Wyniki wyszukiwania dla: URBANISTYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: URBANISTYKA

Wyniki wyszukiwania dla: URBANISTYKA

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • Urbanistyka i architektura dawnego garnizonu w Gdańsku Strzyży

  Publikacja

  - 2018

  Przedstawione zostały dzieje budowy i rozwoju urbanistycznego dawnych koszar w Gdańsku-Strzyży. Scharakteryzowano także architekturę poszczególnych obiektów z podaniem ich pierwotnych jak i późniejszych funkcji. Opisano szczegółowo d. koszary jednostki taborów, I. i 2. Regimentu Huzarów Przybocznych, późniejsze uzupełnienia zespołu koszar, zabudowę składu wozowni, także zabudowę wojskową pozostającą poza obrębem koszar.

 • URBANISTYKA. MIĘDZYUCZELNIANE ZESZYTY NAUKOWE

  Czasopisma

  ISSN: 1426-7446

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ ORAZ URBANISTYKA – PROJEKT NOWYCH SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

  Na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2017 r. otwierane są dwie specjalności: urbanistyka i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i oparty na dotychczasowych standardach kształcenia na tym kierunku. Specjalność zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną i Urbanistyka - projekt nowych specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Gdańskiej

  Na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2017 r. otwierane są dwie specjalności: urbanistyka i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i oparty na dotychczasowych standardach kształcenia na tym kierunku. Specjalność zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

  Czasopisma

  ISSN: 1507-6407

 • W kierunku zmiennej metafory miasta-miejsca, zdarzenia, krajobrazy. W: Ka- zimierz Wejchert - teoria kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Akapit-DTP** 2003 s. 52-61, 3 il. bibliogr. 26 poz. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe R. VIII. Red. serii: prof. S. Gzel.

  Publikacja

  - 2003

  W latach 60. XX wieku, w dużej mierze za sprawą koncepcji K. Lyncha, corazwyraźniej zaczęła się wykształcać zmiana w wyobrażeniu miasta, które rozu-miane jest dzisiaj nie tylko jako statyczny wzór, ale jako układ wzajemnychoddziaływań, scena życia społecznego, miejsce zdarzeń i dynamicznych wpływówśrodowiska. Miejsca definiowane są dzisiaj nie tylko w kryteriach kompozycy-jnych, ale także poprzez zdarzenia, interakcje, miejskie...

 • architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport

  Kursy Online

 • Inspiracje międzywojenne we współczesnej architekturze Gdyni

  Współczesna architektura Gdyni ma swą wyraźną specyfikę. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że jest ona w sposób dość czytelny inspirowana architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Od czasu gdy na początku lat 90-tych XX w. etos lat międzywojennych został "odzyskany" i ponownie odkryty w świadomości społecznej, realizacje architektoniczne tamtego okresu zaczęły funkcjonować jako swoiste wzory.W artykule pokazano współczesne...

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Daniel Załuski dr hab. inż. arch.

 • Aleksandra Sas-Bojarska prof. dr hab. inż. arch.

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Geotechnika na kierunku ''Budownictwo'' w wielostopniowym systemie studiów

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono zakres kształcenia geotechniki na kierunku Budownictwo. Szczegółowo scharakteryzowano tzw. przedmioty ''geotechniczne'', podkreślając ich rolę w kształceniu na kierunku Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo Podziemne oraz Geologia Inżynierska.

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (dr inż. arch.) urodzony 1987 roku w Gdyni. W 2006 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni oraz Społeczną Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W 2011 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2018 obronił doktorat w dziedzinie Architektura i Urbanistyka pt. Wielokryterialne projektowanie...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publikacja

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

  Publikacja

  - 2010

  Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic...

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Michał Kwasek mgr inż. arch.

  Michał Kwasek pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2009 r. ukończył studiana kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a w 2013 r. obronił dyplom magisterski na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku rozpoczął naukę na Studium...

 • Łukasz Bugalski dr inż. arch.

  Łukasz Bugalski ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka (2013) oraz obronił doktorat (2013-2018) z tej samej dyscypliny naukowej (Politechnika Gdańska). Był stypendystą programu Marie Skłodowska-Curie (2017-2020) w zakresie critical heritage studies jako część projektu "CHEurope" (MSCA Innovative Training Network) odbytego w Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna w Bolonii...

