Wyniki wyszukiwania dla: WIELKIE OSIEDLA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WIELKIE OSIEDLA

Wyniki wyszukiwania dla: WIELKIE OSIEDLA

 • Wielkie osiedla mieszkaniowe jako potencjalne obszary rozwojowe polskich miast

  Publikacja

  - Środowisko Mieszkaniowe - Rok 2009

  Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rozwojem dośrodkowym miast z wykorzystaniem rezerw terenowych jakie znajdują się w granicach wielkich osiedli mieszkaniowych doby modernizmu. Artykuł wprowadza do dyskusji kwestię reurbanizacji monostruktur mieszkaniowych, tzw. blokowisk jako sznasę rozwojową miast polskich.

 • Gdańskie wielkie osiedla mieszkaniowe doby powojennego modernizmu i ich losy po 1989 roku

  Publikacja

  - Rok 2009

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią zasadniczą cześci struktury miast polskich, które w latach 60-70. przeżywały intensywna urbanizacje. Znaczace staja sie daty 1959 - 1989 - 2009. Powstanie Spółdzielni mieszkaniowej PSM Przymorze, zmiany systemowe, 20 rocznica funkcjonowania demokratycznego państwa z neoliberalnego systemu planowania przestrzennego. Przymorze, Zaspa, Żabianka, Morena to Gdansk modernistyczny,...

 • Postindustrialna epoka w historii wielkiego osiedla

  Publikacja

  - Rok 2006

  Modernistyczne wielkie osiedle miasta post-socjalistycznego różni się pod wieloma względami od podobnych zachodnioeuropejskich przykładów struktur miejskich. ''Blokowiska'' stanowią zasadniczą część powojennej zabudowy miejskiej w Polsce. Standart zamieszkania w tych strukturach determinuje poziom życia przeciętnego obywatela. Profilaktyjka jest podstawowym elementem zapobiegania rozwoju spirali upadku społecznego wielkich osiedli....

 • Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla...

 • Komercjalizacja przestrzeni blokowiska

  Publikacja

  - Rok 2008

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby powojennego modernizmu dobrze zlokalizowane w strukturze miasta uznawane były dotąd za obszary ustabilizowane, wypełnione. Obecnie obserwowana jest tendencja uzupełniania, dogęszczania zabudowy nowymi, komercyjnymi inwestycjami uslugowymi i mieszkaniowymi. Postęp tego żywiołowego procesu wykorzystuje główne potencjały modernistycznych dzielnic - rozwiniętą miejską infrastrukturę techniczną i społeczną...

 • Transformacja krajobrazu miejskiego wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wielkie osiedla mieszkaniowe uznać należy za jeden z ważniejszych przestrzennych ''globalnych produktów'' o czysto europejskim pochodzeniu. Są one typowe dla wizerunku miasta postsocjalistycznego. Zagadnienie tożsamości krajobrazowej tych struktur jest kwestią kluczową w procesie odnowy miast w Polsce. W zmiennych uwarunkowaniach doby globalizacji przeprowadzenie procesu transformacji wielkich oisedli nie może postępować jedynie...

 • Nowa definicja przestrzeni publicznej dla dzielnic poosiedlowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Miasto postsocjalistyczne charakteryzuje istnienie rozległych modernistycznych dzielnic mieszkaniowych. Wielkie osiedla wchodzą w okres silnej krytyki. Są one środowiskiem zamieszkania nie odpowidającym współczesnym trendom kulturowym. Jednym z ważniejszych kierunków transformacji tych struktur jest dążenie do reurbanizacji blokowisk. Nie można zawracać koła historii tylko tworzyć nową definicję przestrzeni publicznej, która powstanie...

 • Polskie miasta wielkich osiedli

  Publikacja

  - Rok 2006

  Powojenna forma miasta poslkiego w dużym uproszczeniu to odbudowana starówka i liczne luźno z nia powiazane osiedla mieszkaniowe. Problem kondycji zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych głównie w modernistycznych monostrukturalnych osiedlach mieszkaniowych jest obecnie jednym z najważniejszych kwestii stabilności społecznej polskich miast. Kluczem do wielu kwestii będzie w przyszłości kwestia losów wielkich spółdzielni mieszkaniowych....

 • Reurbanizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w kontekście kształtowania wizerunku polskiej metropolii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zagadnienie transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych to w warunkach polskich proces reurbanizacji struktury ogólnomiejskiej. Ośrodki polskie pretendujące do roli współczesnych metropolii stawić muszą czoła kwestii blokowisk stanowiących zasadniczą część swego zasobu mieszkaniowego. Czynniki wpływające na proces transformacji mają charakter ponadlokalny - rynek mieszkaniowy, rynek pracy, trendy kulturowe. Wielkie osiedla mieszkaniowe...

 • Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stoją obecnie na uboczu głównego nurtu dyskusji o rewitalizacji miast w Polsce. Uwzględniając doświadczenia Niemiec w transformacji tzw. blokowisk byłej NRD należy już dzisiaj podjąć działania w tym kierunku również w Polsce. Przestrzenna i społeczna specyfika monostruktur mieszkaniowych lat 60. i 70. wymaga dzialań zintegrowanych o charakterze reurbanizacji. Odnowa tego środowiska jest...

 • Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Proces kurczenia struktur miejskich związany jest ze zmianami kulturowymi. W Niemczech po zjednoczeniu proces ten przebiega w obu częściach Federaji odmiennie. W landach wschodnich pustoszeją historycznie ukszatłtowane kwartały miejskie i wielkie osiedla, a w landach zachodnich kurczenie dotyka glównie gminy wiejskie. W obu przypadkach odpływająca z miast ludność zasila strefę podmiejską wzmagając tempo procesu suburbanizacji....

 • Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacjiwielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich.Rozprawa doktorska /2.02.2005/Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca dotyczy zagadnień transformacji strukturalnej osiedli mieszkaniowych powstałych w okresie od 1965 do ok. 1989 roku analizowanych na przykładzie miast byłej NRD. Przedmiotem pracy jest rozpoznanie zagadnienia jakości przestrzeni publicznej uznanej za wyznacznik poziomu reurbanizacji wielkiego osiedla. Celem pracy było:1. uporządkowanie stanu wiedzy w zakresie roli zagadnień jakości przestrzeni publicznej w procesie transformacji...