Wyniki wyszukiwania dla: WPŁYW REALIZACJI NA EKSPLOATACJĘ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WPŁYW REALIZACJI NA EKSPLOATACJĘ

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: WPŁYW REALIZACJI NA EKSPLOATACJĘ

 • Wpływ jakości doprowadzanej substancji organicznej na wydajność i eksploatację oczyszczalni hydrofitowych

  Przeprowadzono badania określające wpływ substancji organicznej na efektywność oczyszczania ścieków. Obiektami badań były złoża z pionowym przepływem ścieków (VFCW) wchodzące w skład dwóch hybrydowych systemów hydrofitowych zlokalizowanych w Wieszynie i Wiklinie k. Słupska. Analizowane złoża były podobne pod względem budowy (materiału filtracyjnego, głębokości złoża i czasu eksploatacji), jednak różniły się obciążeniem substancją...

 • Błędy projektowe zewnetrznego szybu dźwigu osobowego oraz ich negatywny wpływ na eksploatację budynku przychodni

  Publikacja

  Po 25 latach eksploatacji budynku przychodni podjęto decyzję o jego przystosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym opracowano projekt budowlany zewnętrznego, dostawianego do ściany szczytowej szybu widnowego. Szyb zaprojektowany został jako murowany z pustaków ceramicznych z poziomymi przewiązkami w poziomie stropów budynku przychodni, posadowiony na żelbetowej monolitycznej płycie fundamentowej o grubości 25...

 • Zespół Sieci Teleinformacyjnych

  Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym...

 • Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich własności eksploatacyjne i utrzymanie

  Publikacja

  - 2007

  W referacie przedstawiono jakościowy wpływ różnego rodzaju oszczędności uzyskiwanych w początkowych stadiach planowania i realizacji inwestycji, spotykane w obiektach o stalowej konstrukcji nośnej. Realne poczatkowe oszczędności jakie uzyskują uczestnicy procesu budowlanego wpływają na ostateczny stan konstrukcji. W trakcie użytkowania obiektu często konieczne są dodatkowe nakłady finansowe związane z doprowadzeniem konstrukcji...

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...

 • Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach

  Publikacja

  Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni....

 • Games and play with light in architecture

  The paper deals with the issue of the influence of daylight on the creation of architecture in the view of designers` play with light in the architectural space. Using the examples of contemporary realizations of some art museums, the work demonstrates the impact of exploration and experimentation conducted by the creators of visual arts on the design styles and architectural solutions. It also reveals the historical continuity...

 • Soil improvement by short stone columns.

  Publikacja

  - 2004

  W artykule przedstawiono sposób dogęszczania podłoża gruntowego wykorzystywany do renowacji istniejących nawierzchni placów składowych i dróg. Proponowany sposób polega na formowaniu w gruncie kolumny o niewielkiej średnicy. Kolumnę tą formuje się poprzez wbijanie w rozluźnione podłoże trzpienia stalowego, z jednoczesnym dosypywaniem gruntu.Sposób ten stosuje się przede wszystkim jako metodę wzmocnienia podłoża pod nawierzchniami...

 • Ekspertyza silnika trakcyjnego tramwaju Dűwag N8C pod kątem wyjaśnienia przyczyny występowania uszkodzeń tego typu silników

  Publikacja

  - 2015

  Celem badań było wykonanie ekspertyzy silnika trakcyjnego typu BGK, eksploatowanego w tramwaju Düwag N8C, pod kątem występowania uszkodzeń tych silników. W celu realizacji tego zadania przeprowadzono obserwowaną eksploatację w/w silnika w warunkach rzeczywistych. W tym celu opomiarowano silnik rejestrując w sposób ciągły bieżące wartości prądów i napięć występujących na obu uzwojeniach silnika tj, na uzwojeniu twornika i wzbudzenia....

 • Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych - tłokowych i turbinowych

  Publikacja

  - 2017

  W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej silników spalinowych dużej mocy, zarówno tłokowych, jak i turbinowych, ukierunkowane na eksploatację okrętowych (i nie tylko) systemów energetycznych, w których występują tego typu silniki. W początkowej części opracowania zaproponowano koncepcję systemowego ujęcia diagnostyki eksploatacyjnej silników okrętowych w aspekcie obowiązujących standardów światowych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Włodzimierz Przybylski prof. dr inż.

 • PROJECT IMPLEMENTATION IN ORGANISATIONS OF REPETITIVE ACTIVITIES

  The study presents the implementation of projects in organisations that achieve business objec-tives through the implementation of repetitive actions. Projects in these organisations are, on the one hand, treated as marginal activities, while the results of these projects have significant impact on the delivery of main processes, e.g. through the introduction of new products. Human capital and solutions in this field bear impact...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

  Kursy Online

  Wydział Mechaniczny    Kurs: Specjalność: Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student prezentuje bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdu. Określa zasady konstruowania bezpiecznych pojazdów. Opisuje nadwozia, podwozia, układy hamulcowe, oświetlenie, opony, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy gaśnicze....

 • Jan Wajs dr hab. inż.

 • Ocena realizacji inwestycji

  Publikacja

  - 2006

  Przedstawiono inwestycje służace realizacji ponadlokalnych celów publicznych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, a także inne przyczyniające się do istotnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, które zostały podjęte, prowadzone lub zakończone w latach 2000-2004. Dokonano oceny stanu realizacji tych inwestycji z punktu widzenia celów określonych...

 • ASPEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Publikacja

  W opracowaniu poruszono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów. Celem opracowania jest ukazanie, że nie tylko zagadnienia techniczno - organizacyjne są istotne w realizacji projektu, ale aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, mający wpływ na sprawność realizacji projektu. W opracowaniu przedstawiono wyniki przeglądu literatury oraz wyniki własnych badań empirycznych przy budowie stadionu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ryzyko w realizacji przedsięwzięć.

  Publikacja

  - 2002

  W realizacji złożonych przedsięwzięć, szczególnie technicznych, mamy do czynienia z zagrożeniem, wynikającym z nieznanego do końca przebiegu procesu realizacji. Stan taki wymusza na realizatorach przedsięwzięć, już na etapie planowania, zwrócenia uwagi na możliwości wystąpienia zagrożeń a tym samym zaplanowania a tym samym zaplanowania działań ograniczających skutki tych zagrożeń.W grupie przedsięwzięć technicznych mamy do...

 • Błedy w realizacji dachu stromego pokrytego dachówka ceramiczną

  Na przykładzie zrealizowanego budynku pokazano wpływ błedów i niedociagnięc popełnionych podczas realizacji dachu pokrytego dachówka ceramiczna które doprowadziły do powstania istotnych ograniczeń w użytkowaniu obiektu

 • Ocena ryzyka przy realizacji inwestycji energetycznych

  Publikacja

  - 2007

  Przedstawiono problemy oceny ryzyka przy realizacji inwestycji energetycznych w warunkach rynkowych. Pokazano uwarunkowania problematyki podejmowania decyzji przy realizacji przyłączeń odbiorców.

 • Nowe podejście do projektowania i realizacji korekcji laserowej rezystorów warstwowych.

  Publikacja

  - 2004

  W pracy zaproponowano i przeanalizowano nowe podejście do projektowania i realizacji korekcji laserowej rezystorów warstwowych polegające na zastępowaniu rezystorów 2-kontaktowych strukturami 3-kontaktowymi, które następnie poddawane są korekcji. Ma to wpływ na zwiększenie zakresu korekcji i zmianę czułościowych charakterystyk strojenia.

 • PROJEKT REALIZACJI SYSTEMU ZAMÓWIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  W artykule omówiony zagadnienia branży TSL, organizacji, zarządzania przedsiębiorstwie. Opracowano system realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie z wprowadzeniem możliwości usprawnień danego procesu. Wykonano charakterystykę zakładu i przeanalizowano przebieg procesu zamówienia, z wyszczególnieniem zakłóceń.

 • Błędy realizacji pokrycia dachu stromego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek drewnianego dachu stromego, będących następstwem niewłaściwego wykonania pokrycia z dachówki cementowej. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań wykonawczych na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających na zadanie usunięcie występujących usterek.

