Wyniki wyszukiwania dla: WYTRZYMAŁOŚĆ ZMECZENIOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WYTRZYMAŁOŚĆ ZMECZENIOWA

Wyniki wyszukiwania dla: WYTRZYMAŁOŚĆ ZMECZENIOWA

 • Karol Niklas dr inż.

  Karol NIKLAS jest adiunktem w Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Pracę dyplomową magisterską na kierunku "Budowy okrętów morskich" w specjalności "Budowa małych statków i jachtów" obronił w 2007 roku. Ukończył studia podyplomowe w specjalności "Nowoczesne Metody Symulacyjne w Technice" na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie naprężeń lokalnych...

 • Fatigue life tests of steel laser-welded sandwich structures

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2006

  W publikacji zaprezentowano rezultaty systematycznych badań trwałości zmęczeniowej elementarnych połączeń wykonanych techniką spawania laserowego dla różnych wariantów geometrii złącz. Pokazano uzyskane wyniki i ich aproksymację, porównano uzyskane rezultaty dla różnych geometrii.

 • Improved calculation of damage due creep by more accurate time to rupture data representation

  Publikacja

  - Rok 2006

  Reguła Robinsona (Linear Life Fraction Damage Rule) jest stosunkowo łatwa w użyciu dla różnorodnych warunków obciążenia. Z tego powodu jest ona powszechnie akceptowana i używana. Potencjalne możliwości poprawy dokładności obliczeń tą metodą daje zastosowanie specjalnych funkcji do aproksymacji wyników badań wytrzymałości czasowej. W pracy zaproponowano zastosowanie funkcji typu Spline oraz bardzo elastycznej funkcji Spline3D do...

 • Urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej panwi łożysk ślizgowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy przedstawiono unikatowe stanowiska do doświadczalnych badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstw ślizgowych cienkościennych panwi stosowanych we współczesnych maszynach. Urządzenia skonstruowano i zbudowano w Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono zasadę działania i możliwości badawcze urządzeń, istotne elementy metodyki badań oraz oczekiwane rezultaty kompleksowych badań zmęczeniowych realizowanych za pomocą prezentowanych...

 • Analiza wpływu względnej długości łożyska na zmęczeniowe obciążenie warstwy ślizgowej.

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2002

  W pracy na podstawie przeprowadzonych obliczeń przeanalizowano wpływ stosunku L/D (szerokości panwi do jej średnicy) na wymuszenia w łożyskowym węźle badawczym reakcyjnej maszyny zmęczeniowej SMOK. Oszacowano zmiany maksymalnej wartości ciśnienia hydrodynamicznego i minimalnej grubości filmu olejowego w łożysku w przedziale wartości L/D interesującym z uwagi na testy zmęczeniowe warstw ślizgowych w łożyskach poprzecznych, prowadzone...

 • Experimental verification of MWO bearing machine

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki weryfikacji doświadczalnej nowego stanowiska przeznaczonego do badań wytrzymałości zmęczeniowej warstwy powierzchniowej łożysk ślizgowych. Badano dwu- i trójwarstwowe cienkościenne panwie ślizgowe. Warstwa nośna wykonana była ze stopu CuPb30. W wariancie trójwarstwowym występowała powłoka ze stopu PbSnCu. Przedstawiono przykłady zaobserwowanych pęknięć zmęczeniowych. Maszyna MWO okazała się w pełni przydatna...

 • Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych w łożyskach poprzecznych.

  W pracy omówiono wybrane czynniki wpływające na trudności w jednoznacznej interpretacji wyników badań wytrzymałości zmęczeniowej warstw powierzchniowych w panwiach ślizgowych łożysk poprzecznych. Analiza dotyczyła stanowisk laboratoryjnych i generowanych wzorców obciążenia, procedur badawczych, niezbędnej liczby testów zmęczeniowych, definicji stanu granicznego badanego obiektu, kryterialnych wielkości dynamicznych oraz oddziaływań...

 • Doświadczalne badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów łożyskowych

  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstw ślizgowych wykonanych z wybranych materiałów stosowanych w cienkościennych panwiach łożyskowych współczesnych maszyn. Badania przeprowadzono za pomocą urządzeń badawczych skonstruowanych i zbudowanych w Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im krytyczne wartości naprężeń w warstwach...

 • Wpływ nagniatania umacniającego na wytrzymałość zmęczeniową wałów okrętowych

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2014

  W artykule przedstawiono przyczyny pękania śrubowych wałów okrętowych oraz możliwości zwiększenia ich trwałości, wskutek podwyższenia wytrzymałości zmęczeniowej połączenia wtłaczanego śruba - wał śrubowy przez nagniatanie umacniające. Badania wykonano na próbkach o średnicy 25 mm na specjalnie w tym celu zbudowanej w Politechnice Gdańskiej maszynie zmęczeniowej MZ 30 z wodnym systemem chłodzenia próbki przy użyciu cieczy. Próbki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • BADANIA NAGNIATANYCH POŁĄCZEŃ WTŁACZANYCH NA WAŁACH OKRĘTOWYCH

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono przyczyny możliwości zwiększenia trwałości wałów okrętowych, wskutek podwyższenia wytrzymałości zmęczeniowej połączenia wtłaczanego śruba - wał śrubowy przez nagniatanie. Badania wykonano na próbkach o średnicy 25 mm na specjalnie w tym celu zbudowanej maszynie zmęczeniowej MZ 30 z wodnym systemem chłodzenia próbki. Próbki wykonano ze stali C35 a tuleje ze stopu Novoston. Tuleje te zostały wtłoczone na stożek, wytwarzając...

 • Fatigue resistance investigation of the mb46 plain bearings under conditions of dynamic loadings

  Publikacja

  Odporność materiału łożyskowego MB46 na pęknięcia zmęczeniowe badano na stanowisku SMOK, w którym generowane jest zmienne jednokierunkowe obciążenie badanego łożyska. Materiał łożyskowy MB46 składa sie z warstwy brązu CuPb22Sn 3 spiekanego na taśmie stalowej, stanowiącej podłoże. Na warstwę brązu nałożona jest galwanicznie cienka warstwa stopu SnCu6 stanowiąca powłokę. Każde z badanych łożysk poddawane było 20-godzinnemu testowi...

 • Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów badawczych wytrzymałości powierzchniowej warstw ślizgowych łożysk poprzecznych Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat form i mechanizmu pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych oraz sposoby opisu stanu naprężeń w warstwach powierzchniowych poddanych wymuszeniom o charakterze dynamicznym. Omówiono doświadczalne metody badania powierzchniowej wytrzymałości zmęczeniowej...

 • Wpływ olejów smarowych na wytrzymałość zmęczeniową stopów łożyskowych = Lubricating oil influence on fatigue strength of bearing alloys

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2009

  Badano wpływ olejów smarowych na wytrzymałość zmęczeniową stopów łożyskowych. Obiektem badań były cienkościenne bimetalowe panwie łożyskowe poddawane zginaniu w różnych ośrodkach podczas testów zmęczeniowych na stanowisku badawczym SKMR-2. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju oleju i czynników związanych z wymuszeniami mechanicznymi i cieplnymi na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej. Przedstawiono wnioski z badań oraz program...

 • Analiza korelacji wyników zmęczeniowych badań łożysk ślizgowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono analizę korelacji wyników zmęczeniowych badań łożysk przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami norm ISO. Przedmiotem analizy były wyznaczone graniczne wartości naprężeń obwodowych w warstwach ślizgowych panwi badanych w testerze SKMR-2 (zgodnym ze standardem ISO 7905/4) oraz w warunkach pełnego filmu smarowego na stanowiskach łożyskowych MWO i SMOK w Politechnice Gdańskiej.

 • Mechanism of the fatigue cracks development in bearing slide layer

  Na podstawie literatury przedstawiono wybrane problemy dotyczące powiązania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych ze strukturą i charakterystyką materiału tworzącego warstwę ślizgową panwi.W szczególności analizowano mechanizm inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych jako zależną nie tylko od wzorca obciążenia dynamicznego, lecz również od geometrii i struktury warstwy ślizgowej.Wyróżniono dwa typy pęknięć: strukturalne...

 • Selected problems of experimental investigation of dynamically loaded journal bearings

  In the paper some problems concerning relations between external bearing loadings and critical lining stresses are described for test stand with rotating load vector. According to the standard ISO 7905/1 this type of test stand, for dynamically loaded slide bearing, is recommended as a basic research unit for material testing in a complete bearing unit. The lining stress calculation results occurred being dependent on applied calculation...

 • Wpływ smaru i wymuszeń mechanicznych i cieplnych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej ze stopu AlSn11Cu1 w środowisku trzech olejów smarowych: bazowego, mineralnego i syntetycznego przy różnych wartościach temperatury i wymuszeniach mechanicznych odpowiadających różnym wartościom współczynnika stałości obciążenia κ. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-2. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych...

 • Badania porównawcze estymatorów wytrzymałości zmeczeniowej warstw ślizgowych panwi łożyskowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności związanej z szacowaniem wartości estymatora wytrzymałości zmęczeniowej warstwy ślizgowej próbek badanych w testerze SKMR-2. Stanowisko badawcze o takim wzorcu obciążenia testującego stanowi według normy ISO 7905/4 podstawowe urządzenie do doświadczalnych badań zmęczeniowych własności materiałów łożyskowych stosowanych w cienkościennych wielowarstwowych panwiach łożysk hydrodynamicznych.

 • Some problems of slide bearing material fatigue evaluation.

  A slide bearing alloy resistance against fatigue failures have been investigated for three different lubricants, different heat loadings and different stress ratio κ values. The research methods and data handling procedures for determination of particular parameter effects on fatigue strength have been described and analysed for experiments that were set and performed in laboratory tester SKMR-2. Main and interaction effects of...

 • Specyfika zmęczeniowych badań panwi łożyskowych w testerze SKMR-2

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności związanej z szacowaniem wartości estymatora wytrzymałości zmęczeniowej próbek warstwy ślizgowej panwi łożyskowych badanych w testerze SKMR-2. Stanowiska badawcze o takiej konstrukcji i wzorcu obciążenia testującego stanowią według normy ISO 7905/4 podstawowe urządzenie do doświadczalnych badań zmęczeniowych własności materiałów ślizgowych stosowanych w cienkościennych wielowarstwowych...

 • Model niszczenia zmęczeniowego spawanego połączenia prostopadłych płyt

  Publikacja

  Kadłuby statków eksploatowane są w ekstremalnie trudnych warunkach tj. poddawane są zmiennym obciążeniom wynikającym z falowania morza, sekwencji za- i rozładunku, zmian temperaturowych (dzień- noc, zmienne strefy klimatyczna w danym okresie pływania), drgań, itp., a także oddziaływania silnie korozyjnego środowiska. Zmienne obciążenia są powodem występowania zmęczeniowego niszczenia konstrukcji statków. Zapewnienie w trakcie eksploatacji...

 • Problems of analytical determination of journal bearing bush fatigue strength estimates

  Problems connected with determination of stress distribution in sliding layer of thinwalled bearing bushes, investigated in bearing fatigue test rigs, have been presented. Using an example of plain bearings tested in the fatigue machine SMOK (built at the Gdask University of Technology) problems with obtaining a convergence of iterative procedure for determining the fatigue strength estimators of bearing alloy surface layer are...

 • Badania wytrzymałości zmęczeniowej panwi ślizgowych przy wirującym wektorze obciążenia

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań warstw ślizgowych z wybranych stopów łożyskowych obciążonych wirującą reakcją łożyskową. Prezentowane w pracy przypadki zmęczeniowych pęknięć panwi łożyskowych uzyskano w testach zmęczeniowych prowadzonych na stanowisku MWO (maszyna z wirującym wektorem obciążenia) skonstruowanym i zbudowanym w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej. Wyjaśniono metodykę planowania sekwencyjnego testów i analizy...

 • Porównanie stanów naprężeń w panwiach ślizgowych badanych przy różnych wzorcach obciążeń zmęczeniowych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeanalizowano stany naprężeń powstające w warstwach powierzchniowych panwi ślizgowych badanych w łożyskowych maszynach zmęczeniowych. Porównano efekty obciążeń testujących generowanych w stanowisku badawczym MWO z wirującą reakcją łożyskową i maszynie reakcyjnej SMOK o jednokierunkowym zmiennym obciążeniu.

 • Badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów łożyskowych przy wirującym wektorze obciążenia.

  W pracy przedstawiono wyniki zmęczeniowych badań warstw ślizgowych z wybranych stopów łożyskowych obciążonych wirującą reakcją łożyskową. Prezentowane przypadki pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych uzyskano w testach zmęczeniowych prowadzonych na stanowisku MWO w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej.

 • Badanie wpływu olejów smarowych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zbadano wpływ oleju smarowego na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej panwi łożyskowych wykonanych ze stopu AlSn11Cu1,2 przy wymuszeniach odpowiadających różnym wartościom współczynnika asymetrii cyklu R. Stwierdzono uzależnienie wytrzymałości zmęczeniowej stopu od rodzaju oleju i wartości R.

 • Badania nad wpływem olejów smarowych i temperatury na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej łożyska.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zbadano wpływ trzech olejów smarowych przy różnych wartościach temperatury na wytrzymałość zmęczeniową warstwy ślizgowej wykonanej ze stopu AlSn11Cu1,2. Obiektem badań były bimetalowe panwie łożyskowe poddawane podczas testów zmęczeniowych w testerze SKMR-2 wahadłowemu zginaniu o współczynniku asymetrii cyklu R=-1. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju oleju i temperatury na wytrzymałość zmęczeniową stopu. Stwierdzono również istotność...

 • Fatigue properties of laser welded steel sandwich panel.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych paneli SANDWICH, prowadzonych w Kat. TOiOO Wydz. OiO na konstrukcjach w skali rzeczywistej. Przedstawiono program badań, omówiono założenia procedur badawczych i konstrukcję stanowisk testowych. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze. Przedstawiono propozycję algorytmu szacowania trwałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych laserowo.

 • Fatigue of the ship structure.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano wyniki prac badawczych zachowania paneli SANDWICH pod obciążeniem zginającym. Prace prowadzone były w Kat. Technol. Okrętów i Obiektów Oceanotechn. Wydz. OiO i obejmowały między innymi badania konstrukcji w skali rzeczywistej. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze.

 • Strength tests of steel sandwich panel.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych paneli SANDWICH, prowadzonych w Kat. Technol. Okr. i Obiekt. Oceanotech. Wydz. OiO, na konstrukcjach w skali rzeczywistej. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze.

 • Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów ceramicznych - przegląd literatury.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący procesu zmęczenia materiałów ceramicznych. proces ten w materiałach ceramicznych uważany jest za bardzo skomplikowany z uwagi na szereg problemów: występowanie różnego rodzaju wad (porowatość, wtrącenia, wady technologiczne), znaczący wpływ środowiska, mikrostruktury i dodatków w procesie wytwarzania. wszelkiego rodzaju wady materiałowe są źródłem propagacji pęknięć, które...

 • Wpływ pęknięć kolistych na wytrzymałość zmęczeniową azotku krzemu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Azotek krzemu posiada kombinację optymalnych własności, które są niezbędne w zastosowaniach na elementy łożysk tocznych. Podstawowym problemem związanym z wytrzymałością zmęczeniową kulek łożyskowych są pęknięcia koliste będące efektem procesu wytwarzania. Przedstawiono badania doświadczalne azotku krzemu ze sztucznie wprowadzonymi pęknięciami kolistymi oraz wpływ wybranych dodatków olejowych na propagacje tych pęknięć.

 • Badanie wpływu wybranych czynników na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej ze stopu AlSn11Cu1,2 w środowisku oleju silnikowego Selektol Special przy różnych wartościach temperatury i obciążeniach odpowiadających różnym wartościom współczynnika stałości obciążenia κ. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-2. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im...

 • Fatigue investigation of plain journal bearings

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstw ślizgowych w panwiach łozysk poprzecznych, prowadzonych w laboratorium tribologicznym Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Gdańskiej. Opisano stanowiska badawcze i metodykę planowania eksperymentów oraz procedurę opracowywania wyników testów zmęczeniowych. Przedstawiono zamierzenia badawcze w zakresie przedmiotowych badań zmęczeniowych.

 • Badanie wpływu rodzaju obciążeń testujących na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej dwuwarstwowej taśmy łożyskowej wykonanej ze stopu AlSn11,3Cu1,2. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-1. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im krytyczne wartości naprężeń w warstwie ślizgowej. Porównano i przeanalizowano wartości naprężeń generowanych w próbkach przy różnych...

 • Problemy wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej panwi badanych w maszynie z wirującym obciążeniem

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono problem niejednoznaczności związanej z szacowaniem wartości estymatora wytrzymałości zmęczeniowej warstwy ślizgowej panwi badanych w maszynie z wirującym obciążeniem. Maszyna o takim wzorcu obciążenia testującego stanowi według normy ISO 7905/1 podstawowe urządzenie do doświadczalnych badań zmęczeniowych własności materiałów łożyskowych stosowanych w łożyskach hydrodynamicznych.

 • Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Zespoły Badawcze

  Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.