Wyniki wyszukiwania dla: ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Wyniki wyszukiwania dla: ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Zagadnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych

  Publikacja

  Bezpieczeństwo systemów komputerowych wymaga ochrony takich zasobów jak konfiguracja systemu operacyjnego, aplikacje oraz dane. W pracy przedstawiono metodę zabezpieczania systemu operacyjnego Linux poprzez podział zasobów i ich zapis na różnych typach nośników: niemodyfikowalnych, z możliwością fizycznego zablokowania zapisu oraz modyfikowalnych. Opisany sposób pozwala na eliminację większości zagrożeń spowodowanych przełamaniem...

 • Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono teoretyczne podstawy podejmowania bezpiecznych decyzji eksploatacyjnych. Opisano wpływ podstawowych urządzeń statku na jego bezpieczeństwo oraz rodzaje wypadków morskich i ich przyczyny.Zasygnalizowano możliwości zapobiegania wypadkom morskim, sprecyzowano zasady bezpiecznej eksploatacji statków i ich urządzeń. Przedstawiono także zagadnienie bezpieczeństwa statku w świetle ważniejszych uregulowań prawnych tak krajowych...

 • Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa transmisji danych w przemysłowych sieciach komputerowych

  W referacie przedstawiono problemy dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych w przemysłowych sieciach komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem. Omówiona została koncepcja kanałów komunikacyjnych bezpiecznych funkcjonalnie oraz związane z nimi wymagania niezawodnościowe określone w normach PN-EN 61508-3 oraz PN-EN 61784-3. Przedstawione zostały również zagrożenia dotyczące...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane zagadnienia analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych systemów sterowania i zabezpieczeń instalacji procesowych

  Publikacja

  W artykule przedstawia się wybrane zagadnienia analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych systemów sterowania i zabezpieczeń w instalacjach technicznych podwyższonego ryzyka. Analiza obejmuje określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (zdefiniowanych funkcji bezpieczeństwa na podstawie analizy zagrożeń i oceny ryzyka) oraz weryfikację tego poziomu dla rozważanej architektury systemu elektrycznego,...

 • Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

  Zagadnienia związane z oddziaływaniem morza i zachowaniem się obiektów na morzu, zagadnienia bezpieczeństwa (niezatapialność), hydroakustyka.

 • Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT człuchowski

  Publikacja

  - Rok 2005

  Referat zawiera genezę powstania pierwszego w Polsce Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT Człuchowski. W szczególności uwagę zwrócono na zagadnienia związane z budową lokalnego systemu brd oraz diagnozę stanu bezpieczeństwa w powiecie.

 • Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemyśle.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego wg norm IEC 61508 i IEC 61511. Zarysoweano określanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE)związanych z bezpieczeństwem. Podkreśla się znaczenie ilościowego modelowania probabilistycznego systemów w weryfikacji tego poziomu. Zarysowano również ogólnie wymagania...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL - cz.1

  Publikacja

  - Magazyn Ex - Rok 2013

  W artykule przedstawiono zagadnienia określania wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa SIL wybranych funkcji związanych z bezpieczeństwem, które należy zaimplementować w systemach podwyższonego ryzyka.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonalnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  W niniejszej pracy przedstawia się wybrane zagadnienia analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów elektrycznych, elektronicznych, programowalnych elektronicznych (E/E/PE) w kontekście wymagań zawartych w dyrektywach europejskich ATEX oraz w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2003, Nr 143, Poz. 1393). Przedstawiono...

 • Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania i zabezpieczeń

  Przedstawia się wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreśla się znaczenie ilościowego modelowania probabilistycznego systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE). Ilustruje się wyznaczanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa dla dwóch przykładowych systemów sterowania i zabezpieczeń. Podkreśla się również...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • WPŁYW POZIOMU OCHRONY INFORMACJI NA WYMAGANIA NIENARUSZALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA

  W referacie przedstawiono zagadnienia związane z etapem analizy i oceny ryzyka obiektu technicznego podwyższonego ryzyka. Opisano metody określania wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa SIL zidentyfikowanych funkcji bezpieczeństwa. Funkcje takie realizowane są przez systemy E/E/PE (BPCS i/lub SIS) i są częścią systemu bezpieczeństwa składającego się z wielu warstw zabezpieczeniowo-ochronnych. Zarówno w metodach jakościowych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza strukturalna systemu zabezpieczeniowego z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Zarysowano dobór właściwej struktury systemu zabezpieczeniowego , projektowanego w oparciu o sterowniki PLC dla odpowiedniego poziomu nienaruszalności bwezpieczeństwa SIL, wynikającego z przeprowadzonej wstępnie oceny ryzyka.