 • Serwery aplikacji dla realizacji uczelnianych usług VoIP

  W pracy przedstawiono klasy usług systemu VoIP. Omówiono niebezpieczeństwa realizacji usług telefonicznych na bazie sieci komputerowej. Scharakteryzowano środowisko programistyczne dla aplikacji VoIP, w tym przedstawiono architekturę i podstawowe funkcje serwera aplikacji. Zaprezentowano przykłady usług zaimplementowanych na Politechnice Gdańskiej. Omówiono aspekty ekonomiczne i problemy realizacji usług VoIP na Uczelni.

 • Planowanie realizacji zadań zgodnie z koncepcją łańcucha krytycznego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę łańcucha krytycznego CCPM, zgodną z Teorią Ograniczeń, która pozwala zaplanować projekt i poprzez skuteczną koncentrację na ograniczeniu i efektywną kontrolę wykonania przedsięwzięcia, chronić terminowość całego planu, a nie poszczególnych zadań. Scharakteryzowano łańcuch krytyczny, bufory czasowe, ich lokalizację oraz pełnioną rolę przy eliminowaniu strat w budowie planu i w procesie kontroli przedsięwzięcia....

 • Metodyka Logicznego Wnioskowania w procesie realizacji zmiany.

  Publikacja

  Rozdział ten jest poświecony problematyce możliwości wykorzystania metodyki i narzędzi Wnioskowania Logicznego w celu planowania i realizacji efektywnej zmiany. Przedstawiono w nim trzyetapowy model procesu Logicznego Wnioskowania i scharakteryzowano funkcje poszczególnych narzędzi. Zaprezentowano również przykłady budowy wybranych narzędzi TOC TP. W rozdziale przedstawiono ponadto miejsce poszczególnych narzędzi Logicznego Wnioskowania...

 • Narzędzia przyczynowo - skutkowe w doskonaleniu jakości realizacji projektów

  Publikacja

  - 2013

  W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania narzędzi przyczynowo - skutkowych w doskonaleniu projektów na każdym etapie ich realizacji. Autor zaproponował odniesienie do klasycznej klasyfikacji narzędzi jakości, a następnie przedstawił wykorzystanie głównych narzędzi przyczynowo - skutkowych w fazach przygotowawczych, realizacji oraz zamknięcia projektu.

 • Harmonogramowanie w realizacji projektów przemysłowych i budowlanych

  Publikacja

  - 2010

  W publikacji poruszono kluczowe zagadnienia związane z opracowywaniem harmono-gramów w realizacji projektów. Skupiono się na projektach przemysłowej (branża stocz-niowa, budowa konstrukcji stalowych) oraz budowlano - inwestycyjnej, tj. branżach, w których współcześnie od wykonawców projektów wymagane są bardzo krótkie czasy realizacji projektów. W oparciu o wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw realizują-cych tego typu projekty...

 • Przykład efektywnej realizacji podziemnej części budowli w warunkach miejskich

  Publikacja

  - 2003

  Omówiono sposób realizacji podziemnej części budynku zlokalizowanego w śródmieściu miasta. Omówiono fazy wykonawstwa obiektu z zastosowaniem metody półstropowej. Zastosowana metoda realizacji w pełni wykazała swoją przydatność do prowadzenia robót w warunkach zabudowy miejskiej i pozwoliła skrócić cykl realizacji obiektu o 3 miesiące.

 • Wirtualne środowisko wspomagania realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych.

  W artykule postuluje się wykorzystywanie kooperacyjnego modelu wytwarzania oprogramowania opartego na wirtualnym środowisku wytwórczym do realizacji złożonych przedsięwzięć - dla których klasyczne modele, takie jak model kaskadowy czy spiralny nie gwarantują sukcesu. Rozważania poparto danymi zebranymi w trakcie realizcji projektu MEMORIAL 5PR UE.

 • Proces realizacji działań dotyczących miejskiego transportu ładunków

  Publikacja

  W artykule przedstawiono strukturę proces zarządzania realizacją działań dotyczących miejskiego transportu ładunków. Proces obejmuje etapy planowania, organizacji, realizacji i kontroli, przy czym szczególną uwagę poświęcono etapowi planowania. Jest to spowodowane zidentyfikowanymi na bazie doświadczeń zagranicznych problemami w praktycznej identyfikacji problemów związanych transportem ładunków poprzez podmioty odpowiedzialne...

 • Sposoby Realizacji Maszyn Wirtualnych Zintegrowanych z Procesorem

  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono dwa proponowane sposoby realizacji maszyny wirtualnej zintegrowanej z procesorem. Pierwszy z nich opiera się o rozbudowaną pamięć podręczną instrukcji, drugi bazuje na mechanizmie zarządzania pamięcią przez procesor. Pierwszy z przedstawionych sposobów jest dobrym rozwiązaniem do zastosowania w systemach wbudowanych, zaś drugi nadaje się do stosowania z pełnowymiarowymi systemami operacyjnymi.

 • Planowanie realizacji budowy przy użyciu programu iGrafx Process 2003.

  Publikacja

  - 2004

  W artykule przedstawia się uproszczony przykład zastosowania programu iGrafx Process 2003 do zaplanowania realizacji przedsięwzięcia składającego się z kilku powtarzalnych zadań. Celem przeprowadzenia symulacji komputerowej jest określenie optymalnej wielkości rytmu w realizacji kolejnych zadań, przy uwzględnieniu zadanego terminu zakończenia przedsięwzięcia oraz racjonalnego wykorzystania dostępnych w przedsiębiorstwie środków...

 • Systemic approach to Road Safety Schemes

  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcje rozwoju systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym oraz na poziomie regionalnym i lokalnym.

 • Problemy projektowania i realizacji stalowych zbiorników dwupłaszczowych

  Publikacja

  - 2005

  Omówiono specyficzne problemy projektowania i budowy zbiorników dwupłaszczowych wynikające z ich konstrukcyjnego rozwiązania. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ różnego osiadania obu płaszczy na stan naprężeń w strefie połączenia płaszcza z dnem zbiornika.

 • Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych

  Publikacja

  - 2015

  Społeczna odpowiedzialność w realizacji projektów budowlanych jest w początkowej fazie rozwoju. Specyfika branży budowlanej, złożoność realizowanych projektów a etyka są wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw budowlanych. Kształtowanie świadomości i społecznej odpowiedzialności w zespole realizującym projekt należy uświadamiać już od momentu przystąpienia do planowania uczestnictwa w przedsięwzięciu. Kluczowa jest komunikacja...

 • Problemy geotechniczne w projektowaniu i realizacji wykopów obudowanych

  Częsta lokalizacja obiektów budowlanych z podziemnymi garażami w istniejącej zwartej zabudowie miejskiej powoduje znaczne ograniczenia w technologiach stosowanych przy realizacji oraz stawia wysokie wymagania projektowe i wykonawcze związane z ich wpływem na otoczenie. Na różnych przykładach przedstawiono czynniki i ich strefy oddziałania na obiekty sąsiednie.

 • Elementy zarządzania wiedzą w procesie realizacji projektów w środowisku wieloporojektowym

  Publikacja

  - 2005

  W niniejszym rozdziale poruszono klucowe zagadnienia zarzadzania wiedzą występujące w procesie realizacji projektów w środowisku wieloprojektowym. Srodowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie klikanaście lub kilkadziesiąt przedsięwzięć rozowjowych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono sie do...

 • Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu

  Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki pokazały, że tylko stosowanie informacji o potencjalnych nabywcach w rozwoju nowego produktu pozytywnie wpływa na czas realizacji tego rozwoju. Stosowanie w trakcie takiego rozwoju zarówno informacji o konkurencji, jak i ogólnych informacji rynkowych nie miało statystycznie istotnego wpływu na termin wykonania projektu nowego produktu.

 • Skutki realizacji Euro 2004 dla regionu Minho-Lima

  Publikacja

  Organizacja Euro 2004 w Portugalii wiązała się ze znacznymi wydatkami finansowanymi ze środków publicznych. Niniejsze opracowanie analizie poddaje skutki realizacji tej imprezy sportowej dla wybranego regionu Portugalii w oparciu o zebrane dane statystyczne oraz badania przeprowadzone w tym regionie bezpośrednio w trakcie trwania Mistrzostw Europy. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi tego wydarzenia na ruch turystyczny w regionie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • KONSULTACJE SPOŁECZNEJAKO ELEMENT REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW

  Publikacja

  - 2013

  W opracowaniu przedstawiono aspekt przeprowadzania konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy faktycznie istnieje potrzeba, czy też konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak szeroko prowadzić konsultacje, czy jest wskazane i efektywne ponoszenie nakładów finansowych na konsultacje w szerokim gronie interesariuszy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Architekci w realizacji budynku dydaktycznego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Artykuł dotyczy problemów projektowania i realizacji budynku dydaktycznego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Historia projektu i realizacja - uwarunkowania dot. spraw projektu następnie realizacji.

 • Uwagi do praktyki bezwykopowej realizacji kolektorów kanalizacyjnych. Inżynieria Morska i Geotechnika

  Techniki bezwykopowe w realizacji rurociągów. Problem różnorodności technologii, znajomość procesów wśród projektantów. Błędy w projektach, konieczność znajomości gabarytów urządzeń. Elementy wspomagające w realizacji. Konstrukcja wsporcza, komora startowa

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • charakterystyki sygnału w realizacji software'owego odbiornika systemu GPS

  Realizacja odbiornika w postaci aplikacji komputerowej pozwala nie tylko na kilkukrotne obniżenie kosztów jego produkcji, ale również wykorzystanie procesora ogólnego przeznaczenia do zadań związanych z odbiorem sygnału GPS i określaniem pozycji, a tym samym uproszczenie systemu. Analiza procesu przetwarzania sygnału GPS z wykorzystaniem standardowych narzędzi kompilacji i debugging'u, pozwala na poznanie działania odbiornika GPS...

 • Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów

  Publikacja

  - 2010

  Poszukując metod podniesienia sprawności i skuteczności realizacji projektów zwrócono uwagę na zagadnienie kultury organizacji. Jest to czynnik rzadko eksponowany w praktyce realizacji projektów, również w literaturze trudno znaleźć wyczerpujące opracowania w tym zakresie. Zwracając uwagę na istotną rolę czynnika ludzkiego w osiąganiu celów projektu, zidentyfikowano pojęcie kultury organizacji oraz kultury środowiska projektu....

 • Zastosowanie technologii internetowych w realizacji systemów zdalnego nauczania

  Publikacja

  W referacie dokonano przeglądu systemów zdalnego nauczania. Przedstawiono ich podstawową klasyfikację oraz prowadzone prace standaryzacyjne, w szczególności standard SCORM. Omówiono technologie internetowe stosowane w systemach e-learningu oraz ich wpływ na sposób tworzenia tych systemów oraz efektywność procesu dydaktycznego. Wskazano najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju systemów e-learningu wspartych technologiami internetowymi.

 • Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zasady efektuacji w realizacji projektów w rzeczywistości VUCA

  Publikacja

  Rozdział dotyczy zasad efektuacyjnego modelu przedsiębiorczości jako odpowiedzi na wyzwania związane ze zmiennością, niepewnością, niejednoznacznością i złożonością otoczenia (tzw. rzeczywistość VUCA), w którym realizowane są projekty w gospodarce cyfrowej. Na tle rozważań teoretyczno-koncepcyjnych przedstawiono wyniki badań empirycznych, które przeprowadzono w zespołach projektowych IT o różnym poziomie wirtualności. Wskazano...

 • Performance of a fuel cell optimized for in situ X-ray absorption experiments

  Publikacja

  - JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION - 2007

  Komercyjna komórka ogniwa paliwowego typu PEM została zmodyfikowana w celu realizacji pomiaru XAS w warunkach pracy ogniwa. Modyfikacja komórki miała na celu optymalizację jej parametrów pod kątem eksperymentu XAS realizowanego w modzie transmisyjnym i fluorescencyjnym, poprzez minimalizację absorpcji komórki, przy zachowaniu jej parametrów elektrochemicznych. W pracy zostały zaprezentowane szczegóły techniczne komórki a jej efektywność...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wybrana metoda badania i oceny jakości realizacji usług VoIP.

  Publikacja

  Przedstawiono syntetyczną metodę badania i oceny jakości realizacji usługi transmisji głosu w sieci IP opracowana przez ITU-T. Metoda zwana E-model jest narzędziem wspomagającym planowanie transmisji en-to-end dla usługi telefonicznej. Parametrami wejściowymi E-modelu są informacje o terminach użytkowników oraz o elementach pośredniczących w sieci, co umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych składników na wynikowa jakość...