Wyniki wyszukiwania dla: ZABYTKI TECHNIKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZABYTKI TECHNIKI

Wyniki wyszukiwania dla: ZABYTKI TECHNIKI

 • Dziedzictwo 150 lat rozwoju techniki wodociągowej na terenie Gdańska i Sopotu

  Publikacja

  - Rok 2020

  Publikacja prezentuje historię nowoczesnych (czyli powstałych na fali rewolucji przemysłowej) wodociągów Gdańska i Sopotu. Wzmiankowane są najważniejsze zabytki techniki, związane z rozwojem systemu od II połowy XIX wieku. Na ich przykładzie poruszana jest szersza problematyka ochrony takich obiektów w polskich realiach. Opisany został zabytkowy zasób, w zakresie obiektów nieruchomych i dokumentacji, stan zachowania tego zasobu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Muzea elektrotechniczne w Polsce

  W artykule przedstawiono zabytki o tematyce elektrotechnicznej w Polsce. Podzielono je na grupy: zabytkowe elektrownie z ekspozycjami historycznego wyposażenia, muzea techniki, muzea w uczelniach i szkołach, obiekty użyteczności publicznej w budynkach dawnych elektrowni.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • HISTORIA ELEKTROTECHNIKI : PAMIĘĆ O OSIĄGNIĘCIACH I ICH TWÓRCACH

  Publikacja

  - Rok 2016

  Opisano działania, których celem jest propagowanie historii elektrotechniki, wybitnych elektryków i ich osiągnięć. Przedstawiono muzea i obiekty historyczne, w których przechowywane i eksponowane są zabytki techniki. Przypomniano działania upamiętniające zasłużonych elektrotechników: monografie, patronaty, nazwy ulic, emisje medali i walorów filatelistycznych.

 • Wartości dziedzictwa techniki jako zbiór argumentów na rzecz jego zachowania dla przyszłych pokoleń

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaprezentowano tzw. zrównoważoną ochronę zabytków, do której realizacji niezbędna jest odpowiednia metoda ich waloryzacji. Koncepcja metodyczna uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego i posługuje się dwoma zestawami zdefiniowanych kryteriów, z których jako kulturowe omówiono kryteria tożsamości, autentyczności i unikatowości oraz zarysowano problematykę kryteriów społeczno-ekonomicnzych. Wskazano znaczenie zabytku techniki jako...

 • Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz ustawodawstwa polskiego omówiono pojęcie rozowju zrównoważonego w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kultury. Przedstawiono metodykę zabytkoznawczej analizy wartościującej - waloryzacji technicznego dobra kultury. Wartości tworzą dwa zbiory: w. kulturalne: tożsamość społeczna, autentyczność, integralność, w. historyczna, w. artystyczna, unikatowość; w. społeczno-ekonomiczne: potencjał...

 • Wartości zabytku techniki.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zarys epistemologiczny relacji nauka - technika - inżynieria - dzieło techniki. Przesłanki metodyczne oraz kryteria oceny wartości kulturowych i społeczno-ekonomicznych zabytku techniki.

 • Pierwszy w Polsce Międzynarodowy Zabytek Inżynierii Budowlanej - most lisewski przez Wisłę w Tczewie

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono rys historyczny powstania pierwszego stałego mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę w Tczewie (1857) oraz jego kolejnych przebudów (1911, 1939, 1945-1972, 2002). Na podstawie przeprowadzonej zabytkoznawczej analizy wartościującej to dzieło pruskiej inżynierii uzasadniono fakt nadania mu w 2004 r. statusu ''International historic civil engineering landmark'' przez American Society of Civil Engineers.

 • Landscape of the Vistula Estuary - searching for traces of ingenium embodied

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł podaje skrótowe informacje o dawnym i współczesnym znaczeniu obiektów inżynieryjnych w krajobrazie delty Wisły, które znalazły się na trasie objazdu konserwatorskiego w dniu 5 maja w ramach realizacji programu konferencji HOT-GO 4 wraz z kalendarium ich dziejów: Most Lisewski przez Wisłę w Tczewie, wielki przekop Wisły w Świbnie, śluzy w Przegalinie, Gdańskiej Głowie i Białej Górze, relikty kanału w Piekle.

 • Edukacja kulturalna inżynierów - doświadczenia gdańskie = Cultural education of engineers - Gdańsk experiences

  Publikacja

  - Rok 2006

  We wstępie przywołano konsyliencję, rozwój zrównoważony, krajobraz kulturowy, memetykę, technikę informacyjną i komunikacyjną, komunikację lekcyjną i kreatywność jako argumenty dalszych rozważań o wizji kulturalnej edukacji inżynierów oraz misji temu służącej, podjętej przez autora na Politechnice Gdańskiej w 1993 r. Jako przesłanki metodyczne omówiono slogany lekcyjne: ''otwieracz do oczu'', ''zwierciadło wartości'', ''skarbnica...

 • Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej....