Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE FINANSAMI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.

  Praca zawiera charakterystykę warrantów występujących na giełdzie papierów wartościowych, które jako instrumenty rynku kapitałowego współfinansują działalność gospodarczą przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono klasyfikację jak i typy warrantów występujących na rynku kapitałowym w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na rynek warrantów, możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi oraz perspektywy rozwoju tego rynku. Pracę...

 • Zarządzanie Finansami i Rachunkowość

  Czasopisma

  ISSN: 2300-9683

 • Zarządzanie finansami

  Kursy Online
  • E. Mazurek-Krasodomska

  Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

 • Zarządzanie finansami

  Kursy Online
  • A. Rzeczycka

 • Zarządzanie finansami

  Kursy Online
  • M. Potrykus

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw EMK

  Kursy Online
  • E. Mazurek-Krasodomska

 • Zarządzanie finansami (Matematyka sem. IV)

  Kursy Online
  • D. Mikołajczak

  Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa...

 • ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW

  Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako me- chanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatko- wych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie finansami na kierunku AG I sem 4

  Kursy Online
  • K. Flisikowski
  • J. Ziętarski

  Prowadzący: dr Jarosław Ziętarski ( jaroslaw.zietarski@zie.pg.gda.pl) Zasady realizacji zajęć oraz oczekiwania wobec studentów: 1. proszę o zapoznanie się z udostępnionym materiałem, który będzie udostępniany przed każdym zjazdem 2. proszę o samodzielne wykonanie obliczeń do zadań udostępnionych na platformie eNauczenie 3. zapraszam na omówienie materiałów i zadań na webinarium (wyniki zadań będą udostępnione po każdym webinarium) 4....

 • Katedra Zarządzania

  Zespoły Badawcze

  * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

  Cel – Próba oceny zarządzania finansami w opiece długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce. Ocena ta dotyczy sposobu organizacji i finansowania medycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku. Metodologia badania – Analiza struktury i dynamiki wydatków na opiekę długoterminową, oraz rozmieszczenia i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w opiece nad osobami starszymi. Wynik – Rozmieszczenie zasobów ochrony zdrowia jest dość...

 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu finansami

  Kursy Online
  • M. Potrykus

 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu finansami

  Kursy Online
  • E. Mazurek-Krasodomska

 • Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów

  Zespoły Badawcze

  * analizy finansowej przedsiębiorstwa, * prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, * bankowości, * zarządzania finansami przedsiębiorstw, * zarządzania finansami publicznymi, * zarządzania finansami gospodarstw domowych, * inwestycji alternatywnych, * funkcjonowania rynków finansowych w tym w warunkach kryzysu.

 • Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach spowolnienia gospodarczego. Początkowo omówiono związek sytuacji gospodarczej kraju z finansami samorządu terytorialnego. Następnie została przedstawiona sytuacja gospodarcza kraju, a na jej tle wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Zakres czasowy badań obejmuje okres od połowy roku 2005 do połowy 2009. We wnioskach skomentowano...

 • Kategoryzacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji w zakładach opieki zdrowotnej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Koszty działalności zakładów opieki zdrowpotnej są pokrywane w większości ze środków finansowych o charakterze publicznym.Opracowanie zawiera elementy decyzyjnego modelu rachunku kosztów, który w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia może służyć podejmowaniu racjonalnych decyzji. W artykule ujęto opis ewolucji rachunku kosztów, klasyfikację kosztów umożliwiających podejmowanie decyzji zarządczych, zastosowanie kosztów w podejmowaniu...

 • Doskonalenie operatywnej kontroli kosztów metodą budżetowania w jednostkach służby zdrowia.

  Publikacja

  Kluczowym wymiarem budżetowania działalności jednostek służby zdrowia jest obszar kosztów własnych. Celem uporządkowania bezpośredniej działalności jednostek ujmowanej w kosztach własnych obszar ten wymaga opracowania i stosowania sformalizowanych procedur oraz zaawansowanych narzędzi planowania finansowego. Opracowanie zawiera ocenę przydatności budżetowania w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia, a w celu lepszego zrozumienia...