Wyniki wyszukiwania dla: ZAGESZCZENIE GRUNTÓW SPOISTYCH - METODY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZAGESZCZENIE GRUNTÓW SPOISTYCH - METODY

Wyniki wyszukiwania dla: ZAGESZCZENIE GRUNTÓW SPOISTYCH - METODY

 • Metody wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy dróg i mostów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Definicje metod uzdatniania podłoża gruntowego: ulepszanie gruntu i wzmocnienie gruntu. Zagęszczanie gruntów ziarnistych: mechanizmy zagęszczania, metody zagęszczania: zagęszczanie metodą mikrowybuchów, zagęszczanie dynamiczne, wibroflotacja. Iniekcje: rodzaje i mechanizmy iniekcji, iniektowanie za pomocą nasycania, iniekcja strumieniowa. Metody uzdatniania gruntów spoistych: wstępne obciążenie, wzmocnienie kolumnami balastowymi,...

 • Some developments in constitutive modelling of soft clays, Keynote lecture

  Publikacja
  • S. Wheeler
  • M. Cudny
  • H. Neher
  • C. Wiltafsky

  - Rok 2003

  Przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych modeli konstytutywnych dla naturalnych gruntów słabonośnych, takich jak: gliny, namuły lub torfy. Skupiono się przede wszystkim na takich elementach charakterystyki mechanicznej gruntów słabonośnych jak: anizotropia, zjawisko pełzania i relaksacji oraz destrukturyzacja. Artykuł jest podsumowaniem 4-letniego projektu badawczego finansowanego w ramach 5 ramowego projektu Unii Europejskiej:...

 • Improvement of a subsoil by microblats

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono opis prac technologicznych w metodzie mikrowybuchów stosowanych do wzmocnienia gruntów słabonośnych ziarnistych i spoistych. Podano metodę obliczeń zagęszczenia obejmującą określenie strefy zasięgu, stosowanych ładunków wybuchowych i uzyskanych osiadań. Podano przykłady zastosowań.

 • Numerical analysis of pile installation effects in cohesive soils

  Publikacja

  - Rok 2018

  In this thesis the empirical equation for radial effective stress calculation after displacement pile installation and following consolidation phase has been proposed. The equation is based on the numerical studies performed with Updated Lagrangian, Arbitrary Lagrangian-Eulerian and Coupled Eulerian-Lagrangian formulations as well as the calibration procedure with database containing world-wide 30 pile static loading tests in cohesive...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowoczesne metody wzmacniania słabych gruntów dla bezpiecznego posadowienia dróg. Modern ground improvement methods for soft soils and safe road constructions.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono ciekawsze i innowacyjne w skali polskiej i europejskiej rozwiązania geotechniczne, zastosowane w ciągu kilku ostatnich lat w Polsce. Przytoczone przykłady obejmują zastosowanie: geodrenów i przeciążenia, wibroflotacji i wibrowymiany, kolum żwirowych, mieszania wgłebnego gruntu na mokro oraz kolumn betonowych ze żwirową stopą.

 • Adam Bolt dr hab. inż.

  Osoby

 • Zbigniew Sikora prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Lech Bałachowski prof. dr hab. inż.

 • Zastosowanie metod dynamicznych wzmacniania podłoża gruntowego pod nasyp drogowy-Przypadek DK-16 Olsztyn-Barczewo

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule autorzy opisali metodę wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie nasypu drogowego. Metoda jest połączeniem znanych metod: dynamicznej wymiany (DR) oraz metody mikrowybuchów (MW). Metoda została wykorzystana do wzmocnienia i konsolidacji warstw gruntów organicznych o miąższości do 12,5m oraz zagęszczenia pod wodą gruntów mineralnych nasypowych.

 • Pale wkręcane ATLAS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono nową technologię pali ATLAS. Przedstawiono przykłady zastosowania w odniesieniu do gruntów silnie uwarstwionych. Przedyskutowano metody obliczeń.

 • Szacowanie zmiany wartości parametrów wzmocnionego podłoża gruntowego na podstawie osiadania obszarowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Gwałtowny rozwój budownictwa, zwłaszcza komunikacyjnego, przy jednoczesnym braku tzw. dobrych gruntów, wymusił konieczność pozyskiwania do celów budowlanych terenów uważanych dotychczas za nieprzydatne, jak na przykład bagna, torfowiska. Stojąc przed problemem budowy lub zaprojektowania na takim obszarze niejednokrotnie inżynier-projektant stoi przed dylematem w jaki efektywny a zarazem szybki sposób poprawić parametry podłoża...

 • Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie i odkształcenia gruntów ekspansywnych

  Publikacja
  • S. Michalski

  - Rok 2017

  Grunty ekspansywne występują na znacznych obszarach Polski. Zmianom wilgotności gruntów ekspansywnych towarzyszą zmiany objętościowe, które mogą być przyczyną awarii płytko posadowionych obiektów budowlanych. Istotnym czynnikiem wpływającym na uwilgotnienie gruntów ekspansywnych jest pobór wody przez drzewa. Rozprawa zawiera opis autorskiej metody numerycznej, mogącej służyć do modelowania zmian wilgotności gruntów oraz wywołanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania laboratoryjne właściwości filtracyjnych iłów zastoiskowych z rejonu Rukławek w północno-wschodniej Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wyniki laboratoryjnych badań współczynnika filtracji iłu zastoiskowego z rejonu Rukławek w północno-wschodniej Polsce. Podano średnią wartość współczynnika filtracji tych gruntów oraz metody badań, określenie wartości średniej przepuszczalności iłów zastoiskowych oraz wskaźnika anizotropii przepuszczalności.

 • Bohdan Zadroga prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • On FE modelling of fully saturated soils

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono podstawy modelowania gruntów nasyconych w ramach metody elementów skończonych. Przedstawiono szczegółowo podstawowe równania różniczkowe problemu oraz ich słabą formę potrzebną w dyskretyzacji w metodzie elementów skończonych. Porównano dwie podstawowe metody formułowania elementów skończonych: uproszczoną u-p oraz pełną u-p-w. Omówiono podstawowe różnice i ograniczenia metody uproszczonej. Artykuł w swej rozszerzonej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu.

  W pracy przedstawiono wyniki badań deformacji objętościowych gruntów antropogenicznych (kompozytów iłowo - popiołowych) w wyniku wzrostu wilgotności. Zastosowano metodę obciążania po nasyceniu oraz metodę obciążenie - nasycenie - obciążenie, Stwierdzono wyraźną zależność rodzaju i wartości deformacji od składu kompozytów oraz wskazano na istotny wpływ metody badania.

 • Analysis of Excavation-induced Deformation with Different Soil Models

  Publikacja

  - TASK Quarterly - Rok 2010

  Monitorowany wykop budowlany w centrum Warszawy poddano symulacjom numerycznym z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wykop zrealizowany został w pre-konsolidowanych utworach spoistych z zastosowaniem ścian szczelinowych i metody stropowej. Szczególnie ważny w symulacjach tego rodzaju zagadnień jest wybór modelu zachowania się gruntu w warunkach małych odkształceń przed osiągnięciem zniszczenia. Opis aktualnej sztywności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji

  Publikacja

  W artykule autorzy szukają odpowiedzi na postawionych sobie szereg pytań, m.in.: czy istnieją środki o właściwościach podobnych do spoiwa, jakim jest cement? Czy konieczna jest wymiana gruntów w sytuacji, gdy stabilizacja tradycyjnymi spoiwami nie zdaje egzaminu? Jakie metody badawcze powinny być zastosowane do określenia przydatności poszczególnych spoiw?

 • Metody bezsiatkowe - nowe perspektywy zastosowania w geoinżynierii.Część II. Rozwiązanie zagadnienia Flamanta z zastosowaniem metody MLPG

  W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody MLPG do klasycznego zagadnienia mechaniki gruntów. Rozważanym zagadnieniem jest fundament pasmowy na podłożu sprężystym (uogólnione zagadnienie Flamanta). Dla rozważanego problemu dobrano optymalne parametry funkcji multikwadratowych z bazą radialną, na których oparta jest interpolacja. Zbadano również dokładność obliczeniową w zależności od parametrów definiujących...

 • Numerical analysis of test embankment on soft ground using multi-laminate type model with destructuration

  Publikacja

  W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate) uwzględniający anizotropię struktury słabonośnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprężeniem, która otrzymuje się przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzenie prekonsolidacji zależnej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprężysto-plastycznej, w której możliwa jest symulacja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Soil improvement by short stone columns.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono sposób dogęszczania podłoża gruntowego wykorzystywany do renowacji istniejących nawierzchni placów składowych i dróg. Proponowany sposób polega na formowaniu w gruncie kolumny o niewielkiej średnicy. Kolumnę tą formuje się poprzez wbijanie w rozluźnione podłoże trzpienia stalowego, z jednoczesnym dosypywaniem gruntu.Sposób ten stosuje się przede wszystkim jako metodę wzmocnienia podłoża pod nawierzchniami...

 • Problemy stochastycznej mechaniki gruntów : ocena niezawodności

  Publikacja

  - Rok 2006

  W książce omówiono szereg zagadnień, zmierzających zarówno do uwzględnienia czynników losowych, w tym przestrzennej zmienności właściwości mechanicznych ośrodka gruntowego w analizie wybranych problemów, jak i udoskonalenia metod takiej analizy. Oprócz rozważań dotyczących losowości i opisu różnych parametrów uwzględnianych w metodach teorii niezawodności czy probabilistycznych, są to problemy oceny stanu naprężenia i przemieszczenia...

 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

  * badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów; * badania laboratoryjne i polowe gruntów; * metody wzmacniania podłoża gruntowego; * “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych; * badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania,...

 • Badanie wpływu parametrów gruntu na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Rok 2023

  Jednym z najważniejszych czynników wpływających na obciążalność prądową długotrwałą linii kablowych, poza przekrojem żyły roboczej, są parametry gruntu, w którym kable zostały ułożone. W celu poprawy odprowadzania ciepła z kabli, ziemię rodzimą zastępuje się najczęściej betonitem, czyli mieszaniną piaskowo-cementową, która ma mniejszą rezystywność cieplną w warunkach mniejszej wilgotności masowej od większości gruntów. W niniejszej...

 • Physical modeling in sands in a wide range of stress level: Application to the calibration of CPTU i DMT tests.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca dotyczy badań modelowych w gruntach niespoistych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysokiego poziomu naprężenia na zachowanie się podłoża gruntowego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich opisano zachowanie się piasku w szerokim zakresie naprężeń z uwzględnieniem ściśliwości, kruszenia się ziaren, nieliniowości obwiedni zniszczenia oraz nieliniowości modułu odkształcenia związanych z poziomem naprężenia...