Wyniki wyszukiwania dla: URZĄDZENIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: URZĄDZENIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Wyniki wyszukiwania dla: URZĄDZENIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 • Z historii Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię powstania Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego w okresie od 1964 roku oraz podstawowe kierunki działalności jak również osiągnięcia pracowników do roku 2005. Opisano także szereg okoliczności składających się na kontynuowanie tego zakresu problemów naukowych i dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym od roku 1945.

 • Koncepcja usprawnienia procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem pracy jest koncepcja usprawnienie procesu, w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie produkcji hamburgerów wołowych w przedsiębiorstwie X. Usprawnienie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie X ma na celu zautomatyzowanie linii produkcyjnych, a co za tym idzie – wyłączenie pracy rąk ludzkich z sektora końcowego, tj. sortowania i pakowania wyrobu gotowego. Oznacza to, że w końcowym...

 • Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa

  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  Technologie odżelazienia, odmanganiania oraz usuwania azotu amonowego z wody znajdują zastosowanie wśród przedsiębiorstw wodociągowych i przemysłowych producentów wody do spożycia. Wobec wielu niedogodności towarzyszących tradycyjnym metodom usuwania związków manganu z wody szczególnie atrakcyjne są coraz szerzej proponowane przez technologów wody aktywne w odmanganianu materiały filtracyjne. Aktywność ich polega na działaniu...

 • PRACE INSTYTUTÓW I LABORATORIÓW BADAWCZYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

  Czasopisma

  ISSN: 0554-9043

 • Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Ochrony Środowiska, W/Ć, MiBM - UCPiAP, I st., sem. 06, letni 21/22, (PG_00039907)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

 • Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

  Czasopisma

  ISSN: 2083-5809

 • Badanie możliwości odzysku i wykorzystania substancji pokarmowych z wód po- procesowych i ścieków z wybranych gałęzi przemysłu spożywczego.**2002, 132 s. 39 rys. 76 tab. bibliogr. 145 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.05.2002/. P. Gdań., Wydz. Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. K. Mędrzycka.

  Publikacja

  - Rok 2002

  .

 • Prosty aparat wykorzystujący technologię osmozy odwróconej do zagęszczania rodzimego soku brzozowego

  W pracy przedstawiono prosty aparat laboratoryjny wykorzystujący technikę osmozy odwróconej, przewidziany do zagęszczania wiosennego soku brzozowego. Wyznaczono punkt pracy urządzenia i przetestowano go na syntetycznym soku drzewnym. Dokonano trójetapowego zagęszczenia pięciu próbek soku naturalnego przy jednoczesnym monitorowaniu procesu. Uzyskano ponad trzykrotne zagęszczenie soku, co dało produkt finalny zawierający 3,7 % suchej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bartosz Dawidowicz dr inż.

  Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej Mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej: specjalizacja: Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego (2000)Dr - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: wymiana ciepła (2008) Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. technik wodorowych – ogniwa paliwowe, wykorzystanie wodoru na cele energetyczne, odnawialnych...

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przemysłowym - 2021/22 sem. I MSU

  Kursy Online
  • M. Kasprzyk
  • M. Gajewska

  Kurs przeznaczony jest dla studentów I sem MSU, Inżynierii Środowiska na specjalności sieci i instalacje (SI). Zakres tematyczny  Zakres tematyczny :Znaczenie wody w procesach produkcji. Procesy jednostkowe uzdatniania wody i urządzenia stosowne w tych procesach. Rodzaje i właściwości ścieków wytwarzanych w procesach produkcji. .Procesy jednostkowe oczyszczania ścieków i urządzenia stosowne w tych procesach. Oczyszczanie ścieków...

 • Edyta Malinowska-Pańczyk dr hab. inż.

  Edyta Malinowska-Pańczyk w 1995 r. ukończyła Technikum Przemysłu Spożywczego w Krajence (specjalność analiza środków spożywczych). Kontynuowała naukę na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). W 2000 r., po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rozpoczęła naukę na Studium Doktoranckim Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. obroniła pracę doktorską...

 • The properties of fish silage produced with addition of sludge generated in coagulation of fish processing water

  Proces koagulacji przy pomocy soli żelaza stosowany jest do usuwania z wód poprocesowych przemysłu spożywczego zanieczyszczeń tłuszczowych i białkowych. Tak uzyskany osad pokoagulacyjny może być dodawany do produkcji rybnych hydrolizatów białkowych. Wytwarzano hydrolizaty białkowe ze szprota z dodatkiem osadów pokoagulacyjnych z przemysłu rybnego. Zmodyfikowano metodę wytwarzania rybnych hydrolizatów białkowych przez zmianę kwasu...