 • Tworzenie miejskości po 1990r., Geneza niemieckiej urbanistyki współczesnych założeń mieszkaniowych

  Artykuł jest przyczyną do przypomnienia genezy współczesnej formy niemieckich miejskich struktur mieszkaniowych w kontekście zmian rozumienia ich wymiaru miejskości. Niemiecka myśl urbanistyczna łączy w sobie dwie wyraziste tradycje dwudziestego wieku - Gründerzeit i KlassischeModerne. Pozostaje jednak silnie otwarta na innowację generowaną nie tylko dzięki postępowi technicznemu, ale przede wszystkim poprzez planowanie interdyscyplinarne...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Laboratoria

  TBC, Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • O centrum

  Publikacja

  Perypetie urbanistyczne Gdańska

 • Założenia pierścieniowe w strukturze urbanistycznej miast polskich

  Publikacja

  Omówienie pracy doktorskiej Leszka Bugalskiego

 • O miejscu

  Publikacja

  Przyczyny i konsekwencje lokalizacji Gdańska w określonej przestrzeni

 • Integrated spatial and energy planning – importance of a problem for contemporary architects and urban planners with focus on environmental factors

  Along with respecting basic sustainable development goals, planners will also be obliged to meet more stringent provisions related to energy efficiency in the coming years. In Poland, a crucial year will be 2021, when the EU directive on the energy efficiency of buildings comes into force. In this matter, not only the characteristics of individual objects are of great importance, but their whole complexes and the overall approach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Powrót handlu do centrów miast?

  Publikacja

  - 2006

  Wymagania lokalizacyjne współczesnych obiektów handlowych sprawiają, że dogodnymi ich lokalizacjami są obszary podmiejskie. Wzrost zarobków w Polsce powoduje powstawanie kolejnych centrów handlowych. Możliwe jest wzmacnianie struktur śródmiejskich poprzez wprowadzanie nowoczesnych powierzchni handlowych. Przykładem takich projektów są liczne założenia wielofunkcyjne realizowane na obszarach pokolejowych.

 • Współczesne obiekty handlowe a rynek nieruchomości

  Publikacja

  - 2006

  Nieruchomości komercyjne, zwłaszcza na rynkach rozwijających się, są atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Tłem rozwoju współczesnych obiektów handlowych w Polsce są przemiany wolnorynkowe, rozdrobniona struktura sieci handlowej o zróżnicowanym programie funkcjonalnym. Istotnym aspektem dalszego rozwoju obiektów handlowych w Polsce są uwarunkowania planistyczne, zapotrzebowanie na powierzchnię oraz oddziaływanie tych obiektów...

 • Hipermarkety i miasta pod miastem

  Publikacja

  - 2006

  Jednym z elementów procesu suburbanizacji jest jego silna zależność od rozwoju współczesnych obiektów handlowych jakimi są hipermarkety. Opracowanie analizuje podstawowe aspekty wpływu tych obiektów na struktury podmiejskie, takie jak zagadnienia: funkcjonalne, komunikacyjne, formalne, społeczne i ekonomiczne.

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta

  Publikacja

  - 2006

  W dniach 30-31 stycznia w Tczewie odbyła się międzynarodowa konferencja "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse". Celem konferencji było przedstawienie możliwości przekształceń terenów kolejowych i pokolejowych. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli różnych dziedzin możliwe było szerokie określenie problemów związanych z dworcami kolejowymi.

 • Centra handlowo-usługowe - nowa funkcja dworców kolejowych

  Publikacja

  - 2006

  Wobec rosnącego zapotrzebowania społecznego na dobra konsumpcyjne centra handlowe są atrakcyjnymi miejscami w miastach. Ich oddziaływanie na miasto jest widoczne i tyczy się nie tylko wpływu na drobny handel, ale również hierarchię miejskich ośrodków usługowych oraz komunikację. Jednym z atrakcyjnych przypadków lokalizacji funkcji handlowej jest dworzec kolejowy. Ważnym elementem kontroli rozwoju współczesnego handlu jest odpowiedzialne...

 • Projekty przebudowy obszarów dworcowych - aspekty finansowe

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł jest podsumowaniem dyskusji warsztatowej dotyczącej finansowych aspektów przekształceń terenów dworcowych, przydworcowych i pokolejowych. Zawarto w nim refleksje dotyczące zmiebniającej się roli terenów kolejowych, mozliwego przyjecia przez nie nowego programu miejskiego, analizy mozliwych do wykorzystania funduszy, mechanizmów finansowania oraz konieczności myslenia projektowego.

 • Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii przekształceń miast : przypadek terenów przydworcowych

  Publikacja

  - 2006

  Artkuł dotyczy zagadnienia wielkoskalarnych przedsięwzięć inwestycyjnych jako elementu polityki rozwoju współczesnych miast. Szczególny nacisk położono w nim na kwestie terenów pokolejowych i okołodworcowych jako potencjalnego miejsca lokalizacji tego typu załozeń.

 • Role of culture in urban revitalization

  Publikacja

  - 2006

  Artkuł dotyczy zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej. Omówiono w nim najważniwejsze cechy tego procesu, w tym - założenia i cele programów rewitalizacyjnych, a także rolę działań artystycznych i związanych z animacją kultury w procesie rewitalizacji struktur miejskich.

 • Trends and problems of contemporary urbanization processes in Poland

  Publikacja

  - 2006

  Artkuł obejmuje przegląd współczesnych problemów planowania przestrzennego i rozwoju urbanistycznego Polski w okresie od transformacji społeczno - ekonomicznej początku lat 1990-tych. Zawarto w nim zarówno omówienie sytuacji polskich miast po transformacji, współczesne oraz rozwijające się trendy urbanizacyjne.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł dotyczy zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim m.in. omówienie genezy zjawiska oraz amerykańskie procesu rozwoju urbanistycznego jako jego źródło.

 • Problemy kształtowania Śródmieścia Gdyni

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł dotyczy problemów kształtowania przestrzeni Śródmieścia Gdyni jako obszaru funkcjonalnego. Zawarto w nim refleksje dotyczące uwarunkowań historycznych rozwoju obszaru oraz mozliwych nowych obszarów / stref rozwojowych. Tym samym obejmuje on propozycję plityki rozwoju analizowanego obszaru.

 • Nowa wizja dla gdańskiej Wyspy Spichrzów

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł obejmuje analize proponowanych obecnie rozwiązań w zakresie zagospodarowania obszaru gdańskiej Wyspy Spichrzów. Omówiono w nim koncepcję stworzoną przez S. Fiszera jako syntezy prac warsztatowych, prowadzonych w ciągu ostatniego roku przez firmę GRAY International.

 • Renesans dworców a odnowa miast

  Publikacja

  - 2007

  Wysoki komfort jazdy pociągami, graniczący w najnowszych pociągach z luksusem, przyciąga coraz liczniejszą grupę bogatych klientów. Dla nich realizowane są dworcowe lounge na wzór klubów, znajdujących się na lotniskach (Niemcy, Francja). Dla nich też zmienia się oblicze całych dworców. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z nowymi liniami dużych prędkości, realizowanymi jako zupełnie niezależne trasy, czy też ze zmodernizowanymi...

 • Miasta krótkich dróg

  Publikacja

  - 2005

  Należy zrewidować poglądy na temat wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Modernistyczne wizje miast zakładały tworzenie schierarchizowanych ośrodków usługowych - osiedlowych, dzielnicowych i centralnych. Socjalistyczne miasta nigdy w pełni nie wykształciły powyższych ośrodków. W wielu przypadkach ułomne struktury polskich miast zostały w ostatnim czasie dopełnione, niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania, centrami...

 • Węzeł integracyjny w Tczewie

  Publikacja

  - 2006

  Dworzec kolejowy w Tczewie jest jednym z czterech obiektów wytypowanych do przebudowy w ramach projektu modernizacji trasy kolejowej E65 (Warszawa - Gdynia Główna Osobowa), stanowiącej północne uzupełnienie Centralnej Magistrali Kolejowej (Warszawa - Katowice). W artykule przedstawiono historię prac projektowych związanych z przebudową dworca na węzeł przesiadkowy. Zakończenie tych prac przewiduje się na połowę roku 2007. Projekt...

 • Dworce na nowej drodze

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji wdrożeniowej pt. "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse" (Tczew/30-31.01.2006r.). Podstawowym założeniem programowym organizatorów była próba przełamania złego stereotypu, który przylgnął do polskich dworców, jako miejsc nieatrakcyjnych, brudnych i niebezpiecznych. Przyjęto, iż podobnie jak w Europie Zachodniej nasze dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych...

 • Sport i rekreacja w przestrzeni miasta. Układ urządzeń rekreacyjnych i sportowych w aglomeracji gdańskiej.

  Publikacja
  • M. Postawka

  - 2007

  Celem rozprawy było zbadanie roli urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zasad ich lokalizacji w przestrzeni miasta od czasów starożytnych do współczesności oraz analiza istniejącego układu urządzeń sportowo-rekreacyjnych w aglomeracji gdańskiej. Analiza ta umożliwiła podjęcie próby opracowania przyszłościowego modelu ukształtowania funkcji sportowo-rekreacyjnych w tej aglomeracji. Praca składa się z czterech rozdziałów, dotyczących:-...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Wstęp

  Publikacja

  - 2006

  W większości przypadków tereny dworcowe posiadają ogromny potencjał ekonomiczny, są zlokalizowane w centrum miasta, w rejonie największych potoków podróżnych, posiadają duże rezerwy terenowe w postaci przyległych terenów pokomunikacyjnych i poprzemysłowych. Wzorem realizacji zachodnioeuropejskich, polskie dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych nieruchomości śródmiejskich dla lokalizacji nowoczesnych węzłów przesiadkowych...

 • Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

  Publikacja

  - 2005

  W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie...

 • Galeria handlowa Hosso w Kołobrzegu

  Publikacja

  - 2006

  Kołobrzeg wymagał po II wojnie światowej kompleksowej odbudowy. Zgodnie z obowiązującą wówczas doktryną konserwatorską objęto ochroną historyczny układ poprzez zachowanie przebiegu istniejących chodników i jezdni. Na bazie modernistycznych idei rozpoczęto w 1970 roku odbudowę kołobrzeskiego centrum. Dziesięcio- i czteropiętrowe bloki stanęły na linii obrysu murów gotyckiego miasta. Ich forma urbanistyczna miała nawiązywać do średniowiecznych...