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Alternatywna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metody niepewności w analizie ryzyka

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wybrane problemy związane z opracowaniem alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Opisano krótko problematykę związaną z bezpieczeństwem statków w stanie uszkodzonym. Omówiono aktualną metodę oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Opisano proponowaną metodę alternatywną. Opisano zagadnienia związane z analizą zagrożeń i oceną ryzyka wypadku. Podano wnioski.

 • Aktywna metoda testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych httpvalider oraz ocena jej skuteczności

  Publikacja

  W rozdziale omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa aplikacji webowych, w szczególności podejście pasywnego i aktywnego testowania bezpieczeństwa. Przedstawiono metodę aktywnego testowania HttpValider obejmującą generowanie żądań HTTP pozwalające na identyfikację 13 luk bezpieczeństwa. Dla opracowanej metody zaprojektowano i zaimplementowano narzędzie wspierające automatyczne przeprowadzenie testów dla scenariusza użycia testowanej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jacek Stefański prof. dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie...

 • Czynniki ludzkie w analizie rozwiązan bezpieczeństwa funkcjonalnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł opisuje wybrane zagadnienia związane z uwzględnianiem czynników ludzkich podczas projektowania warstw zabezpieczeniowych w instalacjach przemysłowych podwyższonego ryzyka, w tym systemu alarmowego. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia oraz zasady zaproponowane w poradniku EEMUA zarysowano sposób projektowania oraz użytkowania systemu alarmowego z uwzględnieniem analizy niezawodności człowieka HRA (ang. Human Reliability...

 • Organy/struktury sui generis w obszarze Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2015

  W przeszłości współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ograniczona była rygorystyczne przestrzegana zasadą suwerenno0ści. Tytuł V TFUE reguluje zagadnienia dotyczące Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W jej ramach funkcjonują organy i struktury sui generis m. in. COSI, SCIFA, FRONTEX, EASO, Eurojust, EJN, OLAF, Europol, CEPOL a także działają w ramach swoich kompetencji ogólne instytucje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Security and knowledge management

  Publikacja

  Omówiono zagadnienia związane z problemami bezpieczeństwa w obszarach technologicznego wspomagania zarządzania wiedzą.

 • Charakterystyczne zagrożenia w wodociągach i kanalizacji

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono współczesne zagadnienia bezpieczeństwa działania wodociągów i kanalizacji. Wyszczególniono specyficzne cechy współczesnych systemów. Wykazano wyjątkowość bezpieczeństwa zasilania energetycznego oraz znzczenia infrmcji wewnętrznej. Dwuznaczność kompetencji w zakresie melioracji miejskich.

 • Funcional safety concept for hazardous systems and new challenges

  Przedstawia się wybrane zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego według norm międzynarodowych IEC 61508 i IEC 61511. Opisuje się proces wyznaczanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE). Podkreśla się znaczenie modelowania probabilistycznego tych systemów i weryfikowania SIL. Omawia się nowe aspekty analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kazimierz Kosmowski prof. dr hab. inż.

  Kazimierz Tadeusz Kosmowski (ur. 12 maja 1947 r. w Nakle nad Notecią) – specjalizacja z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych. Prowadzi badania dotyczące metod identyfikacji zagrożeń oraz analizy i oceny ryzyka ukierunkowanych na obiekty przemysłowe i systemy infrastruktury krytycznej w cyklu życia. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą współdziałania systemów OT i IT oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego...

 • Umovi vzaemodii kanalizacijnikh ob''ektiv s navodnenoyu gruntovoyu osnovoû.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono szczególne warunki współpracy kanalizacji z nawodnionym podłożem gruntowym. Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa posadowienia. Uwzględniono zagrożenia od obciążeń dynamicznych.

 • A method for assessing hazards, risks and safety of damaged ships at sea

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wybrane problemy związane z metodą oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka, w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono zakres oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka w odniesieniu do zagadnienia zachowania się statku uszkodzonego na morzu. Analiza ryzyka oparta jest na zastosowaniu elementów Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Opisano główne kroki analizy ryzyka. Podano podstawowe...

 • Swobodny przepływ pracowników w UE

  Publikacja

  W rozdziale zaanalizowano zagadnienia związane z prawem swobodnego przepływu osób w UE i związanego z nim swobodnego wyboru miejsca pracy. Poruszono także problem bezpieczeństwa obywateli UE.

