Wyniki wyszukiwania dla: Złożoność obliczeniowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: Złożoność obliczeniowa

Wyniki wyszukiwania dla: Złożoność obliczeniowa

 • Złożoność obliczeniowa problemu szeregowania zadań w cylindrycznym systemie przepływowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważano złożoność obliczeniową problemu szeregowania w cylindrycznym systemie przepływowym. Skonstruowano algorytm wielomianowy dla problemu dwumaszynowego oraz wykazano, iż zagadnienie staje się NP-trudne przy szeregowaniu na trzech procesorach, bądź na dwóch, przy dodatkowym wymuszeniu braku obustronnych przestojów.

 • The complexity of list ranking of trees

  Publikacja

  Uporządkowane kolorowanie grafu polega na takim etykietowaniu jego wierzchołków, aby każda ścieżka łącząca dwa wierzchołki o tym samym kolorze zawierała wierzchołek o kolorze wyższym. Jeśli każdy wierzchołek posiada dodatkowo listę dozwolonych dla niego etykiet, to mówimy wówczas o uporządkowanym listowym kolorowaniu wierzchołków. W pracy wskazano szereg klas grafów, dla których problem jest trudny: pełne drzewa binarne, drzewa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed greedy coloring

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów przy dodatkowym założeniu, że kolor żadnego wierzchołka nie może zostać zmniejszony bez zmiany kolorów przynajmniej jednego z jego sąsiadów. Przeprowadzone rozważania dotyczyły złożoności obiczeniowej problemu w modelu Liniala obliczeń rozproszonych. Podano ograniczenia dolne i górne złożoności problemu oraz zestawiono problem z innymi pokrewnymi zagadnieniami grafowymi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Złożoność obliczeniowa

  Kursy Online
  • J. Raczek

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • T-coloring of graphs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Niniejszy rozdział omawia kontrastowe kolorowanie grafów. Podana została jego definicja i podstawowe własności, zastosowania oraz złożoność obliczeniowa problemów rozważanych w ramach tej dziedziny.

 • The circular chromatic index of some class 2 graphs

  Publikacja

  W artykule został wyznaczony cyrkularny indeks chromatyczny dla dwóch rodzin grafów klasy 2. Co więcej, podano nie trywialne oszacowania tego parametru dla snarków Isaacsa i Goldberga. Na koniec artykułu rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z cyrkularnym kolorowaniem krawędzi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kolorowanie grafów obciążonych i jego zastosowanie w problemie przydziału częstotliwości

  Publikacja

  Referat omawia jeden z modeli dla problemu przydziału częstotliwości, oparty o kolorowanie grafów obciążonych. Podana została złożoność obliczeniowa modelu i wielomianowy algorytm 4-kolorowania grafów w tym modelu.

 • Cykliczny system otwarty i cyrkularne kolorowanie grafów.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy rozważany jest cykliczny system otwarty - modyfikacja otwartego systemu procesów dedykowanych polegająca na założeniu, że praca jest wykonywana w ruchu ciągłym, czyli kolejne cykle pracy wykonywane są bezpośrednio po sobie. Rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z układaniem harmonogramu w systemach tego typu.

 • Fast Distance Vector Field Extraction for Facial Feature Detection

  Publikacja

  Praca dotyczy metody lokalizowania cech twarzy z wykorzystaniem wektorowych pól odległości (DVF), zaproponowanej przez Asteriadisa. Zawiera skrótowy opis tej koncepcji oraz prezentuje ulepszenia wprowadzone przez autorów do oryginalnego rozwiązania. Główną zaletą wprowadzonych zmian jest znacznie zredukowana złożoność obliczeniowa algorytmu, jak również zwiększona precyzja wektorowego pola odległości wyznaczanego w wyniku jego...

