Wyniki wyszukiwania dla: WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU

Wyniki wyszukiwania dla: WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU

 • Impregnacja betonu

  Publikacja

  Impregnacja betonu może być jednym ze sposobów zabezpieczenia przed destrukcją. Możliwa jest taka modyfikacja składu kompozycji impregnacyjnych, która w znaczny sposób zwiększy migrację w strukturę podłoża. Możliwe jest zwiększenie cech takich jak: wytrzymałość betonu na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wzrost mrozoodporności, zmniejszenie nasiąkliwości, zmniejszenie ścieralności.

 • Prognozowanie własności mechanicznych betonu dwuetapowego

  Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych przeprowadzonych dla betonu uzyskanego metodą dwuetapową. W pierwszym etapie procesu kruszywo układane jest w formach, a następnie od dołu wpompowywana jest zaprawa cementowa. Metoda pozwala na zachowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami kamiennego szkieletu wypełniającego formę. Wytrzymałość uzyskanego materiału oraz inne parametry mechaniczne różnią się od parametrów betonu...

 • Betonowe dylematy

  Publikacja

  - Rok 2012

  Problemy stosowania betonów w kanalizacji - szczególne zagrożenie korozją siarczanową. Problem różnic pomiędzy betonem a żelbetem. transformacja betonu na gips. Współczesne wymagania w stosunku bo betonów - zasadność przestrzegania standardów europejskich. Wytrzymałość surowca a wytrzymałość wyrobu. Problem nierównej jakości ''betonu''.

 • BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU LEKKIEGO Z KRUSZYW SPIEKANYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy przedstawiono wyniki badań materiałowych obejmujące cechy mechaniczne betonu, w tym wytrzymałość na przecinanie na próbkach typu push-off po upływie 28 i 90 dni dla betonu lekkiego na kruszywie Pollytag. Z badań własnych wykazano, że przyrost wytrzymałości na przecinanie po upływie 90 dni był najwyższy ze wszystkich badanych właściwości mechanicznych betonu.

 • ANALIZA PORÓWNAWCZA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU ZWYKŁEGO I LEKKIEGO NA BAZIE POLLYTAGU

  Publikacja

  - Rok 2014

  W niniejszym artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badań eksperymentalnych i rozważań teoretycznych wytrzymałości na przecinanie na próbkach typu push-off przeprowadzonych po 28 i 90 dniach dojrzewania betonu. W artykule wykazano, że przy porównywalnej wytrzymałości na ściskanie uzyskana wytrzymałość na przecinanie fcTm betonu lekkiego na kruszywie Pollytag jest zbliżona do wytrzymałości otrzymanej dla betonu zwykłego.

 • Wyznaczanie wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg amerykańskiej normy ASTM C1074-11

  Artykuł poświęcono wyznaczaniu wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg normy ASTM C1074-11 (ang. Maturity Method). Metoda bazuje na rejestracji zmian tem - peratury w trakcie hydratacji dojrzewającego betonu. Wartykule zaprezentowano procedurę badawczą służącą wyznaczeniu funk - cji dojrzałości dla wybranej mieszanki betonowej oraz zależności wytrzymałość-dojrzałość. Celem badań jest wyznaczanie zmian w czasie...

 • Influence of grout proportions on modulus of elascity of two-stage concrete

  Omówiono badania doświadczalne przeprowadzone dla betonu dwuetapowego. Beton wykonano z kruszywa otoczakowego przy zastosowaniu trzech różnych proporcji w/c i c/p. Na drodze statystycznej opracowano prosty wzór umożliwiający wstępne szacowanie wartości siecznego modułu Younga. Ponieważ metoda dwuetapowa pozwala na zachowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami kamiennego szkieletu wypełniającego formę, wytrzymałość uzyskanego...

 • Ocena rzeczywistej wytrzymałości betonu na bazie monitoringu procesu dojrzewania i symulacji numerycznych

  Publikacja

  Głównym celem rozprawy jest opracowanie procedur badawczych i algorytmów numerycznych do wyznaczania rzeczywistej wytrzymałości betonu w konstrukcji wraz z ich implementacją w procesie budowalnym mostu typu extradosed. Zakres pracy obejmuje rozpoznanie metody dojrzałości, badania laboratoryjne betonów i zapraw, badania betonu zastosowanego do budowy przęsła mostu oraz obliczenia numeryczne rozkładu temperatury i wytrzymałości betonu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2002

  Badania wykazały, że możliwe jest uzyskanie tak wysokich wytrzymałości wczesnych betonów, że całkowicie zbędna staje się ich obróbka termiczna. Stosując odpowiedni cement klasy 42,5R i prawidłowo dobrana mieszankę upłynniającą można uzyskać już po 12 godz. wytrzymałość betonu około 35MPaa przy klasie cementu 52,5R nawet około 50MPa i to przy ilości cementu nie przekraczającej 400 kg/m3 betonu.

 • DEM ANALYSIS OF EFFECT OF INTERFACIAL TRANSITIONAL ZONES ON FRACTURE IN CONCRETE.

  Artykuł omawia wyniki numeryczne dotyczące pękania betonu uzyskane stosując metodę elementów dyskretnych. Trójwymiarowe obliczenia wykonano dla próbek betonowych podczas zginania. Beton został opisany jako model 4-fazowy. Mikrostrukturę betonu przyjęto na podstawie 3D zdjęć mikro-tomograficznych. Zbadano wpływ stref przejściowych na wytrzymałość i proces pękania. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami doświadczalnymi. Uzyskano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania płyt betonowych zbrojonych prętami z włókien bazaltowych

  Omówiono wyniki badań betonowych płyt jedno- i dwuprzęsłowych, zbrojonych prętami podłużnymi z włókien bazaltowych. Na tej podstawie stwierdzono, że o nośności tych elementów decydują głównie parametry wytrzymałościowe betonu, natomiast pręty bazaltowe z uwagi na dużą wytrzymałość i odkształcalność nie mogą być zerwane.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Post-peak behaviour of CFST columns

  Publikacja

  Artykuł dotyczy zachowania pokrytycznego słupów CFST. Parametrami zmiennymi w badaniach są: wysokość słupów, grubość stalowego płaszcza, wytrzymałość betonu i stali, przyczepność między stalowym płaszczem a betonowym rdzeniem oraz sposób przykładania obciążenia. W artykule dokonano analizy wpływu tych parametrów na zachowanie pokrytyczne badanych słupów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Concrete corrosion against penetration of mineral oil application of impregnants

  Oleje stanowią związki organiczne, w skład których wchodzą kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone oraz gliceryny różnego rodzaju. W zależności od rodzaju i właściwości olejów agresywność ich w stosunku do betonu jest różna. Olej izoluje dostęp wody do składników betonu, dlatego nie następuje dalsza hydratacja i przyrost wytrzymałości. Przesycenie betonu olejami powoduje wskutek obniżenia tarcia wewnętrznego tworzywa obniżenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania eksperymentalne słupów CFST

  Publikacja

  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne słupów osiowo ściskanych. Rozważa się efektywność poprzecznego sprężenia betonowego rdzenia słupa przez stalową rurę lub uzwojenie dla następujących typów słupów: CFST, uzwojonych i zwykłych żelbetowych. Opisane w referacie parametry badań eksperymentalnych to: stopień zbrojenia, wytrzymałość betonu, sposób obciążania. Zaprezentowano wyniki dotyczące nośności i zachowania pokrytycznego...

 • Wpływ mikrosfer – frakcji popiołu odpadów paleniskowych - na strukturę i właściwości fizyczno-mechaniczne betonu

  Publikacja

  - Rok 2016

  Gospodarka odpadowa od wielu lat budzi duże zainteresowanie. Mając na uwadze potrzebę dalszego rozszerzania bazy materiałów pochodzenia mineralnego w budownictwie, zwrócono uwagę na drobną frakcję ziarnową odpadów paleniskowych - mikrosfery. Przedstawione wyniki badań w monografii udzielają odpowiedzi czy zastosowanie mikrosfer popiołowych, jako substancji aktywnej w środowisku zaczynu cementowego, może w znaczący sposób modyfikować...

 • OCENA NOŚNOŚCI STAREGO MOSTU ŁUKOWEGO W JAGODNIKU

  Publikacja

  Artykuł opisuje przeprowadzoną analizę statyczno-wytrzymałościowa 95-letniego betonowego mostu łukowego zlokalizowanego w Jagodniku w północnej Polsce. Trwałość i wytrzymałość starego betonu są określane na podstawie wybranych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Program badań laboratoryjnych składał się z następującego zestawu badań: pomiary głębokości strefy skarbonatyzowanej i gęstości w stanie suchym, badania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania eksperymentalne stanu wytężenia i zachowania podkrytycznego słupów CFST

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych słupów osiowo ściskanych. Rozważa się efektywność poprzecznego sprężenia betonowego rdzenia słupa przez stalową rurę lub uzwojenie dla następujących typów słupów: CFST, uzwojonych i zwykłych żelbetowych. Porównuje się zachowanie pokrytyczne tych trzech rodzajów słupów. Opisane w referacie parametry badań eksperymentalnych to: stopień zbrojenia, wytrzymałość betonu, sposób obciążania....

 • Estakada E1 w ciągu obwodnicy Wałcza. Konsekwencje przyjętej technologii sprężenia

  Publikacja

  W referacie opisano przypadek liniowej i nieliniowej analizy sprężonego dźwigara mostowego. W czasie budowy zauważono zarysowania na spodniej stronie dźwigara. Były to miejscowe zjawiska zlokalizowane w okolicy połączeń technologicznych. Analiza liniowa modelu belkowego nie dostarczyła informacji o ryzyku zarysowania. Liniowa analiza modelu powłokowego ujawniła naprężenia większe niż wytrzymałość betonu przy rozciąganiu. Nieliniowa...

 • Włókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie

  Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań. W artykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych oraz ich wpływ na właściwości dojrzewającego i stwardniałego betonu. Szczególną uwagę zwrócono na zalety makrowłókien polimerowych...

 • Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie

  Publikacja

  Ilość popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych rośnie na całym świecie. Ich unieszkodliwianie jest poważnym problemem ekologicznym. W pracy przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania popiołów lotnych z osadów ściekowych w betonie. Wykonano dwie serie badawcze dla dwóch współczynników (w/s) równych 0,49 oraz 0,55 z udziałem 10% i 20% popiołu lotnego (SSA), jako zamiennika cementu. Skład chemiczny wykazał, że popiół (SSA)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ temperatury na zależność pomiędzy wytrzymałością zapraw na ściskanie a ilością wydzielonego ciepła hydratacji

  Pomiar szybkości oraz ilości wydzielonego ciepła za pomocą kalorymetru izotermicznego stanowi precyzyjne narzędzie do oceny kinetyki hydratacji kompozytów cementowych: zaczynów, zapraw i betonów. Szereg badań naukowych wskazuje, że ilość wydzielonego ciepła pozostaje w korelacji z wytrzymałością na ściskanie w zależności od czasu dojrzewania. W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych i wytrzymałościowych zaprawy na bazie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prognozirovanie svojstv betonov s pomoŝ'û iskusstvennyh nejronovyh setej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Obserwacje mózgu ludzkiego oraz podstawowych komórek z jakich się składa (neuronów), doprowadziły do prób modelowania niedużych układów połączonych neuronów. Układy te, zwane w literaturze jako sieci neuronowe lub sieci neuropodobne (ang. neural network) wykazują pewne cechy zbliżone do cech mózgu. Są nimi np. zdolność uczenia i kojarzenia. Choć znany obecnie model matematyczny neuronu jest dość skomplikowany, to zachęcające wyniki...