniem specyfiki prawnej, własnościowej, planistycznej itp.

 • Kolej i miasto

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obserwowanym od ok. 10 lat pozytywnym przemianom kolei jako nowoczesnego środka transportu towarzyszy ogólnoeuropejska kampania przebudowy i modernizacji dworców, rzadziej realizacja nowych obiektów. Jest ona z jednej strony - zorientowana na nowych, bogatych pasażerów, traktujących dworzec jedynie jako miejsce tranzytu, z drugiej strony - na klientelę nie korzystającą z transportu kolejowego, ale traktującą dworce jako docelowe...

 • Ustawa o WOH a planowanie przestrzenne

  Publikacja

  - Rok 2007

  11 maja Sejm uchwalił budzącą wiele emocji Ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o WOH). Zgodnie z uchwaloną definicją wielkopowierzchniowym obiektem handlowym jest obiekt o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, prowadzący jakąkolwiek działalność handlową. Mimo iż Ustawie o WOH przyświecają szczytne cele racjonalizacji wykorzystania zasobów miejskich, jej skutki mogą w istocie negatywnie wpłynąć...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....