 • Determining the optimal course alteration maneouvre in a multi-target encounter situation for a given ship domain model

  Publikacja

  W artykulee przedstawiono nową deterministyczną metodę wyznaczania niezbędnego manewru kursem dla sytuacji spotkania z wieloma obiektami obcymi i dla dowolnej zadanej domeny. Jej prostota i niska złożoność obliczeniowa czynią ją dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych metod. Główny algorytm został przedstawiony wprost, tak aby mógł być bezpośrednio zastosowany w pokładowych systemach antykolizyjnych lub w systemach VTS.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda szybkiego wyznaczania par węzłowo rozłącznych tras dla ochrony transmisji unicast

  W celu ochrony transmisji przed awarią węzłów/łączy wykorzystuje się alternatywne trasy transmisji. Jednakże, złożoność obliczeniowa dostępnych algorytmów doboru tras rozłącznych często istotnie wstrzymuje producentów sprzętu od implementacji tychże rozwiązań. W pracy prezentujemy nowe podejście wyznaczania par rozłącznych tras bazujące na transformacji grafu sieci w meta strukturę. Wyniki badań odnośnie czasu wyznaczania tras...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Direct spectrum detection based on Bayesian approach

  The paper investigates the Bayesian framework's performance for a direct detection of spectrum parameters from the compressive measurements. The reconstruction signal stage is eliminated in by the Bayesian Compressive Sensing algorithm, which causes that the computational complexity and processing time are extremely reduced. The computational efficiency of the presented procedure is significantly...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza tolerancji filtrów Gm-C czasu ciągłego.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono efektywną metodę analizy tolerancji dla dowolnych filtrów Gm-C. Korzystając z ogólnego modelu filtrów tej klasy oraz jego opisu macierzowego wyprowadzono formuły pozwalające na wyznaczanie zniekształceń charakterystyk częstotliwościowych filtrów spowodowanych rozrzutem rzeczywistych wartości elementów filtru względem wartości nominalnych. Złożoność obliczeniowa związana z ewaluacją tych formuł jest...

 • Numerical Algorithms of Planning Safe Ship Trajectories for ARPA Systems

  Publikacja

  - Rok 2009

  Głównym celem pracy było zaprojektowanie metody znajdowania bezpiecznych trajektorii statków, która byłaby prosta w implementacji, szybka (niska złożoność obliczeniowa)i deterministyczna, elastyczna (umożliwiałaby zastosowanie dowolnej domeny). Aby zrealizować cel należało zbadać bieżący stan wiedzy w dziedzinie,zaprojektować nową metodę, zaimplementować metodę (wraz ze wszystkimi niezbędnymi algorytmami) w środowisku programistycznym...

 • Wielkogabarytowe hydrodynamiczne łożyska wzdłużne

  Publikacja

  - Rok 2012

  W monografii przedstawiono problemy konstrukcyjne i badawcze hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych o dużych średnicach. Łożyska takie stanowią istotne i niezwykle odpowiedzialne podzespoły hydrogeneratorów elektrowni wodnych. Z uwagi na rozmiary (średnice przekraczają niekiedy 5 metrów) i złożoność zjawisk łożyska te wymagają specjalnej postaci konstrukcyjnej, a ich dokładna analiza obliczeniowa przysparza wiele problemów. Dodatkowo...

 • Estymacja współrzędnych kątowych w radarze trójwspółrzędnym z elektronicznym skanowaniem wiązki i obracaną anteną planarną

  Publikacja

  - Rok 2022

  W rozprawie zawarto historię radiolokacji oraz sposób obróbki sygnałów i danych radarowych przed etapem estymacji. Przedstawiono oraz przetestowano klasyczne metody estymacji współrzędnych wraz ze wskazaniem ich słabych oraz mocnych stron. Zaproponowano uodpornione warianty estymatorów największej wiarygodności, które pozwolił poprawić jakość oszacowania przy estymacji elewacji w warunkach propagacji wielodrogowej, redukując jednocześnie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Bezpieczeństwo jest pożądaną cecha systemów przemysłowych, transportowych i innych typów. A ponieważ do sterowania tymi systemami powszechnie stosuje się systemy komputerowe, jest ono również ważną cechą oprogramowania. Analiza bezpieczeństwa oprogramowania jest jednak, ze względu na jego niematerialność, trudniejsza od typowej analizy. Ponadto, ze względu na skomplikowane reguły sterujące oraz naturę kontrolowanych systemów, bezpieczeństwo...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

