Wyniki wyszukiwania dla: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

 • Komputerowo wspomagane zapewnienie jakości w elastycznym wytwarzaniu

  Publikacja

  Komputerowo wspomagane zapewnienie jakości (CAQ) ma obecnie duże znaczenie w przemyśle maszynowym, produkującym wyroby o wysokiej jakości i konkurencyjne rynkowo. W związku z potrzebą zapewnienia jakości oraz tendencją do zmniejszania liczności partii, aż po produkcję jednostkową zorientowaną na klienta, sytuacja komplikuje się. W praktyce oznacza to potrzebę przystosowania konwencjonalnych metod kontroli jakości do potrzeb komputerowo...

 • Zapewnienie jakości robót i materiałów w realizacjach budowlanych

  Przedstawiono porównanie procedur zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów budowalnych z procedurami zapewnienia jakości robót budowlanych. Wskazano słabe punkty w procedurach kontroli jakości robót.

 • Zapewnienie jakości konstrukcji stalowych na wszystkich etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego

  Publikacja

  Opisano warunki i z zasady oraz procedury normowe i prawne zapewniania jakości stalowych konstrukcji budowlanych na etapie projektowania, wytwarzania i montażu.

 • Kontrola i zapewnienie jakości wyników : klucz do sukcesu analitycznego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Popyt na informacje analityczne, które można traktować jako typowy przykład dobra niematerialnego jest bardzo duży i ciągle wzrasta. Stanowi to siłę napędową do rozwoju analityki chemicznej.Należy jednak pamiętać o najważniejszym warunku, jaki musi być spełniony, aby wyniki uzyskane w trakcie praco- i czasochłonnych badań analitycznych mogły być podstawą do uzyskania wiarygodnych informacji. Tym warunkiem jest odpowiedni poziom...

 • Zapewnienie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zachodzące w Polsce zmiany ekonomiczne, prawne i polityczne, zapoczątkowały w uczelniach konieczność dostosowania do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów kształcenia oraz zapewnienia jego jakości. Artykuł omawia działania podejmowane w tym zakresie przez jedną z niepublicznych uczelni na Pomorzu.

 • Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych

  Publikacja

  Coraz większa determinacja obywateli do zdobycia wyższego wykształcenia oraz coraz większa dostępność ośrodków akademickich wymusza przyjęcie projakościowej postawy przez uczelnie wyższe. Tendencje te są widoczne zarówno w skali międzynarodowej, na poziomie której opracowane zostały Europejskie Ramy Kwalifikacji, na poziomie krajowym, gdzie opra-cowano Krajowe Ramy Kwalifikacji, jak również na poziomie poszczególnych jednostek...

 • Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych =Quality control and quality assurance (QC/QA) of analytical results

  Publikacja

  Wyniki, które winny być źródłem informacji analitycznej, są uzyskiwane w następstwie przeprowadzanych pomiarów. Na tym etapie stosuje się odpowiednie "narzędzia analityczne", które stanowią metodyki analityczne i urządzenia kontrolno-pomiarowe. "Narzędzia" muszą być właściwie przygotowane do pracy, tak aby uzyskiwane wyniki były miarodajne, czyli aby odzwierciedlały w sposób dokładny (jednocześnie precyzyjny i poprawny) rzeczywistą...

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ZAPEWNIENIE SYNCHORNIZACJI CZASU PRZY CZĘŚCIOWYM WSPARCIU SIECI

  Celem badań zaprezentowanych w artykule było sprawdzenie czy możliwe jest zapewnienie dużej dokładności synchronizacji czasu przy częściowym wsparciu sieci w oparciu o model HRM-1 składający się z 12 szeregowo podłączonych urządzeń sieciowych wraz z wygenerowanym ruchem sieciowym. Badania wykazały, że dla obecnie stosowanych technologii mobilnych takich jak LTE TDD możliwe jest zapewnienie odpowiedniej jakości synchronizacji czasu....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kontrola i zapewnienia jakości wyników pomiarów analitycznych

  Publikacja

  We wspólczesnej analityce chemicznej zwraca się coraz większą uwagę na problem oceny, kontroli i zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników pomiarów analitycznych (QC/QA). Wyniki muszą spełniać wymóg miarodajności, czyli odzwierciedlać w sposób dokładny (precyzyjny i poprawny) rzeczywistą zawartość (ilość) analitów w próbce stanowiącej reprezentatywną część badanego obiektu materialnego. W procesie kontroli jakości wyników pomiarów...

 • Nowe wymagania jakości energii wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości energii w systemie elektroenergetycznym dla wszystkich odbiorców jest jednym z ważniejszych współczesnych problemów technicznych. Elektrownie wiatrowe coraz częściej instalowane w wielu miejscach wpływają w istotnym stopniu na stan jakości energii w rozległych obszarach sieci elektroenergetycznej w rejonie ich zainstalowania. W artykule przedstawiono najważniejsze negatywne oddziaływania...

 • Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów

  Publikacja

  - Rok 2013

  W wielu dziedzinach, nie tylko nauki, ogromna ilość decyzji jest podejmowana na podstawie wyników badań analitycznych. Jest zatem oczywiste, że przywiązuje się coraz większą uwagę do ich jakości. Oznaczanie analitów na coraz niższych poziomach stężeń w próbkach charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy to jeden z głównych kierunków rozwojowych analityki chemicznej. Jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane...

 • Ewolucja koncepcji projakościowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejszym rodziale przedstawiono podstawowe aspekty związane z pojmowaniem jakości w rozwoju historycznym. Ukazano działania projakosciowe w ujęciu chronologicznym od poczatku istnienia ludzkosci po przez kolebki cywilizacji starozytnych, okresy historyczne dziejów preindutrialnych, rewolucję przemysłową, aż po czasy dzisiejsze. Zwrócono szczegulna uwagę na tworzenie i rozwój zarządzania jakością od inspekcji jakosci po przez...

 • Sieci z protokołem SIP a gwarancja poziomu oraz jakości usług

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problem zapewnienia odpowiednio wysokich wartości parametrów GoS oraz QoS w sieciach z protokołem SIP, z uwzględnieniem szczególnych cech protokołu takich, jak np. mechanizm transakcji. Następnie zaprezentowano szereg różnorodnych prób rozwiązania tego problemu. W opisie zwrócono uwagę na takie aspekty jak: obsługa protokołu SIP w sieci DiffServ (SIP-Q), konwergencja sieci SIP i PSTN (SIP-T), wykorzystanie...

 • Ruting QOS w sieciach NGN

  Publikacja

  - Rok 2010

  Znaczna różnorodność usług dostępnych w dzisiejszych sieciach pakietowych wymaga architektur wspierających różnicowanie tych usług, przy jednoczesnym gwarantowaniu jakości usług (QoS). Zapewnienie QoS osiągnąć można jedynie poprzez zastosowanie efektywnych mechanizmów zarówno na poziomie obsługi pakietów jak i strumieni. Jednym z bardzo istotnych mechanizmów na poziomie pakietów jest wyznaczanie dróg połączeniowych. Jest to proces...

 • Model zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W rozprawie poruszono problem skutecznego zarządzania projektami informatycznymi zorientowanymi na zapewnienie wysokiej jakości użytkowej produktu. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie głównych czynników sukcesu oraz czynników porażek występujących wśród wybranych projektów IT. W trakcie moderowanych wywiadów z kierownikami projektów poznano ich opinie na temat przyczyn niepowodzeń oraz czynników determinujących...

 • Krzysztof Redlarski dr inż.

  Krzysztof Redlarski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki...

 • Monitoring stanu powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych i podziemnych

  Publikacja

  - Rok 2014

  Opisano cele i zadania i definicje Państwowego Monitoringu środowiska. Monitoring powietrza atmosferycznego obejmuje substancje gazowe oraz pyły a także wybrane substancje wchodzące w skład pyłów. Monitoring przeprowadza się z wykorzystaniem metod manualnych i analizatorów automatycznych a także za pomocą metod zdalnych. Stan powietrza atmosferycznego można oceniać na podstawie zmian wywołanych w środowisku. Nowoczesnym rozwiązaniem...

 • Optymalizacja modelowania przezbrojeń w procesie produkcyjnym

  Czynności służące przygotowaniu maszyn do pracy są nieodzownym elementem każdego procesu produkcyjnego. Niestety są to działania, których realizacja nie powoduje bezpośredniego przyrostu wartości dodanej do produktu końcowego. Klienci są gotowi zapłacić za wyrób o pożądanych cechach, dostarczony w oczekiwanym przez nich czasie bez zastanawiania się jakie procesy pomocnicze był zmuszony zrealizować producent. W związku z tym wykonywanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przeanalizowano wpływ dużej liczby pojazdów EV na system elektroenergetyczny. W analizie uwzględniono zarówno wzrastające zapotrzebowanie na moc jak też na zapewnienie wysokiej jakości energii elektrycznej. Pokazano ideę wykorzystania pojazdów EV jako magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano podstawowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Focused crawler for trustworthy healthcare information search

  Publikacja

  Artykuł zawiera opis prac wykonanych w projekcie 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej: Personalised Information Platform for life and health Services (PIPS). Głównym celem projektu jest zapewnienie obywatelowi Unii kompleksowego wspomagania w zakresie zagadnień ochrony zdrowia oraz odżywiania. Do realizacji tego celu konieczne jest pozyskanie i dostarczenie obywatelowi wiarygodnej, prawdziwej i aktualnej informacji z tych dziedzin....

 • Certyfikacja wyrobów elektronicznych

  Publikacja

  Działania jednostki certyfikującej wyroby mają na celu zapewnienie zaufania użytkownika do jakości wyrobu. Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa dla wyrobu podlegającego temu obowiązkowi decyduje o wprowadzeniu go na rynek. W przypadku certyfikacji dobrowolnej, uzyskanie certyfikatu służy promocji wyrobu. Aktualnie wprowadzony jest w Polsce system oceny wyrobów obowiązujący w Unii Europejskiej (UE), oparty na dyrektywach nowego...

 • Szacowanie wydatku basenów nawadniających w warunkach sztucznej infiltracji

  Zapewnienie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w świetle restrykcyjnych norm wody zaczyna napotykać coraz większe trudnosci. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie wody powierzchniowej w obszar sztucznej infiltracji, na który składają się stawy infiltracyjne oraz systemy odbioru wód przefiltrowanych (studnie, głębinowe, studnie lewarowe, drenaż podziemny). Obliczenia zdolności filtracyjnych...

 • Standardy przesyłania informacji multimedialnych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Techniki multimedialne stały się jadnym z motorów rozwoju technologii trans-misji danych. Przesyłanie obrazu i dźwięku na duże odległości i do wielu od-biorców jednocześnie, jak również interakcja w czasie rzeczywistym, narzuci-ły sieciom transakcyjnym surowe wymagania odnośnie pasma przepustowości i o-późnień. W związku z tym rozwinęło się wiele technologii sieciowych szcze-gólnie zorientowanych na zapewnienie jakości usług...

 • Modelowanie procesów i sterowania instalacji komponowania asfaltów

  Asfalty są obecnie jednymi z kluczowych produktów rafinerii nafty. Zapewnienie wymaganej jakości tych produktów ma wpływ na jej wyniki ekonomiczne. Wymagana jakość uzyskiwana jest poprzez utrzymanie laboratoryjnie wyznaczonych stosunków ilościowych pomiędzy komponentami. Zadanie to realizowane jest przez hierarchiczne układy sterowania automatycznego. Niezadowalająca jakość działania tych układów może wynikać z braków i niedokładności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Automatyzacja przypadków testowych dla aplikacji internetowej

  Artykuł przedstawia doświadczenia związane z doskonaleniem procesu testowania złożonego systemu internetowego, którego kluczowy element stanowi aplikacja kliencka wykonana w technologii AJAX. Podjęte działania ukierunkowane na zapewnienie jakości, w tym wysokiej niezawodności, doprowadziły do powstania obszernego zbioru przypadków testowych. Wraz z rozwojem systemu przypadki testowe podlegały ewolucji. Początkowo wykonywane były...

 • Jakość i efekty kształcenia, a kolejne etapy procesu Bolońskiego

  Publikacja

  Kraje uczestniczące w procesie bolońskim od lat poszukują fundamentalnych wartości i dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia. Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym nie jest problemem wyłącznie europejskim. Na całym świecie obserwuje się coraz większe zainteresowanie tą tematyką, co jest odzwierciedleniem zarówno gwałtownego rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i związanych z nim kosztów jakimi obciążone jest z tego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On efficiency of layer 2 of the radio interface protocol stack in UMTS

  Publikacja
  • P. Matusz

  - Rok 2006

  Celem pracy jest szczegółowa analiza funkcjonowania warstwy łącza danych w podsystemie dostępu radiowego UTRAN systemu UMTS i na tej podstawie przedstawienie szeregu zmian i usprawnień oraz wskazówek odnośnie konfiguracji protokołów, jakie należy w tej warstwie zastosować aby zmaksymalizować jej wydajność głównie pod kątem oferowanej przepływności, wprowadzanych opóźnień oraz wsparcia priorytetów przesyłanego ruchu. Teza pracy...

 • Metody i algorytmy alokacji stacji wtórnego uzdatniania w sieciach dystrybucji wody pitnej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zapewnienie wymaganej jakości wody dostarczanej do konsumentów jest wciąż ambitnym zadaniem operacyjnym w systemach dystrybucji wody pitnej (SDWP). Jakość wody pitnej spełnia wymagania jakościowe na wyjściu stacji uzdatniania wody lecz może się ona znacznie pogorszyć w czasie przepływu przez sieć i w konsekwencji stanie się niestabilna biologicznie w węźle poboru wody. W takiej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie wtórnego uzdatniania...

 • Znaczenie ochrony zabytków dla rozwoju województwa na przykładzie woj. podlaskiego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Literatura, jak i praktyka wskazują na możliwości wykorzystania zabytków jako elementów rozwoju gospodarczego, zarówno w skali regionu, jak i całego kraju. Aby móc mówić o nowej roli zabytków w gospodarce, koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego finansowania bieżącego ich utrzymania oraz renowacji i restauracji. Poziom dostępnych środków publicznych dla ochrony zabytków można utożsamić ze znaczeniem ich dla władz regionu. Celem...

 • Projektowanie ulic i przestrzeni publicznych przyjaznych osobom starszym i niepełnosprawnym : wybrane zagadnienia.

  Publikacja

  - Rok 2017

  W artykule przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z udostępnianiem miasta osobom starszym i o ograniczonej sprawności, w kontekście terapeutycznej roli krajobrazu. Zaprezentowane zostaną kwestie projektowania ulic i przestrzeni publicznych przyjaznych tym grupom społecznym. Omówione będą sposoby przeciwdziałania skutkom upośledzenia pamięci, związane z projektowaniem przestrzeni. Takie działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom...

 • Badanie jednorodności i trwałości kandydatów na materiały odniesienia (gleba, osad denny, tkanka śledzia, tkanka dorsza, tkanka kormorana) na podstawie wyników oznaczania całkowitej zawartości rtęci i metylortęci

  Publikacja

  - Rok 2017

  Ze względu na specyficzne właściwości rtęci oraz możliwość utworzenia połączeń, które wykazują zdolność do bioakumulacji w tkankach i narządach organizmów na różnych poziomach łańcucha troficznego, konieczne stało się uzyskanie szczegółowych informacji na temat źródeł emisji do środowiska oraz losu środowiskowego rtęci. W związku z tym, że pomiary analityczne ukierunkowane są na identyfikację oraz ilościowe oznaczanie trucizn środowiskowych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

  Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce

  Publikacja

  Tematyka starzenia się ludności stanowi jedno z kluczowych zagadnień w debacie publicznej i dyspucie naukowej prowadzonych w ostatnich latach. Na różnych poziomach (ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w ramach różnych szczegółowych polityk publicznych, podejmowane są działania ukierunkowane na spowolnienie procesu starzenia się ludności, ograniczenie jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, zapewnienie społeczeństwu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Czy ścieki oczyszczone stanowią istotne źródło farmaceutyków w środowisku wodnym?

  Jak dotąd nie zostały jeszcze wprowadzone regulacje prawne dotyczące stopnia redukcji mikrozanieczyszczeń i/lub ich maksymalnych stężeń na odpływie z oczyszczalni. Niemniej jednak zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i innych organizacji, istnieje potrzeba ich monitoringu oraz dopracowania metod usuwania mikrozanieczyszczeń w celu poprawy jakości wód będących odbiornikiem ścieków oczyszczonych. Dlatego też zachęca się OŚ...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities

  Publikacja

  Chemia Analityczna zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem optymalnych strategii (metod i urządzeń) pozwalających na uzyskiwanie miarodajnych informacji dotyczących chemicznej natury różnych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu i przebiegających w nich procesach. Wykorzystanie informacji analitycznej jest bardzo szerokie. Otrzymany wynik jest towarem, tym droższym im jest bardziej miarodajny. Chemik analityk odpowiada...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • FOODINTEGRITY Zapewnienie integralności sektora spożywczego w Europie

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Macierzanka   Program finansujący: 7 PROGRAM RAMOWY UE

  Projekt realizowany w Katedra Technologii Koloidów i Lipidów zgodnie z porozumieniem 613688 z dnia 2016-03-27

 • Funkcja drenażowa geosyntetyków

  Spośród wielu funkcji geosyntetyków, które powszechnie znajdują zastosowanie w budownictwie jedną z istotniejszych jest funkcja drenażowa. Zapewnienie długotrwałego, niezawodnego funkcjonowania drenażu wymaga przyjęcia odpowiedniego geokompozytu drenażowego. To złożone zagadnienie zostało przedstawione w poniższym artykule.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakie będą oczyszczalnie 'jutra"?

  Publikacja

  Rola oczyszczalni ścieków zaczyna wykraczać poza zapewnienie wysokiej efektywności usuwania zanieczyszczeń przy niskim wskaźniku zużycia energii. Obiekty te rozszerzają swoją funkcję w kierunku odzysku zasobów i stają się istotnymi elementami gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Struktura techniczna układu sterowania U i Q. Systemy elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W przypadku hierarchicznej struktury sterowania konieczne jest zapewnienie we wszystkich węzłach systemu nowoczesnych, w pełni automatycznych układów regulacji i sterowania. W referacie przedstawiono propozycję realizacji poszczególnych szczebli hierarchicznej struktury sterowania napięciami i rozpływem mocy biernej.

 • Nietypowa podziemna konstrukcja oporowa w technologii DSM jako zabezpieczenie głębokiej wymiany gruntu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nietypowe rozwiązanie podparcia i zabezpieczenia głębokiej wymiany gruntu z zastosowaniem przestrzennej konstrukcji oporowej w technologii DSM, ze względu na ograniczenie miejsca oraz zapewnienie stateczności nasypu drogowego. Opisano również realizację rozwiązania oraz prowadzony monitoring geotechniczny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nietypowa podziemna konstrukcja oporowa w technologii DSM jako zabezpieczenie głębokiej wymiany gruntu

  Publikacja
  • G. Horodecki

  - Rok 2020

  W artykule przedstawiono nietypowe rozwiązanie podparcia i zabezpieczenia głębokiej wymiany gruntu z zastosowaniem przestrzennej konstrukcji oporowej w technologii DSM, ze względu na ograniczenie miejsca oraz zapewnienie stateczności nasypu drogowego. Opisano również realizację rozwiązania oraz prowadzony monitoring geotechniczny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagnostyka zespołów pompowych maszyn torowych

  Publikacja

  Przedstawiono diagnostykę zespołów pompowych maszyn torowych. Szczególną uwagę zwrócono na podbijarki torowe, stosowane w kolejnictwie do budowy i remontu szlaku. Maszyny te, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej geometrii toru nowego i po naprawie, charakteryzują się złożoną budową.

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Częściowa automatyzacja podstawowych badań lekarskich

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedstawiono architekture podsystemu wspomagajacego inteligentna przestrzen medyczna UbiDoDO (ang. Ubiquitous Domestic Doctor’s Office). Jego zadaniem jest zapewnienie ciagłego monitoringu danych biomedycznych pacjenta w domowych warunkach oraz umozliwienie natychmiastowej reakcji na objawiajace sie dolegliwosci. Istnienie tez mozliwosc przeprowadzenia wstepnego wywiadu z pacjentem.

 • Bezpieczeństwo człowieka na statku w kontekście współczesnych zagrożeń na morzu

  Publikacja

  - Rok 2012

  Statek jest zarówno środkiem transportu oraz miejscem pracy i wypoczynku. Współczesne zagrożenia na morzu dotyczą m. in. warunków eksploatacji statku, zagrożenia pożarem oraz zagrożenia atakami piractwa i terroryzmu. Przepisy międzynarodowe, krajowe oraz normy branżowe mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa załodze, pasażerom, ładunkom oraz środowisku naturalnemu.

 • Istota zarządzania kryzysowego w portach morskich

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2010

  W warunkach zmiennego otoczenia proces zarzadzania obszarem portowym wymaga szczególnej koncentracji na zjawiskach wywołujacych różnorodne zewnetrzne zagrożenia. Głównym celem tych działań jest zapewnienie szeroko pojetego bezpieczeństwa prowadzonej działalaności. Bezpieczeństwo portów zależne jest od wszystkich wymiarów otoczenia obejmujących swym zakresem zasieg od lokalnego po międzynarodowy.

 • Istota zarządzania kryzysowego w portach morskich

  Publikacja

  - Rok 2010

  W warunkach zmiennego otoczenia proces zarzadzania obszarem portowym wymaga szczególnej koncentracji na zjawiskach wywołujacych różnorodne zewnetrzne zagrożenia. Głównym celem tych działań jest zapewnienie szeroko pojetego bezpieczeństwa prowadzonej działalaności. Bezpieczeństwo portów zależne jest od wszystkich wymiarów otoczenia obejmujących swym zakresem zasieg od lokalnego po międzynarodowy.

 • Zasady projektowania bezprzewodowego dostępu do Internetu na przykładzie Wireless City Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zapewnienie bezpłatnego, powszechnego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodowe medium transmisyjne jest obecnie jednym za wyzwań stawianych projektantom sieci bezprzewodowych. W pracy przedstawiono koncepcje i doświadczenia z realizacji projektu ''Wireless City Gdansk'', którego celem jest umożliwienie bezpłatnego, powszechnego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodowe medium transmisyjne.

 • Przebudowa falochronów w delcie Wisły

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zadanie modernizacji ujścia Wisły realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” - projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma na celu zapobieganie powstawaniu powodzi zatorowych o zasięgu regionalnym poprzez zapewnienie...