Wyniki wyszukiwania dla: WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU

Wyniki wyszukiwania dla: WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU

 • Współpraca nauki i biznesu w obszarze projektów medycznych

  Wydarzenia

  15-04-2021 13:00 - 15-04-2021 15:00

  Zapraszamy do rejestracji na kolejne webinarium związane z odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją wynalazków medycznych. Swoim doświadczeniem podzieli się z nami tym razem dr Rafał Kamiński z firmy OncoArendi.

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  - Rok 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

 • CD NIWA jako platforma współpracy biznesu i nauki

  Artykuł prezentuje koncepcję Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji: CD NIWA, które jest środowiskiem przetwarzania w chmurze obliczeniowej, źródłem stale doskonalonych aplikacji i usług oraz platformą współpracy użytkowników. Interaktywność współdziałania nauki i biznesu jest głównym założeniem i celem Centrum Doskonałości NIWA, które ma też służyć budowaniu społeczności współpracującej w zakresie realizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prawa autorskie w kontekście współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  Współczesna gospodarka zwana Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW) uznaje kapitał ludzki, własność intelektualną i przemysłową, za najcenniejszze zasoby przedsiębiorstwa XXI wiekuZatem efektywne nimi zarządzanie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, regionalnym i światowym. Znaczenie kapitału intelektualnego wyróżnia się obecnie ze względu na dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa. Związane jest to z dążeniem...

 • Spółki spin-off jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na styku nauki i biznesu

  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono istotę funkcjonowania spółek spin-off, jako przedsiębiorstwa na styku uczelni i biznesu. Opisano charakter prawny powoływania takich spółek, jak również omówiono modele biznesowe powstawania spółek akademickich. Ukazano rozwój spółek spin-off przy Politechnice Gdańskiej i przybliżono specyfikę działalności wybranej spółki

 • Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł omawia przyjętą w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi politykę wspomagania działalności naukowo badawczej i dydaktycznej poprzez wykorzystywanie funduszy strukturalnych dedykowanych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Są nimi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka we wdrażaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany...

 • Konferencja „O współpracy biznesu i nauki”

  Wydarzenia

  07-06-2022 10:00 - 07-06-2022 15:00

  O współpracy biznesu i nauki. Konferencja, na której nie może Cię zabraknąć.

 • Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki

  Wydawnictwa

 • Współpraca w sieci- wykorzystanie platformy internetowej

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2013

  Nowe warunki funkcjonowania biznesu pozwalają na poszukiwanie wsparcia w zakresie know-how oraz kompetencji i umiejętności w ramach współpracy w sieci. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne zapoczątkowały erę organizacji sieciowych. Nasila się współpraca poza organizacjami, współpraca pomiędzy pracownikami różnych przedsiębiorstw za pośrednictwem sieci informatycznej.

 • Anna Lis dr hab. inż.

  Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007...

 • Parki technologiczne jako pomost pomiędzy nauką a biznesem na przykładzie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Głównym celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie idei funkcjonowania parków technologicznych w gospodarce, a w szczególności omówienie roli parków w budowaniu sieci współpracy między światem nauki a biznesu. Parki technologiczne w dużym stopniu umożliwiają zbliżenie nauki do biznesu, a tym samym poprawę warunków dla innowacyjnej przedsiębiorczości i transferu technologii. Autorki na przykładzie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego...

 • Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego. Perspektywa modelu biznesu

  Publikacja

  Prezentowane w pracy wyniki badań są efektem kontynuowania przez nas badań nad modelem biznesu sympozjum naukowego . Ponieważ podstawą każdego modelu biznesu, w ujęciu aksjologicznym, są wartości, przeto obecnie dążyliśmy do sformułowania odpowiedzi na postawione uprzednio pytanie problemowe: jakie wartości są możliwe do osiągnięcia przez organizatorów i uczestników sympozjum naukowego? Dążąc do osiągnięcia tego celu zbudowaliśmy...

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Ekoinnowacja i polityka ekoenergetyczna jako determinanty wzrostu dobrobytu w społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Jednym z motorów napędzających rozwój gospodarczy i dobrobyt w społeczeństwie jest dostęp do taniej energii. Ponadto jej pozyskiwanie nie powinno wpływać na degradację środowiska. Stąd potrzeba upowszechniania polityki ekoenergetycznej wśród społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych, w tym świata nauki i biznesu. Mogą one popularyzować wiedzę o ekoinnowacji i odnawialnych źródłach energii w ramach społęcznej odpowiedzialności...

 • SPÓŁKI SPIN-OFF INNOWACYJNĄ FORMĄ KSZTAŁTOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Publikacja

  W artykule przedstawiono istotę funkcjonowania spółek spin-off jako przedsiębiorstwa będącego na pograniczu nauki i biznesu oraz przybliżono proces ich zakładania. Zaprezentowano ośrodki wsparcia i pozyskiwania kapitału w Polsce w 2014 roku jako źródło finansowania powstających spin-off. Opisano specyfikę działalności jednej ze spółek spin-off, która została założona przy Politechnice Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce

  Publikacja

  Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu najważniejszych barier wy-stępujących w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Na wstępie autorka, opierając się na analizie dostępnych danych źródłowych przytacza te wyniki badań, które obrazują główne obszary problemowe w każ-dym z ogniw tego systemu: przedsiębiorstwach, jednostkach B+R oraz instytu-cjach otoczenia biznesu. W dalszej części artykułu autorka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ERASMUS+ SP4CE - STUDIUM PRZYPADKU

  Projekt ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship - SP4CE) dotyczył wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań wzmacniających współpracę europejską w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania projektowe były związane z promowaniem innowacyjnych praktyk w edukacji oraz szkoleniach poprzez wspieranie spersonalizowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Toward better understanding of phosphoryl transfer reaction: the use of phosphoroorganic biocides in research studies

  Publikacja

  Zamierzeniem autora było nakreślenie potencjalnych kierunków rozwoju badań z wykorzystaniem biocydów fosforoorganicznych (BFO) i związanej z nimi reakcji przeniesienia grupy fosforylowej (reakcja FT). Projektowane są nowe, wysoce selektywne inhibitory enzymów, które w pełni wyjaśniają rolę enzymów w warunkach normalnego funkcjonowania i w procesach patologicznych. Pozwoli to w konsekwencji na wyselekcjonowanie nowych terapeutyków...

 • Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka dr

  Uzyskała, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł magistra na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska pt. „Zbiory swojskie i dzikie w R3” była z  dziedziny topologia geometryczna. Równolegle ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim „Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki”. W 2001 roku uzyskała na Politechnice Poznańskiej tytuł doktora nauk matematycznych. Praca doktorska pt. „Iteracje monotoniczne...

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

  Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty

  Wydarzenia

  19-03-2021 09:00 - 19-03-2021 16:00

  Zapraszamy na Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty. Czeka na Ciebie wiele atrakcji, takich jak: spotkania z wykładowcami, studentami i absolwentami, czaty, warsztaty i webinary.

 • Pomorskie Święto Nauki

  Publikacja
  • T. J. Wąsowicz

  - Postępy Fizyki - Rok 2010

  Omówienie atrakcji dla pasjonatów nauk ścisłych i przyrodniczych na Bałtyckim Festiwalu Nauki zorganizowanym na Gdańskich Uczelniach.

 • Odnowa modelu biznesu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych nad istotą odnowy strategicznej biznesu. Odnowę tę oparto na restauracji ciągu zarządzania strategicznego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego

  W artykule przedstawiono badania nad wartościami modelu biznesu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję nad ich postrzeganiem przez same przedsiębiorstwa. Wartości te w wielu aspektach postrzegane są w zbliżony sposób przez klientów. O ile jednak przedsiębiorstwa, jako istotne wartości postrzegały elementy związa-ne ze sprawnością i ciągłością procesu o tyle klienci kładli nacisk na sferę społeczną doty-czącą...

 • VII Bałtycki Festiwal Nauki

  Publikacja
  • T. J. Wąsowicz

  - Postępy Fizyki - Rok 2009

  Omówienie atrakcji dla pasjonatów nauk ścisłych i przyrodniczych na Bałtyckim Festiwalu Nauki zorganizowanym na Gdańskich Uczelniach.

 • Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Burzliwa zmiana środowiska biznesowego wpływa na ludzi tak, że generują oczekiwania na wyroby i usługi zaspokajające ich dotychczasowe i nowe potrzeby w coraz większym stopniu. W ten sposób przed menedżerami powstają wciąż nowe, bardziej skomplikowane i wysublimowane wymagania. W takich uwarunkowaniach prowadzenia biznesu sukces osiąga to przedsiębiorstwo, które jest inteligentne. W takiej perspektywie celem badań było wyłonienie...

 • Otoczenie polityczno-prawne biznesu międzynarodowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy analizowane jest otoczenie polityczno-prawne biznesu międzynarodowego. Prezentowana jest kwalifikacja regulacji odnoszących się do biznesu międzynarodowego oraz ich krótka charakterystyka. W drugiej częsci pracy analizowane są zmiany otoczenia polityczno-prawnego od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych.

 • Założenia modelu biznesu sympozjum naukowego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem pracy było sformułowanie podstaw modelu biznesu sympozjum naukowego. realizując ten cel określono istotę (definicja, wartości, cele) sympozjum naukowego. Wykorzystując uprzednio sformułowane pojęcie modelu biznesu dokonano transpozycji do istoty sympozjum naukowego. Umożliwiło to odkrycie nowego rodzaju wartości występujących w modelach biznesów - organizacyjnych.

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na nowe funkcje...

 • Express Biznesu

  Czasopisma

  ISSN: 2080-5179

 • Uwarunkowania modelu biznesu w innowacyjnej organizacji

  Publikacja

  - Rok 2016

  W pracy podjęto rozważania nad znaczeniem modelu biznesu nastawionego na budowanie przewagi konkurencyjnej.Celem artykułu jest dokonanie krytycznej analizy możliwości zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu odpowiedniej konfiguracji modelu biznesu. Wysoka dynamika zmian w otoczeniu stwarza nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Zdolność kadry zarządzającej do odpowiedniej konfiguracji komponentów modelu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ETYKA BIZNESU

  Kursy Online
  • E. Hope

 • Anna Drapińska dr hab.

  dr hab. Anna Drapińska, prof. PG  wykształcenie - magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (1993)  stopień / tytuł naukowy  doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych (2012)  doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (1998)  zatrudnienie  Politechnika Gdańska,...

 • Strategiczne uwarunkowania w procesie kształtowania modelu biznesu

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych założeń zarządzania w kontekście tworzenia modeli biznesu. W rozważaniach przyjęto koncepcję łańcucha wartości jako podstawę opracowania modelu biznesu opartego na zdolności do kreowania wartości przez przedsiębiorstwo. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia oraz przedstawiono etapy tworzenia wartości i modelu biznesu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacja i współpraca przez Internet

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia przygotowywany do uruchomienia na Politechnice Gdańskiej kurs internetowy "Komunikacja i współpraca przez Internet". Podstawowym celem kursu jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej stosowanymi w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej. Kurs będzie wykorzystywał platformę zdalnego nauczania Moodle zlokalizowaną na serwerze...

 • Podatkowe determinanty sukcesu przedsiębiorcy

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale pierwszym omówiono różne definicje pojęcia „przedsiębiorczość” funkcjonujące w literaturze przedmiotu. Wskazano także istotę analizowanego zjawiska oraz uwarunkowania jego rozwoju. W drugim rozdziale omówiono kwestie związane z problematyką podatkową, z którą styka się niemal codziennie prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Zaprezentowana tutaj między innymi możliwość wyboru formy prawnej i...

 • Kontrola i ocena szkół nauki jazdy

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale 8.4 przedstawiono system kontroli i oceny szkół nauki jazdy w województwie kujawsko-pomorskim

 • Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych w Euroregionie Bałtyk

  Publikacja

  Większość organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach Euroregionu Bałtyk powstała w dużych miastach tego regionu w końcu lat 90. Współpraca transgraniczna tych organizacji dotyczyła głównie najbliższych sąsiadów. Najwięcej projektów zrealizowano z podmiotami obwodu kaliningradzkiego, a najbardziej aktywne w tym zakresie okazały się organizacje w woj. warmińsko-mazurskiego. Współpraca dotyczyła oświaty, wymiany kulturalnej,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?

  Publikacja

  Negatywny wizerunek marketingu postrzeganego jako koncepcja kreująca nowe potrzeby i nakłaniająca klientów do zwiększania konsumpcji spowodował, że marketing wydaje się być sprzeczny z ideą rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono rozważania czy rzeczywiście tak jest i czy stosowanie działań marketingowych jest rozbieżne z celami rozwoju zrównoważonego . Stwierdzono, że realizowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ETYKA BIZNESU NST

  Kursy Online
  • E. Hope

 • Modele biznesu elektronicznego a modele komunikacji marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule ukazano polskie i zagraniczne koncepcje modeli biznesu elektronicznego. Przedstawiono również powiązane z nimi modele komunikacji marketingowej w Internecie. Wzrost gospodarczy oraz szybki rozwój wymagają stosowania sprawdzonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym. Konieczne staje się również dostosowanie modeli komunikacji marketingowej do nowych, zmieniających się potrzeb odbiorców informacji.

 • Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule dokonałem najpierw zwięzłej charakterystyki m.in. pojęć takich, jak: "biznes, "etyka biznesu", "przedsiębiorczość" oraz przytoczyłem propozycje podziału etyki biznesu na obszary. Potem zaś zinterpretowałem pojęcie "przedsiębiorstwa" wedle E. Sternberg. Z kolei dokonałem zwięzłej analizy czterech typów standardów zachowania się pracowników firmy w stosunku do tzw. stron zainteresowanych przez uwzględnienie...

 • Laboratorium architektury - kulturowe aspekty powiązań sztuki i nauki.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca przedstawia wpływ powiązań sztuki i nauki na kształtowanie współczesnych form architektury.

 • Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych

  W artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w usługach ubezpieczeniowych. Zidentyfikowano w tym celu podstawowe oczekiwania interesariuszy oraz najważniejsze obszary zastosowania CSR w instytucjach ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również podstawowy związek pomiędzy działaniami społecznie odpowiedzialnymi realizowanymi przez instytucje ubezpieczeniowe a ich wizerunkiem. Na podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anioły biznesu jako niekonwencjonalne źródło finansowania przedsiębiorczości

  Podmioty gospodarcze, będąc elementem każdego modelu gospodarki, są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania wszystkich systemów ekonomicznych na świecie. Stan gospodarki jest bowiem silnie zależny od dynamicznego rozwoju sektora przedsiębiorczości. Zależność ta zachodzi na wszystkich etapach rozwoju gospodarczego, może ona jednak przybierać różne nasilenie i charakter. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, powstaje wiele nowych...

 • Agata Pierścieniak dr hab. inż.

  Osoby

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów...

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności marketingowej instytucji finansowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w usługach finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych efektów stosowania CSR czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano determinanty...

 • Moralne przesilenie współczesności a dydaktyczny potencjał etyki biznesu

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule okreslone są warunkowania okreslające funkcjonale mozliwości dydaktyki w zakresie etyki biznesu. Przypadek Enrom potraktowany jest jako moralistyczna przypowiesc na temat niedopuszczalnosci absolutyzacji wartosci programów etycznych firm oraz potrzeby modyfikacji metodyki edukacji etycznej w kierunku silniejszej inderdyscyplinarności, powiazania z anrtopologią, ekonomią, socjologią, politologią.