 • MACRO MODEL OF SEAT BELT USE BY CAR DRIVERS AND PASSENGERS

  Publikacja

  The article presents some problems of seat belt use by car drivers and passengers. It looks in particular at seat belt use and effectiveness in selected countries. Next, factors of seat belt use are presented and methodology of model development. A macro model of seat belt use is presented based on data from around fifty countries from different continents.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie zagrożeń w sieciach komputerowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń w sieciach komputerowych. Dokonano przeglądu obszarów zastosowań Internetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa. Przedstawiono szereg strategii oraz rozwiązań o charakterze praktycznym w obszarach polityki bezpieczeństwa realizowanych przez różnego typu organizacje. Wyszczególniono zasady szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa. Sklasyfikowano ataki oraz nielegalne...

 • Dziś i jutro technologii energetyki jądrowej - szanse i zagrożenia

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono istniejące i perspektywiczne technologie energetyki jądrowej wraz z ich krótką charakterystyką. Podano podstawy reakcji jądrowych oraz zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego. Bardziej szczegółowo uwagę skupiono na reaktorach 3 i 4 generacji.

 • Security of Web Services

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane tematycznie z Web Services. W szczególności dotyczy problemów związanych z zapewniwniem poufności i integralności danych. Zdefiniowano model bezpieczeństwa Web Services integrujący trzy główne technologie: SOAP, UDDI, WSDL.

 • Computerized control and protection systems in technical objects and installations = Komputerowe systemy sterowania i zabezpieczeń w obiektach oraz instalacjach technicznych

  Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące systemów komputerowych sterowania i układów automatyki bezpieczeństwa. Rozwój automatyki i informatyki na przestrzeni ostatnich lat wymusił wprowadzenie szeregu nowych rozwiązań technicznych, dotyczących procesów sterowania i kontroli instalacji technicznych. Dąży się do automatyzacji kompleksowej instalacji technicznych, rozumianej, jako możliwość sterowania wszystkimi układami i urządzeniami...

 • Koncepcja platformy wymiany informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa dla krajowego systemu elektroenergetycznego

  Artykuł opisuje wybrane zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze elektroenergetyki. Jednym z elementów zapewniania bezpieczeństwa sieci elektro-energetycznej jest efektywna wymiana informacji o incydentach bezpieczeństwa. W jej ramach wszystkie zaangażowane podmioty systemu elektroenergetycznego, tj.: elektrownie, operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych, dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - analiza i ocena

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono bardzo aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone,...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w projektowaniu i eksploatacji systemów technicznych podwyższonego ryzyka.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono niektóre zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreślono znaczenie ilościowych ocen ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem złożonego obiektu technicznego. Zarządzanie to proponuje się oprzeć na ocenie opcji sterowania ryzykiem z uwzględnieniem analizy kosztów i efektów. W związku z kłopotami interpretacyjnymi i trudnościami stosowania...

 • Computer aided funcional safety assessment

  Publikacja

  Referat porusza wybrane zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreśla się znaczenie modelowania probabilistycznego systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE). Opisuje się wyznaczanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). W następnym kroku analizy weryfikuje się poziom SIL w procesie modelowania probabilistycznego...

 • Współczesne elektrownie jądrowe

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono i scharakteryzowano stosowane technologie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii reaktorów energetycznych III oraz IV generacji. Istotny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa współczesnych elektrowni jądrowych, zwłaszcza w świetle katastrofy w japońskiej Elektrowni Fukushima, spowodowanej tsunami.

 • Safety of computer control systems: challenges and results in software development.

  Publikacja
  • J. Zalewski
  • W. Ehrenberger
  • F. Saglietti
  • J. Górski
  • A. Kornecki

  - ANNUAL REVIEWS IN CONTROL - Rok 2003

  Artykuł dokonuje przeglądu wybranych wyników dotyczących poprawy bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania. Dyskusja pokrywa szeroki zakres aspektów dotyczących procesu wytwarzania takich systemów. W szczególności omówiono zagadnienia dotyczące różnorodności oprogramowania, oprogramowania off-the-shelf, analizy typów awarii i ich efektów oraz formalizacji procesu wytwórczego.

 • Bezpieczeństwo komputerów w sieci. Część 2: Metody obrony.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono praktyczne sposoby zwiększania pewności pracy i bezpieczeństwa serwerów i komputerów osobistych, zasady bezpiecznej ich eksploatacji oraz metody obrony przd najczęściej spotykanymi zagrożeniami. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu firmowej polityki bezpieczeństwea. Zaproponowano minimalny zestaw narzęzi i metod ochrony dla sieci firmowej.

 • Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w instalacjach technicznych

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia w instalacjach technicznych podwyższonego ryzyka w nawiązaniu do odpowiednich norm międzynarodowych i aktualnej literatury przedmiotu. Podkreślono znaczenie definiowania matrycy lub grafu ryzyka w danym systemie technicznym, które odgrywa istotną rolę w określeniu wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa...

 • Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Społeczeństwa obywatelskie, bogate swoją różnorodnoscią poglądów, powinny być szczególnie otwarte na potrzeby wszystkich swoich obywateli, bez względu na ich status społeczny, poglądy poolityczne, jak również ich ograniczenia fizyczne w poruszaniu się. Tworzenie przestrzeni ogólnodostępnej jest warunkiem integracji osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. Zagrożenia wynikające z barier przestrzennych w naszzych...

 • Incorporation of human and organizational factors into qualitative and quantitative risk analyses.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł obejmuje aktualne zagadnienia dot. uwzględniania czynników ludzkich w analizie ryzyka i zarządzaniu bezpieczeństwem złożonych obiektów podwyższonego ryzyka. Podkreśla się rosnącą świadomość, że eksploatacja złożonych systemów wyposażonych w środki bezpieczeństwa i redundancyjne systemy sterowania / zabezpieczeń, może spowodować większą zależność systemów od czynników ludzkich i organizacyjnych.

 • Security aspects in verification of the safety integrity level of distributed control and protection systems

  Przedstawiono najważniejsze zagadnienia zwišzane z weryfikacjš poziomu nienaruszalnoci bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono ilociowš metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wskaników różnicowych oraz dwuparametrowš funkcję kryterialnš łaczšcš wymagania SIL oraz EAL (poziom uzasadnionego zaufania dla ochrony informacji).

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie pojazdem z niezależnym napędem kół wykorzystującym silniki z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wybrane zagadnienia sterowania ruchem autonomicznego pojazdu z niezależnym napędem kół, wykorzystującym silniki synchroniczne z magnesami trwałymi. Omówiono strukturę i realizowane funkcje układu sterowania. Opisano algorytmy sterowania nadrzędnego pojazdu, zwiększające poziom bezpieczeństwa aktywnego, i ich implementację programową. Przedstawiono konstrukcję stacjonarnego stanowiska laboratoryjnego do badania układu...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania i zabezpieczeń

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawia się wybrane zagadnienia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego w kontekście wymagań zawartych w dyrektywach europejskich ATEX 100a i ATEX 137 oraz w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2003, Nr 143, Poz. 1393). Część referatu poświęcono wybranym zagadnieniom analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego...

 • Czynniki ryzyka wypadków podczas prowadzenia robót drogowych. Miękkie techniki zarządzania bezpieczeństwem pracy

  W artykule autorzy poruszają problem bezpieczeństwa podczas wykonywania robót drogowych.Na podstawie przeprowadzonych ankiet przeanalizowano czynniki, które mają wpływ na wzrost ryzyka wypadków. Przedstawiono ponadto statystyki poparte dokumentacją fotograficzną oraz wykonano analizę przyczynowo-skutkową zagadnienia. Autorzy sugerują częściowe rozwiązanie problemu występowania wypadków poprzez wprowadzenie systemu opartego na miękkich...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone, których nieprawidłowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Amunicja i jej elaboracja

  Publikacja

  - Rok 2009

  Książka porusza zagadnienia związane z nabojami do strzeleckiej broni palnej - rewolwerów, pistoletów i karabinów. Omówione są w niej poszczególne elementy nabojów i ich wpływ na własności amunicji. Przedstawione są również zagadnienia związane z samodzielną elaboracją amunicji w warunkach domowych. Oprócz opisu narzędzi do elaboracji czytelnik znajdzie w niej informacje o prawidłowym posługiwaniu się tymi narzędziami oraz o zasadach...

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono węzłowe problemy współczesnej ochrony przeciwpożarowej. Na kanwie specjalistycznej konferencji pożarniczej zasygnalizowano główne zagadnienia, w tym zwłąszcza zagrożenia.

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Wybrane zagadnienia zagospodarowania wód opadowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  współczesne problemy bezpiecznego rozwiązania zagospodarowania wód pochodzenia opadowego. Rezerwa objętości kanału jako element bezpieczeństwa użytkownika systemu. Aktualne regualacje europejskie.