  Osoby

 • Parallel processing subsystems with redundancy in a distributed environment

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważano problem podziału systemu rozproszonego na spójne podsystemy złożone z przynajmniej trzech jednostek, pozwalające na detekcję i skorygowanie pojedynczych błędów. Wykazano, że problem maksymalizacji liczby takich jednostek jest NP-trudny nawet dla dwuspójnych kubicznych topologii sieci. Podano też nowe algorytmy przybliżone.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Classical coloring of graphs.

  Publikacja

  Rozdział obejmuje klasyczne kolorowanie krawędzi i wierzołków w grafach prostych. Oprócz podstawowych definicji podane zostały najczęściej stosowane metody przybliżone oraz ich właściwości. Dodatkowo rozdział zawiera przegląd znanych benczmarków dla podanych metod w kontekście klasycznego modelu kolorowania.

 • Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Głównym celem pracy jest klasyfikacja złożoności obliczeniowej problemu szeregowania zadań w przypadku cyklicznej pracy systemu produkcyjnego. Rozważane są przy tym trzy modele szeregowania: system zadań dwuprocesorowych, system otwarty i system przepływowy. Kryterium optymalizacyjnym które jest analizowane jest długość cyklu wyrażająca częstość realizacji poszczególnych zestawów operacji. W pracy posługiwano się teorią grafów...

 • Cykliczny system otwarty z ograniczeniami obustronnych przestojów

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy badany jest system otwarty, który pracuje cyklicznie, tj. po ukończeniu jednego zestawu zadań przetwarzany jest kolejny zestaw identycznych zadań. Narzucone jest przy tym ograniczenie polegające na braku przestojów zarówno po stronie procesów jak i zadań. Wykazana jest NP-trudność problemu konstrukcji uszeregowania spełniającego te założenia jak i problemu minimalizacji długość i cyklu.

 • Szeregowanie rozrzedzonych systemów zadań jednostkowych 1- i 2-procesorowych w oknach czasowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Szeregowanie jednostkowych zadań 1- i 2-procesorowych z dodatkowym ograniczeniem w postaci zróżnicowanych okien czasowych, w których zadania te mogą być wykonywane zamodelowano przy pomocy listowego kolorowania i multikolorowania krawędzi grafów. Kryteria jakości harmonogramu: maksymalny koszt wykonania zadania w jednostce czasu oraz suma tychże kosztów po wszystkich zadaniach można przedstawić rozszerzając kolorowanie listowe...

 • Parallel scheduling by graph ranking

  Publikacja

  - Rok 2006

  Nr dokum.: 73017Praca dotyczy jednego z nieklasycznych modeli kolorowania grafów - uporządkowanego kolorowania. Celem było uzyskanie wyników, które mogo być wykorzystane w praktycznych zastosowaniach tego modelu, do których należą: równoległe przetwarzanie zapytań w relacyjnych bazach danych, równoległa faktoryzacja macierzy metodą Choleskiego, równoległa asemblacja produktu z jego części składowych. W pracy wskazano uogólnienia...

 • On Tradeoffs Between Width- and Fill-like Graph Parameters

  In this work we consider two two-criteria optimization problems: given an input graph, the goal is to find its interval (or chordal) supergraph that minimizes the number of edges and its clique number simultaneously. For the interval supergraph, the problem can be restated as simultaneous minimization of the path width pw(G) and the profile p(G) of the input graph G. We prove that for an arbitrary graph G and an integer t ∈ {1,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w różnych sytuacjach. Alicja i Bogdan wśród ludożerców

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Wprowadzono do zagadnień złożoności czasowej i pamięciowej

 • Building a Nest by an Automaton

  Publikacja

  - Rok 2019

  A robot modeled as a deterministic finite automaton has to build a structure from material available to it. The robot navigates in the infinite oriented grid $Z x Z$. Some cells of the grid are full (contain a brick) and others are empty. The subgraph of the grid induced by full cells, called the {\em field}, is initially connected. The (Manhattan) distance between the farthest cells of the field is called its {\em span}. The robot...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w różnych sytuacjach. Alicja i Bogdan w krainie czarów

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Wprowadzono w zagadnienia NP-zupełności na przykładzie problemu Suma Podzbioru

 • Finding small-width connected path decompositions in polynomial time

  Publikacja

  A connected path decomposition of a simple graph $G$ is a path decomposition $(X_1,\ldots,X_l)$ such that the subgraph of $G$ induced by $X_1\cup\cdots\cup X_i$ is connected for each $i\in\{1,\ldots,l\}$. The connected pathwidth of $G$ is then the minimum width over all connected path decompositions of $G$. We prove that for each fixed $k$, the connected pathwidth of any input graph can be computed in polynomial-time. This answers...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cops, a fast robber and defensive domination on interval graphs

  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Rok 2019

  The game of Cops and ∞-fast Robber is played by two players, one controlling c cops, the other one robber. The players alternate in turns: all the cops move at once to distance at most one each, the robber moves along any cop-free path. Cops win by sharing a vertex with the robber, the robber by avoiding capture indefinitely. The game was proposed with bounded robber speed by Fomin et al. in “Pursuing a fast robber on a graph”,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szeregowanie zadań sprzężonych metodą kolorowania grafów

  Publikacja

  - Automatyka / Automatics - Rok 2003

  Rozważono problem szeregowania zadań sprzężonych na pojedynczym procesorze w obecności ograniczeń kolejnościowych. Zidentyfikowano przypadki wielomianowe dla tego zagadnienia NP-trudnego.

 • Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

  Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim najważniejsze modele koloryzowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. Ponieważ jest to wiodąca tematyka badawcza Katedry Podstaw Informatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, praca służy również upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników Katedry oraz osób z nią współpracujących w opisywanej dziedzinie.

 • Wybrane zastosowania niestandardowych modeli kolorowania w szeregowniu dwu-procesowych zadań jednostkowych

  Publikacja

  Niniejsza praca poświęcona jest wykorzystaniu teorii chromatycznej grafów wszeregowaniu. Koncepcja ta polega na przedstawieniu zbioru zadań w postaci krawędzi tzw. grafu konfliktów.

 • Szeregowanie zadań metodami kolorowania grafów.Monografie 37.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Niniejsza praca poświęcona jest wykorzystaniu teorii chromatycznej grafów w szeregowaniu. Koncepcja ta polega na przedstawieniu zbioru zadań w postaci krawędzi tzw. grafu konfliktów.

 • NP-completeness of convex and weakly convex domiating set decision problems.

  Publikacja

  Liczby dominowania wypukłego i słabo wypukłego są nowymi rodzajami liczb dominowania. W tym artykule pokazujemy, że problemy decyzyjne dominowania wypukłegi i słabo wypukłego są NP-zupełne w przypadku grafów dwudzielnych oraz split grafów. Posługując się zmodyfikowanym algorytmem Washalla możemy w czasie wielomianowym określić, czy dany podzbiór wierzchołków grafu jest spójny bądź słabo spójny.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy opisano wybrane właściwości szczególnego przypadku radiowego kolorowania grafów, zwanego kolorowaniem średnicowym. Podano zasadę działania algorytmu optymalnego kolorowania średnicowego i oszacowania liczby średnicowej grafu w przypadku ogólnym oraz dla ścieżek i cykli. Korzystając z podanego algorytmu, znaleziono dokładne wartości liczby średnicowej dla ścieżek i cykli niewielkiej długości, co pozwoliło na obalenie wcześniej...

 • Complexity of weak acceptonic conditions in tree automata

  Publikacja

  - INFORMATION PROCESSING LETTERS - Rok 2002

  Rozważano złożoność problemu pustości dla automatów na drzewach ze słabymi warunkami akceptowalności. Rozważano także translacje pomiędzy słabymi i silnymi warunkami akceptowalności.

 • Sumacyjne kolorowanie grafów

  Publikacja

  - Rok 2002

  W tym rozdziale, oprócz szczegółowego zaprezentowania koncepcji sumy chroma-tycznej, jej własności oraz wyników z nią związanych, dokonano analizy zło-żoności problemu sumacyjnego kolorowania dla wybranych klas grafów, w szcze-gólności rozróżniono klasy grafów, dla których problem sumacyjnego kolorowa-nia można rozwiązać w czasie wielomianowym oraz przypadki NP-trudne.

 • Edge and Pair Queries-Random Graphs and Complexity

  Publikacja

  - ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS - Rok 2023

  We investigate two types of query games played on a graph, pair queries and edge queries. We concentrate on investigating the two associated graph parameters for binomial random graphs, and showing that determining any of the two parameters is NP-hard for bounded degree graphs.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of bicriteria tree-depth

  Publikacja

  The tree-depth problem can be seen as finding an elimination tree of minimum height for a given input graph G. We introduce a bicriteria generalization in which additionally the width of the elimination tree needs to be bounded by some input integer b. We are interested in the case when G is the line graph of a tree, proving that the problem is NP-hard and obtaining a polynomial-time additive 2b-approximation algorithm. This particular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Shared processor scheduling of multiprocessor jobs

  Publikacja

  We study a problem of shared processor scheduling of multiprocessor weighted jobs. Each job can be executed on its private processor and simultaneously on possibly many processors shared by all jobs. This simultaneous execution reduces their completion times due to the processing time overlap. Each of the m shared processors may charge a different fee but otherwise the processors are identical. The goal is to maximize the total...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zero-visibility cops and robber and the pathwidth of a graph

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION - Rok 2015

  We examine the zero-visibility cops and robber graph searching model, which differs from the classical cops and robber game in one way: the robber is invisible. We show that this model is not monotonic. We show that the zero-visibility copnumber of a graph is bounded above by its pathwidth and cannot be bounded below by any nontrivial function of the pathwidth. As well, we define a monotonic version of this game and show that the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Complexity of Zero-Visibility Cops and Robber

  Publikacja

  - Rok 2014

  In this work we deal with the computational complexity aspects of the zero-visibility Cops and Robber game. We provide an algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and show that the corresponding decision problem is NP-complete even for the class of starlike graphs.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cztery algorytmy, które wstrząsnęły światem. Część II: Od czasu wykładniczego do wielomianowego

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Odcinek ten poświęcony jest problemowi programowania liniowego oraz problemowi badania liczb pierwszych.

 • Clearing directed subgraphs by mobile agents

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Rok 2019

  We study several problems of clearing subgraphs by mobile agents in digraphs. The agents can move only along directed walks of a digraph and, depending on the variant, their initial positions may be pre-specified. In general, for a given subset S of vertices of a digraph D and a positive integer k, the objective is to determine whether there is a subgraph H=(V,A) of D such that (a) S is a subset of V, (b) H is the union of k directed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cztery algorytmy które wstrząsnęły światem. Część I: Rys historyczny

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2018

  Opracowanie jest pierwszym fragmentem 3-częściowego szkicu popularnonaukowego poświęconego najważniejszym osiągnięciom w dziedzinie algorytmiki teoretycznej. Wprowadzono w w arkana złożoności obliczeniowej i sztuki programowania komputerów.

 • Phutball is PSPACE-hard

  W pracy dowodzimy, że gra ''Phutball'' (Philosopher's Football) jest PSPACE-trudna.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Exploiting multi-interface networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - Rok 2010

  Let G = (V,E) be a graph which models a set of wireless devices (nodes V) that can communicate by means of multiple radio interfaces, according to proximity and common interfaces (edges E). The problem of switching on (activating) the minimum cost set of interfaces at the nodes in order to guarantee the coverage of G was recently studied. A connection is covered (activated) when the endpoints of the corresponding edge share at...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym