Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE

 • Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej

  Publikacja

  W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania...

 • Usługi systemowe w zakresie regulacji mocy czynnej

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono definicje podstawowych usług systemowych w zakresie regulacjimocy czynnej. Omówiono koncepcje rozliczeń za ich świadczenie. przedstawionosposób wybranych usug.

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publikacja

  - 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Mechanizmy mocowe na rynkach energii elektrycznej

  W artykule scharakteryzowano rozliczenia mocowe związane z dostawą energii elektrycznej. Opisano najważniejsze mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Na tym tle przedstawiono zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Omówiono wyniki pierwszych aukcji krajowych. Wskazano na możliwy wpływ funkcjonowania rynku mocy na rynek energii elektrycznej.

  Pełny tekst w portalu

 • ELEMENTY ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO RUCHEM DROGOWYM W MIASTACH

  Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt...

  Pełny tekst w portalu

 • Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej

  Powszechnie wykorzystuje się przetwarzanie w chmurze ze względu na redukcję kosztów zakupu sprzętu oraz łatwość zarządzania środowiskiem. W artykule zaproponowano architekturę prywatnej chmury obliczeniowej opracowanej i uruchomionej na Politechnice Gdańskiej, w ramach której wdrożono nowy portal MOST Wiedzy. Technologia wykorzystana do budowy zarówno chmury, jak i portalu wykorzystuje jedynie rozwiązania open source. Omówiono...

  Pełny tekst w portalu

 • Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

  Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce...

  Pełny tekst w portalu

 • Zastosowanie technologii holonowych w środowisku chmurowym przedsiębiorstwa

  Celem artykułu jest wskazanie możliwości stosowania technologii holonowych dla implementacji chmurowego przetwarzania danych (cloud computing, CC) oraz chmurowego wytwarzania (cloud manufacturing, CM) w przedsiębiorstwie wirtualnym. Przyjęto następujący schemat wywodu: wyszczególnienie cech wspólnych oraz wyróżniających, występujących pomiędzy chmurą obliczeniową a wytwarzaniem chmurowym przedsiębiorstwa wirtualnego, a następnie...

  Pełny tekst w portalu

 • Kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa systemów internetowych

  Publikacja

  - 2016

  W rozprawie dokonano analizy usługowych systemów internetowych pod względem bezpieczeństwa. Przedstawiono autorskie uniwersalne modele bezpieczeństwa CoRBAC oraz jego rozszerzenie TCoRBAC, będące rozwinięciem tradycyjnego modelu RBAC. Uwzględniono analizę szeroko rozumianego kontekstu funkcjonowania systemu oraz poziom jego zaufania do użytkownika. Opracowano metodę wyznaczania dwóch parametrów: zaufania do systemu (λ) będącego...

  Pełny tekst w portalu

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst w portalu

 • WPŁYW DYSFUNKCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ FIRMY

  W artykule zostanie przedstawiony przypadek wpływu dysfunkcji zarządzania wie- dzą na konkurencyjność polskiej firmy działającej na rynkach międzynarodowych. Opisane zostaną czynniki rozwoju oraz regresji organizacji wynikające ze sposobu jej zarządzania. Zostaną zdiagnozowane dysfunkcje zarządzania wiedzą oraz ich wpływ na udział w sprzeda- ży na wybranych rynkach zagranicznych omawianej firmy. W badaniu zostały wykorzystane metody...

  Pełny tekst w portalu

 • Optymalizacja strategii sieci inteligentnych agentów za pomocą programowania genetycznego w systemie rozproszonym realizującym paradygmat volunteer computing

  Publikacja

  - 2017

  Dynamicznie rosnąca złożoność i wymagania w odniesieniu do rozproszonych systemów informatycznych utrudnia zarządzanie dostępnymi zasobami sprzętowymi i programistycznymi. Z tego powodu celem rozprawy jest opracowanie wielokryterialnej metody programowania genetycznego, która pozwala na optymalizację strategii zespołu inteligentnych agentów programistycznych w zakresie zarządzania systemem realizującym paradygmat volunteer computing....

  Pełny tekst w portalu

 • Badanie i analiza efektywności alokacji strumieni danych w heterogenicznej sieci WBAN

  Publikacja

  - 2017

  W niniejszej dysertacji doktorskiej poddano dyskusji efektywność alokacji strumieni danych w heterogenicznej radiowej sieci WBAN (Wireless Body Area Networks). Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nowoczesnych sieci radiokomunikacyjnych piątej generacji (5G), którego część stanowią radiowe sieci działające w obrębie ciała człowieka, bardzo ważnym aspektem są metody maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów czasowo –częstotliwościowych...

  Pełny tekst w portalu

 • Decentralizacja zarządzania usługami regulacyjnymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  - 2009

  W artykule postuluje się wprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do decentralizacji procesu bilansowania w systemie. Decentralizacja umożliwi funkcjonowanie lokalnych, konkurencyjnych rynków usług systemowych.

 • Decentralizacja zarządzania usługami systemowymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  Proces zarządzania usługami regulacyjnymi w krajowym systemie elektroenergetycznym jest scentralizowany. Konkurencja dostawców usług jest ograniczona. W artykule postuluje się wprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do decentralizacji procesu bilansowania w systemie. Decentralizacja umożliwi funkcjonowanie lokalnych, konkurencyjnych rynków usług systemowych.

 • elektrownie gazowe szansą poprawy bezpieczeństwaa elektroenergetycznego Polski

  Publikacja

  Przedstawiono ogólną ocenę i dylematy rozwoju krajowej energetyki w perspektywie 2030 roku. Zwięźle opisano problemy wyboru technologii energetycznych ze szczególnym uwzglednieniem elektroenergetyki gazowej.

 • Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego

  Publikacja

  W artykule omówiono rolę operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz przedsiębiorstw obrotu energią jako pośredników w dostawie usług systemowych, agregujacych mozliwości rozproszonych podmiotów na rynku energii (odbiorców i wytwórców). Omówiono zasady funkcjonowania grup bilansujących oraz pozyskanie rezerw mocy wsród odbiorców poprzez wykorzystanie technik oddziaływania na stronę popytową (DSM). W artykule zawarto opis koncepcji...

 • Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych

  Publikacja

  - 2011

  W artykule zaprezentowano model pozyskania regulacyjnych usług systemowych w sposób zdecentralizowany. Przedstawiono koncepcje funkcjonowania lokalnych rynków usług systemowych. Zaproponowano wykorzystanie zdolności odbiorców, źródeł rozproszonych i operatorów systemów lokalnych do dostawy usług. Omówiono rolę Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz firm obrotu energią jako pośredników w pozyskaniu usług regulacyjnych od podmiotów...

 • Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę aktualnego sposobu pozyskania usług systemowych w zakresie mocy czynnej i rezerw operacyjnych. Wskazano na wady obecnych mechanizmów. Zarysowano kierunek przekształceń rynku regulacyjnych usług systemowych w celu lepszego funkcjonowania w otoczeniu innych segmentów rynku (w szczególności Rynku Bilansującego) oraz zwiększenia możliwości konkurencji pomiędzy dostawcami usług. Omówiono problemy decentralizacji...

 • A decentralised model of the regulating ancillary services market

  Publikacja

  The article presents a model of regulating ancillary services provision in a dencetralised manner. A concept of the operation of local markets for ancillary services is presented.

 • Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych

  Publikacja

  Zaprezentowano model pozyskania regulacyjnych usług systemowych w sposób zdecentralizowany. Przedstawiono koncepcję funkcjonowania lokalnych rynków usług regulacyjnych.

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  - 2017

  Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego

  Publikacja

  - 2007

  W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności dopasowania zasad rynku usług systemowych do uwarunkowań funkcjonowania Rynku Bilansującego. Przedstawiono opis wzajemnych uwarunkowań funkcjonowania Rynku Bilansującego i rynku regulacyjnych usług systemowych. Aktualne krajowe rozwiązania stosowane w tym zakresie poddane zostały krytycznej analizie.

 • Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego

  Publikacja

  Rynek usług regulacyjnych w Polsce rozwija się wolno. Zasadniczy wysiłek organizacyjny jest skierowany na wprowadzenie mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej. Powoduje to, że rynek usług regulacyjnych funkcjonuje jedynie w zakresie ograniczonym praktycznie do elektrowni cieplnych i jedynie w skali systemowej. Zakres jego funkcjonowania nakłada się częściowo na zadania realizowane przez Rynek Bilansujący. W artykule...

 • Instrumenty ekonomiczne właściwej realizacji sterowania U i Q.

  Publikacja

  Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). Założenia ogólne: Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie...

 • Wyznaczanie kosztów generacji/poboru i przesyłu mocy biernej w ramach usług systemowych.

  Publikacja

  Jest to kolejny z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). W pracy zaproponowano eliminację z tzw. skrośnego finansowania jednego rodzaju usług systemowych przez inny rodzaj. Konsekwentna wycena świadczonych usług i ich rozliczanie w ramach działań rynków usług systemowych będzie...

 • Instrumenty ekonomiczne realizacji sterowania U i Q

  Celem tworzenia instrumentów ekonomicznych w gospodarce rynkowej jest uaktywnienie zainteresowanych podmiotów gospodarczych do działań ukierunkowanych na zamierzony cel. W rozważanej pracy celem tym jest właściwe sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym, prowadzące do poprawy jakości jego pracy. W referacie omówiono lub wspomniano o następujących instrumentach, które powinny...

 • Zasady określania kosztów sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej

  W referacie omawia się proponowane rozwiązania dotyczące wyznaczania kosztów świadczenia usług U i Q, powstających w miejscach generacji/poboru mocy biernej. Odnosi się je do kosztów unikniętych to znaczy tych, które nie zostaną poniesione przez operatorów systemu przesyłkowego lub operatorów systemów rozdzielczych, zamawiających usługi służące do sterowania U i Q (dostawa/pobór mocy biernej w określonych miejscach KSE). Wprowadzono...