Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa - ujęcie procesowe

  Publikacja

  Opracowanie to zostało poświęcone szczególnemu problemowi zarządzania wartością ekonomiczną przedsiebiorstwa,jakim jest wdrożenie procesowej struktury organizacyjnej i zwiazanych z nią mechanizmów optymalizacji procesów gospodarczych na podstawie pomiarów ich wartości ekonomicznej. Procesy realizują zadania dla klientów wewnetrznych i zewnetrznych.Rozpatrywanym problemem jest analiza cech, jakimi powinny się charakteryzować procesy...

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.

  Praca zawiera charakterystykę warrantów występujących na giełdzie papierów wartościowych, które jako instrumenty rynku kapitałowego współfinansują działalność gospodarczą przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono klasyfikację jak i typy warrantów występujących na rynku kapitałowym w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na rynek warrantów, możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi oraz perspektywy rozwoju tego rynku. Pracę...

 • Zarządzanie Finansami i Rachunkowość

  Czasopisma

  ISSN: 2300-9683

 • ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW

  Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako me- chanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatko- wych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie finansami

  Kursy Online
  • E. Mazurek-Krasodomska

  Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych Zamówienia publiczne

 • Zarządzanie finansami

  Kursy Online
  • A. Rzeczycka

 • Zarządzanie finansami

  Kursy Online
  • M. Potrykus

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw EMK

  Kursy Online
  • E. Mazurek-Krasodomska

 • Zarządzanie finansami (Matematyka sem. IV)

  Kursy Online
  • D. Mikołajczak

  Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa...

 • Katedra Zarządzania

  Zespoły Badawcze

  * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

 • Zarządzanie finansami na kierunku AG I sem 4

  Kursy Online
  • K. Flisikowski
  • J. Ziętarski

  Prowadzący: dr Jarosław Ziętarski ( jaroslaw.zietarski@zie.pg.gda.pl) Zasady realizacji zajęć oraz oczekiwania wobec studentów: 1. proszę o zapoznanie się z udostępnionym materiałem, który będzie udostępniany przed każdym zjazdem 2. proszę o samodzielne wykonanie obliczeń do zadań udostępnionych na platformie eNauczenie 3. zapraszam na omówienie materiałów i zadań na webinarium (wyniki zadań będą udostępnione po każdym webinarium) 4....

 • Wybrane zagadnienia optymalizacji w zarządzaniu procesami przedsiębiorstwa przemysłowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia optymalizacyjne, stosowane w proponowanej przez autora metodzie doskonalenia procesów przedsiebiorstwa. Punktem wyjścia jest zarządzanie celami. Jako podstawową metodę wybrano zarządzanie wartościa przedsiebiorstwa (Value Based Management - VBM). Nastepnie zaprezentowano zasady dezagregacji wskaźników z czynnikami tworzenia wartości w poszczególnych procesach na bazie zasad...

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Zarządzanie i Finanse

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5189

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż optymalizacja podatkowa powinna być elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono pojęcie i istotę optymalizacji podatkowej oraz wskazano przesłanki jej stosowania w przedsiębiorstwie. Następnie wskazano miejsce optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i omówiono strategię podatkową. Następnie przeanalizowano ryzyko podatkowe i w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Informatyzacja zaopatrzenia jako jeden ze sposobów na obniżenie kosztów działania przedsiebiorstwa.

  Publikacja

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Rok 2007

  Jednym ze sposobów, jeszcze nie w pełni docenianym, porawienia kondycji finansowej przedsiebiorstwa może być obniżenie kosztów zaopatrzenia poprzez usprawnienie jego funkcjonowania dzieki zastosowaniu narzędzi informatycznych. Przedstawiony w artykule krótki przegląd tych narzędzxi wskazuje na ich szerokie i elastyczne zastosowanie. Przy doborze określonego narzędzia informatycznego do sfery zaoptrzenia należy zwrócić uwagę na...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma

  ISSN: 1643-4773

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Koncepcja zarządzania kryzysowego w tworzeniu strategii współczesnego przedsiebiorstwa

 • Płynność w działalności przedsiębiorstw - zarządzanie i ryzyko

  Publikacja

  - Rok 2016

  Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce kształtowania płynności finansowej. Głównym celem jest wskazanie i ocena działań przedsiębiorstw w zakresie generowania tzw. optimum płynności, rozumianego jako zachowanie równowagi między wartością rynkową i wewnętrzną wartością płynności przedsiębiorstwa. W opinii Autorki stosowane przez przedsiębiorstwa działania nie wyczerpują wszystkich metod, pozwalających na zapewnienie...

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Zarządzanie Publiczne

  Czasopisma

  ISSN: 1898-3529 , eISSN: 2658-1116

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Redukcja kosztów transportu wewnętrznego na przykładzie przedsiebiorstwa produkcyjnego X.

  Publikacja

  - Transport Economics and Logistics - Rok 2016

  Artykuł porusza problem redukcji kosztów przez eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu transportu wewnętrznego na przykyadzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X. Autorzy w pierwszej kolejności przeprowadzili obserwacje w przedmiotowym przedsiębiorstwie, gdzie zidentyfikowali nieprawidłowości w funk- cjonowaniu transportu. W kolejnym etapie zastosowali analizę relacji „przyczyna-wada- skutek” metod¹ FMEA. Wyniki tej analizy...

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP

  Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeby mobilizacji małych i średnich przedsiębiorstw do działań na rzecz kontroli i ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem szerokim, stąd skupiono się na jednym z jego wymiarów, na warunkach korzystania przez przedsiębiorców z możliwości minimalizowania ryzyk ubezpieczalnych. Badania wskazują, że mimo iż ubezpieczenia są niezbędnym elementem...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...

 • Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

 • Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono założenia kierunku unikatowego zarządzanie inżynerskie oraz kompetencje przypisane poszczególnym przedmiotom programu studiów. W konkuzji podkreślono wyjątkowe znaczenie kompetencji społecznych oraz wskazano na trudność ich oceny.

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 0239-9415

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

  Publikacja

  Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie Jakością

  Czasopisma

  ISSN: 1734-3534

 • Zarządzanie mediami

  Czasopisma

  ISSN: 2353-5938 , eISSN: 2354-0214

 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

  Cel – Próba oceny zarządzania finansami w opiece długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce. Ocena ta dotyczy sposobu organizacji i finansowania medycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku. Metodologia badania – Analiza struktury i dynamiki wydatków na opiekę długoterminową, oraz rozmieszczenia i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w opiece nad osobami starszymi. Wynik – Rozmieszczenie zasobów ochrony zdrowia jest dość...

 • Knowledge mangement: towards smart it suport system

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problematykę wykorzystania wiedzy w projektowaniu systemów inteligentnych. wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia zarządzanie wiedzą w procesach analizy wymagań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Omówiono metody pozyskiwania i przetwarzania wiedzy na potrzeby semantic web, scharakteryzowano to podejście, a także wykazano jego przydatność dla systemów informatycznych wspomagających...

 • Faculty of studies managment and engineering of production

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono założenia programowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opracowane w ramach standardów kształcenia. Zaprezentowano: ustalenia ogólne, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia oraz wymagania programowe.

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej firmie - studia podyplomowe

  Publikacja

  - Rok 2008

  POzycja zawiera propozycję standardu kształcenia na studiach podyplomowych Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Jest to jeden z 13 standardów zawartych w opracowaniu zbiorczym, recenzowanym.

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...