 • Edward Kajdański - wspomnienie

  Publikacja

  Przedstawiono pokrótce życiorys i dokonania Edwarda Kajdańskiego, absolwenta Wydziału Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej z roku 1960. Edward Kajdański był dyplomatą, wybitnym znawcą historii, medycyny i sztuki Chin oraz autorem wielu fascynujących książek. Przez kilka lat po studiach pracował również w kilku zakładach przemysłu spożywczego w trójmieście. Zmarł 10 września 2020 roku w Gdańsku.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination and pathways of nitrogen during wastewater treatment.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ścieki rafineryjne, farmaceutyczne oraz z przemysłu spożywczego charakteryzują się wysoką zawartością azotu amonowego. Biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych zazwyczaj stwarza poważne problemy technologiczne. Azot zawarty w tego typu ściekach jest zawarty w aminach, amidach, czyli związkach, które wymagają wstępnego oczyszczania w celu zmniejszenia ich stężenia do wartości nie inhibujących reakcji biochemicznych oraz nitryfikacji....

 • Badanie zmian składu fitokompleksu i właściwości przeciwutleniających owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) i wiciokrzewu sinego (Lonicera caerulea L.) pod wpływem przetwarzania

  Publikacja

  - Rok 2010

  W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do poszukiwania naturalnych składników diety, których regularne spożywanie może mieć znaczenie dla ochrony organizmu ludzkiego przed różnymi chorobami. Wysokimi właściwościami prozdrowotnymi charakteryzują się owoce bogate w antocyjany, do których należą m.in. aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) i wiciokrzew siny (Lonicera caerulea L.), zwany także jagodą...

 • Scenariusz rozwoju dla obszaru Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty

  Publikacja

  - Rok 2011

  Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania...

 • Bogdan Ścibiorski dr inż.

 • Katedra Techniki Cieplnej: 1945 - 2010

  Artykuł poświęcony w pierwszej części zarysowi historii Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w latach 1945 - 2010. W części drugiej przedstawiono jej dzień dzisiejszy, udokumentowany licznymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. W Katedrze prowadzone są dwie atrakcyjne specjalności, a są to: "Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej" oraz "Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne"....

 • Wytyczne stosowania alternatywnych źródeł węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków

  Efektywność procesu denitryfikacji w oczyszczalniach z biologicznym usuwaniem związków biogennych (BUZB) jest uzależniona w znacznym stopniu od dostępności związków węgla organicznego w komorach anoksycznych (strefach denitryfikacji). Z uwagi na znaczne zużycie tych związków w komorze beztlenowej (na potrzeby biologicznej defosfatacji), a także obserwowaną w ostatnich latach zmianę charakterystyki ścieków surowych (malejący stosunek...

 • Ocena jakości wyrobów hutniczych.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych....

 • Przestrzenie Inteligentne - Nowy

  Kursy Online
  • R. Lech
  • Ł. Kulas
  • K. Trzebiatowski
  • W. Kalista
  • P. Kwapisiewicz

  Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień praktycznych przestrzeni inteligentnych (np. inteligentny dom wykorzystujący urządzenia IoT, inteligentna fabryka w ramach Przemysłu 4.0, etc.) w oparciu o przetwarzanie sygnałów radiowych RF (ang. radio frequency) w celu dostarczenia wymaganych funkcjonalności w bezprzewodowych systemach wbudowanych.

 • Metody analizy energochłonności w przemyśle

  Publikacja

  - Rok 2015

  Badania przeprowadzone w rozprawie doktorskiej pokazują nową ideę analitycznych metod analizy energochłonności w zastosowaniu do dużych odbiorców przemysłowych. Jej skuteczności dowodzono na przykładzie wybranego obiektu przemysłu spożywczego. Metoda ta jest rozwinięciem dotychczasowych metod wskaźnikowych. Autorską nowością jest wykorzystanie charakterystyk energetycznych procesów technologicznych do wyznaczania referencyjnych...

 • Celowość zastosowania zewnętrznego źródła węgla dla wspomagania procesu denitryfikacji na przykładzie oczyszczalni w Wielkim Klinczu

  Publikacja

  Uzyskanie niskich stężeń związków azotu w ściekach oczyszczonych uwarunkowana jest głównie przebiegiem procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Decydującym czynnikiem wpływającym na efektywność procesu denitryfikacji w oczyszczalniach komunalnych z biologicznym usuwaniem związków biogennych jest dostępności związków węgla organicznego w komorach/strefach/fazach anoksycznych. Z uwagi na obserwowane na obszarach o rozbudowanej sieci...

 • Charakterystyka izolatów keratyny z piór drobiowych w aspekcie produkcji biopeptydów i biodegradowalnych opakowań

  Publikacja

  Pióra stanowią uciążliwy, masowo produkowany odpad przemysłu spożywczego, który zalega na wysypiskach ze względu na powolne tempo biodegradacji. Składają się one w ok. 90% z keratyny, włóknistego białka, stabilizowanego licznymi wiązaniami disulfidowymi i wodorowymi. Celem niniejszych badań było opracowanie metod przetwarzania keratyny z piór drobiowych z zamiarem otrzymania rozpuszczalnych preparatów białkowych, przeznaczonych...

 • Scenariusz rozwoju dla obszaru Bezpieczeństwo żywności

  Publikacja

  - Rok 2011

  Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania...

 • Ocena jakości wyrobów hutniczych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych....

 • MODELOWA GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZORIENTOWANA NA ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ I ODZYSK ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH

  Oczyszczalnie ścieków poddawane są stopniowej zmianie paradygmatów. Początkowo kładziono nacisk na cel podstawowy – oczyszczanie ścieków i zwiększenie wymagań w stosunku do jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników. Poprawa efektywności energetycznej aż po uzyskanie samowystarczalności energetycznej stanowiła kolejny trend budzący zainteresowanie ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z oszczędności w zakupie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacyjna technologia zagospodarowania odpadowych skorup jajecznych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Gospodarowanie odpadami rolnymi stanowi jeden z głównych problemów w przetwórstwie żywności. W Polsce w ostatnich latach produkuje się ponad 500 tys. ton jaj, co generuje około 65 tys. ton skorup rocznie. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej odpady przemysłu jajcarskiego ( głównie skorupy) są uznawane za odpady niebezpieczne i podlegają ścisłej kontroli. Zespoły specjalistów pracujących w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym...

 • Metoda kapsułkowania z wykorzystaniem systemu współosiowego

  Publikacja

  - Rok 2014

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mikrokapsułki stały się ważnym narzędziem w dostarczaniu substancji aktywnych przy jednoczesnej ochronie substancji niestabilnych. Gałęzie przemysłu w których mikrokapsułki znalazły zastosowanie to przemysł farmaceutyczny i biomedyczny, produkcja kosmetyków, przemysł spożywczy, ochrona roślin, budownictwo i wiele innych. Dotychczasowe, powszechnie wykorzystywane do tego celu metody, takie jak...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współtwórca polskiego przemysłu obrabiarkowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono działalność naukową, dydaktczną i inżynierską prof. zw. inż. Edwarda Tadeusza Geislera, a szczególnie w okresie pracy w Katedrze Obróbki Metali i Katedrze Obrabiarek do Metali Politechniki Gdańskiej. Zamieszczono także informacje o programie rozwoju polskiego przemysłu obrabiarkowego w Centalnym Okręgu Przemysłowym, którego profesor był twórcą. Omówiono również książki z zakresu obróbki skrawaniem, których autorem...

 • Kompleksowe zagospodarowanie wybranych odpadów przemysłu rybnego

  Przedstawiono możliwości kompleksowego zagospodarowania odpodów przemysłu rybnego.

 • MASZYNOZNAWSTWO - 2022

  Kursy Online
  • M. Ryms
  • A. Brillowska-Dąbrowska

  Treści programowe: - Wybrane działy z wytrzymałość materiałów w odniesieniu do projektowaniu zbiorników i przewodów. - Połączenia stosowane w przemyśle chemicznym, wśród których wyszczególniono: rozłączne (gwintowane, wpustowe) i nierozłączne (spawane, zgrzewane, nitowane). - Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie instalacji przemysłu chemicznego, w tym: metale (żelazne i nieżelazne), materiały naturalnym (drewno, skóra,...

 • XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

  Wydarzenia

  01-07-2021 00:00 - 02-07-2021 23:59

  Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.

 • Salina Ciechocińska - zabytek przemysłu rangi światowej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono rys historyczny saliny ciechocińskiej i kalendarium dziejów. Omówiono wartości kulturowo-techniczne, w tym technologię produkcji jako element dziedzictwa niematerialnego typu know-how. Wskazano światowe znaczenie tego zabytku przemysłu w kontekście czterech dokumentów międzynarodowych.

 • Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu

  przemysł stanowi jeden z najważniejszych strukturalnych komponentów polskiej gospodarki. dotychczasowe analizy, odnoszące się roli przemysłu w polsce koncentrują się wokół analizy udziału całego sektora lub jego działów w tworzeniu pkb czy też w generowaniu wartości dodanej i zatrudnienia. podejście takie nie daje pełnego obrazu, co do roli tego sektora w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. dlatego też autorka, przy...

 • Wspomaganie procesu denitryfikacji substancjami odpadowymi z przemysłu gorzelniczego

  W pracy tej oleje fuzlowe, produkt uboczny pozostały z produkcji alkoholu spożywczego w destylarniach i gorzelniach, badano jako alternatywne źródło węgla w stosunku do komercyjnego produktu – etanolu. Z uwagi na fakt, iż węgiel organiczny znacząco wpływa na bakteriocenozę osadu czynnego, struktura mikroorganizmów oraz zróżnicowanie biomasy występującej w rektorach analizowana była za pomocą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ...

 • DETERMINANTY WZROSTU POLSKIEGO EKSPORTU PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO – ANALIZA DŁUGOOKRESOWA

  Publikacja

  Głównym celem artykułu było określenie determinant eksportu polskiego przemysłu przetwórczego na podstawie danych pochodzących z 13 podsekcji przetwórstwa przemysłowego wyodrębnionych zgodnie z NACE 1.1. Analiza z wykorzystaniem modelu ECM objęła lata 1995–2011 i została przeprowadzona dwutorowo – dla całej sekcji przemysłu przetwórczego oraz dla poszczególnych jego podsekcji. Autorki zbadały, jak popyt zagraniczny, popyt krajowy,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyczne urządzenia przełączające niskiego napięcia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Układy samoczynnego załaczania rezerwy zasilania (SZR), okrełslane w PN-EN 60947-6-1 jako automatyczne urządzenia przełaczające (ATSE ang. Automatic Transfer Switching Equipment) są przeznaczone do zapewnienia ciągłosci zasilania odbiorców energii elektrycznej. W artykule omówiono klasyfikację ATSE, budowę elektrycznych blokad aparatów wykonawczych oraz zalecane czasy zadzialania ATSE. Przedstawiono automatyczne urządzenia przełaczające...

 • Wizualizacja parametrów pracy urządzenia do mikrotunelowania

  Publikacja

  Przedstawiono system pomiarowy kontrolujący pracę urządzenia do bezwykopowego wykonywania rurociągów podziemnych. Opisano sposób przedstawienia mierzonych wielkości na panelu operatora.

 • Nowoczesne urządzenia do badania tekstury nawierzchni drogowej

  Publikacja

  - Rok 2004

  Dokonano przeglądu urządzeń do badania tekstury nawierzchni drogowej różnymi metodami. Opisano urządzenia dawniej stosowane (badania metodą wolumetryczną oraz metodą wypływu cieczy), natomiast szerzej przedstawiono nowoczesne metody badań metodą profilometryczną. Zaprezentowano także nowoczesne urządzenia trójwymiarowe do pomiaru tekstury - system T3D. Przeanalizowano wady i zalety poszczególnych urządzeń do różnych zastosowań.

 • OBRONA ŻYWNOŚCI – KONIECZNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŻYWCZEGO

  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2014

  Przemysł spożywczy, ze względu na swoje znaczenie w gospodarce należy do najbardziej podatnych na atak terrorystyczny. Zagrożenie takim atakiem jest powodem do opracowania strategii obrony żywności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o istotę i przyczyny takiego zjawiska oraz o charakter działań, jakie powinno się podjąć, by ograniczyć ryzyko jego pojawienia się. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, statystyk...

 • Potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw w opinii menedżerów przemysłu stoczniowego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Problematyka dotycząca kształcenia ustawicznego wymaga wielokierunkowych badań i analiz - zachowań i postaw podmiotów biorących bezpośredni udział w procesach edukacyjnych oraz skuteczności działań podejmowanych w ramach polityki makroekonomicznej, skłaniających podmioty do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania potencjału ludzkiego. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań, przeprowadzonych w I kwartale...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyczne urządzenia przełączające nn - oferta firmy Siemens

  Publikacja

  - Rok 2006

  Układy samoczynnego załaczania rezerwy zasilania (SZR), okrełslane w PN-EN 60947-6-1 jako automatyczne urządzenia przełaczające (ATSE ang. Automatic Transfer Switching Equipment) są przeznaczone do zapewnienia ciągłosci zasilania odbiorców energii elektrycznej. W artykule omówiono klasyfikację ATSE, budowę blokad aparatów wykonawczych oraz zalecane czasy zadzialania ATSE. Przedstawiono automatyczne urządzenia przełaczające oferowane...

 • Wielofunkcyjne urządzenia haptyczne – projekt chwytaka antropomorficznego

  W artykule przedstawiono budowę chwytaka antropomorficznego opracowanego jako prototyp przemysłowego urządzenia haptycznego. Mechanizm chwytaka odwzorowuje budowę kostną ludzkiej dłoni, której poruszanie zapewnia zastosowanie systemu cięgnowego we współpracy z jednostkami napędowymi. Siłownikiem, na którym skoncentrowano budowę prototypu, jest muskuł pneumatyczny, znany jako mięsień McKibbena. W projekcie zbadano układ dziewięciu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza pracy hybrydowego adsorpcyjnego urządzenia klimatyzacyjnego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono informacje dotyczące miejsca i roli urządzeń hybrydowych adsorpcyjnych w procesie klimatyzacji obiektów o różnym przeznaczeniu. Poddano analizie wyniki obliczeń i badań eksperymentalnych dla bazowego urządzenia hybrydowego przeprowadzonych przez zespół autorów z Shanghai Jiao Tong University. Zaprezentowano wybrane wyniki prac teoretycznych i eksperymentalnych dot. wykorzystania procesów adsorpcji, realizowanych...

 • System pomiarowo-informacyjny dla urządzenia do mikrotunelingu

  Publikacja

  Przedstawiono opracowany i wykonany przez autorów system pomiarowy do wizualizacji stanu pracy urządzenia do bezwykopowego wykonywania rurociągów podziemnych. Opisano modułową budowę systemu. Omówiono możliwości rejestracji zmian najważniejszych parametrów w czasie wykonywania tunelu.

 • Możliwości zastosowania urządzenia ultradźwiękowego w aspekcie zabiegów chirurgicznych.

  Publikacja
  • M. Dijakiewicz
  • J. Gawrońska-Skorkowska
  • A. Zedler
  • W. Szycik
  • W. Lis

  - Rok 2004

  Prezentujemy nowe badania w zakresie możliwości zastosowania alternatywnych urządzeń w aspekcie chirurgicznego cięcia tkanki kostnej w obrębie jamy ustnej. Dotychczasowo powszechnie stosowane urządzenia mechaniczno-obrotowe mają wiele wad: łatwość przegrzania tkanki kostnej, częste uszkodzenia tkanek miękkich okolicy operowanej oraz nierówne brzegi kostne podczas cięcia. Dynamiczny rozwój nauk technicznych pozwolił na wprowadzenie...

 • Integracja urządzenia Kinect w systemie rehabilitacji

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale przeanalizowano problemy integracji systemu re-habilitacji z sensorem Kinect na przykładzie doświadczeń przy tworzeniu systemu rehabilitacji o nazwie Soncoya dla dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. Kinect to obecnie najpopularniejsze urządzenie do wykrywania szkieletu sylwetki oraz ruchu człowieka. W związku z tym idealnie nadaje się on w systemach rehabilitacji przy sprawdzaniu odpowiednich postaw przyjmowanych...

 • Urządzenia do konwersji i magazynowania energii

  Efektywne akumulowanie energii elektrycznej stanowi rosnący problem, w szczególności ze względu na możliwość magazynowania energii otrzymanej przy pomocy systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, a także ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na przenośne urządzenia elektryczne o coraz większych wymaganiach energetycznych. W poniższej pracy zostały przedstawione dwa rodzaje urządzeń służące do konwersji i magazynowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu