Wyniki wyszukiwania dla: XAFS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: XAFS

Wyniki wyszukiwania dla: XAFS

 • Local ordering of nano-structured Pt probed by multiple-scattering XAFS

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW B - Rok 2007

  W pracy przedstawiono wyniki analizy MS EXAFS krystalicznej platyny i nanostruktur platyny (klastry o rozmiarach od 1nm do 7nm). Rezultaty analizy masowej platyny (uwzględniające rozkłady dwu i trój-ciałowe) są zgodne z wcześniejszymi danymi strukturalnymi i wibracyjnymi i stały się podstawą do realistycznej analizy EXAFS nanocząstek Pt realizownej w połączeniu z wynikami pomiarów TEM, SEM i XRD. Badaniom poddano nanocząstki Pt...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • XAFS investigations of nitrided NbN-SiO2 sol-gel derived films

  Praca poświęcona jest wykorzystaniu analizy widm XAFS zmierzonych na krawędzi K atomów Nb do badania struktury cienkich warstw NbN-(100-x)SiO2 (x = 100, 80, 60 mol%) otrzymanych techniką zol-żel poprzez wysokotemperaturowe wygrzewanie warstw Nb2O5-SiO2 w atmosferze NH3. Otrzymana struktura filmu jest złożona z granul NbN ulokowanych w matrycy SiO2. Analiza XAFS pokazuje, że we wszystkich próbkach w lokalnym otoczeniu niobu znajduje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PtCo cathode electrocatalyst behaviour viewed by in-situ XAFS fuel cell measurements

  Publikacja
  • A. Witkowska
  • S. Dsoke
  • E. Principi
  • R. Marassi
  • A. Di Cicco
  • V. Rossi Albertini

  - JOURNAL OF POWER SOURCES - Rok 2008

  W pracy zostały przedstawione wstępne wyniki analizy XAS (X-ray absorption spectroscopy), TEM (transmission electron microscopy) i XRD (X-ray diffraction) nanostruktur PtCo 1:1 (20% fazy metalicznej osadzonej na węglu, Vulcan XC-72) używanych jako elektrokatalizatory w polimerowych ogniwach paliwowych (PEM FC). Pomiary realizowane były również w warunkach pracy ogniwa paliwowego za pomocą specjalnie zoptymalizowanej do pomiarów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Temperature and potential-dependent structural changes in Pt cathode electrocatalyst viewed by in situ XAFS

  Publikacja
  • A. Witkowska
  • E. Principi
  • A. Di Cicco
  • S. Dsoke
  • R. Marassi
  • L. Olivi
  • M. Centazzo
  • V. Rossi Albertini

  - JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - Rok 2008

  W pracy przedstawiono wyniki badań widm absorpcji promieniowania rentgenowskiego nano-platyny używanej jako katalizator w katodach polimerowych ogniw paliwowych (PEM FC). Badania XAFS realizowane były w warunkach pracy ogniwa paliwowego. Wysokiej jakości widma, uzyskane za pomocą specjalnie przygotowanej do pomiarów XAFS in situ komórki FC, umożliwiły przeprowadzenie zaawansowanej analizy obrazującej zmiany w lokalnej strukturze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nano-structured Pt embedded in the acidic salts of heteropolymolybdate matrices: MS XAFS study

  Publikacja

  - Synchrotron Radiation in Natural Science - Rok 2014

  Multiple-scattering extended X-ray absorption fine structure (MS EXAFS) study combined with TEM and XRD analysis of a novel Pt-based catalyst operating at low temperature fuel cells (FCs) is presented. Innovation in the case of the considered catalyst resides in the use of a porous inorganic matrix of acidic heteropolymolybdate salts as a catalyst support. Obtained results show the relation between the matrix composition and the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fe local structure in Pt-free nitrogen-modified carbon based electrocatalysts: XAFS study

  Publikacja

  - Journal of Physics : Conference Series - Rok 2016

  The paper presents a new results on the bonding environment (coordination number and geometry) and on oxidation states of Fe in nitrogen-modified Fe/C composites used as Pt-free catalysts for oxygen reduction in Direct Hydrogen Fuel Cells. Starting from glucose or fructose, two catalysts displaying different electrochemical performance were prepared and studied in the form of pristine powder and thin catalytic layer of electrode...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Study of the atomic structure and morphology of the Pt3Co nanocatalyst

  Publikacja
  • G. Greco
  • A. Witkowska
  • Y. Soldo
  • E. Larquet
  • N. Menguy
  • A. Cognigni
  • M. Minicucci
  • E. Principi
  • A. Di Cicco

  - Rok 2009

  The local structure and chemical disorder of a commercially available Pt3Co nanocatalyst supported on high surface area carbon were investigated. High-quality XAFS spectra were collected at the ELETTRA synchrotron XAFS 11.1 beamline. XAFS spectra analysis have been performed accounting for the reduction of the coordination number and degeneracy of three-body configurations, resulting from transmission electron microscopy (TEM)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The structure of liquid lead: EXAFS and MD studies

  Publikacja

  - JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - Rok 2006

  Praca poświecona jest analizie widm XAFS zmierzonych na krawędzi L3dla ciekłego ołowiu. W analizie strukturalnej EXAFS zastosowano podejście GNXAS. Przetestowano kilka modeli strukturalnych, zarówno numerycznych (MD-DLE, MD-TB), jak i tych otrzymanych doświadczalnie (ND, XRD) i ostatecznie zrekonstruowano pierwszy pik w parowej funkcji rozkładu, g(r). Zweryfikowano wcześniejsze doniesienia o obserwownym za pomocą metody XAFS gwałtownym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Structural change of carbon supported Pt nanocatalyst subjected to a step-like potential cycling in PEM FC

  Publikacja

  - JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - Rok 2014

  In this paper we present detailed X-ray absorption fine structure (XAFS), X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) investigations of the changes in the local geometric and electronic structure of Pt nanoparticles used as a cathode catalyst in proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), working under controlled potential cycling conditions.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Performance of a fuel cell optimized for in situ X-ray absorption experiments

  Publikacja

  - JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION - Rok 2007

  Komercyjna komórka ogniwa paliwowego typu PEM została zmodyfikowana w celu realizacji pomiaru XAS w warunkach pracy ogniwa. Modyfikacja komórki miała na celu optymalizację jej parametrów pod kątem eksperymentu XAS realizowanego w modzie transmisyjnym i fluorescencyjnym, poprzez minimalizację absorpcji komórki, przy zachowaniu jej parametrów elektrochemicznych. W pracy zostały zaprezentowane szczegóły techniczne komórki a jej efektywność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Agnieszka Witkowska dr hab. inż.

 • Advanced XAS analysis for investigating fuel cell electrocatalysts

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy została zaprezentowana analiza XAFS nanocząstek platyny używanych jako materiał katalityczny w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. Analiza danych EXAFS została przeprowadzona za pomocą zaawansowanej metody GNXAS, w której wzięto pod uwagę rozkład rozmiaru granul nano-platyny i niejednorodność warstwy katalitycznej elektrody, badane za pomocą SEM (skaningowy mikroskop elektronowy), TEM (transmisyjny mikroskop elektronowy)...

 • Spectroscopic studies of Nb-doped tricalcium phosphate glass-ceramics prepared by sol-gel method

  Calcium-phosphate based glasses and glass-ceramics play a crucial role in the tissue engineering development. Apart from their high biocompatibility and excellent ability to undergo varying degrees of resorbability1, they exhibit relatively high bioactivity and due to that they are commonly used as bone and dental implants. A substantial research effort is devoted to improve calcium-phosphate materials physico-chemical properties...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Local Ordering Changes in Pt-Co Nanocatalyst Induced by Fuel Cell Working Conditions

  Publikacja
  • G. Greco
  • A. Witkowska
  • M. Minicucci
  • L. Olivi
  • E. Principi
  • S. Dsoke
  • A. Moretti
  • R. Marassi
  • A. Di Cicco

  - Journal of Physical Chemistry C - Rok 2012

  Praca poświęcona jest szczegółowej analizie zmian w lokalnej strukturze atomowej i elektronowej nanocząstek Pt-Co pracujących jako katalizatory w polimerowych ogniwach paliwowych wywołanych cyklicznie zmieniającymi się warunkami pracy ogniwa. Do analizy wykorzystano badania XAS realizowane ex-situ i in-situ, XRD i TEM. Analizując widma XAFS wzięto pod uwagę możliwy wpływ nieporządku chemicznego oraz redukcję liczb koordynacyjnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A XAS study of a highly diluted Pt electrocatalyst operating in PEM fuel cells

  Publikacja

  - PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS - Rok 2009

  We present an X-ray absorption spectroscopy (XAS) study of a low Pt content catalyst layer(Pt loading 0.1 mg c2) operating at the cathode of a proton exchange membrane fuel cell(PEMFC). This catalyst is based on the use of a mesoporous inorganic matrix as a support forthe catalyst Pt nanoparticles. Due to the high Pt dilution, in situ measurements of itsstructural properties by XAS are challenging and suitable experimental strategies...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Local atomic order in low Pt-content nanocatalysts investigated in situ by XAS

  Publikacja

  - Rok 2009

  The unique features of X-ray absorption spectroscopy allow investigations of nanosized catalysts for fuel cells under working conditions. We present the results of an experiment carried out on a low Pt content electrocatalyst supported by a mesoporous heteropolyacid salt and used at the cathode of a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). The analysis of the EXAFS signal at the Pt L3-edge indicates that upon operating the fuel...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An EXAFS study of the local structure of rare-earth luminescence centres in the Ca3Ga2Ge3O12 glass

  Publikacja

  - OPTICAL MATERIALS - Rok 2008

  W pracy przedstawiono wyniki analizy EXAFS danych mierzonych na krawędzi L3 atomów ziem rzadkich takich jak Eu, Ho (0.7 wt.%) oraz Er (1.46 wt.%), którymi domieszkowano szkło 3CaO-Ga2O3-3GeO2. Otrzymane parametry strukturalne opisujące pierwszą powłokę koordynacyjną badanych atomów wskazują, że ich lokalne otoczenie tlenkowe jest jednakowe (niezależne od typu jonu ziemi rzadkiej) i uwzględniając strukturalny nieporządek bardzo...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym